Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0675

2007/675/EG: Kommissionens beslut av den 17 oktober 2007 om inrättande av expertgruppen för frågor om människohandel

OJ L 277, 20.10.2007, p. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2011; upphävd genom 32011D0502

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/675/oj

20.10.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 277/29


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 17 oktober 2007

om inrättande av expertgruppen för frågor om människohandel

(2007/675/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med Brysseldeklarationen (1) (2002), där det uttrycktes att kommissionen borde inrätta en expertgrupp för frågor om människohandel, inrättades genom kommissionens beslut 2003/209/EG en sådan grupp i syfte att förbättra kampen mot människohandel på EU-nivå. Denna rådgivande arbetsgrupp fick beteckningen ”Expertgruppen för frågor om människohandel” (2).

(2)

Expertgruppen för frågor om människohandel fick i uppdrag att bidra till det fortsatta arbetet med att förebygga och bekämpa människohandel, göra det möjligt för kommissionen att samla in synpunkter inför eventuella kommissionsinitiativ rörande människohandel samt utarbeta en rapport på grundval av Brysseldeklarationens rekommendationer. Expertgruppen lämnade in rapporten i december 2004 tillsammans med en rad rekommendationer som syftade till att lansera fler konkreta förslag på EU-nivå.

(3)

Kommissionens meddelande ”Bekämpning av människohandel – en integrerad strategi och förslag till en handlingsplan” (3) var till stor del baserat på expertgruppens rapport och rekommendationer. Den 1 december 2005 antog rådet EU:s plan för bästa metoder, standarder och förfaranden för att bekämpa och förhindra människohandel (4), som avspeglar ett rad förslag som hade framförts i kommissionens meddelande.

(4)

Eftersom expertgruppen för frågor om människohandel alltsedan tillkomsten 2003 uträttar ett mycket gott arbete som har möjliggjort för kommissionen att fortsätta att utveckla sin politik på området, och eftersom detta politikområde får allt större betydelse på global nivå, bör expertgruppen fortsätta sitt arbete. På grund av Europeiska unionens utvidgning krävs ett nytt beslut. Dessutom bör expertgruppens arbetsområde utökas, och gruppen bör få den bredare sakkunskap som behövs för ett så föränderligt område som människohandeln.

(5)

Expertgruppen bör fortsätta att ge råd till kommissionen med beaktande av den aktuella utvecklingen på europeisk, nationell och internationell nivå. Den bör framför allt bistå kommissionen med att genomföra och utarbeta de åtgärder som fastställs i EU:s plan från december 2005 för bästa metoder, standarder och förfaranden för att bekämpa och förhindra människohandel och därvid lägga särskild vikt vid arbetskraftsexploatering.

(6)

Expertgruppen bör bestå av 21 medlemmar och ha en balanserad sammansättning av företrädare för EU-medlemsstaternas offentliga organ, icke-vinstdrivande organisationer i EU och Europol. Experter från den akademiska sektorn och konsultföretag som är specialiserade på den icke-vinstdrivande sektorn bör också kunna bli medlemmar.

(7)

För att underlätta och påskynda sitt arbete bör expertgruppen ha möjlighet att inrätta arbetsgrupper som kan koncentrera sig på specifika frågor. Uppdraget för sådana arbetsgrupper bör fastställas av expertgruppen som helhet och vara klart och tydligt beskrivet.

(8)

Det bör fastställas bestämmelser om gruppmedlemmarnas utlämnande av information, utan att detta påverkar tillämpningen av kommissionens säkerhetsbestämmelser i bilagan till kommissionens beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom (5).

(9)

Alla personuppgifter för gruppens medlemmar bör behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (6).

(10)

Medlemmarna bör utses för en period på tre år. Deras uppdragsperiod bör kunna förnyas.

(11)

Beslut 2003/209/EG bör upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Expertgruppen för frågor om människohandel

Härmed inrättas expertgruppen för frågor om människohandel, nedan kallad ”gruppen”.

Artikel 2

Samråd

1.   Kommissionen får vända sig till gruppen i alla frågor som rör människohandel.

2.   Gruppen ska ha följande uppgifter:

a)

Upprätta samarbete mellan medlemsstaterna, andra parter som anges i artikel 3.2 b och kommissionen i frågor som rör människohandel.

b)

Bistå kommissionen genom att avge yttranden om människohandel och sörja för ett konsekvent förhållningssätt på området.

c)

Hjälpa kommissionen att bedöma den politik som utformas på området människohandel såväl på EU-nivå som på det nationella och det internationella planet.

d)

Hjälpa kommissionen att fastställa möjliga åtgärder och insatser på EU-nivå och nationell nivå på alla områden som omfattas av politiken för att bekämpa människohandel.

e)

Avge yttranden och rapporter till kommissionen på dess begäran eller på eget initiativ, med beaktande av genomförandet och det vidare arbetet på EU-nivå med EU:s plan för bästa metoder, standarder och förfaranden för att bekämpa och förhindra människohandel och därmed sammanhängande former av exploatering. Gruppen ska också beakta genusaspekter.

3.   Gruppens ordförande får framföra till kommissionen att det är önskvärt att gruppen hörs i en viss fråga.

Artikel 3

Medlemskap – Utnämning

1.   Gruppen ska bestå av 21 medlemmar. Inbjudan att anmäla intresse för att bli medlem i gruppen kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och på den offentliga webbplatsen för generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet.

2.   Expertgruppens medlemmar ska utses bland specialister med sakkunskap om och erfarenhet av bekämpning av människohandel (även den aspekt som rör arbetskraftsexploatering) och som kommer från

a)

medlemsstaternas förvaltningar (upp till 11 medlemmar),

b)

mellanstatliga, internationella och icke-statliga organisationer som är verksamma på EU-nivå och har väldokumenterad kunskap om och erfarenhet av området människohandel (upp till 5 medlemmar),

c)

arbetsmarknadens parter och arbetsgivarorganisationer som är verksamma på EU-nivå (upp till 4 medlemmar),

d)

Europol (1 medlem),

e)

personer med erfarenhet av akademisk forskning för offentliga eller privata universitet eller institut i medlemsstaterna (högst 2 medlemmar).

3.   De medlemmar som avses i punkt 2 a ska utses av kommissionen på medlemsstaternas förslag. De medlemmar som avses i punkt 2 b, 2 c och 2 e ska utses av kommissionen bland de personer som anmält sitt intresse. Den medlem som avses i punkt 2 d ska utses av Europol.

4.   Sökande som på grundval av intresseanmälan bedöms som lämpliga att ingå i gruppen men inte utses ska, om de samtycker, föras upp på en reservlista. Kommissionen kommer vid behov att använda denna lista för att utse ersättare för medlemmarna.

5.   Gruppens medlemmar ska ha kvar sina uppdrag tills de ersätts eller tills deras uppdragstid löper ut.

6.   Medlemmar som inte längre på ett effektivt sätt kan medverka i gruppens överläggningar, som avgår eller som inte iakttar bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel eller bestämmelserna i artikel 287 i fördraget får ersättas under den uppdragstid som återstår.

7.   Personligen utnämnda medlemmar ska varje år underteckna ett åtagande om att de agerar i allmänhetens intresse samt en försäkran med uppgift om huruvida det finns eller inte finns intressen som kan påverka medlemmarnas objektivitet.

8.   Namnen på personligen utnämnda medlemmar ska offentliggöras på webbplatsen för generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet och i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien.

9.   Namnen på medlemmarna ska samlas in, behandlas och offentliggöras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 45/2001.

Artikel 4

Verksamhet

1.   Gruppen ska med enkel majoritet välja en ordförande och två vice ordförande bland sina medlemmar.

2.   Med kommissionens samtycke får expertgruppen inrätta arbetsgrupper med uppgift att granska specifika frågor inom ramen för en uppdragsbeskrivning som ska fastställas av expertgruppen. Arbetsgrupperna ska bestå av högst 9 medlemmar och ska upplösas så snart deras uppdrag har slutförts.

3.   Uppgifter som erhållits i samband med gruppens eller en arbetsgrupps överläggningar får inte spridas om kommissionen anser att de rör konfidentiella frågor.

4.   Gruppen och dess arbetsgrupper ska normalt sammanträda i kommissionens lokaler i enlighet med förfaranden och tidsplaner som de själva upprättar. Kommissionen ska tillhandahålla sekretariatstjänster när gruppen eller dess arbetsgrupper sammanträder. Företrädare för berörda avdelningar inom kommissionen får delta i expertgruppens eller arbetsgruppernas möten.

5.   Gruppen ska anta sin arbetsordning på grundval av kommissionens standardiserade arbetsordning.

6.   Kommissionen får, på det berörda dokumentets originalspråk, offentliggöra varje sammanfattning, slutsats, partiell slutsats eller arbetsdokument från gruppen.

Artikel 5

Ytterligare experter

1.   Kommissionen får bjuda in externa experter eller observatörer med specialkompetens inom en fråga på dagordningen att delta i gruppens arbete.

2.   Kommissionen får bjuda in officiella företrädare för medlemsstaterna, kandidatländerna och tredjeländer samt för internationella, mellanstatliga och icke-statliga organisationer att delta i expertgruppens möten.

Artikel 6

Möteskostnader

1.   Kommissionen ska ersätta utgifter för resor och, i relevanta fall, uppehälle för medlemmar och experter i samband med gruppens verksamhet, i enlighet med kommissionens regler om ersättning till externa experter.

2.   Medlemmarna, experterna och observatörerna ska inte ersättas för sina tjänster.

3.   Möteskostnaderna ska ersättas inom ramen för den årliga budget som gruppen tilldelas av den ansvariga kommissionsavdelningen.

Artikel 7

Upphävande

Beslut 2003/209/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 8

Tillämpning

Detta beslut ska tillämpas i tre år.

Utfärdat i Bryssel den 17 oktober 2007.

På kommissionens vägnar

Franco FRATTINI

Vice ordförande


(1)  Brysseldeklarationen antogs vid Europeiska konferensen om förebyggande åtgärder och kamp mot människohandel – 2000-talets globala utmaning – den 18–20 september 2002, EUT C 137, 12.6.2003, s. 1.

(2)  EUT L 79, 26.3.2003, s. 25.

(3)  KOM(2005) 514 slutlig.

(4)  EUT C 311, 9.12.2005, s. 1.

(5)  EGT L 317, 3.12.2001, s. 1. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/548/EG, Euratom (EUT L 215, 5.8.2006, s. 38).

(6)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


Top