Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1546

Kommissionens förordning (EG) nr 1546/2006 av den 4 oktober 2006 om ändring av förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd Text av betydelse för EES.

OJ L 286, 17.10.2006, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 149–150 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 016 P. 123 - 124
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 016 P. 123 - 124

No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2008; tyst upphävande genom 32008R0820

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1546/oj

17.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1546/2006

av den 4 oktober 2006

om ändring av förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002 av den 16 december 2002 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten (1), särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med förordning (EG) nr 2320/2002 är kommissionen skyldig att, när så krävs, vidta åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder för luftfartsskydd i hela gemenskapen. Den första rättsakt där sådana åtgärder fastställdes var kommissionens förordning (EG) nr 622/2003 av den 4 april 2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd (2).

(2)

Åtgärder behövs för att göra de gemensamma grundläggande standarderna mer noggranna, i synnerhet för att komma till rätta med den ökade risken för att flytande explosiva ämnen medförs ombord på flygplan. Dessa åtgärder bör ses över var sjätte månad mot bakgrund av teknisk utveckling, praktiska konsekvenser på flygplatserna och konsekvenserna för passagerarna.

(3)

I enlighet med förordning (EG) nr 2320/2002, och i syfte att förebygga olagliga handlingar, bör de åtgärder som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 622/2003 vara hemliga och inte offentliggöras. Samma gäller för alla ändringar av rättsakten. Trots detta skall passagerarna få tydlig information om bestämmelser avseende föremål som det inte är tillåtet att medföra ombord.

(4)

Förordning (EG) nr 622/2003 bör ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för luftfartsskyddet inom den civila luftfarten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 622/2003 skall ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 3 i den förordningen skall gälla beträffande denna bilagas konfidentialitet.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 oktober 2006.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EGT L 355, 30.12.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 849/2004 (EUT L 158, 30.4.2004, s. 1).

(2)  EUT L 89, 5.4.2003, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 260/2006 (EUT L 40, 11.2.2006, s. 3).


BILAGA

I enlighet med artikel 1 är denna bilaga hemlig och skall inte offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


Top