EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0172

2007/172/EG: Kommissionens beslut av den 19 mars 2007 om upprättande av en samordningsgrupp för erkännande av yrkeskvalifikationer

OJ L 79, 20.3.2007, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 367–368 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 207 - 208

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/172/oj

20.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/38


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 19 mars 2007

om upprättande av en samordningsgrupp för erkännande av yrkeskvalifikationer

(2007/172/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 3.1 c i fördraget är Europeiska gemenskapen och medlemsstaterna skyldiga att avskaffa hindren för fri rörlighet för personer och tjänster. För medlemsstaternas medborgare innebär fri rörlighet bland annat möjligheten att utöva ett yrke, antingen som egen företagare eller som anställd, i en annan medlemsstat än den i vilken man uppnått sina yrkeskvalifikationer. Dessutom syftar artikel 47 i fördraget till att garantera fri rörlighet för färdigkvalificerade yrkespersoner inom branscher som omfattas av regler avseende kvalificering.

(2)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (1) antogs för att garantera fri rörlighet för kvalificerade yrkespersoner i de fall tillträdet till ett yrke omfattas av regler i de enskilda medlemsstaterna. Genom det direktivet konsolideras femton tidigare direktiv, och avsikten är att förenkla de befintliga erkännandesystemen och ytterligare underlätta tillfälligt tillhandahållande av tjänster. I syfte att genomföra detta direktiv och utveckla den inre marknaden där yrken omfattas av kvalifikationsbestämmelser kan kommissionen behöva anlita experter i ett rådgivande organ.

(3)

Därför är det lämpligt att inrätta en grupp av experter på erkännande av yrkeskvalifikationer och att fastställa dess uppdrag och sammansättning.

(4)

Gruppen bör bidra till att utveckla den inre marknaden inom de branscher som omfattas av sådana kvalifikationsregler.

(5)

Samordningsgruppen för erkännande av yrkeskvalifikationer bör bestå av de nationella samordnare som medlemsstaterna har utsett i enlighet med direktiv 2005/36/EG. Enligt det direktivet har samordnarna till uppgift att se till att direktivet tillämpas på samma sätt överallt och att samla uppgifter som är av betydelse för dess tillämpning.

(6)

Det bör finnas bestämmelser för gruppmedlemmarnas utlämnande av information, utan att det påverkar tilllämpningen av kommissionens säkerhetsbestämmelser enligt bilagan till kommissionens beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom (2).

(7)

Personuppgifter som rör gruppledamöter bör behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Samordningsgruppen för erkännande av yrkeskvalifikationer

Samordningsgruppen för erkännande av yrkeskvalifikationer (nedan kallad ”gruppen”) upprättas från och med den dag då detta beslut offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 2

Arbetsuppgifter

Gruppen skall ha följande uppgifter:

a)

Att inleda samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter och kommissionen i frågor rörande erkännande av yrkeskvalifikationer.

b)

Att övervaka hur strategier utvecklas som påverkar yrken för vilka regler om kvalifikationer föreligger.

c)

Att underlätta genomförandet av direktiv 2005/36/EG, bland annat genom utarbetande av relevanta dokument som tolkningsriktlinjer.

d)

Att inleda utbyte av erfarenheter och bästa praxis inom de områden som avses i ovanstående punkter.

Artikel 3

Samråd

Kommissionen kan samråda med gruppen i alla frågor som rör genomförandet av direktiv 2005/36/EG, men också, mer allmänt, i frågor som rör utvecklingen av den inre marknaden inom de branscher som omfattas av kvalifikationsregler.

Artikel 4

Sammansättning – Utnämning

1.   Gruppens medlemmar skall bestå av de samordnare som medlemsstaterna utsett i enlighet med artikel 56.4 i direktiv 2005/36/EG.

Medlemsstaterna skall utse ett motsvarande antal suppleanter för gruppens medlemmar. Suppleanterna skall automatiskt ersätta frånvarande medlemmar.

2.   Gruppens medlemmar och deras suppleanter skall ha kvar sina uppdrag tills de ersätts.

3.   Namnen skall samlas in, behandlas och offentliggöras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 45/2001.

Artikel 5

Arbetssätt

1.   Gruppens ordförandeskap skall innehas av kommissionen.

2.   Med kommissionens samtycke får gruppen inrätta arbetsgrupper som skall granska särskilda frågor inom ramen för direktiv som fastställs av gruppen. Dessa arbetsgrupper skall upplösas så snart deras uppdrag utförts.

3.   Kommissionens företrädare får begära att experter eller observatörer med specifik kunskap i en fråga som är uppförd på dagordningen deltar i gruppens arbete, eller i en arbetsgrupps överläggningar eller arbete, om detta enligt kommissionens uppfattning är nödvändigt eller användbart.

Bland annat kan företrädare för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz bjudas in som observatörer.

4.   Information som en person har erhållit genom att delta i gruppens eller en arbetsgrupps överläggningar eller arbete får inte röjas om den enligt kommissionens uppfattning rör konfidentiella frågor.

5.   Gruppen och dess arbetsgrupper skall normalt sammanträda i kommissionens lokaler i enlighet med de förfaranden och tidsplaner som de själva upprättar. Kommissionen skall tillhandahålla sekretariatet.

Kommissionstjänstemän med intresse av att delta i överläggningarna får delta i gruppens och arbetsgruppernas möten.

6.   Gruppen skall anta sin arbetsordning på grundval av kommissionens standardarbetsordning.

7.   Kommissionen får offentliggöra, t.ex. på Internet, gruppens sammanfattningar, slutsatser, delslutsatser eller arbetsdokument på de aktuella handlingarnas originalspråk.

Artikel 6

Ersättning av kostnader

Kommissionen skall i samband med gruppens verksamhet ersätta kostnader för resor för en medlem eller suppleant per medlemsstat, i enlighet med kommissionens regler om ersättning av externa experters kostnader.

Gruppmedlemmarna/suppleanterna, experterna och observatörerna skall inte ersättas för sina tjänster.

Sammanträdeskostnader skall ersättas inom ramen för den årliga budget som gruppen tilldelats av den ansvariga kommissionsavdelningen.

Utfärdat i Bryssel den 19 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 255, 30.9.2005, s. 22. Direktivet ändrat genom rådets direktiv 2006/100/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 141).

(2)  EGT L 317, 3.12.2001, s. 1. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/548/EG, Euratom (EUT L 215, 5.8.2006, s. 38).

(3)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


Top