EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1798

Kommissionens förordning (EG) nr 1798/2006 av den 6 december 2006 om öppnande av tullkvoter för år 2007 för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung i Norge som framställs genom bearbetning av de jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 3448/93

OJ L 341, 7.12.2006, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 404–405 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 022 P. 106 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 022 P. 106 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1798/oj

7.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1798/2006

av den 6 december 2006

om öppnande av tullkvoter för år 2007 för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung i Norge som framställs genom bearbetning av de jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 3448/93

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av rådets beslut 2004/859/EG av den 25 oktober 2004 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om protokoll 2 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge (2), särskilt artikel 2, och

av följande skäl:

(1)

Punkt III i avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om protokoll 2 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge innehåller bestämmelser om årliga tullkvoter för import av vissa varor med ursprung i Norge. Det är nödvändigt att öppna dessa tullkvoter för år 2007.

(2)

Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3) innehåller bestämmelser för förvaltning av tullkvoter. Det bör föreskrivas att de tullkvoter som öppnas genom denna förordning skall förvaltas i enlighet med dessa bestämmelser.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för övergripande frågor rörande handeln med bearbetade jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I till fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapens tullkvoter för de varor med ursprung i Norge som förtecknas i bilagan skall vara öppna under perioden 1 januari–31 december 2007.

Artikel 2

Kommissionen skall förvalta de gemenskapstullkvoter som avses i artikel 1 i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 december 2006.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 318, 20.12.1993, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (EGT L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  EUT L 370, 17.12.2004, s. 70.

(3)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 402/2006 (EUT L 70, 9.3.2006, s. 35).


BILAGA

Årliga tullkvoter som skall tillämpas på varor med ursprung i Norge vid import till gemenskapen

Löpnr

KN-nr

Varuslag

Årlig kvot fr.o.m. 1.1.2007

Tillämplig tullsats inom kvoten

09.0765

1517 10 90

Margarin, med undantag av flytande margarin, med en mjölkfetthalt på högst 10 viktprocent

2 470 ton

Tullfritt

09.0771

ex 2207 10 00

(Taric-nr 90)

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent: varor framställda av andra jordbruksprodukter än de som är upptagna i bilaga I till EG-fördraget

164 000 hektoliter

Tullfritt

09.0772

ex 2207 20 00

(Taric-nr 90)

Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt: varor framställda av andra jordbruksprodukter än de som är upptagna i bilaga I till EG-fördraget

14 340 hektoliter

Tullfritt

09.0774

2403 10

Röktobak, även innehållande tobaksersättning (oavsett mängden)

370 ton

Tullfritt


Top