EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0952R(02)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 952/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot ( Dz.U. L 178 z 1.7.2006 )

OJ L 287, 18.10.2012, p. 26–27 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/952/corrigendum/2012-10-18/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

18.10.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 287/26


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 952/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 178 z dnia 1 lipca 2006 r. )

1.

Strona 39, motyw 1:

zamiast:

„[…] Należy ograniczyć do szczególnych przypadków możliwość zaliczenia części produkcji jednego przedsiębiorstwa innemu przedsiębiorstwu, które wyprodukowało cukier w ramach umowy kontraktacji.”,

powinno być:

„[…] Należy ograniczyć do szczególnych przypadków możliwość zaliczenia części produkcji jednego przedsiębiorstwa innemu przedsiębiorstwu, które wyprodukowało cukier w ramach umowy.”.

2.

Strona 41, art. 2 lit. c):

zamiast:

„»producent«: przedsiębiorstwo produkujące produkty końcowe, z wyjątkiem zakładów rafinacyjnych, określone w art. 2 ust. 13 rozporządzenia (WE) nr 318/2206;”,

powinno być:

„»producent«: przedsiębiorstwo produkujące produkty końcowe, z wyjątkiem zakładów rafinacyjnych, określonych w art. 2 pkt 13 rozporządzenia (WE) nr 318/2006;”.

3.

Strona 43, art. 6 ust. 2 tiret drugie:

zamiast:

„zwiększona o ilość wyprodukowaną przez przetwórców w ramach umów kontraktacji zgodnie z ust. 3 i zmniejszona o ilość wyprodukowaną przez przedsiębiorstwo na rachunek zleceniodawców w ramach umowy kontraktacji zgodnie z ust. 3.”,

powinno być:

„zwiększona o ilość wyprodukowaną przez przetwórców w ramach umów zgodnie z ust. 3 i zmniejszona o ilość wyprodukowaną przez przedsiębiorstwo na rachunek zleceniodawców w ramach umowy zgodnie z ust. 3.”.

4.

Strona 43, art. 6 ust. 3 akapit pierwszy:

zamiast:

„Jeśli dwa przedsiębiorstwa przedłożą zainteresowanemu państwu członkowskiemu podpisane pisemne wnioski, ilość cukru wyprodukowaną przez przedsiębiorstwo (zwane dalej „przetwórcą”) w ramach umowy kontraktacji uważa się za część produkcji przedsiębiorstwa (zwanego dalej „zleceniodawcą”), które miało wyprodukować cukier w ramach tej umowy, pod warunkiem że spełniony jest jeden z poniższych warunków:”,

powinno być:

„Jeśli dwa przedsiębiorstwa przedłożą zainteresowanemu państwu członkowskiemu podpisane pisemne wnioski, ilość cukru wyprodukowaną przez przedsiębiorstwo (zwane dalej „przetwórcą”) w ramach umowy z dostarczonego surowca na rachunek innego przedsiębiorstwa (zwanego dalej „zleceniodawcą”), uważa się za część produkcji zleceniodawcy, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:”.

5.

Strona 43, art. 6 ust. 3 akapit drugi:

zamiast:

„Łączną produkcją cukru, określoną w pierwszym akapicie lit. b), realizowaną przez przedsiębiorstwo, jest produkcja, o której mowa w ust. 1, do której dodaje się ilość przeniesioną z poprzedniego roku gospodarczego i ilość wyprodukowaną przez przetwórców na rzecz wspomnianego przedsiębiorstwa w ramach umowy kontraktacji i od której odejmuje się ilość wyprodukowaną przez przedsiębiorstwo na rachunek zleceniodawców w ramach umowy kontraktacji.”,

powinno być:

„Łączną produkcją cukru, określoną w akapicie pierwszym lit. b), realizowaną przez przedsiębiorstwo, jest produkcja, o której mowa w ust. 1, do której dodaje się ilość przeniesioną z poprzedniego roku gospodarczego i ilość wyprodukowaną przez przetwórców na rachunek wspomnianego przedsiębiorstwa w ramach umowy, i od której odejmuje się ilość wyprodukowaną przez przedsiębiorstwo na rachunek zleceniodawców w ramach umowy.”.

6.

Strona 44, art. 7 ust. 1 akapit pierwszy lit. d):

zamiast:

„rafineria przemysłowa w rozumieniu art. 13 pkt 318 rozporządzenia (WE) nr 2006/2”,

powinno być:

„rafineria przemysłowa w rozumieniu art. 2 pkt 13 rozporządzenia (WE) nr 318/2006”.

7.

Strona 44, art. 9 akapit drugi pkt 1–3:

zamiast:

„1)

ilości otrzymanego surowca, a w przypadku buraka i trzciny cukrowej zawartość cukru, określoną przy dostawie do przedsiębiorstwa;

2)

w stosownych przypadkach, otrzymane produkty końcowe lub półprodukty;

3)

ilość otrzymanych produktów końcowych, a także ilość produktów ubocznych;”,

powinno być:

„1)

ilości przyjętego surowca, a w przypadku buraka i trzciny cukrowej zawartość cukru, określoną przy dostawie do przedsiębiorstwa;

2)

w stosownych przypadkach, przyjęte produkty końcowe lub półprodukty;

3)

ilość uzyskanych produktów końcowych, a także ilość produktów ubocznych;”.

8.

Strona 45, art. 10 ust. 2 akapit trzeci:

zamiast:

„Kontrole obejmują dokładność i kompletność danych […]”,

powinno być:

„Kontrole obejmują sprawdzenie dokładności i kompletności danych […]”.

9.

Strona 48, art. 21 ust. 2 akapit pierwszy:

zamiast:

„Przed końcem drugiego miesiąca następującego po danym miesiącu każde państwo członkowskie powiadamia Komisję o ilościach cukru składowanych pod koniec każdego miesiąca przez przedsiębiorstwo […]”,

powinno być:

„Przed końcem drugiego miesiąca następującego po danym miesiącu każde państwo członkowskie powiadamia Komisję o ilościach cukru składowanych na koniec każdego miesiąca przez przedsiębiorstwo […]”.

10.

Strona 48, art. 21 ust. 3 akapit pierwszy:

zamiast:

„[…] o ilościach izoglukozy wyrażonych w suchej masie lub odpowiednio syropu inulinowego wyrażonych jako cukier biały, należących lub składowanych w swobodnym obrocie na terytorium Wspólnoty pod koniec poprzedniego roku gospodarczego, […]”,

powinno być:

„[…] o ilościach izoglukozy wyrażonych w suchej masie lub odpowiednio syropu inulinowego wyrażonych jako cukier biały, należących do niego i składowanych w swobodnym obrocie na terytorium Wspólnoty na koniec poprzedniego roku gospodarczego, […]”.

11.

Strona 48, art. 21 ust. 3 akapit drugi:

zamiast:

„Przed dniem 31 grudnia każde państwo członkowskie powiadamia Komisję o ilościach izoglukozy i syropu inulinowego składowanych pod koniec poprzedniego roku gospodarczego, według podziału w akapicie pierwszym.”,

powinno być:

„Przed dniem 31 grudnia każde państwo członkowskie powiadamia Komisję o ilościach izoglukozy i syropu inulinowego składowanych na koniec poprzedniego roku gospodarczego, według podziału w akapicie pierwszym.”.

12.

Strona 48, art. 22 ust. 2 akapit pierwszy:

zamiast:

„Przed dniem 1 marca państwa członkowskie sporządzają informacje o przybliżonej wielkości produkcji cukru i syropu inulinowego z bieżącego roku gospodarczego w odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa znajdującego się na jego terytorium i przekazują je Komisji. […]”,

powinno być:

„Przed dniem 1 marca państwa członkowskie ustalają przybliżone wielkości produkcji cukru i syropu inulinowego z bieżącego roku gospodarczego w odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa znajdującego się na ich terytorium i powiadamiają o nich Komisję. […]”.

13.

Strona 48, art. 22 ust. 4:

zamiast:

„Przed dniem 30 listopada państwa członkowskie sporządzają informacje o przybliżonej wielkości produkcji cukru i syropu inulinowego z bieżącego roku gospodarczego w odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa znajdującego się na jego terytorium i przekazują je Komisji. […]”,

powinno być:

„Przed dniem 30 listopada państwa członkowskie ustalają ostateczne wielkości produkcji cukru, izoglukozy i syropu inulinowego z poprzedniego roku gospodarczego w odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa znajdującego się na jego terytorium i powiadamiają o nich Komisję. […]”.


Top