Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0990

Kommissionens förordning (EG) nr 990/2006 av den 30 juni 2006 om inledande av stående anbudsinfordringar för export av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan

OJ L 179, 1.7.2006, p. 3–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 418–429 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 152 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 152 - 163

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/990/oj

1.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 179/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 990/2006

av den 30 juni 2006

om inledande av stående anbudsinfordringar för export av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93 (2) fastställs förfarandet vid och villkoren för försäljning av spannmål som innehas av interventionsorganen.

(2)

I kommissionens förordning (EEG) nr 3002/92 (3) fastställs gemensamma tillämpningsföreskrifter för kontroll och användning av interventionsprodukter och dessa produkters destination.

(3)

Med tanke på den nuvarande situationen på spannmålsmarknaden, där interventionslagren innehåller tillgängliga spannmålskvantiteter och där det finns möjlighet att exportera spannmål till tredjeland, är det lämpligt att inleda stående anbudsinfordringar för export av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan. Var och en av dem bör anses utgöra en separat anbudsinfordran.

(4)

För att garantera att transaktionerna sker enligt reglerna och under kontroll är det nödvändigt att fastställa särskilda bestämmelser om uppföljning som är anpassade till spannmålssektorn. Ett system med säkerheter bör därför införas som garanterar att målen som fastställs i lagstiftningen uppfylls utan att detta medför alltför betungande utgifter för aktörerna.

(5)

Det är därför lämpligt att göra undantag från vissa regler, särskilt de regler i förordning (EEG) nr 2131/93 som avser priset som skall betalas, tidsfristen för att lämna anbud och säkerhetsbeloppen, och de regler i förordning (EEG) nr 3002/92 som avser vilka uppgifter som skall finnas på exportlicensen, uttagsordern och, i förekommande fall, kontrollexemplaret T5.

(6)

För att undvika återimport bör export inom ramen för den anbudsinfordran som inleds enligt denna förordning begränsas till vissa tredjeländer.

(7)

I artikel 7.2 i förordning (EEG) nr 2131/93 anges att de vars anbud antagits skall få ersättning för de lägsta transportkostnaderna mellan lagringsorten och lastningsplatsen i den utförselhamn eller utförselort som medför de lägsta transportkostnaderna. För de medlemsstater som saknar hamn anges i artikel 7.2a i förordningen att det finns möjlighet att ersätta dem vars anbud antagits för de lägsta transportkostnaderna mellan lagringsorten och den faktiska utförselorten utanför deras territorium, upp till ett visst tak. Bestämmelsen bör tillämpas på berörda medlemsstater och tillämpningsvillkor bör fastställas.

(8)

För effektiv förvaltning av systemet bör överföringen av de upplysningar som kommissionen kräver ske elektroniskt.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Interventionsorganen i de medlemsstater som anges i bilaga I skall genomföra stående anbudsinfordringar för export av vart och ett av de slag av spannmål som de innehar enligt villkoren i förordning (EEG) nr 2131/93, om inget annat föreskrivs i den här förordningen. I bilaga I anges de högsta tillåtna kvantiteterna för de slag av spannmål som omfattas av anbudsinfordringarna.

2.   För vanligt vete och råg skall varje anbudsinfordran omfatta en högsta tillåtna kvantitet som får exporteras till tredjeländer, med undantag av Albanien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Kroatien, Liechtenstein, Montenegro, Rumänien, Schweiz och Serbien (4).

För korn skall varje anbudsinfordran omfatta en högsta tillåtna kvantitet som får exporteras till tredjeländer, med undantag av Albanien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Förenta staterna, Kanada, Kroatien, Liechtenstein, Mexiko, Montenegro, Rumänien, Schweiz och Serbien (4).

Artikel 2

1.   För export som genomförs enligt denna förordning skall det inte tillämpas återbetalning, exportskatt eller månatlig höjning.

2.   Artikel 8.2 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall inte tillämpas.

3.   Genom undantag från artikel 16 tredje stycket i förordning (EEG) nr 2131/93 skall det pris som skall betalas för exporten vara anbudspriset utan månatlig höjning.

4.   För Luxemburg, Slovakien, Tjeckien, Ungern och Österrike skall ersättning utgå till de exportörer vars anbud antagits för de lägsta transportkostnaderna mellan lagringsorten och den faktiska utförselorten utanför deras territorium, i enlighet med artikel 7.2a i förordning (EEG) nr 2131/93 upp till det tak som fastställs i tillkännagivandet om anbudsinfordran.

Artikel 3

1.   Exportlicenserna skall vara giltiga från och med dagen för utfärdandet, i den mening som avses i artikel 9 i förordning (EEG) nr 2131/93, till och med utgången av den fjärde månaden därefter.

2.   De anbud som lämnas inom ramen för de anbudsinfordringar som inleds enligt denna förordning får inte åtföljas av ansökningar om exportlicenser i enlighet med artikel 49 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 (5).

Artikel 4

1.   Genom undantag från artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall tidsfristen för inlämnande av anbud för den första delanbudsinfordran löpa ut den 6 juli 2006, kl. 9.00 (lokal tid Bryssel).

Tidsfristen för inlämnade av anbud för följande delanbudsinfordringar skall löpa ut varje torsdag kl. 9.00 (lokal tid Bryssel), utom den 3 augusti 2006, den 17 augusti 2006, den 24 augusti 2006, den 2 november 2006, den 28 december 2006, den 5 april 2007 och den 17 maj 2007, då inga anbudsinfordringar kommer att äga rum under dessa veckor.

Tidsfristen för inlämnande av anbud för den sista delanbundsinfordran skall löpa ut den 28 juni 2007, kl. 9.00 (lokal tid Bryssel).

2.   Anbuden skall lämnas till berörda interventionsorgan vars namn och adress återfinns i bilaga I.

Artikel 5

Det berörda interventionsorganet, lagerhållaren och köparen skall på den sistnämndes begäran och efter gemensam överenskommelse ta referensprover på minst vart 500:e ton och analysera dessa, antingen före eller vid uttaget från lagret enligt köparens val. Varje interventionsorgan kan företrädas av en representant under förutsättning att denne inte är lagerhållaren.

Referensprover skall tas och analyseras inom sju arbetsdagar från den dag då köparen lämnade in sin begäran eller inom tre arbetsdagar om provtagningen görs vid uttag från lagret.

Om oenighet uppstår skall analysresultatet meddelas kommissionen på elektronisk väg.

Artikel 6

1.   Köparen skall godta partiet i befintligt skick om det slutliga analysresultatet visar en kvalitet som är

a)

högre än den som angivits i tillkännagivandet om anbudsinfordran,

b)

högre än minimikraven för intervention men lägre än den kvalitet som angivits i tillkännagivandet om anbudsinfordran, med en avvikelse på högst

1 kg/hl för den specifika vikten, som dock inte får vara lägre än 75 kg/hl för vanligt vete, 64 kg/hl för korn och 68 kg/hl för råg,

en procentenhet avseende vattenhalten,

0,5 procentenheter avseende sådana orenheter som anges i punkterna B.2 och B.4 i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 824/2000 (6),

0,5 procentenheter avseende sådana orenheter som anges i punkt B.5 i bilaga I till förordning (EG) nr 824/2000, utan att detta ändrar de tillåtna procentsatserna för skadliga kärnor och mjöldryga.

2.   Om det slutliga analysresultatet visar en kvalitet som är högre än minimikraven för intervention men lägre än den kvalitet som angivits i tillkännagivandet om anbudsinfordran och skillnaden överskrider de gränsvärden som anges i 1 b, skall köparen

a)

antingen godta partiet i befintligt skick, eller

b)

vägra att överta partiet i fråga.

I det fall som avses i första stycket led b skall köparen fritas från alla förpliktelser avseende partiet i fråga, inbegripet säkerheter, först sedan han utan dröjsmål underrättat kommissionen och interventionsorganet med hjälp av formuläret i bilaga II.

3.   Om det slutliga analysresultatet visar en kvalitet som är lägre än minimikraven för intervention får köparen inte överta partiet i fråga. Köparen skall först fritas från alla förpliktelser avseende partiet i fråga, inbegripet säkerheter, sedan han utan dröjsmål underrättat kommissionen och interventionsorganet med hjälp av formuläret i bilaga II.

Artikel 7

I de fall som avses i artikel 6.2 första stycket led b samt i artikel 6.3 får köparen begära att det berörda interventionsorganet ger honom ett annat parti spannmål av föreskriven kvalitet utan extra kostnader. I det fallet skall säkerheten inte frisläppas. Partiet skall ersättas inom högst tre dagar efter en sådan begäran från köparen. Köparen skall utan dröjsmål underrätta kommissionen om detta och formuläret i bilaga II skall användas.

Om köparen efter upprepade ersättningsleveranser inte erhållit ett ersättningsparti av föreskriven kvalitet inom en månad efter den första begäran om ersättningsleverans skall han befrias från alla förpliktelser, inbegripet säkerheter, så snart han utan dröjsmål underrättat kommissionen och det berörda interventionsorganet på elektronisk väg genom att använda formuläret i bilaga II.

Artikel 8

1.   Om uttaget av spannmål från lagret sker innan resultatet av de analyser som föreskrivs i artikel 5 föreligger skall köparen stå för alla risker från och med uttaget av partiet, utan att detta påverkar hans möjligheter att vidta rättsliga åtgärder gentemot lagerhållaren.

2.   Avgifter i samband med provtagning och analyser enligt artikel 5, förutom de som avses i artikel 6.3, skall betalas av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) inom ramen för en analys per 500 ton med undantag för transitlagerkostnader. Transitlagerkostnader och eventuella kompletterande analyser på köparens begäran skall bekostas av denne.

Artikel 9

Genom undantag från artikel 12 i förordning (EEG) nr 3002/92 skall de handlingar som avser försäljningen av spannmål inom ramen för den här förordningen, i synnerhet exportlicensen, den uttagsorder som avses i artikel 3.1 b i förordning (EEG) nr 3002/92, exportdeklarationen och i förekommande fall kontrollexemplaret T5, innehålla följande uppgifter:

a)

För vanligt vete: en av uppgifterna i bilaga III.A till denna förordning.

b)

För korn: en av uppgifterna i bilaga III.B till denna förordning.

c)

För råg: en av uppgifterna i bilaga III.C till denna förordning.

Artikel 10

1.   Den säkerhet som ställs i enlighet med artikel 13.4 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall frisläppas så snart exportlicenserna har utfärdats till köparna.

2.   Genom undantag från artikel 17.1 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall skyldigheten att exportera täckas av en säkerhet vars belopp skall motsvara skillnaden mellan interventionspriset på anbudsdagen och anbudspriset och aldrig understiga 25 euro/ton. Hälften av säkerheten skall ställas vid utfärdandet av exportlicensen och resterande hälft före uttaget av spannmålen från lagringsplatsen.

Artikel 11

Inom två timmar efter det att tidsfristen för inlämnande av anbud som anges i artikel 4.1 löpt ut skall berörda interventionsorgan underrätta kommissionen om de inkomna anbuden. Om inget anbud har lämnats skall medlemsstaten informera kommissionen om detta inom samma tidsfrist. Om medlemsstaten inte inkommer med någon underrättelse till kommissionen inom tidsfristen anser kommissionen att inget anbud lämnats i medlemsstaten.

Underrättelserna som avses i första stycket skall göras på elektronisk väg i enlighet med formuläret i bilaga IV. Ett separat formulär per typ av spannmål skall sändas till kommissionen för varje anbudsinfordran som inleds. Anbudsgivarnas identitet skall inte avslöjas.

Artikel 12

1.   Kommissionen skall, enligt förfarandet i artikel 25.2 i förordning (EG) nr 1784/2003, för varje typ av spannmål och för varje medlemsstat, fastställa det lägsta försäljningspriset för varje spannmål eller besluta att inte fullfölja de mottagna anbuden, i enlighet med artikel 10 i förordning (EEG) nr 2131/93.

2   Om fastställandet av ett lägsta försäljningspris i enlighet med 1 skulle leda till att den högsta tillåtna mängden för en medlemsstat överskrids kan detta fastställande åtföljas av en tilldelningskoefficient för de kvantiteter som erbjuds till det lägsta försäljningspriset så att den högsta tillåtna kvantiteten för denna medlemsstat kan respekteras.

Artikel 13

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 juni 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 191, 31.7.1993, s. 76. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 749/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  EGT L 301, 17.10.1992, s. 17. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 770/96 (EGT L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Inklusive Kosovo enligt definitionen i resolution nr 1244 från Förenta nationernas säkerhetsråd av den 10 juni 1999.

(5)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  EGT L 100, 20.4.2000, s. 31.


BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER ANBUDSINFORDRINGAR

Medlemsstat

Kvantitet som ställs till förfogande för försäljning på de yttre marknaderna

(ton)

Interventionsorgan

Namn, adress och övriga kontaktuppgifter

Vanligt vete

Korn

Råg

Belgique/België

0

0

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Tfn (32-2) 287 24 78

Fax (32-2) 287 25 24

e-post: webmaster@birb.be

Česká republika

50 000

150 000

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor Rostlinných Komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tfn (420) 222 871 667 – 222 871 403

Fax (420) 296 806 404

e-post: dagmar.hejrovska@szif.cz

Danmark

0

0

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Tfn (45) 33 95 88 07

Fax (45) 33 95 80 34

e-post: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk

Deutschland

0

0

300 000

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tfn (49-228) 6845 — 3704

Fax 1 (49-228) 6845 — 3985

Fax 2 (49-228) 6845 — 3276

e-post: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Eesti

0

30 000

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Tfn (372) 7371 200

Fax (372) 7371 201

e-post: pria@pria.ee

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community

Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Archarnon str., GR-104 46 Athens

Tfn (30-210) 212 47 87 & 47 54

Fax (30-210) 212 47 91

e-post: ax17u073@minagric.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Tfn (34-91) 3474765

Fax (34-91) 3474838

e-post: sgintervencion@fega.mapa.es

France

0

0

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Tfn (33) 144 18 22 29 et 23 37

Fax (33) 144 18 20 08 — 144 18 20 80

e-post: m.meizels@onigc.fr et f.abeasis@onigc.fr

Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division, Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Tfn 353 53 63400

Fax 353 53 42843

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Tfn (39) 0649499755

Fax (39) 0649499761

e-post: d.spampinato@agea.gov.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV – 1981

Tfn (371) 702 7893

Fax (371) 702 7892

e-post: lad@lad.gov.lv

Lietuva

0

50 000

The Lithuanian Agricultural and Food

Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12,

Vilnius, Lithuania

Tfn (370-5) 268 5049

Fax (370-5) 268 5061

e-post: info@litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tfn (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

Telex 2 537 AGRIM LU

Magyarország

500 000

80 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Hivatal

Soroksári út. 22-24

H-1095 Budapest

Tfn (36) 1 219 45 76

Fax (36) 1 219 89 05

e-post: ertekesites@mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Tfn (31) 475 355 486

Fax (31) 475 318 939

e-post: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Österreich

0

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Tfn

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Fax

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

e-post: referat10@ama.gv.at

Polska

400 000

100 000

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tfn (48) 22 661 78 10

Fax (48) 22 661 78 26

e-post: cereals-intervention@arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51

1269-163 Lisboa

Tfn

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Fax (351) 21 384 61 70

e-post:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Tfn (386) 1 580 76 52

Fax (386) 1 478 92 00

e-post: aktrp@gov.si

Slovensko

30 000

0

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Téléphone: (421-2) 58 24 3271

Fax (421-2) 57 41 2665

e-post: jvargova@apa.sk

Suomi/Finland

0

200 000

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tfn (358-9) 16001

Fax

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

e-post: intervention.unit@mmm.fi

Sverige

0

0

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Tfn (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 19 05 46

e-post: jordbruksverket@sjv.se

United Kingdom

0

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tfn (44) 191 226 5882

Fax (44) 191 226 5824

e-post: cerealsintervention@rpa.gov.uk

:

inget interventionslager för spannmålstypen i medlemsstaten.


BILAGA II

Meddelande till kommissionen om att ett parti inte godtagits eller en eventuell ersättning av partier inom ramen för de stående anbudsinfordringarna för export av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan

Formulär (1)

(Artiklarna 6 och 7 i förordning (EG) nr 990/2006)

”TYP AV SPANNMÅL: KN-nummer (2)

Namnet på den anbudsgivare som förklarats som köpare:

Datum för anbudet:

Datum då kontraktsinnehavaren underkände partiet:


Medlemsstat

Partiets löpnr

Kvantitet i ton

Adress till silon

Motivering till att partiet inte godtas

 

 

 

 

Specifika vikten (kg/hl)

% grodda kärnor

% andra orenheter (Schwarzbesatz)

% andra beståndsdelar än basspannmål av felfri kvalitet

Annat


(1)  Skall skickas till GD AGRI (D/2).

(2)  1001 90 för vanligt vete, 1003 00 för korn och 1002 00 00 för råg.


BILAGA III

Del A

Uppgifter som avses i artikel 9 för vanligt vete

:

På spanska

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 990/2006

:

På tjeckiska

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006

:

På danska

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 990/2006

:

På tyska

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006

:

På estniska

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006

:

På grekiska

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006

:

På engelska

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006

:

På franska

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 990/2006

:

På italienska

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006

:

På lettiska

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006

:

På litauiska

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006

:

På ungerska

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet

:

På nederländska

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006

:

På polska

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca podstawy do zastosowania refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

:

På portugisiska

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 990/2006

:

På slovakiska

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006

:

På slovenska

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006

:

På finska

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 990/2006

:

På svenska

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006

Del B

Uppgifter som avses i artikel 9 för korn

:

På spanska

:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 990/2006

:

På tjeckiska

:

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006

:

På danska

:

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 990/2006

:

På tyska

:

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006

:

På estniska

:

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006

:

På grekiska

:

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006

:

På engelska

:

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006

:

På franska

:

Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 990/2006

:

På italienska

:

Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006

:

På lettiska

:

Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006

:

På litauiska

:

Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006

:

På ungerska

:

Intervenciós árpa, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet

:

På nederländska

:

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006

:

På polska

:

Jęczmien interwencyjny niedający podstawy do zastosowania refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

:

På portugisiska

:

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 990/2006

:

På slovakiska

:

Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006

:

På slovenska

:

Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006

:

På finska

:

Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 990/2006

:

På svenska

:

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006

Del C

Uppgifter som avses i artikel 9 för råg

:

På spanska

:

Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 990/2006

:

På tjeckiska

:

Intervenční žito nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006

:

På danska

:

Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 990/2006

:

På tyska

:

Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006

:

På estniska

:

Sekkumisrukis, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006

:

På grekiska

:

Σίκαλη παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006

:

På engelska

:

Intervention rye without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006

:

På franska

:

Seigle d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 990/2006

:

På italienska

:

Segala d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006

:

På lettiska

:

Intervences rudzi bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006

:

På litauiska

:

Intervenciniai rugiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006

:

På ungerska

:

Intervenciós rozs, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet

:

På nederländska

:

Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006

:

På polska

:

Żyto interwencyjne niedające podstawy do zastosowania refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

:

På portugisiska

:

Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 990/2006

:

På slovakiska

:

Intervenčná raž, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006

:

På slovenska

:

Intervencija rži brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006

:

På finska

:

Interventioruis, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 990/2006

:

På svenska

:

Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006


BILAGA IV

Meddelande till kommissionen om erhållna anbud inom ramen för den stående anbudsinfordran för export av spannmål i interventionslager

Formulär (1)

(Artikel 11 i förordning (EG) nr 990/2006)

”TYP AV SPANNMÅL: KN-nummer (2)

”MEDLEMSSTAT (3)

1

2

3

4

5

6

Anbud nr

Partiets löpnr

Tillåten kvantitet

(ton)

Anbuds-pris

euro/t (4)

Höjningar

(+)

Sänkningar

(–)

(i euro per ton)

(för att undvika missförstånd)

Kommersiella kostnader (5)

(i euro per ton)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

Ange de totala erbjudna mängderna (inklusive anbud som avvisats för samma parti): … ton.


(1)  Skall skickas till GD AGRI (D/2).

(2)  1001 90 för vanligt vete, 1003 00 för korn och 1002 00 00 för råg.

(3)  Ange medlemsstat.

(4)  Priset inkluderar höjningar och sänkningar för det parti som anbudet gäller.

(5)  De kommersiella kostnaderna omfattar tjänster och försäkring efter uttag ur interventionslagret fritt ombord (FOB) i exporthamnen, med undantag för de omkostnader som är förknippade med transporten. De kostnader som meddelas fastställs på grundval av de genomsnittliga faktiska kostnader som interventionsorganet konstaterat under det halvår som föregår inledandet av anbudsinfordran, och uttrycks i euro per ton.


Top