EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0643

Kommissionens förordning (EG) nr 643/2006 av den 27 april 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1622/2000 om vissa tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin och införandet av en gemenskapskodex för oenologiska metoder och behandlingar, och av förordning 884/2001 om tillämpningsföreskrifter för följedokument vid transport av vinprodukter och för register som skall föras inom vinsektorn

OJ L 115, 28.4.2006, p. 6–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 299–302 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 202 - 205
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 202 - 205

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/643/oj

28.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 115/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 643/2006

av den 27 april 2006

om ändring av förordning (EG) nr 1622/2000 om vissa tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin och införandet av en gemenskapskodex för oenologiska metoder och behandlingar, och av förordning 884/2001 om tillämpningsföreskrifter för följedokument vid transport av vinprodukter och för register som skall föras inom vinsektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artiklarna 46.1 och 70.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1622/2000 (2) fastställs gränser och villkor för användning av ämnen som tillåts genom förordning (EG) nr 1493/1999. Gränsvärdena för användningen av vissa ämnen framgår av bilaga IV till den förordningen. Till följd av att L-askorbinsyra och dimetyldikarbonat har lagts till i förteckningen över tillåtna oenologiska metoder i bilaga IV till förordning (EG) nr 1493/1999 bör gränser och villkor för deras användning fastställas.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 884/2001 (3) fastställs bestämmelser om registrering av mottagna och avsända leveranser och om upptagning av vissa behandlingar i de registren. De särskilda kännetecknen för tillsättning av dimetyldikarbonat gör att det måste anges i registret om ämnet använts.

(3)

Förordningarna (EG) nr 1622/2000 och (EG) nr 884/2001 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1622/2000 skall ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel skall införas som artikel 15a:

”Artikel 15a

Dimetyldikarbonat

Tillsättning av dimetyldikarbonat, enligt punkt 3 zc i bilaga IV till förordning (EG) nr 1493/1999, får endast ske inom de gränser som fastställs i bilaga IV till den här förordningen och såvida bestämmelserna i bilaga IX i den här förordningen följs.”

2.

Bilaga IV skall ersättas med bilaga I till den här förordningen.

3.

Bilaga II till den här förordningen skall läggas till som bilaga IXa.

Artikel 2

I artikel 14.1 första stycket i förordning (EG) nr 884/2001 skall följande strecksats läggas till:

”—

tillsättning av dimetyldikarbonat (DMDC)”.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 april 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2165/2005 (EUT L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  EGT L 194, 31.7.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1163/2005 (EUT L 188, 20.7.2005, s. 3).

(3)  EGT L 128, 10.5.2001, s. 32. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 908/2004 (EUT L 163, 30.4.2004, s. 56).


BILAGA I

”BILAGA IV

Gränsvärden för användningen av vissa ämnen

(artikel 5 i den här förordningen)

Nedan anges högsta gränsvärden och villkor för användning av de ämnen som avses i bilaga IV till förordning (EG) nr 1493/1999:

Ämnen

Användning för färska druvor, druvmust, delvis jäst druvmust, delvis jäst druvmust framställd av lätt torkade druvor, koncentrerad druvmust, ungt icke färdigjäst vin

Användning för delvis jäst druvmust för direkt konsumtion som livsmedel i obearbetat tillstånd, vin som lämpar sig för framställning av bordsvin, bordsvin, mousserande vin, mousserande vin tillsatt med koldioxid, pärlande vin, pärlande vin tillsatt med koldioxid, likörvin och kvalitetsvin fso

Preparat av jästcellvägg

40 g/hl

40 g/hl

Koldioxid

 

Högsta halt i behandlat vin: 2 g/l

L-askorbinsyra

250 mg/l

250 mg/l; den högsta halten i behandlat vin får inte överstiga 250 mg/l

Citronsyra

 

Högsta halt i behandlat vin: 1 g/l

Metavinsyra

 

100 mg/l

Kopparsulfat

 

1 g/hl på villkor att den behandlade produkten inte har en högre halt av koppar än 1 mg/l

Kol för oenologiskt bruk

100 g torr produkt per hl

100 g torr produkt per hl

Näringssalter: diammoniumfosfat eller ammoniumsulfat

1 g/l (uttryckt i salt) (1)

0,3 g/l (uttryckt i salt), för framställning av mousserande viner

Ammoniumsulfit eller ammoniumbisulfit

0,2 g/l (uttryckt i salt) (1)

 

Tillväxtbefrämjande medel: tiamin i form av tiaminhydroklorid

0,6 mg/l (uttryckt i tiamin)

0,6 mg/l (uttryck i tiamin), för behandling av mousserande viner

Polyvinylpolypyrrolidon

80 g/hl

80 g/hl

Kalciumtartrat

 

200 g/hl

Kalciumtartrat

 

8 g/hl

Lysozym

500 mg/l (2)

500 mg/l (2)

Dimetyldikarbonat

 

200 mg/l; spårbara rester får ej finnas i vin som släpps ut på marknaden


(1)  Dessa produkter får också användas tillsammans, upp till det totala gränsvärdet 1 g/l, utan att det påverkar tillämpningen av det ovan nämnda gränsvärdet 0,2 g/l.

(2)  När tillsats görs till must och till vin skall den sammanlagda mängden inte överskrida gränsvärdet 500 mg/l.”


BILAGA II

”BILAGA IXa

Bestämmelser för dimetyldikarbonat

(artikel 15a i den här förordningen)

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Dimetyldikarbonat får tillsättas i vin för att garantera mikrobiologisk stabilitet hos sådant vin på flaska som innehåller jäsbart socker.

BESTÄMMELSER

Ämnet får endast tillsättas just före buteljeringen.

Det får bara tillsättas viner med en sockerhalt på 5 g/l eller mer.

Högsta tillåtna dos anges i bilaga IV till den här förordningen och ämnet får ej vara spårbart i vin som släpps ut på marknaden.

Ämnet skall uppfylla renhetskriterierna enligt direktiv 96/77/EG.

Behandlingen skall anges i det register som avses i artikel 70.2 i förordning (EG) nr 1493/1999.”


Top