EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0002

Europeiska centralbankens riktlinje av den 3 februari 2006 om ändring av riktlinje ECB/2005/5 om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering och förfarandena för utbytet av statistiska uppgifter om den offentliga sektorns finanser inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2006/2)

OJ L 40, 11.2.2006, p. 32–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 153–153 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 247 - 247
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 247 - 247

No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/87/oj

11.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 40/32


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 3 februari 2006

om ändring av riktlinje ECB/2005/5 om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering och förfarandena för utbytet av statistiska uppgifter om den offentliga sektorns finanser inom Europeiska centralbankssystemet

(ECB/2006/2)

(2006/87/EG)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 5.1 och 5.2, artikel 12.1 och artikel 14.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 2103/2005 av den 12 december 2005 om ändring av förordning (EG) nr 3605/93 vad gäller de statistiska uppgifternas kvalitet i samband med förfarandet vid alltför stora underskott (1) revideras bland annat tidsfristerna för rapportering av uppgifter i samband med förfarandet vid alltför stora underskott för att säkerställa att de överensstämmer med tidsfristerna i programmet för överföring av uppgifter enligt Europeiska nationalräkenskapssystemet 95 (ENS 95) (2). Som en följd av denna revidering är medlemsstaterna från och med 2006 skyldiga att rapportera uppgifter i samband med förfarandet vid alltför stora underskott före den 1 april och den 1 oktober varje år.

(2)

Eurosystemets krav enligt riktlinje ECB/2005/5 av den 17 februari 2005 om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering och förfarandena för utbytet av statistiska uppgifter om den offentliga sektorns finanser inom Europeiska centralbankssystemet (3) bör, för samstämmighetens skull, så långt som möjligt baseras på ENS 95:s statistikstandarder. Därför behövs en revidering av tidsfristerna i artikel 4 i riktlinje ECB/2005/5 för de nationella centralbankernas rapportering två gånger per år av fullständiga uppsättningar uppgifter till Europeiska centralbanken (ECB).

(3)

I enlighet med artiklarna 12.1 och 14.3 i stadgan utgör ECB:s riktlinjer en integrerad del av gemenskapsrätten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Riktlinje ECB/2005/5 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4.1 skall ersättas med följande:

”1.   De nationella centralbankerna skall två gånger per år, före den 15 april och före den 15 oktober, inrapportera en fullständig uppsättning uppgifter.”

2.

Bilaga IV skall ändras på följande sätt:

I den högra kolumnen i de två tabeller som heter ”Aktuella uppgifter” och ”Historiska uppgifter” ersätts under rubriken ”Första datum för överföring” ordet ”september” med ordet ”oktober”.

Artikel 2

Denna riktlinje träder i kraft den andra dagen efter det att den har antagits.

Artikel 3

Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har infört euron.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 3 februari 2006.

På ECB-rådets vägnar

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 337, 22.12.2005, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (EGT L 310, 30.11.1996, s. 1). Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1267/2003 (EUT L 180, 18.7.2003, s. 1.)

(3)  EUT L 109, 29.4.2005, s. 81.


Top