EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0730

Kommissionens förordning (EG) nr 730/2006 av den 11 maj 2006 om luftrumsklassificering och tillstånd för flygningar enligt visuellflygregler ovanför flygnivå 195 (Text av betydelse för EES)

OJ L 128, 16.5.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 578–581 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 215 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 215 - 216
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 11 - 12

No longer in force, Date of end of validity: 09/08/2016; upphävd genom 32016R1185 . Latest consolidated version: 04/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/730/oj

16.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 128/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 730/2006

av den 11 maj 2006

om luftrumsklassificering och tillstånd för flygningar enligt visuellflygregler ovanför flygnivå 195

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 av den 10 mars 2004 om organisation och användning av det gemensamma europeiska luftrummet (”luftrumsförordningen”) (1), särskilt artikel 4,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (”ramförordningen”) (2), särskilt artikel 8.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kapitel 2.6 i bilaga 11 (3) till 1944 års Chicagokonvention om internationell civil luftfart skall luftrum klassificeras i flygtrafikledningsområden med fastställda dimensioner, alfabetiskt ordnade från klass A till klass G, inom vilka särskilda typer av flygningar får göras och för vilka flygtrafikledningstjänster och operativa regler har fastställts.

(2)

Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) har i enlighet med artikel 8.1 i förordning (EG) nr 549/2004 fått i uppdrag att undersöka ett harmoniserat system för luftrumsklassificering för det gemensamma europeiska luftrummet. Genom de resulterande rapporterna av den 30 december 2004 och den 30 april 2005 föreslogs det att luftrum ovanför flygnivå 195 klassificeras som klass C. Den här förordningen tar full hänsyn till dessa rapporter. För att se till att medlemsstaternas tillämpning av en sådan klassificering blir konsekvent är det nödvändigt att fastställa en harmoniserad klassificering av luftrum och att förordna om tillträde till detta för flygningar enligt visuellflygregler.

(3)

Det fastställs ingen övre gräns för luftrummet i denna förordning, men luftrumsklassificeringen ovanför flygnivå 195 bör vara konsekvent för alla flygningar i det luftrummet.

(4)

Genom kapitel 4.5 i bilaga 2 (4) till 1944 års Chicagokonvention om internationell civil luftfart införs begränsningar som är kopplade till områden med reducerade vertikala separationsminima för flygningar enligt visuellflygregler (VFR-flygningar) ovanför flygnivå 290 och i kapitel 4.4 i samma bilaga läggs fast att flygningar enligt visuellflygregler ovanför flygnivå 200 kräver tillstånd.

(5)

Förfarandena för beviljande av tillstånd för VFR-flygningar i luftrum ovanför flygnivå 195, upp till och inklusive flygnivå 285, bör vara öppna och tydliga i samtliga medlemsstater, utan att begränsa tillträdet för legitima VFR-flygningar eller flygtrafikledningens flexibilitet.

(6)

Medlemsstaterna bör se till att övergången till klassificeringen av luftrum ovanför flygnivå 195 som klass C-luftrum blir säker. Eftersom medlemsstaterna behöver tid för att ändra sin luftrumsklassificering bör tillämpningen av denna förordning skjutas upp till den 1 juli 2007.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det gemensamma luftrummet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Genom denna förordning fastställs en harmoniserad klassificering av luftrum som skall tillämpas ovanför flygnivå 195, och det fastställs harmoniserade tillträdeskrav på flygningar enligt visuellflygregler i detta luftrum.

2.   I enlighet med artikel 1.3 i förordning (EG) nr 551/2004 skall denna förordning tillämpas på luftrummet inom Internationella civila luftfartsorganisationens regioner Europa (ICAO EUR) och Afrika (ICAO AFI) där medlemsstaterna har ansvaret för att tillhandahålla flygtrafikledningstjänst.

Artikel 2

Definitioner

Förutom de relevanta definitioner som fastställs i artikel 2 i förordning (EG) nr 549/2004 gäller följande definitioner:

1.   reservering av luftrum: en definierad luftrumsvolym som tillfälligt har reserverats för exklusiv eller särskild användning av vissa användarkategorier.

2.   ATS-enhet: en civil eller militär enhet som har ansvaret för att tillhandahålla flygtrafikledningstjänst.

3.   flygningar enligt instrumentflygregler (IFR-flygningar): alla flygningar som görs enligt instrumentflygregler så som dessa definieras i bilaga 2 (5) till 1944 års Chicagokonvention angående internationell civil luftfart.

4.   flygningar enligt visuellflygregler (VFR-flygningar): alla flygningar som görs enligt visuellflygregler så som dessa definieras i bilaga 2 (6) till 1944 års Chicagokonvention angående internationell civil luftfart.

5.   luftrumsklassificering: klassificering av luftrum i flygtrafikledningsområden med fastställda dimensioner, alfabetiskt ordnade, inom vilka särskilda typer av flygningar får äga rum och för vilka flygtrafikledningstjänster och operativa regler har fastställts; flygtrafikledningsområden klassificeras som klasserna A–G i enlighet med definitionen i kapitel 2 punkt 6.1 i bilaga 11 (7) till 1944 års Chicagokonvention angående internationell civil luftfart.

Artikel 3

Klassificering av luftrum ovanför flygnivå 195

1.   Medlemsstaterna skall klassificera allt luftrum ovanför flygnivå 195 som luftrum av klass C.

2.   I enlighet med artikel 4 skall medlemsstaterna se till att IFR- och VFR-flygningar är tillåtna i luftrum av klass C, att det tillhandahålls en flygkontrolltjänst för samtliga dessa flygningar och att IFR-flygningar separeras från andra IFR-flygningar och från VFR-flygningar.

VFR-flygningar skall separeras från IFR-flygningar och skall få trafikinformation om andra VFR-flygningar.

Artikel 4

Tillträde för VFR-flygningar ovanför flygnivå 195

I luftrum ovanför flygnivå 195 kan medlemsstaterna, om det är lämpligt, reservera luftrum där VFR-flygningar kan tillåtas.

I luftrum ovanför flygnivå 195, upp till och med flygnivå 285, får VFR-flygningar också tillåtas av den ansvariga flygtrafikledningsenheten enligt tillståndsförfaranden som fastställs och offentliggörs av medlemsstaterna i relevanta luftfartspublikationer.

Artikel 5

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från den 1 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 maj 2006.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 20.

(2)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  Trettonde upplagan – juli 2001, www.icao.int

(4)  Tionde upplagan – juli 2005, www.icao.int

(5)  Tionde upplagan – juli 2005, www.icao.int

(6)  Tionde upplagan – juli 2005, www.icao.int

(7)  Trettonde upplagan – juli 2001, www.icao.int


Top