EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0969

Kommissionens förordning (EG) nr 969/2006 av den 29 juni 2006 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av majs från tredjeland

OJ L 176, 30.6.2006, p. 44–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 379–386 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 64 - 68
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 64 - 68
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 122 - 126

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/969/oj

30.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/44


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 969/2006

av den 29 juni 2006

om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av majs från tredjeland

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 12.1, och

av följande skäl:

(1)

I avtalet genom skriftväxling mellan gemenskapen och Förenta staterna i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 (2), godkänt genom rådets beslut 2006/333/EG (3), föreskrivs öppnandet av en årlig gemenskapstullkvot för majs på 242 074 ton.

(2)

För att se till att den import av majs som omfattas av tullkvoten är ordnad och inte sker i spekulativt syfte bör den omfattas av importlicenser. Dessa licenser bör, inom ramen för fastställda kvantiteter, utfärdas efter ansökan från de berörda aktörerna, och, om så blir nödvändigt, efter fastställande av en tilldelningskoefficient för de kvantiteter för vilka ansökningar har lämnats in.

(3)

För att säkra en god förvaltning av kvoten är det lämpligt att utfärda föreskrifter om tidsfrister för inlämnande av ansökningar om licens liksom om de uppgifter som skall ingå i ansökan och i licenserna.

(4)

För att säkerställa att aktörerna lämnar in ansökningar för reella kvantiteter, bör det fastställas att en aktör endast får lämna in en ansökan om importlicens per veckoperiod och att det bör utdömas påföljder om denna bestämmelse inte följs.

(5)

För att ta hänsyn till leveransvillkoren bör det fastställas undantagsbestämmelser om licensernas giltighetstid.

(6)

För att säkra en effektiv förvaltning av kvoten är det lämpligt att medge undantag från kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (4) vad gäller möjligheterna att överlåta licenser och toleransen för kvantiteter som övergår till fri omsättning.

(7)

För att kvoten skall förvaltas väl är det nödvändigt att säkerheten för importlicenserna fastställs på en relativt hög nivå genom undantag från artikel 12 i kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (5).

(8)

Det är viktigt med ett snabbt och ömsesidigt informationsutbyte, till exempel på elektronisk väg, mellan kommissionen och medlemsstaterna om de kvantiteter som omfattas av ansökningar och de kvantiteter som importeras.

(9)

Ursprunget för de produkter som omfattas av denna förordning fastställs i enlighet med gällande gemenskapsbestämmelser. För att kunna fastställa produkternas ursprung bör ett ursprungsintyg begäras vid importen, vilket utfärdats av myndigheterna i det tredjeland där majsen har sitt ursprung, i enlighet med gemenskapslagstiftningen.

(10)

Eftersom det avtal som godkänns genom beslut 2006/333/EG avses genomföras från och med den 1 juli 2006 bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   En tullkvot på 242 074 ton majs med KN-nummer 1005 10 90 och 1005 90 00 skall öppnas (löpnummer 09.4131).

2.   Tullkvoten skall öppnas den 1 januari varje år. Importavgiften inom tullkvoten skall vara 0 %.

Artikel 2

1.   Kvoten skall fördelas på två halvårsvisa delmängder på vardera 121 037 ton för följande perioder:

a)

Delmängd 1: 1 januari–30 juni.

b)

Delmängd 2: 1 juli–31 december.

2.   De kvantiteter inom delmängd 1 som inte utnyttjas kommer automatiskt att föras över till delmängd 2. Om delmängd 1 blir uttömd kan kommissionen besluta att öppna den påföljande delmängden i förtid, i enlighet med förfarandet i artikel 25.2 i förordning (EG) nr 1784/2003.

Artikel 3

För all import inom den kvot som avses i artikel 1.1 skall en importlicens utfärdad i enlighet med förordning (EG) nr 1291/2000 uppvisas, om inget annat anges i den här förordningen.

En aktör får lämna in en enda licensansökan per veckoperiod i enlighet med artikel 4.1. Om en aktör lämnar in fler än en ansökan skall alla ansökningar avslås, och de säkerheter som ställts då ansökningarna lämnades in skall anses förverkade av den berörda medlemsstaten.

Artikel 4

1.   Ansökningarna om importlicens skall lämnas in till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna varje vecka, senast på måndagen kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel).

De sökande skall lämna in licensansökan till den behöriga medlemsstaten i den medlemsstat där de är registrerade för mervärdesskatt.

De sökande skall ställa en säkerhet i enlighet med artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1291/2000 som uppgår till det belopp som fastställs i artikel 9 i den här förordningen.

I varje licensansökan skall det anges en kvantitet som inte får överskrida den tillgängliga kvantiteten per delmängd. I ansökan om importlicens och i själva importlicensen skall endast ett ursprungsland anges.

2.   Sista dagen för inlämnandet av ansökningarna om importlicenser skall de behöriga myndigheterna på elektronisk väg skicka ett meddelande till kommissionen, enligt förlagan i bilaga I, samt den totala summan av de kvantiteter som angetts i ansökningarna om importlicens, senast kl. 18.00 (lokal tid i Bryssel). Ett sådant meddelande skall skickas även om ingen ansökan har lämnats in i en medlemsstat. Denna information skall lämnas separat från den som lämnas för andra ansökningar om importlicenser för spannmål.

Om medlemsstaten inte lämnar något meddelande till kommissionen inom den fastställda tidsfristen, skall kommissionen förutsätta att det inte lämnats in någon ansökan i den berörda medlemsstaten.

3.   Om summan av de kvantiteter som beviljats sedan periodens början och de kvantiteter som avses i punkt 2 överstiger kvantiteten för den berörda kvoten eller delmängden, skall kommissionen fastställa tilldelningskoefficienter för de kvantiteter som omfattas av ansökningar, senast den tredje arbetsdagen efter sista dagen för inlämnandet av ansökningarna.

4.   Efter eventuell tillämpning av de tilldelningskoefficienter som fastställts i enlighet med punkt 3 skall de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, den fjärde arbetsdagen efter sista dagen för inlämnandet av ansökningarna, utfärda importlicenser för de ansökningar som meddelats kommissionen i enlighet med punkt 2.

Senast klockan 18.00 (lokal tid i Bryssel) samma dag som licenserna utfärdas skall de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, på elektronisk väg, meddela kommissionen summan av de kvantiteter för vilka importlicens utfärdats den dagen, i enlighet med förlagan i bilaga I.

Artikel 5

Importlicenserna skall vara giltiga under 45 dagar efter den dag då de utfärdas. Licensens giltighetstid skall räknas från och med dagen för det faktiska utfärdandet, i enlighet med artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1291/2000.

Artikel 6

Genom undantag från artikel 9 i förordning (EG) nr 1291/2000 får rättigheterna enligt importlicensen inte överföras.

Artikel 7

Genom undantag från artikel 8.4 i förordning (EG) nr 1291/2000 får den kvantitet som övergår till fri omsättning inte överstiga den som anges i fälten 17 och 18 i importlicensen. Siffran ”0” skall därför anges i fält 19 i licensen.

Artikel 8

I såväl en ansökan om importlicens som i själva licensen skall följande anges:

a)

I fält 8 skall ursprungslandet anges och ”ja” markeras med ett kryss.

b)

I fält 20 skall en av de uppgifter som ingår i bilaga II anges.

c)

I fält 24 skall uppgiften ”tullfrihet” anges.

Licenserna skall endast vara giltiga för produkter med ursprung i det ursprungsland som angivits i fält 8.

Artikel 9

Genom undantag från artikel 12 a och b i förordning (EG) nr 1342/2003 skall säkerheten vara 30 euro per ton för de importlicenser som avses i den här förordningen.

Artikel 10

Import inom ramen för den tullkvot som föreskrivs i artikel 1 skall bara ske mot uppvisande av ett ursprungsintyg som utfärdats av de behöriga myndigheterna i de tredjeländer där majsen har sitt ursprung i enlighet med bestämmelserna i artikel 47 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (6). Ursprunget för de produkter som omfattas av denna förordning skall fastställas i enlighet med gällande gemenskapsbestämmelser.

Artikel 11

För 2006 öppnas hela kvantiteten på 242 074 ton i en delmängd för perioden 1 juli–31 december.

Artikel 12

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 124, 11.5.2006, s. 15.

(3)  EUT L 124, 11.5.2006, s. 13.

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 410/2006 (EUT L 71, 10.3.2006, s. 7).

(5)  EUT L 189, 29.7.2003, s. 12. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 830/2006 (EUT L 150, 3.6.2006, s. 3).

(6)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.


BILAGA I

Förlaga till det meddelande som avses i artikel 4.2 och 4.4

Importkvot för majs öppnad genom förordning (EG) nr 969/2006

 

Vecka fr.o.m.

 

t.o.m.

 

Löpnummer 09.4131 — Delmängd nr


Aktörens nummer

Ansökt kvantitet

(ton)

Ursprungsland

Kvantitet för vilken licens utfärdats

(ton) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total begärd kvantitet (ton):

Total kvantitet för vilken licens utfärdats (ton) ():


(1)  Ifylls endast för det meddelande som avses i artikel 4.4 i förordning (EG) nr 969/2006.


BILAGA II

Noteringar enligt artikel 8 b

:

På spanska

:

Reglamento (CE) no 969/2006

:

På tjeckiska

:

Nařízení (ES) č. 969/2006

:

På danska

:

Forordning (EF) nr. 969/2006

:

På tyska

:

Verordnung (EG) Nr. 969/2006

:

På estniska

:

Määrus (EÜ) nr 969/2006

:

På grekiska

:

Κανονισμός (EK) αριθ. 969/2006

:

På engelska

:

Regulation (EC) No 969/2006

:

På franska

:

Règlement (CE) no 969/2006

:

På ungerska

:

969/2006/EK rendelet

:

På italienska

:

Regolamento (CE) n. 969/2006

:

På litauiska

:

Reglamentas (EB) Nr. 969/2006

:

På lettiska

:

Regula (EK) Nr. 969/2006

:

På maltesiska

:

Regolament (KE) Nru 969/2006

:

På nederländska

:

Verordening (EG) nr. 969/2006

:

På polska

:

Rozporządzenie (WE) nr 969/2006

:

På portugisiska

:

Regulamento (CE) n.o 969/2006

:

På slovakiska

:

Nariadenie (ES) č. 969/2006

:

På slovenska

:

Uredba (ES) št. 969/2006

:

På finska

:

Asetus (EY) N:o 969/2006

:

På svenska

:

Förordning (EG) nr 969/2006


Top