EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0042

Kommissionens direktiv 2007/42/EG av den 29 juni 2007 om material och produkter av regenererad cellulosafilm som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (kodifierad version) (Text av betydelse för EES)

OJ L 172, 30.6.2007, p. 71–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 120 - 131

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/42/oj

30.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/71


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/42/EG

av den 29 juni 2007

om material och produkter av regenererad cellulosafilm som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

(Text av betydelse för EES)

(kodifierad version)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (1), särskilt artikel 5, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens direktiv 93/10/EEG av den 15 mars 1993 om material och produkter av regenererad cellulosafilm som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (2) har ändrats flera gånger (3) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

De gemenskapsåtgärder som föreslås i detta direktiv är inte endast nödvändiga utan absolut oumbärliga för att den inre marknadens syften skall kunna uppnås. Dessa syften kan inte uppnås av medlemsstaterna var för sig och dessutom är deras genomförande på gemenskapsnivå redan fastställt genom förordning (EG) nr 1935/2004.

(3)

För att nå de mål som anges i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1935/2004 i fråga om regenererad cellulosafilm var det lämpliga medlet ett särdirektiv enligt innebörden i artikel 5 i den förordningen.

(4)

Särskilda bestämmelser bör gälla för konsttarm (korvskinn) av regenererad cellulosa.

(5)

Metoden för bestämning av frånvaron av migration av färgämnen bör fastställas senare.

(6)

Till dess att renhetskriterier och analysmetoder har upprättats bör nationella bestämmelser fortsätta att gälla.

(7)

Upprättandet av en lista över godkända ämnen tillsammans med gränsvärden för de mängder som får användas är i detta speciella fall i princip tillräckligt för att nå de mål som fastställs i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1935/2004.

(8)

Bis(2-hydroxietyl)eter (= dietylenglykol) och etandiol (= monoetylenglykol) kan likväl i betydande omfattning migrera till vissa livsmedel och för att förhindra detta är det i förebyggande syfte mer lämpligt att för livsmedel som har varit i kontakt med regenererad cellulosafilm fastställa högsta tillåtna mängder av sådana ämnen.

(9)

För att skydda konsumentens hälsa bör direkt kontakt undvikas mellan livsmedel och tryckförsedda ytor av regenererad cellulosafilm.

(10)

Den skriftliga förklaring som avses i artikel 16.1 i förordning (EG) nr 1935/2004 bör ombesörjas i de fall regenererad cellulosafilm används yrkesmässigt för material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, med undantag för den cellulosafilm som genom sina egenskaper är avsedd för sådan användning.

(11)

De regler som skall gälla för regenererad cellulosafilm bör utformas detaljerat med avseende på egenskapen hos det lager som kommer i kontakt med livsmedlet. I enlighet därmed bör kraven rörande regenererad cellulosafilm som är lackerad med ytbeläggningar bestående av plast skilja sig från kraven rörande regenererad cellulosafilm som är olackerad eller lackerad med ytbeläggningar som härrör från cellulosa.

(12)

Vid framställningen av alla typer av regenererad cellulosafilm, även regenererad cellulosafilm med ytbeläggningar av plast, bör endast tillåtna ämnen användas.

(13)

I fallet regenererad cellulosafilm som är lackerad med ytbeläggningar bestående av plast utgörs lagret i kontakt med livsmedlet av ett material liknande de material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Därför är det lämpligt att reglerna i kommissionens direktiv 2002/72/EG av den 6 augusti 2002 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (4) även tillämpas på sådan film.

(14)

I en strävan efter enhetlighet hos gemenskapslagstiftningen bör bedömningen av om regenererad cellulosafilm med ytbeläggning av plast iakttar de gränsvärden för migrering som föreskrivs i direktiv 2002/72/EG utföras i enlighet med reglerna i rådets direktiv 82/711/EEG av den 18 oktober 1982 om fastställelse av de grundregler som behövs för undersökning av migration av beståndsdelar i material och produkter av plast avsedda att komma i kontakt med livsmedel (5), och reglerna i rådets direktiv 85/572/EEG av den 19 december 1985 om förteckning över simulatorer som skall användas för undersökning av migration av beståndsdelar i material och produkter av plast avsedda att komma i kontakt med livsmedel (6).

(15)

De åtgärder som fastställs i detta direktiv är i överensstämmelse med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

(16)

Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i bilaga III del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Detta direktiv är ett särdirektiv enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1935/2004.

2.   Detta direktiv skall gälla för sådan regenererad cellulosafilm enligt beskrivningen i bilaga I som är avsedd att komma i kontakt med livsmedel eller som genom sitt ändamål gör detta och som antingen

a)

utgör en färdig produkt i sig själv, eller

b)

ingår i en färdig produkt som innehåller andra material.

3.   Detta direktiv gäller inte konsttarm (korvskinn) av regenererad cellulosa.

Artikel 2

Den regenererade cellulosafilm som avses i artikel 1.2 skall höra till en av följande grupper:

a)

Olackerad regenererad cellulosafilm.

b)

Lackerad regenererad cellulosafilm med ytbeläggning härrörande från cellulosa.

c)

Lackerad regenererad cellulosafilm med ytbeläggning bestående av plast.

Artikel 3

1.   Vid framställningen av den regenererade cellulosafilm som avses i punkterna a och b i artikel 2 skall endast de ämnen eller grupper av ämnen som räknas upp i bilaga II användas och endast med de begränsningar som anges i den bilagan.

2.   Genom undantag från punkt 1 får andra ämnen än de som räknas upp i bilaga II användas, om de ingår som färgämne (lösliga färgämnen och pigmenter) eller som bindemedel, under förutsättning att inga spår av migration av dessa ämnen i eller på livsmedel kan påvisas med någon godkänd metod.

Artikel 4

1.   Vid framställningen, före lackeringen, av den regenererade cellulosafilm som avses i punkt c i artikel 2 skall endast de ämnen eller grupper av ämnen som förtecknas i den första delen av bilaga II användas och endast med de begränsningar som anges i den bilagan.

2.   Vid framställningen av den lack som skall användas till den regenererade cellulosafilm som avses i punkt 1 skall endast de ämnen eller grupper av ämnen som räknas upp i bilagorna II–VI till direktiv 2002/72/EG användas och endast med de begränsningar som anges i de bilagorna.

3.   Utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 1, skall material och produkter framställda av sådan regenererad cellulosafilm som anges i punkt c i artikel 2 överensstämma med bestämmelserna i artiklarna 2, 7 och 8 i direktiv 2002/72/EG.

Artikel 5

Ytor av regenererad cellulosafilm försedda med tryck får inte komma i kontakt med livsmedel.

Artikel 6

1.   I distributionsleden utom i detaljhandeln skall material och produkter av regenererad cellulosafilm avsedda att komma i beröring med livsmedel åtföljas av en skriftlig förklaring enligt artikel 16.1 i förordning (EG) nr 1935/2004.

2.   Punkt 1 gäller inte för material och produkter som tillverkats av sådan regenererad cellulosafilm som genom sina egenskaper är avsedd att komma i kontakt med livsmedel.

3.   Om särskilda villkor har angivits för användningen skall ett material eller en produkt av regenererad cellulosafilm förses med märkning i enlighet därmed.

Artikel 7

Direktiv 93/10/EEG i dess lydelse enligt direktiven i bilaga III del A skall upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpningen av de direktiv som anges i bilaga III del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar till detta direktiv och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga IV.

Artikel 8

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 juni 2007.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  EGT L 93, 17.4.1993, s. 27. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/14/EG (EUT L 27, 30.1.2004, s. 48).

(3)  Se bilaga III, del A.

(4)  EGT L 220, 15.8.2002, s. 18. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2007/19/EG (EUT L 91, 31.3.2007, s. 17).

(5)  EGT L 297, 23.10.1982, s. 26. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/48/EG (EGT L 222, 12.8.1997, s. 10).

(6)  EGT L 372, 31.12.1985, s. 14. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2007/19/EG.


BILAGA I

BESKRIVNING AV REGENERERAD CELLULOSAFILM

Regenererad cellulosafilm är ett tunt filmmaterial som är framställt av raffinerad cellulosa från ny trä- eller bomullsråvara. För att uppfylla tekniska krav kan lämpliga ämnen tillsättas antingen i massan eller på ytan. Regenererad cellulosafilm kan vara lackerad på den ena eller båda sidorna.


BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER TILLÅTNA ÄMNEN VID TILLVERKNING AV REGENERERAD CELLULOSAFILM

OBS!

Procenttalen i första och andra delen av denna bilaga uttrycks i viktprocent och har beräknats i förhållande till mängden vattenfri, regenererad cellulosafilm utan lackering.

De vanliga tekniska beteckningarna anges inom hakparenteser.

De ämnen som används skall i fråga om renhetskriterierna vara av god teknisk kvalitet.

FÖRSTA DELEN

Olackerad regenererad cellulosafilm

Beteckningar

Begränsningar

A.

Regenererad cellulosa

Minst 72 % (viktprocent)

B.   

Tillsatser

1.

Fuktighetsstabilisatorer

Högst 27 % (viktprocent) totalt.

Bis(2-hydroxietyl)eter [= dietylenglykol].

Endast för film som skall förses med lackering och sedan användas till icke vattenhaltiga livsmedel, dvs. som inte innehåller fysiskt fritt vatten på ytan. Den sammanlagda mängden bis(2-hydroxietyl)eter och etandiol i livsmedel som har varit i kontakt med film av detta slag får inte överskrida 30 mg/kg livsmedel.

Etandiol [= monoetylenglykol].

1,3-butandiol.

 

Glycerol.

 

1,2-propandiol [= 1,2-propylenglykol].

 

Polyetylenoxid [= polyetylenglykol].

Genomsnittlig molekylvikt mellan 250 och 1 200.

1,2-polypropylenoxid [= 1,2 polypropylenglykol].

Genomsnittlig molekylvikt högst 400 och halten fritt 1,3-propandiol högst 1 % (viktprocent) i ämnet.

Sorbitol.

 

Tetraetylenglykol.

 

Trietylenglykol.

 

Urea.

 

2.

Övriga tillsatser

Högst 1 % (viktprocent) sammanlagt.

Klass 1

Mängden av ämnet eller ämnesgruppen i varje strecksats får inte överskrida 2 mg/dm2 i den olackerade filmen.

Ättiksyra och dess NH4-, Ca-, Mg-, K- och Na-salter.

 

Askorbinsyra och dess NH4-, Ca-, Mg-, K- och Na-salter.

 

Bensoesyra och natriumbensoat.

 

Myrsyra och dess NH4-, Ca-, Mg-, K- och Na-salter.

 

Linjära fettsyror, mättade eller omättade, med ett jämnt antal kolatomer (C8–C20), och även behenik- och ricinolsyror samt dessa syrors NH4-, Ca-, Mg-, K-, Na-, Al- och Zn-salter.

 

Citronsyra, D- och L-mjölksyra, maleinsyra, vinsyra samt dessas Na- och K-salter.

 

Sorbinsyra och dess NH4-, Ca-, Mg-, K- och Na-salter.

 

Amider av linjära fettsyror, mättade eller omättade, med ett jämnt antal kolatomer (C8–C20), och även amider av behen- och ricinolsyror.

 

Naturligt förekommande ätlig stärkelse och mjöl.

 

Kemiskt modifierad ätlig stärkelse och mjöl.

 

Amylos.

 

Kalcium- och magnesiumkarbonater, kalcium- och magnesiumklorider.

 

Estrar av glycerol med linjära fettsyror, mättade eller omättade, med jämnt antal kolatomer (C8–C20) och/eller adipin-, citron-, 12-hydroxistearin- (oxistearin) och ricinolsyra.

 

Estrar av polyoxietylen (8–14 oxietylengrupper) med linjära fettsyror, mättade eller omättade, med jämnt antal kolatomer (C8–C20).

 

Estrar av sorbitol med linjära fettsyror, mättade eller omättade, med jämnt antal kolatomer (C8–C20).

 

Mono- och/eller diestrar av stearinsyra med etandiol och/eller bis(2-hydroxietyl)eter och/eller trietylenglykol.

 

Oxider och hydroxider av aluminium, kalcium, magnesium och kisel samt silikater av aluminium, kalcium, magnesium och kalium, vattenfria samt med kristallvatten.

 

Polyetylenoxid [= polyetylenglykol].

Genomsnittlig molekylvikt mellan 1 200 och 4 000.

Natriumpropionat.

 

Klass 2

Totala mängden av ämnena får inte överskrida 1 mg/dm2 i den olackerade filmen och ämnets eller ämnesgruppens mängd får inte överskrida 0,2 mg/dm2 (eller en lägre gräns om sådan anges) i den olackerade filmen.

Natriumalkyl(C8–C18)bensensulfonat.

 

Natriumisopropylnaftalensulfonat.

 

Natriumalkyl(C8–C18)sulfat.

 

Natriumalkyl(C8–C18)sulfonat.

 

Natriumdioktylsulfosuccinat.

 

Distearat av dihydroxietyl dietylentriamin-monoacetat.

Högst 0,05 mg/dm2 i den olackerade filmen.

Ammonium-, magnesium- och kaliumlaurylsulfater.

 

N,N′-distearoyldiaminoetan, N,N′-dipalmitoyldiaminoetan och N,N′-dioleoyldiaminoetan.

 

2-heptadecyl-4,4-bis(metylenstearat)oxazolin.

 

Polyetylenaminostearin-etylsulfat.

Högst 0,1 mg/dm2 i den olackerade filmen.

Klass 3 – vidhäftningsmedel

Totala mängden ämnen får inte överskrida 1 mg/dm2 i den olackerade filmen.

Kondensationsprodukt av omodifierad melaminformaldehyd eller som kan modifieras med en eller flera av följande produkter:

Butanol, dietylentriamin, etanol, trietylentetramin, tetraetylenpentamin, tri(2-hydroxietyl)amin, 3,3′d-iaminodipropylamin, 4,4′-diaminodibutylamin.

Mängden fri formaldehyd får inte överskrida 0,5 mg/dm2 i den olackerade filmen.

Mängden fritt melamin får inte överskrida 0,3 mg/dm2 i den olackerade filmen.

Kondensationsprodukt av melaminureaformaldehyd som modifierats med tris(2-hydroxietyl)amin.

Mängden fri formaldehyd får inte överskrida 0,5 mg/dm2 i den olackerade filmen.

Mängden fritt melamin får inte överskrida 0,3 mg/dm2 i den olackerade filmen.

Tvärbundna katjoniska polyalkylenaminer:

a)

Polyamid-epiklorhydrinharts baserad på diaminpropylmetylamin och epiklorhydrin.

b)

Polyamid-epiklorhydrinharts baserad på epiklorhydrin, adipinsyra, kaprolaktam, dietylentriamin och/eller etylendiamin.

c)

Polyamid-epiklorhydrinharts baserad på adipinsyra, dietylentriamin och epiklorhydrin eller en blandning av epiklorhydrin och ammoniak.

d)

Polyamid-polyamin-epiklorhydrinharts baserad på epiklorhydrin, dimetyladipat och dietylentriamin.

e)

Polyamid-polyamin-epiklorhydrinharts baserad på epiklorhydrin, adipinsyra-amid och diaminopropylmetylamin.

Enligt gemenskapens direktiv och, om sådana inte finns, enligt nationell lagstiftning i avvaktan på att direktiv skall antas inom gemenskapen.

Polyetylenaminer och polyetyleniminer.

Högst 0,75 mg/dm2 i den olackerade filmen.

Kondensationsprodukt av ureaformaldehyd, omodifierad eller som kan modifieras med en eller flera av följande produkter:

Aminometylsulfonsyra, sulfanilsyra, butanol, diaminobutan, diaminodietylamin, dieaminodipropylamin, diaminopropan, dietylentriamin, etanol, guanidin, metanol, tetraetylenpentamin, trietylentetramin, natriumsulfit.

Mängden fri formaldehyd får inte överskrida 0,5 mg/dm2 i den olackerade filmen.

Klass 4

Totala mängden ämnen får inte överskrida 0,01 mg/dm2 i den olackerade filmen.

Produkter av reaktionen mellan aminer av ätliga oljor och polyetylenoxid.

 

Monoetanolaminlaurylsulfat.

 


ANDRA DELEN

Lackerad regenererad cellulosafilm

Beteckningar

Begränsningar

A.

Regenererad cellulosa

Se första delen.

B.

Tillsatser

Se första delen.

C.   

Lackering

1.

Polymerer

Den totala mängden ämnen får inte överskrida 50 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.

Etyl, hydroxietyl, hydroxypropyl och metyletrar av cellulosa.

 

Cellulosanitrat.

Högst 20 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel. Kvävehalt mellan 10,8 % och 12,2 % (viktprocent) i cellulosanitrat.

2.

Hartser

Totala mängden ämnen får inte överskrida 12,5 mg/dm2 av beläggningen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel och enbart för tillverkning av regenererad cellulosafilm med beläggningar baserade på cellulosanitrat.

Kasein.

 

Kolofonium och/eller dess produkter som framställs genom polymerisation, hydrering eller disproportionering och deras estrar av metanol, etanol eller (C2–C6) polyvalenta alkoholer eller blandningar av dessa alkoholer.

 

Kolofonium och/eller dess produkter som framställs genom polymerisation, hydrering eller disproportionering och som kondenserats med akryl-, malein-, citron-, fumar- och/eller ftalsyra och/eller 2,2bis(4-hydroxifenyl)propanformaldehyd och som förestrats med metanol, etanol eller (C2–C6) polyvalenta alkoholer eller blandningar av dessa alkoholer.

 

Estrar som utvunnits från bis(2-hydroxietyl)eter med tillsatsprodukter av betapinen och/eller dipenten och/eller diterpen- och maleinansyraanhydrid.

 

Ätligt gelatin.

 

Ricinolja och dess dehydrations- eller hydreringsprodukter och dess kondensationsprodukter med polyglycerol, adipin-, citron-, malein-, ftal- och sebacinsyror.

 

Naturgummi [= damar].

 

Polybetapinen [= terpenhartser].

 

Urea-formaldehydhartser (se vidhäftningsmedel).

 

3.

Mjukgörare

Totala mängden ämnen får inte överskrida 6 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.

Acetyltributylcitrat.

 

Acetyltri(2-etylhexyl)citrat.

 

Di-isobutyladipat.

 

Di-n-butyladipat.

 

Di-n-hexylazelat.

 

Dicyklohexylftalat.

Högst 4,0 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.

2-etylhexyldifenylfosfat (synonym: fosforsyredifenyl-2-etylhexylester).

Mängden 2-etylhexyldifenylfosfat får inte överstiga

a)

2,4 mg/kg av livsmedel i kontakt med denna typ av film, eller

b)

0,4 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.

Glycerolmonoacetat [= monoacetin].

 

Glyceroldiacetat [= diacetin].

 

Glyceroltriacetat [= triacetin].

 

Di-butylsebakat.

 

Di-n-butyltartrat.

 

Di-iso-butyltartrat.

 

4.

Övriga tillsatser

Totala mängden ämnen får inte överskrida 6 mg/dm2 i den olackerade, regenererade cellulosafilmen, inklusive lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.

4.1

Tillsatser som räknas upp i första delen

Samma begränsningar som i första delen (mängderna i mg/dm2 avser dock olackerad regenererad cellulosafilm, inklusive lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel).

4.2

Särskilda lackeringstillsatser

Mängden av ämnet eller ämnesgruppen i varje strecksats får inte överskrida 2 mg/dm2 (eller en lägre gräns där en sådan är angiven) i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.

1-hexadekanol och 1-oktadekanol.

 

Estrar av linjära fettsyror, mättade eller omättade, med jämnt antal kolatomer, (C8–C20) och av ricinolsyra med linjära etyl-, butyl-, amyl- och oleylalkoholer.

 

Montanvaxer omfattande renade montan(C26–C32)syror och/eller deras estrar med etandiol och/eller 1,3 butandiol och/eller deras kalcium- och kaliumsalter.

 

Karnaubavax.

 

Bivax.

 

Espartovax.

 

Kandelillavax.

 

Dimetylpolysiloxan.

Högst 1 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.

Epoxiderad sojaolja (etylenoxidhalt 6–8 %).

 

Raffinerat paraffin och raffinera de mikrovaxer.

 

Pentaerytritoltetrastearat.

 

Mono- och bis(oktadecyldietylenoxid)fosfater.

Högst 0,2 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.

Alifatiska syror (C8–C20) förestrade med mono- eller di(2-hydroxietyl)amin.

 

2- och 3-tert. butyl-4-hydroxianisol [= butylerad hydroxianisol – BHA].

Högst 0,06 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.

2,6-di-tert. butyl-4-metylfenol [= butylerad hydroxitoluen – BHT].

Högst 0,06 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.

Di-n-oktyltenn-bis(2-etylhexyl)maleat.

Högst 0,06 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.

5.

Lösningsmedel

Totala mängden ämnen får inte överskrida 0,6 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.

Butylacetat.

 

Etylacetat.

 

Isobutylacetat.

 

Isopropylacetat.

 

Propylacetat.

 

Aceton.

 

1-butanol.

 

Etanol.

 

2-butanol.

 

2-propanol.

 

1-propanol.

 

Cyklohexan.

 

Etylenglykolmonobutyleter.

 

Etylenglykolmonobutyleteracetat.

 

Metyletylketon.

 

Metylisobutylketon.

 

Tetrahydrofuran.

 

Toluen.

Högst 0,06 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.


BILAGA III

DEL A

Upphävt direktiv och en förteckning över dess ändringsdirektiv i kronologisk ordning

(hänvisningar i artikel 7)

Kommissionens direktiv 93/10/EEG

(EGT L 93, 17.4.1993, s. 27)

Kommissionens direktiv 93/111/EG

(EGT L 310, 14.12.1993, s. 41)

Kommissionens direktiv 2004/14/EG

(EUT L 27, 30.1.2004, s. 48)

DEL B

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning

(hänvisningar i artikel 7)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

Datum för tillämpning

93/10/EEG

1 januari 1994

1 januari 1994 (1)

1 januari 1994 (2)

1 januari 1995 (3)

93/111/EG

2004/14/EG

29 juli 2005

29 juli 2005 (4)

29 januari 2006 (5)


(1)  I enlighet med artikel 5.1 första strecksatsen i direktiv 93/10/EEG: ”Medlemsstaterna skall från och med den 1 januari 1994 tillåta handel med och användning av regenererad cellulosafilm avsedd att komma i kontakt med livsmedel som överensstämmer med detta direktiv.”

(2)  I enlighet med artikel 5.1 andra strecksatsen i direktiv 93/10/EEG: ”Medlemsstaterna skall från och med den 1 januari 1994 förbjuda handel med och användning av regenererad cellulosafilm avsedd att komma i kontakt med livsmedel som inte överensstämmer med vare sig detta direktiv eller direktiv 83/229/EEG, annat än film som förbjudits enligt direktiv 92/15/EEG från 1 juli 1994.”

(3)  I enlighet med artikel 5.1 tredje strecksatsen i direktiv 93/10/EEG: ”Medlemsstaterna skall från och med den 1 januari 1995 förbjuda handel med och användning av regenererad cellulosafilm avsedd att komma i kontakt med livsmedel som inte överensstämmer med detta direktiv men överensstämmer med direktiv 83/229/EEG.”

(4)  I enlighet med artikel 2.1 a i direktiv 2004/14/EG: ”Handel med och användning av regenererad cellulosafilm avsedd att komma i kontakt med livsmedel som överensstämmer med detta direktiv skall tillåtas från och med den 29 juli 2005.”

(5)  I enlighet med artikel 2.1 b i direktiv 2004/14/EG: ”Framställning och import till gemenskapen av regenererad cellulosafilm som är avsedd att komma i kontakt med livsmedel och som inte överensstämmer med detta direktiv förbjuds från och med den 29 januari 2006. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.”


BILAGA IV

Jämförelsetabell

Direktiv 93/10/EEG

Detta direktiv

Artikel 1.1 och 1.2

Artikel 1.1 och 1.2

Artikel 1.3, inledning, b

Artikel 1.3

Artikel 1a

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 2a

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga III

Bilaga IV


Top