EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1976

Kommissionens förordning (EG) nr 1976/2006 av den 20 december 2006 om ändring av förordningarna (EG) nr 2204/2002, (EG) nr 70/2001 och (EG) nr 68/2001 vad avser en förlängning av tillämpningsperioderna (Text av betydelse för EES)

OJ L 368, 23.12.2006, p. 85–86 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 801–804 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 005 P. 94 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 005 P. 94 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1976/oj

23.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 368/85


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1976/2006

av den 20 december 2006

om ändring av förordningarna (EG) nr 2204/2002, (EG) nr 70/2001 och (EG) nr 68/2001 vad avser en förlängning av tillämpningsperioderna

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd (1), särskilt artikel 1.1 a i, ii och iv och 1.1 b,

efter att ha offentliggjort ett utkast till denna förordning,

efter att ha hört rådgivande kommittén för statligt stöd, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 2204/2002 av den 12 december 2002 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt sysselsättningsstöd (2), kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag (3) och kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning (4) upphör att gälla den 31 december 2006. I sin handlingsplan för statligt stöd (5) föreslog kommissionen att dessa förordningar samlas i en enda förordning om gruppundantag och att andra områden som avses i artiklarna 1 och 2 i förordning (EG) nr 994/98 eventuellt tas med.

(2)

Innehållet i den framtida förordningen om gruppundantag beror särskilt på resultaten av de offentliga samråd som inleddes med handlingsplanen för statligt stöd – mindre men bättre riktat statligt stöd: en plan för reform av det statliga stödet 2005–2009 och det vägledande dokumentet om statligt stöd till innovation (6). Det krävs också diskussioner med företrädare för medlemsstaterna för att definiera vilka typer av stöd som kan anses vara förenliga med fördraget. För att kunna fortsätta pågående samråd och analysera resultaten av dessa bör tillämpningsperioden för förordningarna (EG) nr 2204/2002, (EG) nr 70/2001 och (EG) nr 68/2001 förlängas till den 30 juni 2008.

(3)

Förordningarna (EG) nr 2204/2002, (EG) nr 70/2001 och (EG) nr 68/2001 bör därför ändras.

(4)

Dessutom bör det inte begäras att medlemsstaterna skall sända in nya formulär med sammanfattande information om åtgärder som förlängs med stöd av denna förordning, om dessa åtgärder inte har ändrats i sak.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 11.1 i förordning (EG) nr 2204/2002 skall den andra meningen ersättas med följande:

”Den skall gälla till och med den 30 juni 2008.”

Artikel 2

I artikel 10.1 i förordning (EG) nr 70/2001 skall den andra meningen ersättas med följande:

”Den skall gälla till och med den 30 juni 2008.”

Artikel 3

I artikel 8.1 i förordning (EG) nr 68/2001 skall den andra meningen ersättas med följande:

”Den skall gälla till och med den 30 juni 2008.”

Artikel 4

Skyldigheten att överlämna sammanfattande information om vidtagna åtgärder enligt formulär i enlighet med artikel 7.1 i förordning (EG) nr 68/2001, artikel 9.1 i förordning (EG) nr 70/2001 och artikel 10.1 i förordning (EG) nr 2204/2002 skall inte gälla statliga stödåtgärder som förlänger befintliga åtgärder enligt denna förordning, under förutsättning att inga sakliga ändringar görs i sådana åtgärder och att formulär med sammanfattande information vederbörligen inlämnats om vidtagandet av sådana åtgärder.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2006.

På kommissionens vägnar

Neelie KROES

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  EGT L 337, 13.12.2002, s. 3. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1040/2006 (EUT L 187, 8.7.2006, s. 8).

(3)  EGT L 10, 13.1.2001, s. 33. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1040/2006.

(4)  EGT L 10, 13.1.2001, s. 20. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1040/2006.

(5)  KOM(2005) 107 slutlig.

(6)  KOM(2005) 436 slutlig.


Top