EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0066

Kommissionens förordning (Euratom) nr 66/2006 av den 16 januari 2006 om undantag från bestämmelserna i kapitlet om försörjning för överföring av små mängder av malmer, råvaror och särskilda termiskt klyvbara material

OJ L 11, 17.1.2006, p. 6–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 12–14 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 218 - 221
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 218 - 221
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 58 - 60

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/66/oj

17.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EURATOM) nr 66/2006

av den 16 januari 2006

om undantag från bestämmelserna i kapitlet om försörjning för överföring av små mängder av malmer, råvaror och särskilda termiskt klyvbara material

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 2 d samt artiklarna 74, 77, 124 och 161, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning nr 17/66/Euratom av den 29 november 1966 om undantag från bestämmelserna i kapitlet om försörjning för överföring av små mängder av malmer, råvaror och särskilda termiskt klyvbara material (1) har ändrats (2) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

Gemenskapens leveranssituation i fråga om nukleära material gör det möjligt att tillåta det undantag som avses i artikel 74 i fördraget på ett sådant sätt, att det garanteras att alla användare kan erhålla regelbunden och skälig tillgång till malmer, råvaror och särskilda fissila klyvbara material.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande skall undantagas från bestämmelserna i avdelning II kapitel VI i fördraget vad gäller malmer, uran och råvaror innehållande uran och torium:

a)

Överföringar inom och import till gemenskapen av mängder som inte vid någon transaktion överstiger ett innehåll av ett (1) ton uran och/eller torium, dock högst 5 ton per år per användare för vart och ett av dessa material.

b)

Export från gemenskapen av mängder som inte överstiger ett innehåll av ett (1) ton uran och/eller torium, dock högst 5 ton per år per exportör för vart och ett av dessa material.

Artikel 2

Överlåtelse inom gemenskapen, import till och export från gemenskapen av särskilda fissila material skall vara undantagna från bestämmelserna i avdelning II kapitel VI i fördraget, förutsatt att de berörda mängderna i sin grundform inte överstiger 200 gram uran 235, uran 233 eller plutonium vid någon enstaka transaktion upp till en årlig gräns på 1 000 gram för vartdera ämnet per användare. Vid import och export skall detta gälla med beaktande av bestämmelserna i samarbetsavtal som har slutits av gemenskapen med tredjeland.

Artikel 3

Alla som importerar eller exporterar och alla leverantörer som genomför en överföring inom gemenskapen enligt det undantag som föreskrivs i artiklarna 1 och 2, skall vara skyldiga att varje kvartal inlämna en rapport till försörjningsorganet om de på så sätt genomförda transaktionerna, och rapporten skall innehålla följande upplysningar:

a)

Dag för slutande av leveranskontraktet.

b)

Namn på kontraktsparterna.

c)

Plats där materialet har framställts.

d)

Varornas kemiska och fysiska (eller kemiska eller fysiska) beskaffenhet.

e)

Mängder uttryckt i metriska enheter.

f)

Användning av eller kommande användning av dessa malmer, råvaror och särskilda fissila material.

De uppgifter som avses i första stycket punkt e skall uttryckas i kilo uran eller torium som ingår i malmer eller råvaror samt i gram uran 233, uran 235 eller plutonium som ingår i särskilda fissila material. Decimaltal skall avrundas till närmaste lägre eller högre heltal beroende på om decimalen är högre eller lägre än 0,5. Om decimalen är 0,5 skall talet avrundas till närmaste högre eller lägre heltal beroende på om den siffra som föregår decimalkommat är ett jämnt eller udda tal.

Uppgifterna skall inlämnas till organet inom en månad efter slutet av det kvartal då de transaktioner som avses i denna förordning genomfördes.

Artikel 4

Förordning nr 17/66/Euratom skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till denna förordning och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 januari 2006.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT 241, 28.12.1966, s. 4057/66. Förordningen ändrad genom förordning (Euratom) nr 3137/74 (EGT L 333, 13.12.1974, s. 27).

(2)  Se bilaga I.


BILAGA I

Upphävd förordning och dess ändring

Kommissionens förordning nr 17/66/Euratom (EGT 241, 28.12.1966, s. 4057/66)

Kommissionens förordning (Euratom) nr 3137/74 (EGT L 333, 13.12.1974, s. 27)


BILAGA II

Jämförelsetabell

Förordning nr 17/66/Euratom

Denna förordning

Artikel 1 inledningen

Artikel 1 inledningen

Artikel 1 första strecksatsen

Artikel 1 a

Artikel 1 andra strecksatsen

Artikel 1 b

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3 första stycket

Artikel 3 första stycket

Artikel 3 första stycket, fotnot 3

Artikel 3 andra stycket

Artikel 3 andra stycket

Artikel 3 tredje stycket

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Bilaga I

Bilaga II


Top