EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0004

Europeiska centralbankens riktlinje av den 7 april 2006 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer (ECB/2006/4)

OJ L 107, 20.4.2006, p. 54–57 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 622–625 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 248 - 251
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 248 - 251
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 96 - 99

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; upphävd genom 32018O0014 . Latest consolidated version: 24/05/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/294/oj

20.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/54


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 7 april 2006

om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer

(ECB/2006/4)

(2006/294/EG)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.1, artikel 14.3 och artikel 23, och

av följande skäl:

(1)

Riktlinje ECB/2004/13 av den 1 juli 2004 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer (1) behöver ändras för att tillgodose ändringar i definitionen av ”reserver”, samt borttagandet av det tröskelvärde under vilket ingen ränta erbjuds på kreditsaldon över natten som innehas som en kassa/investeringstjänst. Riktlinje ECB/2004/13 har redan ändrats en gång och bör därför omarbetas för tydlighetens och öppenhetens skull.

(2)

Enligt artikel 23 jämförd med artikel 43.4 i stadgan får Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har infört euron (nedan kallade deltagande nationella centralbanker) upprätta förbindelser med centralbanker i andra länder och vid behov med internationella organisationer, samt utföra alla slags banktransaktioner med tredjeland och internationella organisationer.

(3)

ECB-rådet anser att Eurosystemet bör fungera som ett enhetligt system när det tillhandahåller Eurosystemets reservförvaltningstjänster till sådana kunder, oavsett genom vilken medlem i Eurosystemet tjänsterna faktiskt tillhandahålls. Mot bakgrund av detta anser ECB-rådet att det är nödvändigt att anta den här riktlinjen för att bland annat säkerställa att Eurosystemets reservförvaltningstjänster tillhandahålls i standardiserad form och på harmoniserade villkor, att ECB får adekvat information om dessa tjänster och att gemensamma minimikrav för utformningen av avtal med kunder uppställs.

(4)

ECB-rådet anser att det är nödvändigt att bekräfta att all information, alla uppgifter och alla handlingar som upprättas av och/eller utbyts mellan medlemmar i Eurosystemet inom ramen för Eurosystemets reservförvaltningstjänster är sekretessbelagda och omfattas av artikel 38 i stadgan.

(5)

I enlighet med artiklarna 12.1 och 14.3 i stadgan utgör ECB:s riktlinjer en integrerad del av gemenskapsrätten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna riktlinje avses med

—   alla slags banktransaktioner: även tillhandahållandet av Eurosystemets reservförvaltningstjänster till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer i samband med förvaltningen av sådana centralbankers, länders och internationella organisationers reserver,

—   behörig ECB-personal: de personer vid ECB som från tid till annan utses av direktionen som behöriga avsändare och mottagare av information som skall tillhandahållas inom ramen för Eurosystemets reservförvaltningstjänster,

—   centralbanker: även monetära myndigheter,

—   kund: varje land (inklusive alla offentliga myndigheter eller statliga organ), varje centralbank eller monetära myndighet utanför euroområdet, eller varje internationell organisation till vilken en medlem i Eurosystemet tillhandahåller Eurosystemets reservförvaltningstjänster,

—   Eurosystemets reservförvaltningstjänster: de i artikel 2 uppräknade reservförvaltningstjänster som Eurosystemets medlemmar får tillhandahålla kunder och som ger kunderna möjlighet att på ett heltäckande sätt förvalta sina reserver genom en enda medlem i Eurosystemet,

—   Eurosystemets tjänsteleverantör: en medlem i Eurosystemet som åtar sig att tillhandahålla samtliga Eurosystemets reservförvaltningstjänster,

—   enskild tjänsteleverantör: en medlem i Eurosystemet som inte åtar sig att tillhandahålla samtliga Eurosystemets reservförvaltningstjänster,

—   internationell organisation: varje organisation förutom gemenskapsinstitutioner och gemenskapsorgan som inrättats genom eller i enlighet med ett internationellt fördrag,

—   reserver: kundens godtagbara tillgångar i euro, t.ex. kontanter och alla värdepapper som är godtagbara som ”värdepapper i grupp ett” i Eurosystemets databas över godtagbara tillgångar, som dagligen offentliggörs och uppdateras på ECB:s webbplats, med undantag för i) både värdepapper som faller under ”emittentgrupp 3” och, för de övriga emittentgrupperna, värdepapperen som faller under ”likviditetskategori IV”, ii) tillgångar som uteslutande innehas för att fullgöra pensionsåtaganden och därmed sammanhängande skyldigheter som kunden har gentemot tidigare eller nuvarande personal, iii) särskilda för ändamålet avsedda konton som öppnats av en kund hos en medlem i Eurosystemet och som syftar till att omstrukturera den offentliga skulden inom ramen för internationella avtal, och iv) de övriga kategorier av tillgångar i euro som från tid till annan beslutas av ECB-rådet.

Artikel 2

Förteckning över Eurosystemets reservförvaltningstjänster

Eurosystemets reservförvaltningstjänster skall vara följande:

1.

Depåkonton för reserverna.

2.

Depåtjänster:

a)

Depåutdrag vid månadsslutet med möjlighet att på kundens begäran även tillhandahålla utdrag vid andra tidpunkter.

b)

Överföring av utdrag via SWIFT till alla kunder som har möjlighet att ta emot utdrag via SWIFT och på andra lämpliga sätt för icke-SWIFT-kunder.

c)

Underrättelse om åtgärder från företagens sida (t.ex. kupongbetalningar och inlösen) som rör kundernas värdepappersinnehav.

d)

Hantering av åtgärder från företagens sida på kundernas vägnar.

e)

Underlättande av överenskommelser mellan kunder och ombud för tredje man, med vissa restriktioner, i samband med användandet av automatiserade program för värdepapperslån.

3.

Avvecklingstjänster:

a)

Kostnadsfria avvecklingstjänster/avvecklingstjänster där leverans sker mot betalning för alla eurodenominerade värdepapper för vilka depåkonton tillhandahålls.

b)

Bekräftelse av avveckling av alla transaktioner via SWIFT (eller annat sätt som är lämpligt för icke-SWIFT-kunder).

4.

Kassa/investeringstjänster:

a)

Köp/försäljning av valuta för kundkonton i eget namn, omfattande åtminstone köp/försäljning avista av euro mot G10-valutor utanför euroområdet.

b)

Tjänster för tidsbunden inlåning för kundens räkning.

c)

Kreditsaldon över natten:

Grupp 1 – automatisk investering i eget namn av ett begränsat, bestämt belopp per kund.

Grupp 2 – möjlighet att investera medel hos marknadsaktörerna för kundens räkning.

d)

Verkställande av investeringar för kunder på fasta instruktioner i enlighet med Eurosystemets reservförvaltningstjänster.

e)

Verkställande av kundernas order för köp/försäljning av värdepapper på sekundärmarknaden.

Artikel 3

Tjänster som tillhandahålls av Eurosystemets tjänsteleverantörer och av enskilda tjänsteleverantörer

1.   Inom ramen för Eurosystemets reservförvaltningstjänster görs skillnad mellan medlemmar i Eurosystemet beroende på om det är en Eurosystemets tjänsteleverantör eller en enskild tjänsteleverantör.

2.   Förutom de tjänster som beskrivs i artikel 2, får Eurosystemets tjänsteleverantörer också erbjuda kunder andra reservförvaltningstjänster. Eurosystemets tjänsteleverantörer skall i det enskilda fallet bestämma vilka dessa tjänster är och sådana tjänster omfattas inte av den här riktlinjens tillämpningsområde.

3.   En enskild tjänsteleverantör skall omfattas av den här riktlinjen och av kraven för Eurosystemets reservförvaltningstjänster vad beträffar den eller de av Eurosystemets reservförvaltningstjänster, eller en del av en sådan tjänst som en sådan enskild tjänsteleverantör tillhandahåller och som ingår i Eurosystemets reservförvaltningstjänster. Därutöver får en enskild tjänsteleverantör också erbjuda andra reservförvaltningstjänster till kunder och skall i det enskilda fallet bestämma vilka dessa tjänster skall vara. Sådana tjänster skall inte omfattas av den här riktlinjen.

Artikel 4

Information om Eurosystemets reservförvaltningstjänster

1.   Medlemmarna i Eurosystemet skall bistå den behöriga ECB-personalen med all relevant information om Eurosystemets reservförvaltningstjänster som tillhandahålls nya och befintliga kunder samt informera behörig ECB-personal när de kontaktas av en potentiell kund.

2.   Innan medlemmarna i Eurosystemet röjer en befintlig, ny eller potentiell kunds identitet skall de försöka inhämta kundens medgivande till detta.

3.   Om ett sådant medgivande inte erhålls, skall den berörda medlemmen i Eurosystemet förse den behöriga ECB-personalen med den begärda informationen utan att röja kundens identitet.

Artikel 5

Förbud och inställande av Eurosystemets reservförvaltningstjänster

1.   För konsultationsändamål kommer ECB att upprätthålla en lista för medlemmarna i Eurosystemet över befintliga, nya och potentiella kunder vars reserver påverkas av ett beslut om frysning eller av en liknande åtgärd som ålagts antingen av en av EU:s medlemsstater på grundval av en resolution av Förenta nationernas säkerhetsråd eller av Europeiska unionen.

2.   Om en medlem i Eurosystemet inställer tillhandahållandet av Eurosystemets reservförvaltningstjänster till en befintlig kund eller vägrar att tillhandahålla sådana tjänster till en ny eller potentiell kund med anledning av en åtgärd eller beslut, som inte avses i punkt 1, och som antagits med anledning av ett nationellt politiskt beslut eller nationella intressen hos en medlem i Eurosystemet eller av en medlemsstat där medlemmen i Eurosystemet befinner sig, skall denna medlem snarast underrätta den behöriga ECB-personalen om detta. Den behöriga ECB-personalen skall genast informera de andra medlemmarna i Eurosystemet om detta. En sådan åtgärd eller ett sådant beslut skall inte utgöra något hinder för de andra medlemmarna i Eurosystemet att tillhandahålla Eurosystemets reservförvaltningstjänster till sådana kunder.

3.   Artikel 4.2 och 4.3 skall tillämpas på varje röjande av en befintlig, ny eller potentiell kunds identitet enligt punkt 2.

Artikel 6

Ansvaret för Eurosystemets reservförvaltningstjänster

1.   Varje medlem i Eurosystemet skall ansvara för att de avtal som medlemmen anser vara nödvändiga för att kunna tillhandahålla Eurosystemets reservförvaltningstjänster sluts med medlemmens kunder.

2.   Om inte annat följer av särskilda bestämmelser som är tillämpliga på en medlem i Eurosystemet eller som godkänts av denne, skall varje medlem i Eurosystemet som tillhandahåller Eurosystemets reservförvaltningstjänster eller delar därav till sina kunder vara ansvariga för varje tjänst som den tillhandahåller.

Artikel 7

Ytterligare gemensamma minimikrav för avtal med kunder

Medlemmar i Eurosystemet skall se till att deras avtal med kunder överensstämmer med denna riktlinje och med följande ytterligare gemensamma minimikrav. Avtalen skall

a)

ange att kundens motpart är den medlem i Eurosystemet med vilken kunden har avtalat om tillhandahållande av Eurosystemets reservförvaltningstjänster eller delar därav och att ett sådant arrangemang inte i sig själv skapar rättigheter eller anspråk för kunden gentemot andra medlemmar i Eurosystemet. Denna bestämmelse skall inte hindra en kund från att sluta avtal med flera medlemmar i Eurosystemet,

b)

hänvisa till de förbindelser som kan användas för avveckling av värdepapper som innehas av kundernas motparter och riskerna med att använda förbindelser som inte kan godtas för penningpolitiska transaktioner,

c)

hänvisa till det faktum att vissa transaktioner inom ramen för Eurosystemets reservförvaltningstjänster skall utföras på bästa möjliga sätt (”best effort”),

d)

hänvisa till det faktum att medlemmen i Eurosystemet kan ge förslag till kunder avseende tidpunkten för och verkställandet av en transaktion för att undvika konflikter med Eurosystemets monetära politik och växelkurspolitik och att en sådan medlem inte skall bli ansvarig för de konsekvenser som förslagen kan få för kunden,

e)

hänvisa till det faktum att de avgifter som medlemmarna i Eurosystemet tar ut av sina kunder för tillhandahållandet av Eurosystemets reservförvaltningstjänster revideras av Eurosystemet och att kunderna i enlighet med tillämplig lag skall vara bundna av de avgiftsändringar som en sådan revidering kan resultera i.

Artikel 8

ECB:s roll

ECB kommer att samordna det övergripande tillhandahållandet av Eurosystemets reservförvaltningstjänster och det tillhörande informationsarbetet. Varje medlem i Eurosystemet som blir Eurosystemets tjänsteleverantör eller vars status som Eurosystemets tjänsteleverantör upphör skall informera ECB om detta.

Artikel 9

Slutbestämmelser

1.   Denna riktlinje riktar sig till de deltagande nationella centralbankerna.

2.   Riktlinje ECB/2004/13 skall upphöra att gälla. Hänvisningar till den upphävda riktlinjen skall gälla som hänvisningar till den här riktlinjen.

3.   Denna riktlinje skall träda i kraft den 12 april 2006. Den skall tillämpas från 1 juli 2006.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 7 april 2006.

På ECB-rådets vägnar

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 241, 13.7.2004, s. 68. Riktlinjen senast ändrad genom riktlinje ECB/2004/20 (EUT L 385, 29.12.2004, s. 85)


Top