EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0030

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/30/EG av den 20 juni 2007 om ändring av rådets direktiv 89/391/EEG, dess särdirektiv samt rådets direktiv 83/477/EEG, 91/383/EEG, 92/29/EEG och 94/33/EG för att förenkla och rationalisera rapporterna om det praktiska genomförandet (Text av betydelse för EES)

OJ L 165, 27.6.2007, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 274 - 277

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/30/oj

27.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 165/21


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2007/30/EG

av den 20 juni 2007

om ändring av rådets direktiv 89/391/EEG, dess särdirektiv samt rådets direktiv 83/477/EEG, 91/383/EEG, 92/29/EEG och 94/33/EG för att förenkla och rationalisera rapporterna om det praktiska genomförandet

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 137.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Att medlemsstaterna skall utarbeta rapporter om det praktiska genomförandet, som i sin tur skall tjäna som underlag för kommissionens återkommande rapporter om genomförandet av gemenskapsbestämmelser om arbetstagares hälsa och säkerhet, fastställs i rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (3) samt i de särdirektiv som avses i artikel 16.1 i det direktivet, nämligen rådets direktiv 89/654/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (4), rådets direktiv 89/655/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (5), rådets direktiv 89/656/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen (6), rådets direktiv 90/269/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för hälsa och säkerhet vid manuell hantering av laster där det finns risk för att arbetstagare drabbats av skador, särskilt i ryggen (7), rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (8), rådets direktiv 92/57/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav för säkerhet och hälsa på tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser (9), rådets direktiv 92/58/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav beträffande varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet (10), rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (11), rådets direktiv 92/91/EEG av den 3 november 1992 om minimikrav för förbättring av arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom den del av utvinningsindustrin som utnyttjar borrning (12), rådets direktiv 92/104/EEG av den 3 december 1992 om minimikrav för förbättring av arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom utvinningsindustri ovan och under jord (13), rådets direktiv 93/103/EG av den 23 november 1993 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbete ombord på fiskefartyg (14), rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (15), Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/92/EG av den 16 december 1999 om minimikrav för förbättring av säkerhet och hälsa för arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär (16), Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/44/EG av den 25 juni 2002 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (vibration) i arbetet (17), Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/10/EG av den 6 februari 2003 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (buller) i arbetet (18), Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/40/EG av den 29 april 2004 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet (19) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/25/EG av den 5 april 2006 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (artificiell optisk strålning) i arbetet (20).

(2)

En rapport om genomförandet föreskrivs också i rådets direktiv 91/383/EEG av den 25 juni 1991 om komplettering av åtgärderna för att främja förbättringar av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare med tidsbegränsat anställningsförhållande eller tillfälligt anställningsförhållande (21), rådets direktiv 92/29/EEG av den 31 mars 1992 om minimikrav avseende säkerhet och hälsa för förbättrad medicinsk behandling ombord på fartyg (22) samt i rådets direktiv 94/33/EG av den 22 juni 1994 om skydd av minderåriga i arbetslivet (23).

(3)

Rapporteringsbestämmelserna i särdirektiven enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG och i direktiv 91/383/EEG, 92/29/EEG och 94/33/EG skiljer sig åt både i fråga om hur ofta rapporterna skall utarbetas och vad de skall innehålla.

(4)

Medlemsstaternas skyldigheter att rapportera om det praktiska genomförandet och kommissionens skyldighet att i sin tur rapportera utifrån de nationella rapporterna är ett viktigt led i lagstiftningscykeln som gör det möjligt att sammanställa och utvärdera de olika aspekterna av det praktiska genomförandet av direktiven. Därför bör denna rapporteringsskyldighet utvidgas till att också omfatta de direktiv som inte innehåller några rapporteringsbestämmelser, nämligen Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/54/EG av den 18 september 2000 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agens i arbetet (sjunde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (24), Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (25) samt rådets direktiv 83/477/EEG av den 19 september 1983 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 8 i direktiv 80/1107/EEG) (26).

(5)

Det är därför nödvändigt att harmonisera bestämmelserna i direktiv 89/391/EEG, särdirektiven enligt artikel 16.1 i det direktivet, samt direktiv 83/477/EEG, 91/383/EEG, 92/29/EEG och 94/33/EG.

(6)

Enligt kommissionens meddelande ”Anpassning till förändringar i arbetsliv och samhälle: en ny arbetsmiljöstrategi för gemenskapen 2002–2006” bör det utarbetas förslag till lagstiftning för att förenkla och rationalisera genomföranderapporterna. Denna fråga har även getts högsta prioritet i arbetet med att förenkla gemenskapslagstiftningen, som ett led i initiativet för bättre lagstiftning.

(7)

Rutinerna bör förenklas genom att harmonisera rapporteringsfrekvensen för de rapporter om det praktiska genomförandet som skall lämnas in till kommissionen, och genom att begära en enda rapport om det praktiska genomförandet, bestående av en allmän del som gäller för samtliga direktiv och olika kapitel för varje enskilt direktivs särskilda aspekter. Dessa bestämmelser, och särskilt införandet av en ny artikel 17a i direktiv 89/391/EEG, gör det dessutom möjligt att låta rapporteringen omfatta även genomförandet av de särdirektiv enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG för vilka det inte föreskrivs någon rapportering, nämligen direktiv 2000/54/EG och 2004/37/EG, samt alla framtida särdirektiv enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG.

(8)

Medlemsstaternas rapporter bör utarbetas och lämnas in till kommissionen vart femte år, den första rapporten bör undantagsvis täcka en längre period, rapporterna bör vara enhetligt utformade så att de kan användas på bästa sätt, de bör utarbetas utifrån ett frågeformulär som kommissionen utformat efter att ha hört rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor, och de bör innehålla relevant information om medlemsstaternas förebyggande åtgärder, så att kommissionen, med beaktande av eventuella relevanta uppgifter från Europeiska arbetsmiljöbyrån och Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, på ett korrekt sätt kan utvärdera hur lagstiftningen fungerar i praktiken.

(9)

Kommissionen har i enlighet med artikel 138.2 i fördraget samrått med arbetsmarknadens parter på gemenskapsnivå om den inriktning gemenskapens insatser på detta område kan ges.

(10)

Efter detta samråd bedömde kommissionen att insatser från gemenskapens sida är önskvärda och samrådde i enlighet med artikel 138.3 i fördraget på nytt med arbetsmarknadens parter på gemenskapsnivå om det planerade förslagets innehåll.

(11)

Efter det andra samrådet har arbetsmarknadens parter inte meddelat kommissionen att de önskar inleda det förfarande som kan leda till ett avtal i enlighet med artikel 138.4 i fördraget.

(12)

Medlemsstaterna bör vidta de åtgärder som krävs för att införliva ändringarna enligt detta direktiv, vilka, med hänsyn till detta direktivs särskilda karaktär och i förekommande fall kan vara av administrativ natur.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av direktiv 89/391/EEG

Följande artikel skall införas i direktiv 89/391/EEG:

”Artikel 17a

Genomföranderapporter

1.   Vart femte år skall medlemsstaterna lämna in en samlad rapport till kommissionen om det praktiska genomförandet av detta direktiv samt av särdirektiven enligt artikel 16.1, och däri ange arbetsmarknadens parters ståndpunkter. Rapporten skall innehålla en bedömning av olika aspekter på det praktiska genomförandet av de olika direktiven samt, i lämpliga fall, könsspecifika uppgifter, om sådana finns tillgängliga.

2.   Rapportens utformning skall, tillsammans med ett frågeformulär med närmare uppgift om dess innehåll, bestämmas av kommissionen i samarbete med rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor.

Rapporten skall innehålla en allmän del som omfattar detta direktivs bestämmelser om de gemensamma principer och aspekter som är tillämpliga på samtliga direktiv som avses i punkt 1.

Den allmänna delen skall kompletteras med olika kapitel om tillämpningen av de särskilda aspekterna av varje direktiv och med särskilda indikatorer, om sådana finns tillgängliga.

3.   Kommissionen skall överlämna rapportens struktur, tillsammans med ovan nämnda frågeformulär med närmare uppgift om dess innehåll, till medlemsstaterna senast sex månader innan den period som rapporten avser löper ut. Rapporten skall sändas till kommissionen senast tolv månader efter utgången av den femårsperiod som rapporten avser.

4.   Utifrån dessa rapporter skall kommissionen utvärdera genomförandet av de direktiv som berörs mot bakgrund av deras relevans samt forskning och nya vetenskapliga rön på de olika aktuella områdena. Kommissionen skall inom 36 månader efter femårsperiodens slut underrätta Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor om resultaten av utvärderingen och vid behov om eventuella initiativ som syftar till att förbättra det sätt på vilket lagstiftningen på området fungerar.

5.   Den första rapporten skall avse perioden 2007–2012.”

Artikel 2

Ändring av direktiven 83/477/EEG, 91/383/EEG, 92/29/EEG och 94/33/EG

1.   Följande artikel skall införas i direktiv 83/477/EEG:

”Artikel 17a

Genomföranderapport

Vart femte år skall medlemsstaterna rapportera till kommissionen om det praktiska genomförandet av detta direktiv genom ett särskilt kapitel i den samlade rapport som avses i artikel 17a.1–17a.3 i direktiv 89/391/EEG och som skall tjäna som underlag till kommissionens utvärdering i enlighet med artikel 17a.4 i det direktivet.”

2.   Följande artikel skall införas i direktiv 91/383/EEG:

”Artikel 10a

Genomföranderapport

Vart femte år skall medlemsstaterna rapportera till kommissionen om det praktiska genomförandet av detta direktiv genom ett särskilt kapitel i den samlade rapport som avses i artikel 17a.1–17a.3 i direktiv 89/391/EEG och som skall tjäna som underlag till kommissionens utvärdering i enlighet med artikel 17a.4 i det direktivet.”

3.   Följande artikel skall införas i direktiv 92/29/EEG:

”Artikel 9a

Genomföranderapport

Vart femte år skall medlemsstaterna rapportera till kommissionen om det praktiska genomförandet av detta direktiv genom ett särskilt kapitel i den samlade rapport som avses i artikel 17a.1–17a.3 i direktiv 89/391/EEG och som skall tjäna som underlag till kommissionens utvärdering i enlighet med artikel 17a.4 i det direktivet.”

4.   Följande artikel skall införas i direktiv 94/33/EG:

”Artikel 17a

Genomföranderapport

Vart femte år skall medlemsstaterna rapportera till kommissionen om det praktiska genomförandet av detta direktiv genom ett särskilt kapitel i den samlade rapport som avses i artikel 17a.1–17a.3 i direktiv 89/391/EEG och som skall tjäna som underlag till kommissionens utvärdering i enlighet med artikel 17a.4 i det direktivet.”

Artikel 3

Upphävande

Följande bestämmelser skall upphöra att gälla från och med den 27 juni 2007:

1.

Artikel 18.3 och 18.4 i direktiv 89/391/EEG.

2.

Artikel 10.3 och 10.4 i direktiv 89/654/EEG.

3.

Artikel 10.3 och 10.4 i direktiv 89/655/EEG.

4.

Artikel 10.3 och 10.4 i direktiv 89/656/EEG.

5.

Artikel 9.3 och 9.4 i direktiv 90/269/EEG.

6.

Artikel 11.3 och 11.4 i direktiv 90/270/EEG.

7.

Artikel 10.3 och 10.4 i direktiv 91/383/EEG.

8.

Artikel 9.3 och 9.4 i direktiv 92/29/EEG.

9.

Artikel 14.4 och 14.5 i direktiv 92/57/EEG.

10.

Artikel 11.4 och 11.5 i direktiv 92/58/EEG.

11.

Artikel 14.4, 14.5 och 14.6 i direktiv 92/85/EEG.

12.

Artikel 12.4 i direktiv 92/91/EEG.

13.

Artikel 13.4 i direktiv 92/104/EEG.

14.

Artikel 13.3 och 13.4 i direktiv 93/103/EG.

15.

Artikel 17.4 och 17.5 i direktiv 94/33/EG.

16.

Artikel 15 i direktiv 98/24/EG.

17.

Artikel 13.3 i direktiv 1999/92/EG.

18.

Artikel 13 i direktiv 2002/44/EG.

19.

Artikel 16 i direktiv 2003/10/EG.

20.

Artikel 12 i direktiv 2004/40/EG.

21.

Artikel 12 i direktiv 2006/25/EG.

Artikel 4

Genomförande

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2012.

Artikel 5

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 20 juni 2007.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

G. GLOSER

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 17 januari 2006.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 26 april 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT). Rådets beslut av den 30 maj 2007.

(3)  EGT L 183, 29.6.1989, s. 1. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  EGT L 393, 30.12.1989, s. 1.

(5)  EGT L 393, 30.12.1989, s. 13. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/45/EG (EGT L 195, 19.7.2001, s. 46).

(6)  EGT L 393, 30.12.1989, s. 18.

(7)  EGT L 156, 21.6.1990, s. 9.

(8)  EGT L 156, 21.6.1990, s. 14.

(9)  EGT L 245, 26.8.1992, s. 6.

(10)  EGT L 245, 26.8.1992, s. 23.

(11)  EGT L 348, 28.11.1992, s. 1.

(12)  EGT L 348, 28.11.1992, s. 9.

(13)  EGT L 404, 31.12.1992, s. 10.

(14)  EGT L 307, 13.12.1993, s. 1.

(15)  EGT L 131, 5.5.1998, s. 11.

(16)  EGT L 23, 28.1.2000, s. 57.

(17)  EGT L 177, 6.7.2002, s. 13.

(18)  EUT L 42, 15.2.2003, s. 38.

(19)  EUT L 159, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 184, 24.5.2004, s. 1.

(20)  EUT L 114, 27.4.2006, s. 38.

(21)  EGT L 206, 29.7.1991, s. 19.

(22)  EGT L 113, 30.4.1992, s. 19. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(23)  EGT L 216, 20.8.1994, s. 12.

(24)  EGT L 262, 17.10.2000, s. 21.

(25)  EUT L 158, 30.4.2004, s. 50. Rättad i EUT L 229, 29.6.2004, s. 23.

(26)  EGT L 263, 24.9.1983, s. 25. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/18/EG (EUT L 97, 15.4.2003, s. 48).


Top