Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0010

Kommissionens direktiv 2007/10/EG av den 21 februari 2007 om ändring av bilaga II till rådets direktiv 92/119/EEG när det gäller åtgärder som skall vidtas inom en skyddszon efter ett utbrott av vesikulär svinsjuka (Text av betydelse för EES )

OJ L 63, 1.3.2007, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 55 - 56

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/10/oj

1.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 63/24


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/10/EG

av den 21 februari 2007

om ändring av bilaga II till rådets direktiv 92/119/EEG när det gäller åtgärder som skall vidtas inom en skyddszon efter ett utbrott av vesikulär svinsjuka

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/119/EEG av den 17 december 1992 om införande av allmänna gemenskapsåtgärder för bekämpning av vissa djursjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär svinsjuka (1), särskilt artikel 24.2,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (2), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 92/119/EEG fastställs gemenskapsåtgärder för bekämpning av vissa djursjukdomar. Särskilda bestämmelser för vesikulär svinsjuka fastställs i bilaga II till det direktivet.

(2)

Rådets direktiv 72/461/EEG (3) och 80/215/EEG (4) har upphävts med verkan från och med den 1 januari 2006. De hänvisningar till de direktiven som direktiv 92/119/EEG innehåller bör därför ersättas med hänvisningar till bilagorna II och III till direktiv 2002/99/EG.

(3)

Det är lämpligt att införa en särskild lösning i fråga om märkning av kött och dess följande användning samt de bearbetade produkternas destination, om det är möjligt med hänsyn till hälsosituationen i fråga om vesikulär svinsjuka, under förutsättning att detta görs på ett sådant sätt att man inte försämrar skyddet mot vesikulär svinsjuka vid handel inom eller utanför gemenskapen.

(4)

Vissa medlemsstater har meddelat kommissionen att det är svårt att få näringsidkare och kunder i industrin att acceptera den identifieringsmärkning som föreskrivs i bilaga II till direktiv 2002/99/EG. Därför bör det införas en alternativ identifieringsmärkning som medlemsstaterna kan besluta att tillämpa. Med hänsyn till behovet av effektiv kontroll är det dock viktigt att medlemsstaterna i förväg meddelar kommissionen om de beslutat sig för att tillämpa den alternativa identifieringsmärkning vid utbrott av vesikulär svinsjuka.

(5)

Det alternativa identifieringsmärke som införs genom detta direktiv bör gå att klart särskilja från andra identifieringsmärken som skall tillämpas på svinkött i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (5) eller kommissionens förordning (EG) nr 2076/2005 av den 5 december 2005 om fastställande av övergångsbestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 853/2004, (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004 och om ändring av förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 (6).

(6)

Enligt de allmänna bestämmelserna i artikel 13 i direktiv 92/119/EEG kan en djurägare få tillstånd att avlägsna djuren från en anläggning inom skyddszonen i sådana fall då förbudet mot förflyttning av djur förblir i kraft mer än 30 dagar på grund av ytterligare sjukdomsfall, medan det i de särskilda bestämmelserna för vesikulär svinsjuka i bilaga II till det direktivet däremot inte föreskrivs någon sådan möjlighet. Det är lämpligt att införa ett sådant undantag för anläggningar där kvarhållande av djuren under mer än 30 dagar skulle orsaka problem.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avsnitt 7 i bilaga II till direktiv 92/119/EEG skall ändras på följande sätt:

1.

Punkt 2 skall ändras på följande sätt:

a)

Led g skall ersättas med följande:

”g)

Kött från de svin som avses i led f i

i)

får inte införas i handeln inom eller utanför gemenskapen och skall bära det kontrollmärke för färskt kött som föreskrivs i bilaga II till rådets direktiv 2002/99/EG (7),

ii)

skall produceras, styckas, transporteras och lagras åtskilt från kött som är avsett för handel inom och utanför gemenskapen, och skall användas på ett sådant sätt att det inte hamnar i köttprodukter som är avsedda för handel inom och utanför gemenskapen, såvida det inte har behandlats i enlighet med bilaga III till direktiv 2002/99/EG.

b)

Följande led skall läggas till som led h:

”h)

i)

Genom undantag från led g får medlemsstaterna när det gäller kött från de svin som avses i led f i besluta att använda en annan identifieringsmärkning än den särskilda identifieringsmärkning som fastställs i bilaga II till direktiv 2002/99/EG, under förutsättning att det klart går att särskilja från annan identifieringsmärkning som skall tillämpas på svinkött i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (8) eller kommissionens förordning (EG) nr 2076/2005 (9).

Medlemsstater som beslutar att använda det alternativa identifieringsmärket skall meddela kommissionen detta inom ramen för ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

ii)

Vid tillämpning av undantagsbestämmelsen i led i skall identifieringsmärket vara läsbart och outplånligt, och skrivtecknen lätta att avläsa samt synas tydligt. Identifieringsmärket skall ha följande form och innehålla följande angivelser:

Image

XY avser den relevanta landskoden enligt avsnitt I del B punkt 6 i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004.

1234 avser anläggningens godkännandenummer enligt avsnitt I del B punkt 7 i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004.

2.

Följande punkt skall läggas till som punkt 5:

”5.

Om de förbud som avses i punkt 2 f förblir i kraft i mer än 30 dagar på grund av ytterligare sjukdomsfall och om det som ett resultat av detta uppstår problem med djurhållningen, får den behöriga myndigheten efter en ansökan av ägaren där skälen till ansökan förklaras och under förutsättning att den officiella veterinären har styrkt uppgifterna, tillåta att djuren avlägsnas från en anläggning inom skyddszonen. Punkt 2 f och 2 h skall tillämpas på motsvarande sätt.”

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 2008. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 februari 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 62, 15.3.1993, s. 69. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(3)  EGT L 302, 31.12.1972, s. 24. Direktivet upphävt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG (EUT L 157, 30.4.2004, s. 33).

(4)  EGT L 47, 21.2.1980, s. 4. Direktivet upphävt genom direktiv 2004/41/EG.

(5)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 5. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(6)  EUT L 338, 22.12.2005, s. 83.

(7)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.”

(8)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22.

(9)  EUT L 338, 22.12.2005, s. 83.”


Top