Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0817

2007/817/EG: Rådets beslut av den 8 november 2007 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

OJ L 334, 19.12.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 122 P. 247 - 248

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/817/oj

19.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 334/1


RÅDETS BESLUT

av den 8 november 2007

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

(2007/817/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 63.3 b jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på Europeiska gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd.

(2)

Avtalet undertecknades den 18 september 2007 på Europeiska gemenskapens vägnar, med förbehåll för att det kan komma att ingås vid en senare tidpunkt, i enlighet med rådets beslut som antogs den 18 september 2007.

(3)

Avtalet bör godkännas.

(4)

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté för återtagande som själv får anta sin arbetsordning. Det är lämpligt att införa ett förenklat förfarande för fastställandet av gemenskapens ståndpunkt i denna fråga.

(5)

I enlighet med artikel 3 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, har Förenade kungariket meddelat sin önskan att delta i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

(6)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, deltar inte Irland i antagandet och tillämpningen av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Irland.

(7)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska göra den anmälan som föreskrivs i artikel 22.2 i avtalet (2).

Artikel 3

Kommissionen ska företräda gemenskapen i den gemensamma kommitté för återtagande som inrättas genom artikel 18 i avtalet.

Artikel 4

Gemenskapens ståndpunkt i den gemensamma kommittén för återtagande i fråga om antagandet av dess arbetsordning, i enlighet med artikel 18.5 i avtalet, ska antas av kommissionen efter samråd med en särskild kommitté som utsetts av rådet.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 2007.

På rådets vägnar

R. PEREIRA

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 24 oktober 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


SKRIFTVÄXLING

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image

Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Mr. Franco Frattini

Vice-President of the European Commission

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за преземаље на лица со незаконски престој, заедно со приложениот текст на Спогодбатa.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за преземање на лица со незаконски престој и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Гордана Јанкулоска

Image

Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the ”former Yugoslav Republic of Macedonia”.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad ”gemenskapen”,

och

F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN,

SOM ÄR FAST BESLUTNA att stärka sitt samarbete för att kunna bekämpa olaglig invandring mer effektivt,

SOM ÖNSKAR att genom detta avtal och på grundval av ömsesidighet fastställa snabba och effektiva förfaranden för identifiering och återsändande under säkra och ordnade förhållanden av personer som inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, villkoren för inresa till eller vistelse eller bosättning inom f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens eller en av Europeiska unionens medlemsstaters territorium, och i en anda av samarbete önskar underlätta transiteringen av dessa personer,

SOM UNDERSTRYKER att detta avtal inte ska påverka gemenskapens, Europeiska unionens medlemsstaters och f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens rättigheter, skyldigheter och ansvar enligt folkrätten, särskilt Europeiska konventionen av den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och konventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning,

SOM BEAKTAR att de bestämmelser i detta avtal som omfattas av tillämpningsområdet för avdelning IV i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, inte är tillämpliga på Konungariket Danmark, i enlighet med protokollet om Danmarks ställning som fogats till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

SOM TAR HÄNSYN till artikel 76.2 i stabiliserings- och associeringsavtalet (1), som ålägger parterna att på begäran ingå ett återtagandeavtal,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta avtal avses med

a)

avtalsslutande parter: f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och gemenskapen,

b)

återtagande: den begärande statens överföring och den anmodade statens mottagande av personer (den begärande statens egna medborgare, tredjelandsmedborgare eller statslösa personer) som olagligen har rest in till eller vistats eller varit bosatta i den begärande staten, i enlighet med bestämmelserna i detta avtal,

c)

medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien: en person som är medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien enligt landets lagstiftning,

d)

medborgare i en medlemsstat: varje person som enligt gemenskapens definition är medborgare i en medlemsstat,

e)

medlemsstat: en medlemsstat i Europeiska unionen, med undantag av Konungariket Danmark,

f)

tredjelandsmedborgare: varje person som innehar annat medborgarskap än medborgarskap i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien eller en av medlemsstaterna,

g)

statslös person: varje person som inte innehar medborgarskap i något land,

h)

uppehållstillstånd: alla typer av tillstånd som har utfärdats av f.d. jugoslaviska republiken Makedonien eller någon av medlemsstaterna och som ger en person rätt att bosätta sig inom dess territorium; detta inbegriper inte tillfälliga tillstånd att stanna inom dess territorium i samband med behandlingen av en asylansökan eller en ansökan om uppehållstillstånd,

i)

visering: ett tillstånd som har utfärdats eller ett beslut som har fattats av f.d. jugoslaviska republiken Makedonien eller någon av medlemsstaterna och som krävs för inresa till eller transitering genom dess territorium; detta inbegriper inte visering för flygplatstransitering,

j)

begärande stat: den stat (f.d. jugoslaviska republiken Makedonien eller någon av medlemsstaterna) som inger en ansökan om återtagande i enlighet med artikel 7 eller en ansökan om transitering i enlighet med artikel 14 i detta avtal,

k)

anmodad stat: den stat (f.d. jugoslaviska republiken Makedonien eller någon av medlemsstaterna) som mottar en ansökan om återtagande i enlighet med artikel 7 eller en ansökan om transitering i enlighet med artikel 14 i detta avtal,

l)

behörig myndighet: samtliga nationella myndigheter i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien eller någon av medlemsstaterna som i enlighet med artikel 19.1 a har till uppgift att genomföra detta avtal,

m)

gränsregion: ett område som sträcker sig upp till 30 kilometer från den gemensamma landgränsen mellan en medlemsstat och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, samt internationella flygplatser i medlemsstaterna och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien,

n)

transitering: en tredjelandsmedborgares eller statslös persons färd genom den anmodade statens territorium under resa från den begärande staten till bestämmelsestaten.

AVSNITT I

F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIENS ÅTERTAGANDESKYLDIGHETER

Artikel 2

Återtagande av egna medborgare

1.   F.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska, på begäran av en medlemsstat och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta varje person som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de rättsliga villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom den begärande medlemsstatens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer är medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

2.   F.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska om möjligt samtidigt även återta:

underåriga ogifta barn upp till 18 års ålder till sådana personer som anges i punkt 1, oavsett barnets födelseort eller medborgarskap, såvida inte barnet har en oberoende rätt att uppehålla sig i den begärande medlemsstaten,

Makar, med annat medborgarskap, till sådana personer som avses i punkt 1, förutsatt att de har rätt att resa in till och vistas inom f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens territorium eller kan beviljas sådan rätt, såvida de inte har en oberoende rätt att uppehålla sig i den begärande medlemsstaten.

3.   F.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska även återta personer som efter inresan till en medlemsstats territorium har avsagt sig medborgarskap i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, såvida inte dessa personer åtminstone har utlovats medborgarskap av denna medlemsstat.

4.   Efter det att f.d. jugoslaviska republiken Makedonien har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande, ska f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens behöriga diplomatiska beskickning eller konsulat så snabbt som möjligt och senast inom tre arbetsdagar utfärda de resedokument som krävs för återtagandet av den berörda personen; detta resedokument ska ha en giltighetstid på 30 dagar. Om den berörda personen av rättsliga eller faktiska skäl inte kan överföras inom giltighetstiden för det ursprungligen utfärdade resedokumentet, ska f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens behöriga diplomatiska beskickning eller konsulat inom 14 kalenderdagar utfärda ett nytt resedokument med samma giltighetstid. Om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien inte har utfärdat det nya resedokumentet inom 14 kalenderdagar, ska landet anses ha godtagit att EU:s enhetligt utformade resedokument för utvisning används (2).

5.   Om den person som ska återtas är medborgare i både f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och ett tredjeland, ska den begärande medlemsstaten beakta den berörda personens önskemål i fråga om valet av återtagande stat.

Artikel 3

Återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   F.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska, på begäran av en medlemsstat och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta alla tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de rättsliga villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom den begärande medlemsstatens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer

a)

innehar eller vid tidpunkten för inresan innehade en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, eller

b)

olagligt har rest in till medlemsstaternas territorium omedelbart efter att ha vistats inom eller transiterat genom f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens territorium.

2.   Återtagandeskyldigheten i punkt 1 ska inte gälla om

a)

tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen endast har befunnit sig i transitering på en internationell flygplats i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, eller

b)

den begärande medlemsstaten har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen före eller efter inresan till landets territorium, såvida inte

den berörda personen innehar en visering eller ett uppehållstillstånd som utfärdats av f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och som löper ut vid en senare tidpunkt, eller

viseringen eller uppehållstillståndet som utfärdats av den begärande medlemsstaten har erhållits med hjälp av falska eller förfalskade handlingar, eller genom att lämna felaktiga uppgifter, och den berörda personen har vistats på eller transiterat genom f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens territorium, eller

personen i fråga underlåter att iaktta eventuella villkor som är knutna till viseringen, och har vistats på eller transiterat genom f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens territorium.

3.   På begäran från en medlemsstat ska f.d. jugoslaviska republiken Makedonien även återta tidigare medborgare i Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien som inte har förvärvat något annat medborgarskap, förutsatt att de är födda i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och hade hemvist inom f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens territorium den 8 september 1991.

4.   När f.d. jugoslaviska republiken Makedonien har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande ska den begärande medlemsstaten om nödvändigt utfärda EU:s enhetligt utformade resedokument för utvisning för den person vars återtagande har godtagits (2).

AVSNITT II

GEMENSKAPENS ÅTERTAGANDESKYLDIGHETER

Artikel 4

Återtagande av egna medborgare

1.   En medlemsstat ska, på begäran av f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta varje person som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de rättsliga villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer är medborgare i den berörda medlemsstaten.

2.   En medlemsstat ska om möjligt samtidigt även återta:

underåriga ogifta barn upp till 18 års ålder till sådana personer som anges i punkt 1, oavsett barnets födelseort eller medborgarskap, såvida inte barnet har en oberoende rätt att uppehålla sig i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien,

makar, med annat medborgarskap, till sådana personer som avses i punkt 1, förutsatt att de har rätt att resa in till och vistas inom den anmodade medlemsstatens territorium eller kan beviljas sådan rätt, såvida de inte har en oberoende rätt att uppehålla sig i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

3.   En medlemsstat ska även återta personer som efter inresan till f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens territorium har avsagt sig medborgarskap i en medlemsstat, såvida inte dessa personer åtminstone har utlovats medborgarskap av f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

4.   Efter det att den anmodade medlemsstaten har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande, ska den anmodade medlemsstatens behöriga diplomatiska beskickning eller konsulat så snabbt som möjligt och senast inom tre arbetsdagar utfärda de resedokument som krävs för återtagandet av den berörda personen; detta resedokument ska ha en giltighetstid på 30 dagar. Om den berörda personen av rättsliga eller faktiska skäl inte kan överföras inom giltighetstiden för det ursprungligen utfärdade resedokumentet, ska den anmodade medlemsstatens behöriga diplomatiska beskickning eller konsulat inom 14 kalenderdagar utfärda ett nytt resedokument med samma giltighetstid.

5.   Om den person som ska återtas är medborgare i både den anmodade medlemsstaten och ett tredjeland, ska f.d. jugoslaviska republiken Makedonien beakta den berörda personens önskemål i fråga om valet av återtagande stat.

Artikel 5

Återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   En medlemsstat ska, på begäran av f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta alla tredjelandsmedborgare och statslösa personer som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de rättsliga villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer

a)

innehar eller vid tidpunkten för inresan innehade en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av den anmodade medlemsstaten, eller

b)

olagligt har rest in till f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens territorium omedelbart efter att ha vistats inom eller transiterat genom den anmodade medlemsstatens territorium.

2.   Återtagandeskyldigheten i punkt 1 ska inte gälla om

a)

tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen endast har befunnit sig i transitering på en internationell flygplats i den anmodade medlemsstaten, eller

b)

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen före eller efter inresan till landets territorium, såvida inte

den berörda personen innehar en visering eller ett uppehållstillstånd som utfärdats av den anmodade medlemsstaten och som löper ut vid en senare tidpunkt, eller

viseringen eller uppehållstillståndet som utfärdats av f.d. jugoslaviska republiken Makedonien har erhållits med hjälp av falska eller förfalskade handlingar, eller genom att lämna felaktiga uppgifter, och den berörda personen har vistats på eller transiterat genom den anmodade medlemsstatens territorium, eller

personen i fråga underlåter att iaktta eventuella villkor som är knutna till viseringen, och har vistats på eller transiterat genom den anmodade medlemsstatens territorium.

3.   Återtagandeskyldigheten i punkt 1 åligger den medlemsstat som utfärdat viseringen eller uppehållstillståndet. Om två eller flera medlemsstater har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd åligger återtagandeskyldigheten i punkt 1 den medlemsstat som utfärdade dokumentet med en längre giltighetstid, eller, om ett eller flera av dem redan har upphört att gälla, det dokument som fortfarande är giltigt. Om samtliga dokument redan har upphört att gälla åligger återtagandeskyldigheten i punkt 1 den medlemsstat som utfärdade det dokument som gällde längst. Om inga sådana dokument kan uppvisas åligger återtagandeskyldigheten i punkt 1 den medlemsstat från vilken den senaste utresan skedde.

4.   När den anmodade medlemsstaten har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande ska f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om nödvändigt utfärda det resedokument som krävs för att den person vars återtagande har godtagits ska kunna återvända.

AVSNITT III

ÅTERTAGANDEFÖRFARANDET

Artikel 6

Principer

1.   Om inte annat följer av punkt 2 ska det för överföring av en person som ska återtas på grundval av någon av skyldigheterna enligt artiklarna 2 och 5 krävas att en ansökan om återtagande inges till den behöriga myndigheten i den anmodade staten.

2.   Det krävs ingen ansökan om återtagande om den person som ska återtas innehar ett giltigt resedokument och, i tillämpliga fall, en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av den anmodade staten.

3.   Om en person har gripits i den begärande statens gränsområde (inbegripet flygplatser) efter att olagligen ha tagit sig över gränsen direkt från den anmodade statens territorium, får den begärande staten ge in en ansökan om återtagande inom två dagar från gripandet (påskyndat förfarande).

Artikel 7

Ansökan om återtagande

1.   Begäran om återtagande ska om möjligt också innehålla följande upplysningar:

a)

Uppgifter om den person som ska återtas (till exempel förnamn, efternamn, födelsedatum samt, om möjligt, födelseort, senaste hemvist och uppgifter om föräldrarna) och, i lämpliga fall, uppgifter om underåriga ogifta barn samt personens maka eller make.

b)

Uppgifter om den tillräckliga bevisning som finns tillgänglig med avseende på medborgarskap, transitering, uppfyllandet av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer samt olovlig inresa och olovlig vistelse.

c)

Ett fotografi av den berörda personen.

2.   Begäran om återtagande ska om möjligt också innehålla följande upplysningar:

a)

Uppgift om att den person som ska överföras kan vara i behov av hjälp eller vård, förutsatt att den berörda personen uttryckligen har gett sitt samtycke till uppgiften.

b)

Alla andra skydds- eller säkerhetsåtgärder eller uppgifter om personens hälsotillstånd som kan komma att krävas i samband med det enskilda överföringsfallet.

3.   Ett gemensamt formulär som ska användas för ansökningar om återtagande åtföljer som bilaga 6 till detta avtal.

Artikel 8

Bevismedel rörande medborgarskap

1.   Utan att det påverkar relevant nationell lagstiftning kan bevis på medborgarskap enligt artikel 2.1 och artikel 4.1 tillhandahållas med hjälp av de dokument som förtecknas i bilaga 1 till detta avtal. Om sådana dokument uppvisas ska medlemsstaterna och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ömsesidigt erkänna medborgarskapet utan att kräva ytterligare undersökning. Bevis för medborgarskap kan inte lämnas med hjälp av falska dokument.

2.   Tillräcklig bevisning för medborgarskap enligt artiklarna 2.1 och 4.1 kan särskilt lämnas med hjälp av de dokument som förtecknas i bilaga 2 till detta avtal, även om deras giltighetstid har löpt ut. Om sådana dokument uppvisas ska medlemsstaterna och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien anse att medborgarskapet är fastställt, såvida de inte kan bevisa annat. Tillräcklig bevisning för medborgarskap kan inte lämnas med hjälp av falska dokument.

3.   Om inget av de dokument som förtecknas i bilagorna 1 och 2 kan uppvisas ska den anmodade statens behöriga diplomatiska och konsulära beskickningar på begäran vidta åtgärder för att utan dröjsmål, och senast fem arbetsdagar från den dag ansökan om återtagande inkom, intervjua den person som ska återtas i syfte att fastställa hans eller hennes medborgarskap.

Artikel 9

Bevismedel rörande tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   Bevis för uppfyllande av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer enligt artiklarna 3.1 och 5.1 ska särskilt lämnas med hjälp av de bevismedel som anges i bilaga 3 till detta avtal; de kan inte lämnas med hjälp av falska dokument. Medlemsstaterna och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska ömsesidigt erkänna sådana bevis utan att kräva ytterligare undersökning.

2.   Tillräcklig bevisning för uppfyllande av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer enligt artiklarna 3.1 och 5.1 ska särskilt lämnas med hjälp av de bevismedel som anges i bilaga 4 till detta avtal; de kan inte lämnas med hjälp av falska dokument. Om sådan tillräcklig bevisning uppvisas ska medlemsstaterna och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien anse att villkoren är uppfyllda, såvida de inte kan bevisa annat.

3.   Olovlig inresa, vistelse eller bosättning ska fastställas med hjälp av den berörda personens resedokument, i vilka nödvändig visering eller nödvändigt tillstånd för att uppehålla sig inom den begärande statens territorium saknas. En förklaring av den begärande staten om att den berörda personen befunnits sakna nödvändiga resedokument, nödvändig visering eller nödvändigt uppehållstillstånd ska också utgöra tillräcklig bevisning för olaglig inresa, vistelse eller bosättning.

4.   Tillräcklig bevisning för uppfyllande av villkoren för återtagande av tidigare medborgare i Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien enligt artikel 3.3 ska särskilt lämnas med hjälp av de bevismedel som anges i bilaga 5b till detta avtal; de kan inte lämnas med hjälp av falska dokument. När sådan tillräcklig bevisning uppvisas ska medlemsstaterna och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien anse att villkoren är uppfyllda, såvida de inte kan bevisa annat.

5.   Om inget av de dokument som förtecknas i bilaga 5 kan uppvisas ska f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens behöriga diplomatiska och konsulära beskickningar på begäran vidta åtgärder för att utan onödigt dröjsmål, och senast 3 arbetsdagar från den dag ansökan om återtagande inkom, intervjua den person som ska återtas i syfte att fastställa hans eller hennes medborgarskap.

Artikel 10

Tidsfrister

1.   Ansökan om återtagande ska inges till den anmodade statens behöriga myndighet senast ett år efter det att den begärande statens behöriga myndighet har fått kännedom om att en tredjelandsmedborgare eller statslös person inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, de villkor som gäller för inresa, vistelse eller bosättning. I de fall där det finns rättsliga eller faktiska hinder för att begäran ska kunna inges i tid ska tidsfristen på den begärande statens begäran förlängas, men endast till dess att hindren har upphört att existera.

2.   En ansökan om återtagande ska besvaras skriftligen

inom två arbetsdagar om begäran har handlagts enligt det påskyndade förfarandet (artikel 6.3),

inom 14 kalenderdagar i alla andra fall.

Denna tidsfrist ska börja löpa samma dag som ansökan om återtagande mottas. Om inget svar erhållits inom den angivna tidsfristen, anses den anmodade staten ha lämnat sitt samtycke till överföringen.

3.   Om en begäran om återtagande avslås ska skälen för detta anges.

4.   Efter det att samtycke har lämnats eller, i tillämpliga fall, efter det att de tidsfrister som fastställs i punkt 2 har löpt ut, ska den berörda personen överföras utan dröjsmål, och senast inom tre månader. Denna tidsfrist ska på ansökan från den begärande staten förlängas med den tid som krävs för att åtgärda rättsliga eller praktiska hinder.

Artikel 11

Överföringsvillkor och transportsätt

1.   Innan en person återsänds ska de behöriga myndigheterna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och den berörda medlemsstaten i förväg komma överens skriftligen om dag för överföring, ort för inresa, eventuell eskort och andra uppgifter av betydelse för överföringen.

2.   Transporten kan utföras med flyg eller landvägen. Återsändande med flyg ska inte begränsas till f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens eller medlemsstaternas nationella flygbolag utan kan ske med utnyttjande av reguljärt flyg eller charterflyg. Vid återsändande med eskort ska eskorten inte begränsas till personer bemyndigade av den begärande staten, förutsatt att de är bemyndigade av f.d. jugoslaviska republiken Makedonien eller en medlemsstat.

Artikel 12

Återtagande på felaktiga grunder

Den begärande staten ska ta tillbaka varje person som har återtagits av den anmodade staten om det inom tre månader efter det att den berörda personen har överförts konstateras att kraven i artiklarna 2–5 i detta avtal inte är uppfyllda.

I sådana fall ska procedurreglerna i detta avtal gälla i tillämpliga delar och alla tillgängliga uppgifter avseende den faktiska identiteten och medborgarskapet för den person som ska återtas tillhandahållas.

AVSNITT IV

TRANSITERINGAR

Artikel 13

Principer

1.   Medlemsstaterna och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien bör begränsa transiteringen av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer till sådana fall där de berörda personerna inte kan återsändas direkt till bestämmelsestaten.

2.   F.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska tillåta transitering av tredjelandsmedborgare och statslösa personer om en medlemsstat begär detta, och en medlemsstat ska tillåta transitering av tredjelandsmedborgare och statslösa personer om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien begär detta, om den fortsatta resan i eventuella andra transiteringsstater och återtagandet av bestämmelsestaten garanteras.

3.   F.d. jugoslaviska republiken Makedonien eller en medlemsstat kan vägra transitering

a)

om tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen riskerar att utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller dödsstraff eller förföljelse på grund av ras, religion, medborgarskap, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk övertygelse i bestämmelsestaten eller någon annan transiteringsstat, eller

b)

om tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen kommer att bli föremål för straffrättsliga påföljder i den anmodade staten eller i någon annan transiteringsstat, eller

c)

av folkhälsoskäl eller av skäl som rör nationell säkerhet, allmän ordning eller andra nationella intressen i den anmodade staten.

4.   F.d. jugoslaviska republiken Makedonien eller en medlemsstat kan återkalla ett utfärdat tillstånd, om det senare uppkommer eller uppdagas sådana omständigheter som avses i punkt 3, vilka lägger hinder i vägen för transiteringen, eller om den fortsatta resan i eventuella transiteringsstater eller återtagandet från bestämmelsestatens sida inte längre garanteras. I sådana fall ska den begärande staten, vid behov och utan dröjsmål, ta tillbaka tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen.

Artikel 14

Transiteringsförfarande

1.   En ansökan om transitering måste inges skriftligen till de behöriga myndigheterna i den anmodade staten och ska innehålla följande upplysningar:

a)

Typ av transitering (med flyg eller landvägen), eventuella andra transiteringsstater och avsedd slutdestination.

b)

Närmare uppgifter om den berörda personen (t.ex. förnamn, efternamn, flicknamn, andra namn som den berörda personen använder eller genom vilka han eller hon är känd, aliasnamn, födelsedatum, kön och, om möjligt, födelseort, medborgarskap, språk, typ av och nummer på resedokument).

c)

Avsedd inreseort, tidpunkt för överföring och eventuell eskort.

d)

En förklaring om att den begärande staten anser att villkoren i artikel 13.2 är uppfyllda och att det inte finns några kända skäl för ett avslag enligt artikel 13.3.

Ett gemensamt formulär som ska användas för begäran om transitering medföljer som bilaga 7 till detta avtal.

2.   Den anmodade staten ska inom fem kalenderdagar skriftligen underrätta den begärande staten om inresetillståndet och bekräfta ort och beräknad tidpunkt för inresan eller underrätta den om avslag på begäran om inresetillstånd och om skälen för detta.

3.   Om transiteringen görs med flyg ska den person som ska återtas jämte eventuell eskort undantas från kravet på att ansöka om visering för flygplatstransitering.

4.   De behöriga myndigheterna i den anmodade staten ska efter samråd mellan parterna hjälpa till med transiteringen, framför allt genom att övervaka de berörda personerna och genom att tillhandahålla lämpliga anordningar för detta.

AVSNITT V

KOSTNADER

Artikel 15

Transport- och transiteringskostnader

Utan att det påverkar de behöriga myndigheternas rätt att av den person som ska återtas eller tredje man kräva återbetalning av de kostnader som är förbundna med återtagandet ska alla transportkostnader som uppkommer i samband med återtagande och transitering enligt detta avtal fram till den slutliga bestämmelsestatens gräns bäras av den begärande staten.

AVSNITT VI

UPPGIFTSSKYDD OCH ICKE-PÅVERKANSKLAUSUL

Artikel 16

Uppgiftsskydd

Överlämnande av personuppgifter får endast äga rum om detta är nödvändigt för genomförandet av detta avtal och ska göras av de behöriga myndigheterna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien eller en medlemsstat, beroende på omständigheterna. Bearbetning och behandling av personuppgifter i ett särskilt fall ska vara underställda den nationella lagstiftningen i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och, i de fall där kontrollenheten är en behörig myndighet i en medlemsstat, bestämmelserna i direktiv 95/46/EG (3) och i den nationella lagstiftning i den berörda medlemsstaten som antagits till följd av det direktivet. Dessutom ska följande principer gälla:

a)

Personuppgifter ska behandlas på ett korrekt och lagenligt sätt.

b)

Personuppgifter ska insamlas i det specifika, uttryckliga och legitima syftet att genomföra detta avtal och får inte bearbetas ytterligare av den meddelande eller mottagande myndigheten på ett sätt som är oförenligt med detta syfte.

c)

Personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och inte överdrivet omfattande i förhållande till det syfte för vilket de insamlas eller ytterligare bearbetas; meddelade personuppgifter får endast röra följande:

Uppgifter om den person som ska överföras (t.ex. förnamn, efternamn, eventuella tidigare namn, andra namn eller aliasnamn, kön, civilstånd, födelsedatum och födelseort, samt nuvarande och eventuellt tidigare medborgarskap).

Pass, identitetskort eller körkort (nummer, giltighetstid, datum för utfärdande, utfärdande myndighet, ort för utfärdande).

Anhalter och resvägar.

Andra upplysningar som är nödvändiga för att identifiera den person som ska överföras eller för att undersöka villkoren för återtagande enligt detta avtal.

d)

Personuppgifter ska vara exakta och, vid behov, uppdaterade.

e)

Personuppgifter ska bevaras på ett sätt som gör det möjligt att identifiera personerna i fråga endast så länge som detta är nödvändigt för det syfte för vilket uppgifterna insamlades eller för vilket de bearbetas ytterligare.

f)

Både den meddelande myndigheten och den mottagande myndigheten ska vidta alla åtgärder som är rimliga för att säkerställa rättelse, utplåning eller blockering av personuppgifter, när bearbetningen inte överensstämmer med bestämmelserna i denna artikel, framför allt om dessa uppgifter inte är adekvata, relevanta, exakta eller om de är överdrivet omfattande i förhållande till bearbetningens syfte. Detta omfattar även anmälan till den andra parten av eventuell rättelse, utplåning eller blockering.

g)

Den mottagande myndigheten ska på begäran meddela den underrättande myndigheten hur meddelade uppgifter har använts och om de resultat som uppnåtts av detta.

h)

Personuppgifter får endast meddelas till de behöriga myndigheterna. För vidarebefordran av uppgifter till andra organ krävs att den meddelande myndigheten i förväg ger sitt samtycke.

i)

De meddelande och mottagande myndigheterna är skyldiga att skriftligen registrera meddelandet och mottagandet av personuppgifter.

Artikel 17

Icke-påverkansklausul

1.   Detta avtal ska inte påverka gemenskapens, medlemsstaternas och f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens rättigheter, skyldigheter och ansvar enligt folkrätten, särskilt

konventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning, ändrad genom protokollet av den 31 januari 1967 angående flyktingars rättsliga ställning,

de internationella konventioner som reglerar vilken stat som ansvarar för prövningen av en asylansökan,

Europeiska konventionen av den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

konventionen av den 10 december 1984 mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

internationella konventioner om utlämning och transitering,

multilaterala internationella konventioner och avtal om återtagande av utländska medborgare.

2.   Inget i detta avtal ska förhindra att en person återsänds inom ramen för andra formella eller informella ordningar.

AVSNITT VII

GENOMFÖRANDE OCH TILLÄMPNING

Artikel 18

Gemensam kommitté för återtagande

1.   De avtalsslutande parterna ska bistå varandra vid tillämpningen och tolkningen av detta avtal. För detta ändamål ska de inrätta en gemensam kommitté för återtagande (nedan kallad ”kommittén”) som bland annat ska ha till uppgift

a)

att övervaka tillämpningen av detta avtal,

b)

att besluta om de ordningar som behövs för en enhetlig tillämpning av detta avtal,

c)

att ha regelbundna informationsutbyten om alla genomförandeprotokoll som i enlighet med artikel 19 upprättas av enskilda medlemsstater och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien,

d)

att rekommendera ändringar av detta avtal och dess bilagor.

2.   Kommitténs beslut ska vara bindande för de avtalsslutande parterna.

3.   Kommittén ska vara sammansatt av företrädare för gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien; gemenskapen ska företrädas av kommissionen.

4.   Kommittén ska sammanträda när så är nödvändigt på begäran av en av de avtalsslutande parterna.

5.   Kommittén ska själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 19

Genomförandeprotokoll

1.   På begäran av en medlemsstat eller f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och en medlemsstat upprätta ett genomförandeprotokoll med bestämmelser om

a)

utseende av behöriga myndigheter, gränspasseringsställen och utbyte av information om kontaktställen och kommunikationsspråk,

b)

formerna för återsändande enligt det påskyndade förfarandet,

c)

villkor för återsändande med eskort, inbegripet transitering av tredjelandsmedborgare och statslösa personer under eskort, och

d)

andra bevismedel och dokument än de som anges i bilagorna 1–5 till detta avtal.

2.   De genomförandeprotokoll som avses i punkt 1 ska träda i kraft först efter det att den gemensamma kommittén för återtagande (artikel 18) har underrättats.

3.   F.d. jugoslaviska republiken Makedonien samtycker till att tillämpa bestämmelserna i ett genomförandeprotokoll som upprättas med en medlemsstat även i sina förbindelser med en annan medlemsstat, om den medlemsstaten så begär.

Artikel 20

Förhållande till medlemsstaternas bilaterala avtal eller ordningar om återtagande

Bestämmelserna i detta avtal ska ha företräde framför bestämmelserna i alla de bilaterala avtal eller ordningar om återtagande av personer utan uppehållstillstånd som enligt artikel 19 har ingåtts eller kan komma att ingås mellan enskilda medlemsstater och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

AVSNITT VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 21

Territoriell tillämpning

1.   Om inte annat följer av punkt 2 ska detta avtal vara tillämpligt inom det territorium där fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt och inom f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens territorium.

2.   Detta avtal ska inte vara tillämpligt inom Konungariket Danmarks territorium.

Artikel 22

Ikraftträdande, giltighetstid och upphörande

1.   Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras respektive förfaranden.

2.   Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då de avtalsslutande parterna till varandra anmält att de förfaranden som avses i punkt 1 har avslutats.

3.   Detta avtal ingås på obestämd tid.

4.   Var och en av de avtalsslutande parterna får, med hänvisning till säkerhet, allmän ordning eller folkhälsa, tillfälligt avbryta tillämpningen av detta avtal helt eller delvis med avseende på tredjelandsmedborgare och statslösa personer genom att officiellt underrätta den andra avtalsslutande parten, men först efter samråd med den kommitté som anges i artikel 18. Avbrottet i tillämpningen ska börja gälla den andra dagen efter dagen för en sådan underrättelse.

5.   Var och en av de avtalsslutande parterna kan säga upp detta avtal genom att officiellt underrätta den andra avtalsslutande parten. Avtalet ska upphöra att gälla sex månader efter dagen för en sådan underrättelse.

Artikel 23

Bilagor

Bilagorna 1–7 ska utgöra en integrerad del av detta avtal.


(1)  EUT L 84, 20.3.2004.

(2)  I enlighet med vad som fastställs i Europeiska unionens råds rekommendation av den 30 november 1994.

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

BILAGA 1

Gemensam förteckning över dokument för bevis på medborgarskap (Artiklarna 2.1, 4.1 och 8.1)

Alla slag av pass (t.ex. nationella pass, diplomatpass, tjänstepass, kollektiva pass och ersättningspass/nödpass).

Identitetskort (inbegripet tillfälliga och provisoriska).

Militära identitetskort.

Sjöfartsböcker och tjänstgöringsbevis för skeppare.

Intyg om medborgarskap åtföljda av en annan identifieringshandling med ett fotografi av den berörda personen.

BILAGA 2

Gemensam förteckning över dokument vilkas uppvisande anses vara tillräcklig bevisning för medborgarskap (Artiklarna 2.1, 4.1 och 8.2)

Fotokopior av något av de dokument som anges i bilaga 1 till detta avtal.

Tjänsteböcker eller fotokopior av tjänsteböcker.

Körkort eller fotokopior av körkort.

Födelseattester eller fotokopior av födelseattester.

Officiella förklaringar av tillförlitliga vittnen.

Förklaringar av den berörda personen samt det språk som han eller hon talar, även fastställt genom ett officiellt testresultat. I denna bilaga avses med ”officiellt test” ett test som har beställts eller genomförts av den begärande statens behöriga myndigheter och godkänts av den anmodade staten.

Varje annat dokument som kan bidra till fastställandet av den berörda personens medborgarskap.

Dokument som företecknas i bilaga 1, men har upphört att gälla.

BILAGA 3

Gemensam förteckning över dokument vilka anses utgöra bevis för uppfyllande av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Artiklarna 3.1, 5.1 och 9.1)

Inrese- och avresestämplar eller liknande påteckning i den berörda personens resedokument eller annan bevisning för inresa/avresa (t.ex. fotografi).

Giltiga dokument, till exempel viseringar och/eller uppehållstillstånd, som utfärdats av den anmodade staten för laglig vistelse där.

Angivna flyg-, tåg-, buss- eller båtbiljetter eller passagerarlistor som visar att den berörda personen vistats inom den anmodade statens territorium och den berörda personens resväg.

Officiella förklaringar av gränsmyndighetens personal som kan intyga den berörda personens gränspassage.

BILAGA 4

Gemensam förteckning över dokument vilka anses utgöra tillräcklig bevisning för uppfyllande av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Artiklarna 3.1, 5.1 och 9.2)

Beskrivning av den plats där den berörda personen stoppades efter inresan till den begärande statens territorium och omständigheterna kring detta, författad av de behöriga myndigheterna i den staten.

Upplysningar beträffande en persons identitet eller vistelse som lämnats av en internationell organisation (till exempel UNHCR).

Dokument, intyg och räkningar av alla slag (t.ex. hotellräkningar, besökskort hos läkare eller tandläkare, inträdeskort till offentliga eller privata institutioner, biluthyrningskontrakt, kreditkortskvitton, etc.) som tydligt visar att den berörda personen har uppehållit sig inom den anmodade statens territorium.

Upplysningar som visar att den berörda personen har använt sig av en researrangörs eller resebyrås tjänster.

Officiella förklaringar av den berörda personen i rättsliga eller administrativa förfaranden.

BILAGA 5

Förteckning över dokument vilka anses utgöra tillräcklig bevisning för uppfyllande av villkoren för återtagande av tidigare medborgare i Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien (Artiklarna 3.3 och 9.4)

Födelseattester eller fotokopior av födelseattester som utfärdats av den tidigare Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien.

Officiella dokument eller fotokopior av sådana dokument som utfärdats av den tidigare jugoslaviska republiken Makedonien eller den tidigare Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien, och på vilka födelseort och/eller hemvist anges i enlighet med artikel 3.3.

Andra dokument eller intyg eller fotokopior av sådana andra dokument eller intyg som pekar på att den berörda personen är född eller har hemvist inom f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens territorium.

Officiella förklaringar av den berörda personen i rättsliga eller administrativa förfaranden.

BILAGA 6

Image

Image

Image

BILAGA 7

Image

Image

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKLARNA 2.2 OCH 4.2

Parterna bör vid tillämpningen av de relevanta bestämmelserna försöka se till att familjers enhet och integritet skyddas i största möjliga utsträckning. Därför bör parterna göra sitt bästa för att återta familjemedlemmar inom skälig tid.

Tillämpningen av principen om familjens enhet och integritet bör kontrolleras särskilt av den kommitté som avses i artikel 18.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKLARNA 2.3 OCH 4.3

De avtalsslutande parterna noterar att enligt f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens och medlemsstaternas nationella lagstiftning kan medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och i Europeiska unionens medlemsstater inte fråntas sitt medborgarskap.

Parterna är eniga om att samråda med varandra i god tid om denna rättsliga situation skulle förändras.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKLARNA 3 OCH 5

Parterna kommer att sträva efter att se till att alla tredjelandsmedborgare som inte uppfyller de gällande rättsliga villkoren för inresa till eller vistelse eller bosättning på deras respektive territorier, återsänds till sina ursprungsländer.

GEMENSAM FÖRKLARING OM DANMARK

De avtalsslutande parterna noterar att detta avtal inte gäller Konungariket Danmarks territorium eller medborgare i Konungariket Danmark. Under dessa omständigheter är det lämpligt att f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Danmark ingår ett återtagandeavtal med motsvarande innehåll som detta avtal.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ISLAND OCH NORGE

De avtalsslutande parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Island och Norge, särskilt i kraft av avtalet av den 18 maj 1999 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket. Under dessa omständigheter är det lämpligt att f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ingår ett återtagandeavtal med motsvarande innehåll som detta avtal med Island och Norge.

GEMENSAM FÖRKLARING OM SCHWEIZ

De avtalsslutande parterna noterar att Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiz har undertecknat ett avtal om Schweiz associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket. När associeringsavtalet med Schweiz träder i kraft bör f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ingå ett återtagandeavtal med Schweiz med motsvarande innehåll som detta avtal.


Top