EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0388

Rådets förordning (EG) nr 388/2006 av den 23 februari 2006 om upprättande av en flerårig plan för hållbart utnyttjande av beståndet av tunga i Biscayabukten

OJ L 270M , 29.9.2006, p. 288–291 (MT)
OJ L 65, 7.3.2006, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 008 P. 180 - 183
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 008 P. 180 - 183
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 010 P. 50 - 53

No longer in force, Date of end of validity: 25/03/2019; upphävd genom 32019R0472 . Latest consolidated version: 01/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/388/oj

7.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 65/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 388/2006

av den 23 februari 2006

om upprättande av en flerårig plan för hållbart utnyttjande av beståndet av tunga i Biscayabukten

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Av nyligen framlagda vetenskapliga rekommendationer från Internationella havsforskningsrådet (ICES) framgår det att bestånden av tunga i ICES-område VIIIa och VIIIb har utsatts för en fiskedödlighet som har minskat mängden lekmogen fisk i havet till en nivå där bestånden inte längre fylls på genom fortplantning och att dessa bestånd därför hotas av kollaps.

(2)

Åtgärder bör även vidtas för att fastställa en flerårig plan för förvaltningen av beståndet av tunga i Biscayabukten enligt artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (2).

(3)

Målet för planen är att säkerställa att tungan i Biscayabukten utnyttjas på ett hållbart sätt i ekonomiskt, miljömässigt och socialt hänseende.

(4)

I förordning (EG) nr 2371/2002 krävs bland annat att gemenskapen för att nå det målet skall tillämpa försiktighetsmetoden genom att vidta åtgärder för att skydda och bevara beståndet, arbeta för ett hållbart utnyttjande av detta samt minimera fiskeverksamhetens påverkan på de marina ekosystemen. Gemenskapen bör sträva efter att gradvis genomföra ett synsätt i fiskeriförvaltningen som grundar sig på ekosystemen och bidra till en effektiv fiskeverksamhet inom ramen för en ekonomiskt lönsam och konkurrenskraftig fiskenäring som ger en rimlig levnadsstandard till dem som är beroende av tungafisket i Biscayabukten samt ta hänsyn till konsumenternas intressen.

(5)

För att detta mål skall kunna uppnås måste fiskedödligheten kontrolleras på ett sätt som gör det högst sannolikt att den minskar år efter år.

(6)

En sådan kontroll över fiskedödligheten kan uppnås genom en lämplig metod för att fastställa totala tillåtna fångstmängder (TAC) för de berörda fiskbestånden och ett system där fiskeansträngningarna i detta bestånd begränsas till en nivå som innebär att det är osannolikt att de totala tillåtna fångstmängderna överskrids.

(7)

Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) har rekommenderat att försiktighetsreferenspunkten för biomassa för beståndet av tunga i Biscayabukten bör vara 13 000 ton.

(8)

Beståndet av tunga i Biscayabukten befinner sig på en nivå som ligger nära försiktighetsreferenspunkten för biomassa, och det krävs inte tillämpning av ett fullständigt förvaltningssystem för fiskeansträngningen för att uppnå dessa nivåer på kort sikt. Det är dock lämpligt att vidta åtgärder för att begränsa den totala kapaciteten hos de fiskeflottor som främst fiskar i detta bestånd i syfte att minska kapaciteten med tiden, se till att bestånden återhämtar sig och förhindra framtida ökningar av ansträngningen.

(9)

Det krävs ytterligare kontrollåtgärder utöver dem som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (3) för att säkerställa efterlevnad av de åtgärder som föreskrivs i den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE OCH MÅL

Artikel 1

Syfte

1.   Genom denna förordning upprättas en flerårig plan för ett hållbart utnyttjande av beståndet av tunga i Biscayabukten (nedan kallat ”tunga i Biscayabukten”).

2.   I denna förordning avses med Biscayabukten havsområdet inom områdena VIIIa och VIIIb enligt Internationella havsforskningsrådets (ICES) indelning.

Artikel 2

Planens mål

1.   Målet för planen skall vara att lekbeståndets biomassa när det gäller tunga i Biscayabukten skall ligga över försiktighetsnivån på 13 000 ton år 2008 eller tidigare samt därefter för att säkerställa ett hållbart utnyttjande.

2.   Detta mål skall uppnås genom stegvis minskning av fiskedödligheten för beståndet.

Artikel 3

Lagstiftningsåtgärder och fastställande av årliga totala tillåtna fångstmängder (TAC)

1.   Så snart ICES har fastställt att lekbeståndets biomassa motsvarar eller ligger över försiktighetsnivån på 13 000 ton, skall rådet på förslag av kommissionen med kvalificerad majoritet besluta om

a)

en målnivå för fiskedödligheten på lång sikt, och

b)

en minskning av fiskedödligheten, vilken skall tillämpas till dess den målnivå för fiskedödlighet som beslutats enligt a har uppnåtts.

2.   Rådet skall varje år, på förslag av kommissionen, med kvalificerad majoritet besluta om en TAC för tunga i Biscayabukten för det kommande året.

KAPITEL II

TOTALA TILLÅTNA FÅNGSTMÄNGDER

Artikel 4

Förfarande för fastställande av TAC

1.   När vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) mot bakgrund av den senaste rapporten från ICES beräknat att lekbeståndets biomassa för tunga i Biscayabukten ligger under 13 000 ton, skall rådet besluta om en TAC som enligt STECF:s beräkning inte får överskrida en fångstnivå som kommer att resultera i en minskning med 10 % av fiskedödligheten under det år den tillämpas jämfört med den fiskedödlighet som beräknats för det föregående året.

2.   När STECF mot bakgrund av den senaste rapporten från ICES beräknat att lekbeståndets biomassa för tunga i Biscayabukten motsvarar eller ligger över 13 000 ton, skall rådet besluta om en TAC som skall fastställas på en fångstnivå som enligt STECF:s beräkning är den högsta av

a)

den TAC vars tillämpning överensstämmer med den minskning av fiskedödligheten som har beslutats av rådet i enlighet med artikel 3.1 b,

b)

den TAC vars tillämpning kommer att resultera i den målnivå för fiskedödlighet som har beslutats av rådet i enlighet med artikel 3.1 a.

3.   Om tillämpningen av punkt 1 eller 2 leder till en TAC som överskrider det föregående årets TAC med mer än 15 %, skall rådet anta en TAC som är 15 % högre än det årets TAC.

4.   Om tillämpningen av punkt 1 eller 2 leder till en TAC som understiger det föregående årets TAC med mer än 15 %, skall rådet anta en TAC som är 15 % lägre än det årets TAC.

KAPITEL III

BEGRÄNSNINGAR AV FISKEANSTRÄNGNINGEN

Artikel 5

Särskilt fisketillstånd för tunga i Biscayabukten

1.   Medlemsstaterna skall säkerställa att fiskeverksamhet av fartyg som för deras flagg och som är registrerade på deras territorium som varje kalenderår leder till fångst och förvarande ombord av mer än 2 000 kg tunga i ICES-områdena VIIIa och VIIIb skall omfattas av ett fisketillstånd för tunga i Biscayabukten. Tillståndet skall vara ett särskilt fisketillstånd som utfärdas i enlighet med artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 1627/94 av den 27 juni 1994 om allmänna bestämmelser för särskilda fisketillstånd (4).

2.   Inom ICES-områdena VIIIa och VIIIb skall det vara förbjudet att fånga och förvara ombord, lasta om eller landa mer än 100 kg tunga vid varje resa, om det aktuella fartyget inte innehar ett fisketillstånd för tunga i Biscayabukten.

3.   Varje medlemsstat skall beräkna den totala kapaciteten i bruttoregisterton för de fartyg som 2002, 2003 eller 2004 landade mer än 2 000 kg tunga i Biscayabukten. Kommissionen skall underrättas om detta värde.

4.   På skriftlig begäran från kommissionen skall medlemsstaterna inom trettio dagar tillhandahålla dokumentation över fångstdeklarationer från fartyg som har beviljats fisketillstånd för tunga i Biscayabukten.

5.   Varje år skall medlemsstaterna beräkna den totala kapaciteten i bruttoregisterton för fartyg som innehar fisketillstånd för tunga i Biscayabukten och som efter ikraftträdandet av denna förordning har omfattats av definitivt upphörande med fiskeverksamheten med statligt stöd enligt bestämmelserna i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 2792/1999 av den 17 december 1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn (5).

6.   Varje medlemsstat skall bara utfärda fisketillstånd för tunga i Biscayabukten för sina fartyg om den totala kapaciteten hos dessa fartyg inte överstiger skillnaden mellan den totala kapacitet som har fastställts enligt punkt 3 och kapaciteten hos fartyg som omfattas av ett definitivt upphörande med fiskeverksamheten som har fastställts enligt punkt 5.

7.   Genom undantag från punkt 6 skall varje medlemsstat, om kommissionen på grundval av vetenskapliga rapporter från STECF har beslutat att målet för fiskedödlighet enligt artikel 3.1 har uppnåtts, endast utfärda fisketillstånd för tunga i Biscayabukten till sina fartyg om den totala kapaciteten hos dessa fartyg inte överstiger den totala kapaciteten hos fartyg som innehade fisketillstånd för tunga i Biscayabukten det föregående året.

8.   Fisketillstånd för tunga i Biscayabukten skall gälla för ett kalenderår, och inga nya fisketillstånd skall utfärdas under fiskeåret.

9.   Genom undantag från punkt 8 får nya tillstånd utfärdas under förutsättning att tillstånd samtidigt dras tillbaka från ett eller flera fartyg med samma totala bruttotonnage som det eller de fartyg som erhåller nya tillstånd.

Artikel 6

Alternativt förfarande för förvaltning av fiskeansträngningen

1.   Genom undantag från artikel 5 får en medlemsstat vars kvot för tunga i Biscayabukten är mindre än 10 % av TAC tillämpa en annan metod för förvaltning av fiskeansträngningen. Vid denna metod skall en referensnivå för fiskeansträngningen fastställas som är lika med fiskeansträngningen under 2005. De berörda medlemsstaterna skall se till att fiskeansträngningen inte överstiger referensnivån under 2006 och de påföljande åren.

2.   Kommissionen kan anmoda varje medlemsstat som använder undantagsbestämmelsen i punkt 1 att lämna en rapport om tillämpningen av en annan metod för förvaltningen av fiskeansträngningen. Kommissionen kommer att låta alla övriga medlemsstater ta del av denna rapport.

3.   I punkt 1 avses med fiskeansträngning summan under ett kalenderår av produkterna för alla berörda fartyg av deras installerade maskinstyrka, mätt i kW, och antalet fiskedagar i området.

4.   Under 2009 och därefter vart tredje år skall rådet med kvalificerad majoritet och på förslag av kommissionen besluta om översyn av de referensnivåer som fastställts i enlighet med punkt 1. Dessa översyner skall syfta till att garantera en lämplig fördelning av fiskemöjligheter.

5.   På ansökan från en medlemsstat får den maximala årliga fiskeansträngning som fastställs enligt punkt 1 anpassas av kommissionen, så att medlemsstaten fullt ut kan utnyttja sina fiskemöjligheter när det gäller tunga i Biscayabukten. Ansökan skall åtföljas av information om tillgången till kvoter och ansträngning. Kommissionen skall fatta beslut inom sex veckor efter mottagandet av ansökan i enlighet med förfarandet i artikel 30.2 i förordning (EG) nr 2371/2002.

KAPITEL IV

KONTROLL, INSPEKTION OCH ÖVERVAKNING

Artikel 7

Toleransmarginal

Genom undantag från artikel 5.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2807/83 av den 22 september 1983 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk (6) skall den tillåtna toleransmarginalen vid uppskattning av de kvantiteter av tunga i Biscayabukten i kilogram levande fångst som förvaras ombord vara 8 % av uppgiften i loggboken. Den omräkningskoefficient som antagits av den medlemsstat vars flagg fartyget för skall tillämpas.

Artikel 8

Vägning av landade fångster

De behöriga myndigheterna i en medlemsstat skall se till att alla kvantiteter tunga över 300 kg som fångats i Biscayabukten före försäljning vägs med en våg av den typ som används vid fiskauktioner.

Artikel 9

Anmälan i förväg

Befälhavaren på ett fiskefartyg från gemenskapen, som har befunnit sig i Biscayabukten och som önskar omlasta en kvantitet tunga som finns ombord, eller som önskar landa en kvantitet tunga i en hamn eller på en landningsplats i ett tredjeland, skall senast 24 timmar före omlastning eller landning i ett tredjeland informera de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten om följande:

a)

Hamnens eller landningsplatsen namn.

b)

Uppskattad ankomsttid till hamnen eller landningsplatsen.

c)

Antal kilogram i levande vikt av alla arter av vilka mer än 50 kg finns ombord.

Denna anmälan får också göras av en företrädare för befälhavaren på fiskefartyget.

Artikel 10

Separat förvaring av tunga

1.   Det skall vara förbjudet att ombord på ett fiskefartyg från gemenskapen i någon enskild behållare förvara någon kvantitet av tunga blandad med någon annan art av marina organismer.

2.   Befälhavarna på fiskefartyg från gemenskapen skall bistå medlemsstaternas inspektörer med den hjälp som krävs för att det skall vara möjligt att dubbelkontrollera de kvantiteter som deklareras i loggboken och de fångster av tunga som förvaras ombord.

Artikel 11

Transport av tunga

1.   De behöriga myndigheterna i en medlemsstat får begära att en kvantitet tunga över 300 kg, som har fångats inom något av de geografiska områden som anges i artikel 1 och som först landats i den medlemsstaten, vägs innan den transporteras vidare från den hamn där den först landats.

2.   Genom undantag från artikel 13 i förordning (EEG) nr 2847/93 skall kvantiteter över 300 kg av tunga som transporteras någon annanstans än till landnings- eller importplats åtföljas av en kopia av en av de deklarationer som anges i artikel 8.1 i den förordningen avseende den transporterade kvantiteten tunga. Undantag enligt artikel 13.4 b i den förordningen skall inte tillämpas.

KAPITEL V

UPPFÖLJNING

Artikel 12

Utvärdering av förvaltningsåtgärderna

Under det tredje tillämpningsåret för denna förordning och därefter vart tredje tillämpningsår skall kommissionen begära vetenskapliga utlåtanden från STECF om graden av framsteg i riktning mot målen i förvaltningsplanen. Kommissionen skall vid behov föreslå lämpliga åtgärder, och rådet skall med kvalificerad majoritet besluta om alternativa åtgärder för att uppnå målet i artikel 2.

Artikel 13

Särskilda omständigheter

Om STECF meddelar att lekbeståndet av tunga i Biscayabukten har drabbats av nedsatt fortplantningsförmåga skall rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen besluta om en lägre TAC än den som anges i artikel 4.

KAPITEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 februari 2006.

På rådets vägnar

E. GEHRER

Ordförande


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 786/2005 (EUT L 128, 21.5.2005, s. 1).

(4)  EGT L 171, 6.7.1994, s. 7.

(5)  EGT L 337, 30.12.1999, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 485/2005 (EUT L 81, 30.3.2005, s. 1).

(6)  EGT L 276, 10.10.1983, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1804/2005 (EUT L 290, 4.11.2005, s. 10).


Top