EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0139

Kommissionens direktiv 2006/139/EG av den 20 december 2006 om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG när det gäller restriktioner för användning och utsläppande på marknaden av arsenikföreningar i syfte att anpassa bilaga I till den tekniska utvecklingen (Text av betydelse för EES)

OJ L 314M , 1.12.2007, p. 729–733 (MT)
OJ L 384, 29.12.2006, p. 94–97 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 058 P. 104 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 058 P. 104 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/139/oj

29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 384/94


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/139/EG

av den 20 december 2006

om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG när det gäller restriktioner för användning och utsläppande på marknaden av arsenikföreningar i syfte att anpassa bilaga I till den tekniska utvecklingen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (1), särskilt artikel 2a, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 76/769/EEG tillåter att vissa arsenikföreningar används som biocider för behandling av trä och fastställer regler för användning och utsläppande på marknaden av arsenikbehandlat trä.

(2)

Användningen och utsläppandet på marknaden av biocidprodukter regleras också i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (2). Verkan av direktiv 98/8/EG jämfört med kommissionens förordning (EG) nr 2032/2003 av den 4 november 2003 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden, och om ändring av förordning (EG) nr 1896/2000 (3), är att från och med den 1 september 2006 är användning och utsläppande på marknaden av biocidprodukter som innehåller arsenik och arsenikföreningar för träskyddsändamål inte tillåtet med mindre än att ämnena är tillåtna enligt artikel 5.1 i direktiv 98/8/EG.

(3)

För att säkerställa enhetlig tillämpning av denna lagstiftning bör man således anpassa reglerna om biocidprodukter som innehåller arsenikföreningar i direktiv 76/769/EEG till reglerna i direktiv 98/8/EG.

(4)

Reglerna i direktiv 76/769/EEG om trä som är behandlat med arsenikföreningar skiljer inte på ett lämpligt sätt mellan det första utsläppandet på marknaden och återanvändning av sådant trä. De reglerna bör därför klargöras och särskilt vad som gäller vid utsläppande av sådant trä på andrahandsmarknaden.

(5)

Direktiv 76/769/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Det åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffande av tekniska handelshinder för farliga ämnen och preparat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 76/769/EEG skall ändras på det sätt som anges i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall senast den 30 juni 2007 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som krävs för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall börja tillämpa bestämmelserna den 30 september 2007.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2006.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/90/EG (EUT L 33, 4.2.2006, s. 28).

(2)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/50/EG (EUT L 142, 30.5.2006, s. 6).

(3)  EUT L 307, 24.11.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1048/2005 (EUT L 178, 9.7.2005, s. 1).


BILAGA

I bilaga I till direktiv 76/769/EEG skall punkt 20 ersättas med följande:

”20.

Arsenikföreningar

1.

Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämnen och beståndsdelar i preparat avsedda att förhindra påväxt av mikroorganismer, växter och djur på

båtskrov,

burar, flottar, nät, redskap och annan utrustning som används för odling av fisk eller skaldjur,

annat redskap eller annan utrustning som helt eller delvis är nedsänkt i vatten.

2.

Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämnen och beståndsdelar i preparat avsedda att användas för behandling av industriellt processvatten, oavsett användningsområde.

3.

Får inte användas för träskydd. Trä som behandlats på detta sätt får dessutom inte släppas ut på marknaden.

4.

Genom undantag gäller dock följande:

a)

Avseende ämnen och preparat för träskydd: Dessa får endast användas inom industrianläggningar som utnyttjar vakuum eller tryck vid träimpregnering, om det rör sig om lösningar av oorganiska föreningar av koppar/krom/arsenik (CCA) av typen C och om de är tillåtna enligt artikel 5.1 i direktiv 98/8/EG. Det behandlade träet får inte släppas ut på marknaden innan fixeringen av träskyddsmedlet är avslutad.

b)

Trä som behandlats med CCA-lösningar inom industrianläggningar enligt led a får släppas ut på marknaden för yrkesmässig och industriell användning, förutsatt att virkets hållfasthet är nödvändig för människors eller husdjurs säkerhet och att det är osannolikt att allmänheten kommer i hudkontakt med det under dess livslängd,

som konstruktionsvirke i offentliga byggnader och jordbruksbyggnader, kontorsbyggnader och industrianläggningar,

i broar och broverk,

som konstruktionstimmer i sötvatten, till exempel bryggor och broar,

som bullerskydd,

i lavinskydd,

i skyddsräcken och skyddsbarriärer vid vägar,

som stolpar av rundvirke i mark till stängsel för kreatursbesättning,

i konstruktioner för skydd mot jordras,

som stolpar för överföring av el och telekommunikationer,

som järnvägssyllar i mark.

c)

Utöver vad som gäller enligt andra gemenskapsbestämmelser om klassificering, märkning och förpackning av farliga ämnen och preparat, skall allt behandlat trä som släpps ut på marknaden vara märkt individuellt med texten ’Endast för användning i industrianläggningar och för yrkesmässigt bruk. Innehåller arsenik’. Därutöver skall allt trä som släpps ut på marknaden i förpackningar även vara försett med en etikett med texten ’Använd skyddshandskar vid hantering av detta trä. Använd dammfiltermask och skyddsglasögon vid skärning eller annan bearbetning av detta trä. Avfall från detta trä skall behandlas som farligt avfall av ett godkänt företag.’

d)

Behandlat trä enligt led a skall inte användas

i bostadshus, oavsett ändamål,

på något ställe där det finns risk för upprepad hudkontakt,

i havsvatten,

för jordbruksändamål, med undantag av stängselstolpar för kreatursbesättning och konstruktionsvirke i jordbruksbyggnader, enligt led b,

i anordningar där behandlat trä kan komma i kontakt med mellan- eller slutprodukter som är avsedda att förtäras av människor eller djur.

5.

Trä som behandlats med arsenikföreningar och togs i bruk i gemenskapen före den 30 september 2007 eller släpptes ut på marknaden enligt reglerna i detta direktiv får vara kvar och användas tills det tas ur bruk.

6.

Trä som behandlats med CCA av typen C och togs i bruk i gemenskapen före den 30 september 2007 eller som släpptes på marknaden enligt reglerna i detta direktiv

får användas eller återanvändas på de villkor som gäller för användningen enligt punkt 4 b, c och d,

får släppas på andrahandsmarknaden på de villkor som gäller för användningen enligt punkt 4 b, c och d.

7.

Medlemsstaterna får tillåta att trä som behandlats med andra typer av CCA-lösningar och som togs i bruk i gemenskapen före den 30 september 2007

används eller återanvänds på de villkor som gäller för användningen enligt punkt 4 b, c och d,

släpps på andrahandsmarknaden på de villkor som gäller för användningen enligt punkt 4 b, c och d.”


Top