EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0972

Kommissionens förordning (EG) nr 972/2006 av den 29 juni 2006 om fastställande av särskilda regler för import av basmatiris och ett övergångssystem för fastställande av deras ursprung

OJ L 176, 30.6.2006, p. 53–62 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 195–204 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 73 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 73 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 036 P. 239 - 248

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/972/oj

30.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/53


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 972/2006

av den 29 juni 2006

om fastställande av särskilda regler för import av basmatiris och ett övergångssystem för fastställande av deras ursprung

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (1), särskilt artikel 10.2 och artikel 11b, och

av följande skäl:

(1)

Enligt avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Indien i enlighet med artikel XXVIII i GATT 1994 om ändring av de medgivanden för ris som anges i EG:s bindningslista CXL som bifogas GATT 1994 (2), godkänt genom rådets beslut 2004/617/EG (3), skall tullsatsen vid import av råris av vissa sorters basmatiris vara noll.

(2)

Enligt avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Pakistan i enlighet med artikel XXVIII i GATT 1994 om ändring av de medgivanden för ris som anges i EG:s bindningslista CXL som bifogas GATT 1994 (4), godkänt genom rådets beslut 2004/618/EG (5), skall tullsatsen vid import av råris av vissa sorters basmatiris vara noll.

(3)

I enlighet med artikel 2.1 i beslut 2004/617/EG och artikel 2.1 i beslut 2004/618/EG antog kommissionen förordning (EG) nr 1549/2004 (6) som, innan förordning (EG) nr 1785/2003 ändrades, innebar en avvikelse i fråga om importreglerna för ris, och som fastställde särskilda övergångsregler för import av basmatiris. Eftersom förordning (EG) nr 1785/2003 har ändrats för att ta hänsyn till detta, bör förordning (EG) nr 1549/2004 ersättas av en ny förordning.

(4)

De avtal som godkändes genom beslut 2004/617/EG och 2004/618/EG banar väg för införandet av ett DNA-baserat gemenskapskontrollsystem vid gränserna och, i avvaktan på att systemet införs, övergångsregler för import av basmatiris. Eftersom det slutgiltiga kontrollsystemet ännu inte införts, bör särskilda övergångsregler fastställas.

(5)

För att tullfri import skall kunna beviljas måste basmatiriset vara av en sort som anges i avtalen. För att garantera att basmatiris som importeras tullfritt verkligen uppfyller detta krav bör detta intygas genom ett äkthetsintyg som utfärdas av de behöriga myndigheterna.

(6)

För att undvika bedrägerier bör det finnas regler för hur basmatirissorten skall kontrolleras. Man bör därför tillämpa de provtagningsbestämmelser som fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (7).

(7)

Enligt övergångsreglerna för import av basmatiris skall överläggningar med de exporterande länderna äga rum om det uppstår störningar på marknaden, och full tull kan eventuellt tillämpas om överläggningarna inte resulterar i en tillfredsställande lösning. Det bör fastställas kriterier för när störningar på marknaden kan anses ha uppstått.

(8)

För att säkerställa en god förvaltning av importen av basmatiris bör specialregler för inlämnande av ansökningar, utfärdande och användning av licenser antas, antingen som komplement till eller avvikelse från kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (8) och kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (9).

(9)

För att inte störa kontinuiteten i importen av basmatiris bör man fastställa att de äkthetsintyg och importlicenser som utfärdats före den 1 juli 2006 i enlighet med förordning (EG) nr 1549/2004 skall fortsätta att vara giltiga under hela giltighetsperioden och att nolltullsatsen skall gälla för de varor som importerats under de licenserna.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Denna förordning gäller basmatiråris av sorterna basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 och KN-nummer 1006 20 98, enligt specifikationen i bilaga IIIa till förordning (EG) nr 1785/2003.

Artikel 2

1.   En ansökan om importlicens för basmatiris i enlighet med artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall innehålla följande:

a)

I fält 8, ursprungsland, samt ”ja” markerat med ett kryss.

b)

I fält 20, en av de uppgifter som anges i bilaga I.

2.   En ansökan om importlicens för basmatiris skall åtföljas av följande:

a)

Ett intyg på att den sökande är en fysisk eller juridisk person som sedan minst tolv månader är verksam inom handeln med ris, samt att den sökande är registrerad i den medlemsstat där ansökan lämnas in.

b)

Ett äkthetsintyg för den levererade produkten, utfärdat av ett av de behöriga organ i det exporterande landet som anges i bilaga II.

Artikel 3

1.   Äkthetsintyget skall upprättas enligt förlagan i bilaga III.

Blankettens format skall vara cirka 210 × 297 mm. Originalet skall upprättas på papper som avslöjar förfalskningar som gjorts på mekanisk eller kemisk väg.

Blanketterna skall tryckas och fyllas i på engelska.

Originalet och kopiorna får fyllas i på maskin eller för hand. I det senare fallet skall de fyllas i med bläck och med tryckbokstäver.

Varje äkthetsintyg skall i det övre högra fältet ha ett löpnummer. Kopiorna skall ha samma nummer som originalet.

Blankettexten på övriga gemenskapsspråk har offentligjorts i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Det organ som utfärdar importlicensen skall behålla originalet till äkthetsintyget och ge den sökande en kopia.

Äkthetsintyget skall vara giltigt i nittio dagar från och med den dag då det utfärdades.

För att vara giltigt skall intyget vara korrekt ifyllt och undertecknat.

Artikel 4

1.   En importlicens för basmatiris skall innehålla följande:

a)

I fält 8, ursprungsland, samt ”ja” markerat med ett kryss.

b)

I fält 20, en av de uppgifter som anges i bilaga IV.

En kopia av äkthetsintyget, i enlighet med artikel 3.2, bifogas importlicensen.

2.   Genom undantag från artikel 9 i förordning (EG) nr 1291/2000 får de rättigheter som följer av importlicensen för basmatiris inte överlåtas.

3.   Genom undantag från artikel 12 i förordning (EG) nr 1342/2003 skall garantibeloppet i samband med importlicensen för basmatiris uppgå till 70 euro/ton.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall per e-post meddela kommissionen följande:

a)

Senast två arbetsdagar efter ett avslag: de kvantiteter för vilka ansökningar om importlicenser för basmatiris har avslagits, med angivande av datum, skäl till avslaget, KN-nummer, ursprungsland, utfärdande organ, äkthetsintygets nummer samt innehavarens namn och adress.

b)

Senast två arbetsdagar efter ett utfärdande: de kvantiteter för vilka importlicenser för basmatiris har utfärdats, med angivande av datum, KN-nummer, ursprungsland, utfärdande organ, äkthetsintygets nummer samt innehavarens namn och adress.

c)

Senast två arbetsdagar efter ett indragande: de kvantiteter som omfattas av indragna licenser samt innehavarnas namn och adress.

d)

Den sista arbetsdagen i varje månad efter månaden för övergång till fri omsättning: de kvantiteter som övergått till fri omsättning, med angivande av KN-nummer, ursprungsland, utfärdande organ samt äkthetsintygets nummer.

Uppgifterna ovan skall meddelas separat från uppgifter om andra ansökningar om importlicenser för ris.

Artikel 6

1.   I de stickprovs- eller riktade kontroller som görs av transaktioner där det föreligger risk för bedrägerier skall medlemsstaterna ta representativa stickprov på importerat basmatiris i enlighet med artikel 242 i förordning (EEG) nr 2454/93. Dessa skall skickas till det behöriga organ i ursprungslandet som anges i bilaga V, och där skall sorten fastställas med hjälp av DNA-test.

Medlemsstaten i fråga får också, på ett laboratorium i gemenskapen, göra ett sådant test på samma stickprov.

2.   Om resultatet av ett av testerna visar att den testade produkten inte motsvarar den som anges i äkthetsintyget, skall den importtull för råris med KN-nummer 1006 20 som fastställs i artikel 11a i förordning (EG) nr 1785/2003 tillämpas.

3.   Om de tester som avses i punkt 1 eller annan information som kommissionen förfogar över visar att det finns ett allvarligt och ihållande problem kopplat till de kontrollförfaranden som ett behörigt organ i ursprungslandet använder sig av, kan kommissionen kontakta dessa myndigheter. Om dessa kontakter inte leder till en tillfredsställande lösning, kan kommissionen i enlighet med artikel 11b i förordning (EG) nr 1785/2003 besluta att använda den importtull för råris som fastställs i artikel 11a i den förordningen för råris med KN-nummer 1006 20 i fråga om import kontrollerad av det aktuella organet.

Artikel 7

1.   Störningar på rismarknaden skall anses förekomma om det kan konstateras att importen av basmatiris, utan tillfredsställande förklaring, har ökat avsevärt under ett av årets kvartal jämfört med föregående kvartal.

2.   Om störningar på rismarknaden fortsätter och om kommissionens överläggningar med de exporterande länderna inte ger något resultat, kan importtullen för råris med KN-nummer 1006 20, i enlighet med artikel 11a i förordning (EG) nr 1785/2003, även tillämpas för import av basmatiris, på basis av kommissionens beslut om fastställande av den tullen och i enlighet med artikel 11b i den förordningen.

Artikel 8

Kommissionen skall uppdatera bilagorna II och V.

Artikel 9

Äkthetsintyg och importlicenser för basmatiris som utfärdats före den 1 juli 2006 i enlighet med förordning (EG) nr 1549/2004 skall fortsätta att vara giltiga, och varor som importerats i enlighet med sådana licenser skall omfattas av importtullen enligt artikel 11b i förordning (EG) nr 1785/2003.

Artikel 10

Förordning (EG) nr 1549/2004 upphävs härmed.

Alla hänvisningar till artiklarna 2–8 i förordning (EG) nr 1549/2004 och bilagorna II–VI till den förordningen skall tolkas som hänvisningar till artiklarna 2–8 i den här förordningen och bilagorna I–V till den här förordningen.

Alla hänvisningar till bilaga I till förordning (EG) nr 1549/2004 skall tolkas som hänvisningar till bilaga IIIa till förordning (EG) nr 1785/2003.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 797/2006 (EUT L 144, 31.5.2006, s. 1).

(2)  EUT L 279, 28.8.2004, s. 19.

(3)  EUT L 279, 28.8.2004, s. 17. Beslutet ändrat genom beslut 2005/476/EG (EUT L 170, 1.7.2005, s. 67).

(4)  EUT L 279, 28.8.2004, s. 25.

(5)  EUT L 279, 28.8.2004, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2005/476/EG.

(6)  EUT L 280, 31.8.2004, s. 13. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2152/2005 (EUT L 342, 24.12.2005, s. 30).

(7)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 402/2006 (EUT L 70, 9.3.2006, s. 35).

(8)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 410/2006 (EUT L 71, 10.3.2006, s. 7).

(9)  EUT L 189, 29.7.2003, s. 12. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 830/2006 (EUT L 150, 3.6.2006, s. 3).


BILAGA I

Uppgifter som avses i artikel 2.1 b

:

På spanska

:

Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

:

På tjeckiska

:

rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

:

På danska

:

Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

:

På tyska

:

Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einem Echtheitszeugnis Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

:

På estniska

:

basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaat nr …

:

På grekiska

:

Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με το πιστοποιητικό γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

:

På engelska

:

basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

:

På franska

:

riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

:

På italienska

:

Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

:

På lettiska

:

Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecība Nr. …, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

:

På litauiska

:

Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglamentas (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėtas autentiškumo sertifikatas Nr. …, išduotas [kompetentingos institucijos pavadinimas]

:

På ungerska

:

az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a/az 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolással együtt

:

På nederländska

:

Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

:

På polska

:

Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączonym do niego certyfikatem autentyczności nr … sporządzonym przez [nazwa właściwego organu]

:

På portugisiska

:

Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

:

På slovakiska

:

ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná osvedčením o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

:

På slovenska

:

Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženim potrdilom o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

:

På finska

:

Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on ….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o …

:

På svenska

:

Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn]


BILAGA II

Behöriga organ för utfärdande av äkthetsintyg, enligt artikel 2.2 b

INDIEN (1)

Export Inspection Council (Ministry of Commerce, Government of India)

PAKISTAN (2)

Trading Corporation of Pakistan (Pvt) Ltd


(1)  För sorterna Basmati 370, Basmati 386, Type-3 (Dhradun), Taraori Basmati (HBC-19), Basmati 217, Ranbir Basmati, Pusa Basmati och Super Basmati.

(2)  För sorterna Kernel (Basmati), Basmati 370, Pusa Basmati och Super Basmati.


BILAGA III

Förlaga till äkthetsintyg enligt artikel 3.1

Image


BILAGA IV

Uppgifter som avses i artikel 4.1 b

:

På spanska

:

Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado de una copia del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

:

På tjeckiska

:

rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí kopie osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

:

På danska

:

Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af en kopi af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

:

På tyska

:

Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einer Kopie des Echtheitszeugnisses Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

:

På estniska

:

basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaadi nr …koopia

:

På grekiska

:

Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό με εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με αντίγραφο του πιστοποιητικού γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

:

På engelska

:

basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by a copy of authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

:

På franska

:

riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné d’une copie du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

:

På italienska

:

Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato di una copia del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

:

På lettiska

:

Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecības Nr. … kopija, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

:

På litauiska

:

Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglament (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėta autentiškumo sertifikato Nr. …, išduoto [kompetentingos institucijos pavadinimas], kopija

:

På ungerska

:

az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolás másolatával együtt

:

På nederländska

:

Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van een kopie van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

:

På polska

:

Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączoną do niego kopią certyfikatu autentyczności nr … sporządzonego przez [nazwa właściwego organu]

:

På portugisiska

:

Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado de uma cópia do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

:

På slovakiska

:

ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná kópiou osvedčenia o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

:

På slovenska

:

Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženo kopijo potrdila o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

:

På finska

:

Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on ….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o … jäljennös

:

På svenska

:

Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av en kopia av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn]


BILAGA V

Organ som är behöriga att utföra test, enligt artikel 6

INDIEN

Export Inspection Council

Department of Commerce

Ministry of Commerce and Industry

3rd Floor

NDYMCA Cultural Central Bulk

1 Jaisingh Road

New Delhi 110 001

Indien

Tfn (91-11) 374 81 88/89, 336 55 40

Fax (91-11) 374 80 24

E-post: eic@eicindia.org

PAKISTAN

Trading Corporation of Pakistan Limited

4th and 5th Floor

Finance & Trade Centre

Shahrah-e-Faisal

Karachi 75530

Pakistan

Tfn (92-21) 290 28 47

Fax (92-21) 920 27 22 & 920 27 31


Top