Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0319

Rådets förordning (EG) nr 319/2006 av den 20 februari 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

OJ L 58, 28.2.2006, p. 32–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 1–28 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 070 P. 108 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 070 P. 108 - 117

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; tyst upphävande genom 32009R0073

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/319/oj

28.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 58/32


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 319/2006

av den 20 februari 2006

om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37.2 tredje stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (3) innehåller bestämmelser om en betydande reform av den gemensamma organisationen av marknaden för socker. Åtgärderna i den förordningen omfattar en betydande stegvis minskning av det institutionella stödpriset för gemenskapssocker.

(2)

På grund av det minskade marknadsstödet inom sockersektorn bör inkomststöd till jordbrukare ökas. Stödets totala nivå bör utvecklas parallellt med den gradvisa minskningen av marknadsstödet.

(3)

Frikopplingen av det direkta producentstödet liksom införandet av systemet med samlat gårdsstöd är centrala delar av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, som syftar till en övergång från pris- och produktionsstöd till inkomststöd för jordbrukarna. Genom förordning (EG) nr 1782/2003 (4) infördes sådana bestämmelser för flera jordbruksprodukter.

(4)

För att uppnå målen för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken bör stödet för sockerbetor, sockerrör och cikoria för framställning av socker eller insulinsirap frikopplas och integreras i systemet med samlat gårdsstöd.

(5)

Därför bör bestämmelserna om direktstöd i förordning (EG) nr 1782/2003 anpassas.

(6)

För att mildra omstruktureringens effekter i de medlemsstater som har beviljat omstruktureringsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen (5) för minst 50 % av de kvoter som föreskrivs i förordning (EG) nr 318/2006, bör producenter av sockerbetor och sockerrör beviljas stöd under högst fem på varandra följande år.

(7)

Det individuella inkomststödet bör beräknas på grundval av det stöd jordbrukaren erhållit i samband med den gemensamma organisationen av marknaden för socker för en av medlemsstaten fastställd period på ett eller flera regleringsår.

(8)

För att garantera en korrekt tillämpning av stödordningen och av skäl som rör budgetkontroll bör det antas bestämmelser om att det totala inkomststödet inte får överskrida de nationella anslag som beräknats på grundval av ett historiskt referensår och under de första fyra åren med beaktande av tilläggsbelopp till följd av härledda priser.

(9)

Sockerbets- och cikoriaproducenter i de nya medlemsstaterna har sedan anslutningen erhållit prisstöd inom ramen för förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (6). Den tabell för höjningar som fastställs i artikel 143a i förordning (EG) nr 1782/2003 bör således inte tillämpas på sockerstödet och socker- och cikoriakomponenten i systemet med samlat gårdsstöd. Av samma skäl bör dessutom de medlemsstater som tillämpar systemet för enhetlig arealersättning ha möjlighet att bevilja stöd till följd av sockerreformen i form av ett separat direktstöd utanför detta system.

(10)

För att garantera en korrekt tillämpning av systemet med samlat gårdsstöd i de nya medlemsstaterna bör det antas bestämmelser vad avser de särskilda problem som uppstår som ett resultat av övergången från systemet för enhetlig arealersättning till systemet med samlat gårdsstöd.

(11)

Medlemsstater som har valt eller som kommer att välja att tillämpa systemet med samlat gårdsstöd först från och med den 1 januari 2007 bör ges möjlighet att bevilja producenter av sockerbetor, sockerrör och cikoria för framställning av socker och insulinsirap inkomststöd under 2006, i form av stöd som baseras på de antal hektar där det odlas sockerbetor, sockerrör eller cikoria som levereras. När det gäller beräkningen av sockerbets- och cikoriakomponenten i systemet med samlat gårdsstöd, bör medlemsstaterna ges möjlighet att besluta vilka regleringsår som skall vara representativa.

(12)

För att kunna lösa eventuella problem i samband med övergången från det nuvarande ordningen till systemet med samlat gårdsstöd är det lämpligt att ge kommissionen rätt att anta relevanta övergångsbestämmelser om ändring av artikel 155 i förordning (EG) nr 1782/2003.

(13)

För att öronmärka vissa nyligen införda stöd som direktstöd bör bilaga I till förordning (EG) nr 1782/2003 anpassas.

(14)

För att det skall kunna tas hänsyn till det inkomststödsbelopp som rör sockerstödet bör de nationella tak som fastställs i bilagorna II, VIII och VIIIa till förordning (EG) nr 1782/2003 anpassas.

(15)

Svårigheter har konstaterats under införandet av stödet för energigrödor. Artikel 90 i förordning (EG) nr 1782/2003 bör därför anpassas.

(16)

Förordning (EG) nr 1782/2003 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1782/2003 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 33.1 a skall ersättas med följande:

”a)

de har beviljats stöd under den referensperiod som avses i artikel 38 enligt minst ett av de stödsystem som anges i bilaga VI, eller när det gäller olivolja under de regleringsår som anges i artikel 37.1 andra stycket, eller när det gäller sockerbetor, sockerrör och cikoria om de har erhållit marknadsstöd under den representativa period som avses i punkt K i bilaga VII,”

2.

I artikel 37.1 skall följande stycke läggas till:

”När det gäller sockerbetor, sockerrör och cikoria för framställning av socker eller insulinsirap skall referensbeloppet beräknas och justeras i enlighet med punkt K i bilaga VII.”

3.

Artikel 40.2 skall ersättas med följande:

”2.   Om hela referensperioden påverkades av force majeure eller exceptionella omständigheter skall medlemsstaten beräkna referensbeloppet på grundval av perioden 1997–1999 eller, när det gäller sockerbetor, sockerrör och cikoria, på grundval av det regleringsår som närmast föregår den representativa period som valts enligt punkt K i bilaga VII. I detta fall skall punkt 1 gälla på motsvarande sätt.”

4.

Artikel 41 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall följande stycke läggas till:

”När det gäller cikoria, och med hänsyn till de senaste uppgifter som medlemsstaterna gör tillgängliga för kommissionen senast den 31 mars 2006, får kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 144.2 omfördela de nationella belopp som anges i punkt K.2 i bilaga VII och anpassa de nationella tak som anges i bilaga VIII efter dessa utan att de sammanlagda beloppen eller taken ändras.”

b)

Följande stycke skall läggas till efter punkt 1:

”1a   Om några kvantiteter kvotsocker eller kvotinsulinsirap framställts i en medlemsstat på grundval av sockerbetor, sockerrör eller cikoria som odlats i en annan medlemsstat under något av regleringsåren 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 eller 2005/2006, skall de tak som avses i punkt K i bilaga VII och de nationella tak som de berörda medlemsstaterna fastställt enligt bilagorna VIII och VIIIa anpassas genom att de belopp som motsvarar dessa kvantiteter överförs från de nationella taken i den medlemsstat där sockret eller insulinsirapen framställdes till de nationella taken i den medlemsstat där dessa kvantiteter sockerbetor, sockerrör eller cikoria har odlats.

Berörda medlemsstater skall senast den 31 mars 2006 underrätta kommissionen om ifrågavarande kvantiteter.

Kommissionen skall besluta om överföring i enlighet med förfarandet i artikel 144.2.”

5.

Artikel 43.2 a skall ersättas med följande:

”a)

När det gäller de stöd för potatisstärkelse, torkat foder, utsäde, olivodlingar och tobak som förtecknas i bilaga VII: det antal hektar där stöd beviljats för produktionen under referensperioden enligt beräkning i punkterna B, D, F, H och I i bilaga VII och, när det gäller sockerbetor, sockerrör och cikoria det antal hektar som beräknats i enlighet med punkt K.4 i samma bilaga.”

6.

I artikel 63.3 skall följande stycke läggas till:

”När det gäller införandet av stödet för sockerbetor, sockerrör och cikoria i systemet med samlat gårdsstöd får dock medlemsstaterna senast den 30 april 2006 besluta att tillämpa den avvikelse som föreskrivs i första stycket.”

7.

I artikel 71a skall följande punkt läggas till:

”3.   Varje ny medlemsstat som har tillämpat systemet med samlat gårdsstöd får föreskriva att utöver villkoren för stödberättigande enligt artikel 44.2 skall med ’stödberättigande hektar’ avses den del av jordbruksföretagets jordbruksareal som den 30 juni 2003 har hållits i gott skick för jordbruk, oavsett om den är uppodlad eller ej vid denna tidpunkt.

Varje ny medlemsstat som har tillämpat systemet med samlat gårdsstöd får även föreskriva att den minsta stödberättigande arealstorleken per gård, för vilken stödrättigheter skall fastställas och för vilken betalning skall beviljas, skall vara gårdens minsta stödberättigande arealstorlek fastställd i enlighet med artikel 143b.5 andra stycket.”

8.

Artikel 71c skall ersättas med följande:

”Artikel 71c

Tak

De nationella tak som förtecknas i bilaga VIIIa skall gälla i de nya medlemsstaterna. Utom när det gäller torkat foder, socker- och cikoriakomponenterna i detta, skall taken beräknas med hänsyn till den tabell för höjningar som anges i artikel 143a och behöver därför inte minskas.

Artikel 41.1a skall gälla på motsvarande sätt.”

9.

Artikel 71d.1 skall ersättas med följande:

”1.   Varje ny medlemsstat skall göra en linjär procentuell minskning av sitt nationella tak för att upprätta en nationell reserv. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 71b.3 får minskningen inte vara större än 3 %. Den får dock överstiga 3 %, förutsatt att en större minskning är nödvändig för tillämpningen av punkt 3 i denna artikel.”

10.

Artikel 71d.6 första stycket skall ersättas med följande:

”6.   Utom i fall av överlåtelse genom faktiskt eller förtida arv och genom tillämpning av punkt 3, och genom undantag från artikel 46, får de rättigheter som fastställs med användning av den nationella reserven inte överlåtas under en period av fem år från det att de tilldelas.”

11.

I artikel 71d skall följande stycke läggas till:

”7.   De nya medlemsstaterna får använda den nationella reserven för att, i enlighet med objektiva kriterier och på ett sådant sätt att likabehandling av jordbrukare kan garanteras och snedvridning av marknaden och konkurrensen undviks, fastställa referensbelopp för jordbrukare i områden som är föremål för omstrukturerings- och/eller utvecklingsprogram som rör den ena eller den andra formen av offentlig intervention för att undvika nedläggning av jordbruksmark och/eller för att kompensera särskilda nackdelar för jordbrukare i dessa områden.”

12.

I artikel 71e.2 skall följande stycke läggas till:

”Nya medlemsstater som har tillämpat systemet med samlat gårdsstöd får dock betraktas som en enda region.”

13.

I kapitel 6 i avdelning III skall följande artikel läggas till:

”Artikel 71m

Jordbrukare utan stödberättigande hektar

Med undantag från artiklarna 36 och 44.2 skall en jordbrukare som beviljades betalning enligt artikel 47 eller utövade verksamhet i en sektor enligt artikel 47 och mottar stödrättigheter i enlighet med artikel 71d, för vilka han inte har stödberättigande hektar enligt artikel 44.2 under det första året av genomförandet av systemet med samlat gårdsstöd, av medlemsstaten beviljas undantag från skyldigheten att tillhandahålla ett antal stödberättigande hektar motsvarande antalet rättigheter, under förutsättning att han behåller minst 50 % av den jordbruksverksamhet han utövade före övergången till systemet med samlat gårdsstöd, uttryckt i djurenheter.

I händelse av en överföring av stödrättigheterna får den övertagande utnyttja detta undantag endast om alla stödrättigheter som följer av undantaget överförs.”

14.

I artikel 90 skall första stycket ersättas med följande:

”Stödet får beviljas endast för arealer vars produktion omfattas av ett avtal mellan jordbrukaren och ett bearbetningsföretag, eller av ett avtal mellan jordbrukaren och upphämtaren, utom i det fall där bearbetningen görs av jordbrukaren själv på jordbruksföretaget.”

15.

I avdelning IV skall följande kapitel införas:

”KAPITEL 10e

SOCKERSTÖD

Artikel 110p

Övergångssockerstöd

1.   Vid tillämpning av artikel 71 kan jordbrukarna vara berättigade till ett övergångssockerstöd för år 2006. Stödet skall beviljas inom gränserna för de belopp som anges i punkt K i bilaga VII.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 71.2 skall medlemsstaterna fastställa beloppet för övergångssockerstödet på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier, t.ex. följande:

De kvantiteter sockerbetor, sockerrör eller cikoria som omfattas av avtal om leverans som ingåtts enligt artikel 19 i förordning (EG) nr 1260/2001.

De kvantiteter socker eller insulinsirap som framställts i enlighet med förordning (EG) nr 1260/2001.

Det genomsnittliga antalet hektar där det odlas sockerbetor, sockerrör eller cikoria för framställning av socker eller insulinsirap och som omfattas av avtal om leverans som ingåtts i enlighet med artikel 19 i förordning (EG) nr 1260/2001.

När det gäller en representativ period, som kan skilja sig åt för respektive produkt, under ett eller flera av regleringsåren 2004/2005, 2005/2006 och 2006/2007, skall medlemsstaterna fastställa beloppet för övergångssockerstödet före den 30 april 2006.

När den representativa perioden omfattar regleringsåret 2006/2007, skall dock detta regleringsår ersättas av regleringsåret 2005/2006 för jordbrukare som påverkas av ett avstående från kvoter under regleringsåret 2006/2007 enligt artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen (7).

Om regleringsåret 2006/2007 väljs skall hänvisningarna till artikel 19 i förordning (EG) nr 1260/2001 i första strecksatsen ersättas med hänvisningar till artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (8).

3.   Artiklarna 143a och 143c skall inte gälla övergångssockerstödet.

KAPITEL 10f

GEMENSKAPSSTÖD TILL PRODUCENTER AV SOCKERBETOR OCH SOCKERRÖR

Artikel 110q

Räckvidd

1.   De medlemsstater som beviljat omstruktureringsstöd enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 320/2006 för minst 50 % av den sockerkvot som fastställts i bilaga III till förordning (EG) nr 318/2006, skall bevilja gemenskapsstöd till producenter av sockerbetor och sockerrör.

2.   Stödet skall beviljas under högst fem på varandra följande år från och med det regleringsår då den tröskel på 50 % enligt punkt 1 har uppnåtts men inte senare än regleringsåret 2013/2014.

Artikel 110r

Villkor för stödberättigande

Stödet skall beviljas för den mängd kvotsocker som erhållits från sockerbetor eller sockerrör som levererats enligt avtal som ingåtts enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 318/2006.

Artikel 110s

Stödbelopp

Stödet skall uttryckas i ton vitt socker av standardkvalitet. Stödbeloppet skall motsvara halva det belopp som uppstår genom det takbelopp som anges i K.2 i bilaga VII för den berörda medlemsstaten för motsvarande år divideras med den totala kvoten av socker och insulinsocker som fastställts i bilaga III till förordning (EG) nr 318/2006.

16.

I artikel 143b.3 skall sista strecksatsen ersättas med följande:

”—

justerat med hjälp av den relevanta procentsats som anges i artikel 143a för det gradvisa införandet av direktstöd, utom för de belopp som finns tillgängliga i enlighet med punkt K.2 i bilaga VII eller i enlighet med skillnaden mellan dessa belopp och de som faktiskt tillämpades enligt artikel 143ba.4.”

17.

Följande artikel skall införas efter artikel 143b:

”Artikel 143ba

Separat sockerstöd

1.   Med avvikelse från artikel 143b får de medlemsstater som tillämpar systemet med enhetlig arealersättning senast den 30 april 2006 besluta att för åren 2006, 2007 och 2008 bevilja separat sockerstöd till jordbrukare som är berättigade enligt systemet med enhetlig arealersättning. Stödet skall beviljas på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier, t.ex. följande:

De kvantiteter sockerbetor, sockerrör eller cikoria som omfattas av avtal om leverans som ingåtts i enlighet med artikel 19 i förordning (EG) nr 1260/2001.

De kvantiteter socker eller insulinsirap som framställts i enlighet med förordning (EG) nr 1260/2001.

Det genomsnittliga antalet hektar där det odlas sockerbetor, sockerrör eller cikoria för framställning av socker eller insulinsirap och som omfattas av avtal om leverans som ingåtts i enlighet med artikel 19 i förordning (EG) nr 1260/2001.

När det gäller en representativ period, som kan skilja sig åt för respektive produkt, under ett eller flera av regleringsåren 2004/2005, 2005/2006 och 2006/2007, skall medlemsstaterna fastställa beloppet för det separata sockerstödet före den 30 april 2006.

När den representativa perioden omfattar regleringsåret 2006/2007, skall dock detta regleringsår ersättas av regleringsåret 2005/2006 för jordbrukare som påverkas av ett avstående från kvoter under regleringsåret 2006/2007 enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 320/2006.

Om regleringsåret 2006/2007 väljs, skall hänvisningen till artikel 19 i förordning (EG) nr 1260/2001 i första strecksatsen ersättas med en hänvisning till artikel 6 i förordning (EG) nr 318/2006.

2.   Det separata sockerstödet skall beviljas inom gränserna för de tak som anges i punkt K i bilaga VII.

3.   Med avvikelse från punkt 2 får varje ny medlemsstat före den 31 mars 2006 besluta på grundval av objektiva kriterier att på det separata sockerstödet tillämpa ett lägre tak än det som anges i punkt K i bilaga VII.

4.   De medel som gjorts tillgängliga för beviljande av det separata sockerstödet i enlighet med punkterna 1, 2 och 3 skall inte ingå i det årliga rambelopp som anges i artikel 143b.3. Om punkt 3 i denna artikel tillämpas, skall skillnaden mellan taket enligt punkt K i bilaga VII och det som verkligen tillämpas ingå i det årliga rambelopp som anges i artikel 143b.3.

5.   Artiklarna 143a och 143c skall inte gälla det separata sockerstödet.”

18.

I artikel 145 skall följande punkt införas efter punkt da:

”db)

detaljerade regler om införandet av stöd för sockerbetor, sockerrör och cikoria i systemet med samlat gårdsstöd i samband med de stöd som avses i kapitlen 10e och 10f.”

19.

Artikel 155 skall ersättas med följande:

”Artikel 155

Andra övergångsbestämmelser

Ytterligare åtgärder för att underlätta övergången från de system som föreskrivs i de förordningar som anges i artiklarna 152 och 153 och i förordning (EG) nr 1260/2001 till de system som upprättas genom den här förordningen, särskilt sådana som berör tillämpningen av artiklarna 4 och 5 i förordning (EG) nr 1259/1999 samt bilagan till den förordningen och artikel 6 i förordning (EG) nr 1251/1999 och från de bestämmelser som berör de förbättringsplaner som föreskrivs förordning (EEG) nr 1035/72 till dem som avses i artiklarna 83–87 i den här förordningen får antas enligt det förfarande som avses i artikel 144.2 i den här förordningen. Förordningar och artiklar som det hänvisas till i artiklarna 152 och 153 skall fortsätta att tillämpas när de referensbelopp som det hänvisas till i bilaga VII fastställs.”

20.

Bilagorna skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 februari 2006.

På rådets vägnar

J. PRÖLL

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 19 januari 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrandet avgivet den 26 oktober 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(4)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2183/2005 (EUT L 347, 30.12.2005, s. 56).

(5)  Se sidan 42 i detta nummer av EUT.

(6)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(7)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 42.

(8)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1.”


BILAGA

Bilagorna till förordning (EG) nr 1782/2003 skall ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I skall följande rader införas efter raden avseende humle:

”Sockerbetor, sockerrör och cikoria för framställning av socker eller insulinsirap

Avdelning IV, kaptiel 10e i denna förordning (*****)

Avdelning IVa, artikel 143ba i denna förordning

Frikopplat stöd

Sockerbetor och sockerrör för framställning av socker

Avdelning IV kapitel 10f i denna förordning

Produktionsstöd”

2.

Bilaga II skall ersättas med följande:

”BILAGA II

Nationella tak som avses i artikel 12.2

(miljoner EUR)

Medlemsstat

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belgien

4,7

6,4

8,0

8,0

8,1

8,1

8,1

8,1

Danmark

7,7

10,3

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

Tyskland

40,4

54,6

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

Grekland

45,4

61,1

76,4

76,5

76,6

76,6

76,6

76,6

Spanien

56,9

77,3

97,0

97,2

97,3

97,3

97,3

97,3

Frankrike

51,4

68,7

85,9

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

Irland

15,3

20,5

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

Italien

62,3

84,5

106,4

106,8

106,9

106,9

106,9

106,9

Luxemburg

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Nederländerna

6,8

9,5

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Österrike

12,4

17,1

21,3

21,4

21,4

21,4

21,4

21,4

Portugal

10,8

14,6

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

Finland

8,0

10,9

13,7

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

Sverige

6,6

8,8

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Förenade kungariket

17,7

23,6

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5”

3.

I bilaga VI skall följande rad läggas till:

”sockerbetor, sockerrör och cikoria för framställning av socker eller insulinsirap

Förordning (EG) nr 1260/2001

Marknadsstöd till odlare och producenter av sockerbetor, sockerrör och cikoria för framställning av socker eller insulinsirap”

4.

I bilaga VII skall följande punkt läggas till:

”K.

Sockerbetor, sockerrör och cikoria

1.

Medlemsstaterna skall fastställa det belopp som skall inbegripas i varje jordbrukares referensbelopp på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier, t.ex. följande:

De kvantiteter sockerbetor, sockerrör eller cikoria som omfattas av avtal om leverans som ingåtts enligt artikel 19 i förordning (EG) nr 1260/2001.

De kvantiteter socker eller insulinsirap som framställts i enlighet med förordning (EG) nr 1260/2001.

Det genomsnittliga antalet hektar där det odlas sockerbetor, sockerrör eller cikoria för framställning av socker eller insulinsirap och som omfattas av avtal om leverans som ingåtts i enlighet med artikel 19 i förordning (EG) nr 1260/2001.

När det gäller den representativa perioden, som kan skilja sig åt för respektive produkt, under ett eller flera av regleringsåren från och med regleringsåret 2000/2001 och, när det gäller de nya medlemsstaterna från och med regleringsåret 2004/2005, till och med regleringsåret 2006/2007, skall medlemsstaterna fastställa beloppet före den 30 april 2006.

När den representativa perioden omfattar regleringsåret 2006/2007 skall emellertid detta regleringsår ersättas av regleringsåret 2005/2006 för jordbrukare som påverkas av ett avstående från kvoter under regleringsåret 2006/2007 enligt artikel 3 i förordning 320/2006.

När det gäller regleringsåren 2000/2001 och 2006/2007 skall hänvisningarna till artikel 19 i förordning (EG) nr 1260/2001 ersättas med hänvisningar till artikel 37 i förordning (EG) nr 2038/1999 (1) och artikel 6 i förordning (EG) nr 318/2006.

2.

När summan av de belopp som fastställts enligt punkt 1 i en medlemsstat överstiger taket uttryckt i tusental EUR enligt tabell 1 nedan, skall beloppet per jordbrukare minskas proportionellt.

Tabell 1

Tak för belopp som skall ingå i jordbrukarnas referensbelopp

(1000 EUR)

Medlemsstat

2006

2007

2008

2009 och följande

Belgien

48 594

62 454

76 315

83 729

Tjeckien

27 851

34 319

40 786

44 245

Danmark

19 314

25 296

31 278

34 478

Tyskland

154 799

203 380

251 960

277 946

Grekland

17 941

22 455

26 969

29 384

Spanien

60 272

74 447

88 621

96 203

Frankrike

151 163

198 075

244 987

270 081

Ungern

25 435

31 146

36 857

39 912

Irland

11 259

14 092

16 925

18 441

Italien

79 862

102 006

124 149

135 994

Lettland

4 219

5 164

6 110

6 616

Litauen

6 547

8 012

9 476

10 260

Nederländerna

42 032

54 648

67 265

74 013

Österrike

18 931

24 438

29 945

32 891

Polen

99 135

122 906

146 677

159 392

Portugal

3 940

4 931

5 922

6 452

Slovakien

11 813

14 762

17 712

19 289

Slovenien

2 993

3 746

4 500

4 902

Finland

8 255

10 332

12 409

13 520

Sverige

20 809

26 045

31 281

34 082

Förenade kungariket

64 340

80 528

96 717

105 376

3.

När det gäller Finland, Irland, Portugal, Spanien och Förenade kungariket skall med avvikelse från punkt 2 beloppen per jordbrukare minskas proportionellt, om de sammanlagda belopp som fastställts enligt punkt 1 överskrider de sammanlagda taken för berörd medlemsstat i tabell 1 och i nedanstående tabell 2.

Tabell 2

Ytterligare årliga belopp som skall ingå i jordbrukarnas sammanlagda referensbelopp under de fyra åren mellan 2006 och 2009

(1000 EUR)

Medlemsstat

Ytterligare årliga belopp

Spanien

10 123

Irland

1 747

Portugal

611

Finland

1 281

Förenade kungariket

9 985

De medlemsstater som avses i första stycket får emellertid behålla upp till 90 % av det belopp som anges i tabell 2 i första stycket och använda de belopp som därav följer i enlighet med artikel 69. I så fall skall undantaget i första stycket inte tillämpas.

4.

Varje medlemsstat skall beräkna det antal hektar som avses i artikel 43.2 a i proportion till det belopp som fastställts enligt punkt 1 och i enlighet med objektiva och icke-diskriminerande kriterier som valts för detta ändamål eller på grundval av det antal hektar sockerbetor, sockerrör och cikoria som uppgetts av jordbrukare under den i enlighet med punkt 1 fastställda representativa perioden.

5.

Bilaga VIII skall ersättas med följande:

”BILAGA VIII

Nationella tak som avses i artikel 41

(1000 EUR)

Medlemsstat

2005

2006

2007

2008

2009

2010 och följande

Belgien

411 053

579 167

592 507

606 368

613 782

613 782

Danmark

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Tyskland

5 148 003

5 647 000

5 695 380

5 743 960

5 769 946

5 773 946

Grekland

838 289

1 719 230

1 745 744

1 750 258

1 752 673

1 790 673

Spanien

3 266 092

4 135 458

4 347 633

4 361 807

4 369 389

4 371 266

Frankrike

7 199 000

7 382 163

8 289 075

8 335 987

8 361 081

8 369 081

Irland

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Italien

2 539 000

3 544 379

3 566 006

3 588 149

3 599 994

3 632 994

Luxemburg

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Nederländerna

386 586

428 618

834 234

846 851

853 599

853 599

Österrike

613 000

632 931

736 438

741 945

744 891

744 891

Portugal

452 000

497 551

564 542

565 533

566 063

567 452

Finland

467 000

476 536

563 613

565 690

566 801

565 520

Sverige

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Förenade kungariket

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849”

6.

Bilaga VIIIa skall ersättas med följande:

”BILAGA VIIIa

Nationella tak som avses i artikel 71c

(1000 EUR)

Kalenderår

Tjeckien

Estland

Cypern

Lettland

Litauen

Ungern

Malta

Polen

Slovenien

Slovakien

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

445 635

830

980 835

44 893

127 213

2007

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

539 446

1 640

1 263 706

59 846

161 362

2008

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

671 757

2 050

1 572 577

74 600

200 912

2009

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

801 512

2 460

1 870 392

89 002

238 989

2010

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

928 112

2 870

2 155 492

103 002

275 489

2011

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 054 812

3 280

2 440 492

117 002

312 089

2012

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 181 412

3 690

2 725 592

131 002

348 589

de följande åren

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 308 112

4 100

3 010 692

145 102

385 189”


(1)  EGT L 252, 25.9.1999, s. 1. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 1260/2001.”


Top