Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0391

Kommissionens förordning (EG) nr 391/2006 av den 6 mars 2006 om inledande av ett anbudsförfarande för vinalkohol för nya industriella användningsområden nr 56/2006 EG

OJ L 65, 7.3.2006, p. 11–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/391/oj

7.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 65/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 391/2006

av den 6 mars 2006

om inledande av ett anbudsförfarande för vinalkohol för nya industriella användningsområden nr 56/2006 EG

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artikel 33, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1623/2000 av den 25 juli 2000 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna (2), fastställs bland annat tillämpningsföreskrifter för avsättning av de alkohollager som uppstått genom destillationer enligt artiklarna 27, 28 och 30 i förordning (EG) nr 1493/1999 och som innehas av interventionsorganen.

(2)

I enlighet med artikel 80 i förordning (EG) nr 1623/2000 bör det organiseras anbudsförfaranden för försäljning av vinalkohol för nya industriella användningsområden för att minska gemenskapslagren av vinalkohol och för att möjliggöra att begränsade industriella projekt inom gemenskapen förverkligas eller att vinalkoholen bearbetas till produkter avsedda för export för industriändamål. De gemenskapslager av vinalkohol som finns i medlemsstaterna utgörs av kvantiteter som framställts genom destillation enligt artiklarna 27, 28 och 30 i förordning (EG) nr 1493/1999.

(3)

Sedan den 1 januari 1999, och i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den 15 december 1998 om att fastställa ett agromonetärt system för euron (3), måste försäljningspris och säkerheter uttryckas i euro och utbetalningarna göras i euro.

(4)

För anbudsinlämnandet bör lägsta priser fastställas, differentierade efter typ av slutgiltigt användningsområde.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Försäljning av vinalkohol för nya industriella användningsområden skall ske genom anbudsinfordran nr 56/2006 EG. Alkoholen har framställts genom destillation enligt artiklarna 27 och 28 i förordning (EG) nr 1493/1999 och innehas av det franska interventionsorganet.

Den volym som utbjuds till försäljning omfattar 109 970 hl alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent. Uppgifter om behållarnas nummer, lagringsplatser och den mängd alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent som varje behållare innehåller anges i bilagan.

Artikel 2

Försäljningen skall äga rum enligt artiklarna 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 och 101 i förordning (EG) nr 1623/2000 och enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 2799/98.

Artikel 3

1.   Anbuden skall lämnas till följande berörda interventionsorgan som innehar alkoholen i fråga:

Onivins-Libourne, délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

Tfn (33-5) 57 55 20 00

Telex 57 20 25

Fax (33-5) 57 55 20 59

eller skickas till samma adress i rekommenderat brev.

2.   Anbuden skall läggas i ett förseglat kuvert märkt ”Soumission-adjudication en vue de nouvelles utilisations industrielles, no 56/2006 CE”, vilket i sin tur skall läggas i ett kuvert som adresseras till det berörda interventionsorganet.

3.   Anbuden skall vara det berörda interventionsorganet till handa senast den 24 mars 2006 kl. 12.00 (lokal tid, Bryssel).

4.   Varje anbud skall åtföljas av ett bevis på att en deltagandesäkerhet på 4 euro per hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent har ställts hos det berörda interventionsorganet.

Artikel 4

De lägsta priserna i anbuden skall vara 11 euro per hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent avsedd för produktion av bagerijäst, 31 euro per hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent avsedd för produktion av kemiska produkter som aminer och kloral för export, 37 euro per hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent avsedd för produktion av eau de cologne för export och 11,5 euro per hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent avsedd för andra industriella användningsområden.

Artikel 5

Förfarandena för att erhålla prover fastställs i artikel 98 i förordning (EG) nr 1623/2000. Proverna kostar 10 euro/l.

Interventionsorganet skall tillhandahålla alla relevanta upplysningar om den alkohol som utbjuds till försäljning.

Artikel 6

Säkerheten för fullgörande av skyldigheter skall uppgå till 30 euro per hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 mars 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2165/2005 (EUT L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  EGT L 194, 31.7.2000, s. 45. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1820/2005 (EUT L 293, 9.11.2005, s. 8).

(3)  EGT L 349, 24.12.1998, s. 1.


BILAGA

ANBUDSFÖRFARANDE FÖR ALKOHOL FÖR NYA INDUSTRIELLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN nr 56/2006 EG

Lagringsplats, volym och egenskaper för den alkohol som bjuds ut till försäljning

Medlemsstat

Plats

Nummer på behållarna

Mängd alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent (i hl)

Hänvisningar till förordning (EG) nr 1493/1999 artikel

Typ av alkohol

Alkoholhalt

(i volymprocent)

FRANKRIKE

Onivins-Longuefuye

F-53200 Longuefuye

6

22 535

27

Råalkohol

+92

11

22 560

27

Råalkohol

+92

15

22 480

28

Råalkohol

+92

16

22 395

28

Råalkohol

+92

Onivins-Port-La-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-La-Nouvelle

5

20 000

27

Råalkohol

+92

Totalt

 

109 970

 

 

 


Top