EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1637

Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 1637/2006 av den 2 november 2006 om övergångsbestämmelser för Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver (kassakrav) efter införandet av euron i Slovenien (ECB/2006/15)

EUT L 306, 7.11.2006, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
EUT L 314M, 1.12.2007, p. 327–328 (MT)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1637/oj

7.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/15


EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EG) nr 1637/2006

av den 2 november 2006

om övergångsbestämmelser för Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver (kassakrav) efter införandet av euron i Slovenien

(ECB/2006/15)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 19.1 och artikel 47.2 första strecksatsen i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2531/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver (1),

med beaktande av förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) av den 12 september 2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (2),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2532/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner (3),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (4), särskilt artiklarna 5.1 och 6.4 i denna,

med beaktande av förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (5), och

av följande skäl:

(1)

Införandet av euron i Slovenien den 1 januari 2007 medför att kreditinstitut och filialer till kreditinstitut belägna i Slovenien från och med det datumet kommer att omfattas av kassakrav.

(2)

Övergångsbestämmelser måste antas för att säkerställa att dessa enheter integreras på ett smidigt sätt i Europeiska centralbankens (ECB) kassakravssystem, utan att kreditinstitut i deltagande medlemsstater, inklusive Slovenien, belastas på ett oproportionerligt sätt.

(3)

Artikel 5 i stadgan i förening med artikel 10 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen innebär en skyldighet för medlemsstaterna att på nationell nivå utarbeta och genomföra alla lämpliga åtgärder för att samla in de statistiska uppgifter som behövs för att uppfylla ECB:s statistikrapporteringskrav och säkerställa att förberedelserna inom statistikområdet genomförs i tid inför eurons införande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning skall termerna ”institut”, ”kassakrav”, ”uppfyllandeperiod”, ”kassakravsbas”, och ”deltagande medlemsstat” ha samma betydelse som i förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9).

Artikel 2

Övergångsbestämmelser för institut belägna i Slovenien

1.   Med avvikelse från artikel 7 i förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) skall en uppfyllandeperiod övergångsvis löpa från och med den 1 januari 2007 till och med den 16 januari 2007 för institut belägna i Slovenien.

2.   För den övergångsvisa uppfyllandeperioden skall kassakravsbasen för varje institut som är beläget i Slovenien beräknas utifrån uppgifter i institutets balansräkning per den 31 oktober 2006. Institut belägna i Slovenien skall lämna uppgifter om kassakravsbasen till Banka Slovenije i enlighet med ECB:s rapporteringskrav för finansmarknadsstatistik enligt förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13). Institut belägna i Slovenien som har rätt till undantag enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) skall beräkna en kassakravsbas för den övergångsvisa uppfyllandeperioden utifrån sin balansräkning per den 30 september 2006.

3.   När det gäller den övergångsvisa uppfyllandeperioden skall antingen ett institut beläget i Slovenien, eller Banka Slovenije beräkna ett sådant instituts kassakrav. Den part som beräknar kassakravet skall överlämna sin beräkning till den andra parten och ge denne tillräckligt med tid för att kunna kontrollera beräkningen och lämna in revideringar senast den 11 december 2006. Det kassakrav som beräknats, inklusive eventuella revideringar, skall bekräftas av de två parterna senast den 12 december 2006. Om den underrättade parten inte bekräftar kassakravsbeloppet senast den 12 december 2006, skall den anses ha godtagit att det beräknade beloppet tillämpas för den övergångsvisa uppfyllandeperioden.

Artikel 3

Övergångsbestämmelser för institut belägna i övriga deltagande medlemsstater

1.   Uppfyllandeperioden, som enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) gäller för institut belägna i övriga deltagande medlemsstater, skall inte påverkas av att det finns en uppfyllandeperiod som löper övergångsvis för institut belägna i Slovenien.

2.   Institut belägna i övriga deltagande medlemsstater kan besluta att för uppfyllandeperioderna från och med den 13 december 2006 till och med den 16 januari 2007 samt från och med den 17 januari 2007 till och med den 13 februari 2007 från kassakravsbasen dra av skulder till institut belägna i Slovenien, även om dessa institut vid tidpunkten för kassakravets beräknande inte finns upptagna på förteckningen över institut som omfattas av kassakravet enligt artikel 2.3 i förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9).

3.   Institut belägna i övriga deltagande medlemsstater som vill dra av skulder till institut belägna i Slovenien skall för uppfyllandeperioderna från och med den 13 december 2006 till och med den 16 januari 2007 samt från och med den 17 januari 2007 till och med den 13 februari 2007 beräkna kassakravet på grundval av sin balansräkning per den 31 oktober 2006 respektive den 30 november 2006 och lämna in en tabell i enlighet med fotnot 5 i tabell 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) där institut belägna i Slovenien redan anses ingå i ECB:s kassakravssystem.

Detta skall inte påverka institutens skyldighet att lämna statistiska uppgifter för de berörda perioderna i enlighet med tabell 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13), där institut belägna i Slovenien fortfarande anses vara banker i ”Övriga utlandet”.

Tabellerna skall lämnas in i enlighet med de tidsfrister och förfaranden som fastställs i förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13).

4.   Institut belägna i övriga deltagande medlemsstater som för uppfyllandeperioderna som börjar i december 2006, januari 2007 och februari 2007 kan utnyttja möjligheten till undantag enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13), och som vill dra av skulder till institut belägna i Slovenien, skall beräkna sitt kassakrav på grundval av sin balansräkning per den 30 september 2006 och lämna in en tabell i enlighet med fotnot 5 i tabell 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) där institut belägna i Slovenien redan anses ingå i ECB:s kassakravssystem.

Detta skall inte påverka institutens skyldighet att lämna statistiska uppgifter för de berörda perioderna i enlighet med tabell 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13), där institut belägna i Slovenien fortfarande anses vara banker i ”Övriga utlandet”.

Tabellerna skall lämnas in i enlighet med de tidsfrister och förfaranden som fastställs i förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13).

Artikel 4

Ikraftträdande och tillämpning

1.   Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   För det fall särskilda bestämmelser saknas i den här förordningen skall bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) och (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) tillämpas.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 2 november 2006.

På ECB-rådets vägnar

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 134/2002 (EGT L 24, 26.1.2002, s. 1).

(2)  EUT L 250, 2.10.2003, s. 10.

(3)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 4.

(4)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.

(5)  EGT L 333, 17.12.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2181/2004 (ECB/2004/21) (EUT L 371, 18.12.2004, s. 42).


Top