EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0757

2007/757/EG: Kommissionens beslut av den 14 november 2007 om finansiellt stöd från gemenskapen för vissa åtgärder för djurhälsa och djurs välbefinnande och vissa tekniska och vetenskapliga åtgärder

OJ L 305, 23.11.2007, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 277 - 278

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/757/oj

23.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 305/52


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 14 november 2007

om finansiellt stöd från gemenskapen för vissa åtgärder för djurhälsa och djurs välbefinnande och vissa tekniska och vetenskapliga åtgärder

(2007/757/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (1), särskilt artiklarna 17 och 20, och

av följande skäl:

(1)

I beslut 90/424/EEG fastställs de förfaranden som bestämmer gemenskapens finansiella stöd till specifika veterinäråtgärder, inbegripet åtgärder på området djurhälsa och djurs välbefinnande samt tekniska och vetenskapliga åtgärder.

(2)

I synnerhet ska gemenskapen bidra finansiellt till att upprätta ett informationsprogram på området djurhälsa och djurs välbefinnande, inklusive att utföra nödvändiga studier för att utarbeta och utveckla lagstiftning på området djurs välbefinnande. Gemenskapen kan även vidta eller hjälpa medlemsstaterna eller internationella organisationer att vidta de tekniska och vetenskapliga åtgärder som är nödvändiga för att utveckla gemenskapens veterinärlagstiftning och för att utveckla undervisning och utbildning på veterinärområdet.

(3)

Framväxande avelstekniker, som djurkloning genom somatisk cellkärneöverföring, används i forskningssyfte. Somatisk cellkärneöverföring, som i framtiden förväntas användas vid husdjursavel och livsmedelproduktion, kan påverka djurhälsan och djurs välbefinnande, men har även en etisk och samhällelig aspekt. Det är därför nödvändigt att, som ett komplement till det pågående samrådet med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och europeiska gruppen för etik, göra en Eurobarometerundersökning för att undersöka konsumenternas inställning till eventuell användning av somatisk cellkärneöverföring inom jordbrukets livsmedelsindustri och, i synnerhet, behovet av information om användning av denna teknik i livsmedelskedjan och sätt som konsumenterna vill bli informerade på. Resultaten av Eurobarometerundersökningen kommer att ge den information som behövs för att bedöma behovet av gemenskapslagstiftning på området. Därför bör gemenskapen ge stöd till finansieringen av denna undersökning.

(4)

I rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 (2) föreskrivs att kommission ska fastställa nya högsta och lägsta temperaturer vid djurtransporter.

(5)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet antog 2004 ett yttrande om normer för mikroklimatet i fordon för djurtransport (3). Det är därför nödvändigt att fastställa under vilka temperaturförhållanden djur transporteras vid långa transporter i gemenskapen, vilket kräver att en studie utförs. Studien kommer att ge den information som behövs för att utarbeta och utveckla lagstiftning på området djurs välbefinnande. Därför bör gemenskapen ge stöd till finansieringen av denna studie.

(6)

I meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om gemenskapens handlingsplan för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010 (4) uppmanar kommissionen till fullt stöd för den djurskyddsverksamhet som bedrivs av internationella organisationer, till exempel Världsorganisationen för djurens hälsa (OIE).

(7)

År 2005 antog OIE riktlinjer för djurskydd vid djurtransporter på land och till sjöss, slakt av djur avsedda som livsmedel och human avlivning av djur för bekämpning av sjukdomar. OIE har för avsikt att vidareutveckla dessa riktlinjer och vidta åtgärder för att se till att länder som är medlemmar i OIE tillämpar dem, särskilt genom att tillhandahålla utbildning och råd.

(8)

OIE:s planerade utbildnings- och kommunikationsarrangemang behövs för att utveckla den gällande veterinärlagstiftningen samt undervisningen och utbildningen på veterinärområdet i de deltagande länderna. Sådana förbättringar i tredjeländer svarar mot önskemålet hos en majoritet EU-medborgare (5) att djurskyddsvillkoren i länder som exporterar till gemenskapen ska motsvara dem som gäller i gemenskapen. Gemenskapen bör därför bidra till finansieringen av dessa arrangemang.

(9)

Utbrotten av bluetongue i Belgien, Tyskland, Frankrike, Luxemburg och Nederländerna saknar motstycke. För att minska de negativa följderna av utbrotten är det nödvändigt att veterinärerna får tillgång till den allra senaste vetenskapliga kunskapen, i syfte att förbättra den passiva kliniska övervakning grundad på snabb identifiering och anmälan av misstanke som utgör en central del i beredskapsplanerna för bluetongue.

(10)

Vidare har OIE och gemenskapen för avsikt att gemensamt ge ut ett häfte om bluetongue-epidemin i dessa medlemsstater, vilket ska innehålla aktuell information och redogöra för gemenskapens politik för bekämpning av bluetongue. Det är därför lämpligt att gemenskapen ger finansiellt stöd till OIE-verksamheten och till finansieringen av redigeringen och utgivningen av detta häfte.

(11)

Utgivningen av häftet kommer att ge ett betydande bidrag till utvecklingen av den nödvändiga undervisningen och utbildningen på veterinärområdet och kommer att bli ett centralt instrument för utvecklingen av övervakningsprogram för bluetongue på nationell nivå och gemenskapsnivå, vilka är en viktig del i veterinärlagstiftningen om bluetongue.

(12)

Utbetalningen av det finansiella stödet från gemenskapen bör knytas till villkoret att de planerade åtgärderna faktiskt har genomförts och att alla nödvändiga uppgifter har lämnats.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed godkänns finansiellt stöd från gemenskapen, i enlighet med artikel 16 i beslut 90/424/EEG, för en Eurobarometerundersökning om möjlig användning av djurkloning inom jordbrukets livsmedelsindustri, upp till högst 250 000 euro.

Artikel 2

Härmed godkänns finansiellt stöd från gemenskapen, i enlighet med artikel 16 i beslut 90/424/EEG, för en studie av vid vilka temperaturer djur transporteras under långa transporter, upp till högst 300 000 euro.

Artikel 3

Härmed godkänns finansiellt stöd från gemenskapen, i enlighet med artikel 19 i beslut 90/424/EEG, till den globala fonden för djurhälsa och djurskydd för finansiering av utbildningsseminarier som organiseras av Världsorganisationen för djurens hälsa (OIE) om tillämpningen av OIE:s riktlinjer för djurskydd, upp till högst 100 000 euro.

Artikel 4

Härmed godkänns finansiellt stöd från gemenskapen, i enlighet med artikel 19 i beslut 90/424/EEG, till Världsorganisationen för djurens hälsa (OIE) för utgivning av cirka 1 800 exemplar av ett häfte om bluetongue, upp till högst 50 % av de bidragsberättigande kostnaderna och högst 10 000 euro.

Utfärdat i Bryssel den 14 november 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 3, 5.1.2005, s. 1.

(3)  EFSA Journal (2004), 122, 1–25, Standards for microclimate inside animal road transport vehicles.

(4)  KOM(2006) 13 slutlig.

(5)  Särskild Eurobarometer 270: Attitudes of EU citizens towards Animal Welfare, http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/survey/sp_barometer_aw_en.pdf, s. 32.


Top