Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0410

2007/410/EG: Kommissionens beslut av den 12 juni 2007 om åtgärder för att förhindra att potato spindle tuber viroid förs in till och sprids inom gemenskapen [delgivet med nr K(2007) 2451]

OJ L 155, 15.6.2007, p. 71–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 253 - 255

No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2015; upphävd genom 32015D0749

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/410/oj

15.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 155/71


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 12 juni 2007

om åtgärder för att förhindra att potato spindle tuber viroid förs in till och sprids inom gemenskapen

[delgivet med nr K(2007) 2451]

(2007/410/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 16.3, och

av följande skäl:

(1)

Om en medlemsstat anser att det finns risk för att en skadegörare som inte förtecknas i bilagorna I eller II till direktiv 2000/29/EG förs in till eller sprids inom dess territorium, skall medlemsstaten enligt direktivet vidta alla åtgärder som krävs för att skydda sig mot denna risk.

(2)

Sedan potato spindle tuber viroid påträffats i Nederländerna underrättade denna medlemsstat den 14 februari 2007 övriga medlemsstater och kommissionen om att medlemsstaten samma dag vidtagit officiella åtgärder för att förhindra vidare införsel till och spridning inom dess territorium av denna skadegörare.

(3)

Potato spindle tuber viroid finns upptagen i del A avsnitt I i bilaga I till direktiv 2000/29/EG, som en skadegörare vars införsel till och spridning inom medlemsstaten skall vara förbjuden i fråga om alla medlemsstater.

(4)

Potato spindle tuber viroid har påträffats på växter av Solanum jasminoides Paxton och Brugmansia Pers. spp. När det gäller denna skadegörare finns det för närvarande inga särskilda krav på dessa växter med ursprung i gemenskapen.

(5)

Det är nödvändigt att vidta åtgärder mot att skadegöraren förs in till och sprids inom gemenskapen, eftersom den vetenskapliga information som finns tillgänglig har visat att förekomst av skadegöraren på dessa växter kan leda till att skadegöraren sprids ytterligare.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut bör avse införsel eller spridning av skadegöraren, import, produktion och transport av växter av släktet Brugmansia Pers. spp och arten Solanum jasminoides Paxton som är avsedda för utplantering, inklusive utsäde, inom gemenskapen. Dessutom bör det utarbetas en undersökning för att fastställa närvaro eller långvarig frånvaro av skadegöraren i medlemsstaterna.

(7)

Resultaten av åtgärderna bör utvärderas, särskilt på grundval av de uppgifter som lämnas in av medlemsstaterna, för att kunna tjänstgöra som underlag för eventuella framtida åtgärder.

(8)

Medlemsstaterna bör vid behov anpassa sin lagstiftning till detta beslut.

(9)

Resultaten av åtgärderna bör utvärderas senast den 29 februari 2008.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Import av de angivna växterna

Växter av släktet Brugmansia Pers. spp och arten Solanum jasminoides Paxton som är avsedda för utplantering, inklusive utsäde (nedan kallade ”angivna växter”) får endast införas till gemenskapen om

a)

de uppfyller kraven i punkt 1 i bilagan,

b)

de vid införseln till gemenskapen undersöks med avseende på förekomst av potato spindle tuber viroid i enlighet med artikel 13a.1 i direktiv 2000/29/EG och konstateras vara fria från denna skadegörare.

Artikel 2

Förflyttning av angivna växter inom gemenskapen

Angivna växter med ursprung i gemenskapen eller som importerats till gemenskapen i enlighet med artikel 1 får förflyttas inom gemenskapen endast om de uppfyller kraven i punkt 2 i bilagan.

Artikel 3

Undersökning och rapportering

1.   Medlemsstaterna skall genomföra officiella undersökningar och vid behov tester med avseende på förekomst av potato spindle tuber viroid på värdväxter och tecken på angrepp av denna skadegörare inom deras territorium.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 16.2 i direktiv 2000/29/EG skall resultaten av dessa undersökningar rapporteras till kommissionen och de övriga medlemsstaterna senast den 10 januari 2008.

2.   All misstänkt eller bekräftad förekomst av potato spindle tuber viroid skall omedelbart anmälas till ansvariga officiella organ.

Artikel 4

Efterlevnad av bestämmelserna

Medlemsstaterna skall vid behov ändra de åtgärder de har antagit för att skydda sig mot införsel och spridning av potato spindle tuber viroid, så att åtgärderna överensstämmer med detta beslut. De skall omedelbart underrätta kommissionen om dessa åtgärder.

Artikel 5

Översyn

Detta beslut skall ses över senast den 29 februari 2008.

Artikel 6

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/35/EG (EUT L 88, 25.3.2006, s. 9).


BILAGA

Ytterligare åtgärder enligt artiklarna 1 och 2 i detta beslut

1.   Särskilda importkrav

Utan att det påverkar det som sägs i del A punkt 13 i bilaga III till direktiv 2000/29/EG skall angivna växter med ursprung i tredjeländer åtföljas av ett intyg i enlighet med artikel 13.1 ii i det direktivet. I intyget skall det under rubriken ”Ytterligare upplysningar” anges att de angivna växterna har sitt ursprung på och under hela sin livstid har odlats på en produktionsplats som överensstämmer med definitionen i FAO:s internationella normer för fytosanitära åtgärder nr 5 (1) (nedan kallad ”produktionsplatsen”), och som registrerats och övervakas av den nationella växtskyddsorganisationen i ursprungslandet

a)

i länder där det inte finns någon känd förekomst av potato spindle tuber viroid, eller

b)

i ett område som av den nationella växtskyddsorganisationen i ursprungslandet konstaterats vara sjukdomsfritt i enlighet med de relevanta internationella normerna för fytosanitära åtgärder; namnet på det sjukdomsfria området skall nämnas under rubriken ”ursprungsort”, eller

c)

där alla partier av angivna växter före transporten har testats och konstaterats vara fria från potato spindle tuber viroid, eller

d)

där alla moderväxter med anknytning till de angivna växterna före transporten av de angivna växterna har testats och konstaterats vara fria från potato spindle tuber viroid. Efter testningen skall odlingsförhållandena vara sådana att såväl moderväxterna som de angivna växterna kommer att förbli fria från potato spindle tuber viroid ända fram till transporten.

2.   Transportkrav

Med undantag av små mängder växter avsedda att användas av ägaren eller mottagaren i icke-kommersiellt syfte och under förutsättning att det inte finns någon risk för att skadegöraren sprids, får angivna växter som antingen har sitt ursprung i gemenskapen eller har importerats till gemenskapen i enlighet med artikel 1 i detta beslut förflyttas inom gemenskapen endast om de åtföljs av ett växtpass som har utarbetats och utfärdats i enlighet med bestämmelserna i direktiv 92/105/EEG (2) och om de under hela sin livstid eller ända sedan de fördes in till gemenskapen har odlats på en produktionsplats

a)

i en medlemsstat där det inte finns någon känd förekomst av potato spindle tuber viroid, eller

b)

i ett område som av den nationella växtskyddsorganisationen i ursprungslandet konstaterats vara sjukdomsfritt i enlighet med de relevanta internationella normerna för fytosanitära åtgärder, eller

c)

där alla partier av angivna växter före transporten har testats och konstaterats vara fria från potato spindle tuber viroid, eller

d)

där alla moderväxter med anknytning till de angivna växterna före transporten av de angivna växterna har testats och konstaterats vara fria från potato spindle tuber viroid. Efter testningen skall odlingsförhållandena vara sådana att såväl moderväxterna som de angivna växterna kommer att förbli fria från potato spindle tuber viroid ända fram till transporten.


(1)  Glossary of Phytosanitary Terms – Reference Standard ISPM No 5. Internationella växtskyddskonventionens sekretariat, Rom.

(2)  EGT L 4, 8.1.1993, s. 22. Direktivet ändrat genom direktiv 2005/17/EG (EUT L 57, 3.3.2005, s. 23).


Top