EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0124

Kommissionens direktiv 2006/124/EG av den 5 december 2006 om ändring av rådets direktiv 92/33/EEG om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde och av rådets direktiv 2002/55/EG om saluföring av utsäde av köksväxter (Text av betydelse för EES)

OJ L 339, 6.12.2006, p. 12–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 393–396 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 60 - 63
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 60 - 63
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 208 - 211

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/124/oj

6.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 339/12


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/124/EG

av den 5 december 2006

om ändring av rådets direktiv 92/33/EEG om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde och av rådets direktiv 2002/55/EG om saluföring av utsäde av köksväxter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/33/EEG av den 28 april 1992 om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde (1), särskilt artikel 1.3,

med beaktande av rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter (2), särskilt artikel 2.2 och artikel 45, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 2002/55/EG omfattar inte alla släkten och arter av grönsaker som omfattas av direktiv 92/33/EEG. Det är lämpligt att utvidga omfattningen av direktiv 2002/55/EG så att det omfattar samma släkten och arter som direktiv 92/33/EEG.

(2)

Direktiven 2002/55/EG och 92/33/EEG omfattar inte Zea mays L. (popmajs eller sockermajs), en växt som odlas i stor utsträckning i vissa av de nya medlemsstaterna. Det är lämpligt att utsträcka tillämpningsområdet för båda direktiven till att omfatta Zea mays L. Även om majs, inbegripet popmajs och sockermajs, klassificeras som stråsäd enligt lagstiftningen om den allmänna jordbrukspolitiken, måste utsäde av sockermajs och popmajs omfattas av den särskilda lagstiftning som rör saluföring av utsäde av köksväxter.

(3)

Mot bakgrund av utvecklingen av den vetenskapliga kunskapen har det visat sig att ett antal botaniska namn som används i direktiven 92/33/EEG och 2002/55/EG är felaktiga och av tveksam tillförlitlighet. Dessa namn bör korrigeras så att de överensstämmer med de namn som normalt är internationellt godkända.

(4)

Direktiven 92/33/EEG och 2002/55/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De släkten och arter som förtecknas i bilaga II till direktiv 92/33/EEG skall ersättas med dem som förtecknas i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Direktiv 2002/55/EG skall ändras på följande sätt:

1.

De släkten och arter som förtecknas i artikel 2.1 b skall ersättas med dem som förtecknas i bilagan till detta direktiv.

2.

Punkt 3 a i bilaga II skall ändras på följande sätt:

a)

Följande rader skall införas i alfabetisk ordning:

Allium fistulosum

97

0,5

65”

Allium sativum

97

0,5

65”

Allium schoenoprasum

97

0,5

65”

Rheum rhabarbarum

97

0,5

70”

Zea mays

98

0,1

85”

b)

Brassica oleracea (övriga underarter)” skall ersättas med ”Brassica oleracea (utom blomkål)”.

c)

Brassica pekinensis” skall ersättas med ”Brassica rapa (salladskål)”.

d)

Brassica rapa” skall ersättas med ”Brassica rapa (rova)”.

e)

Lycopersicon lycopersicum” skall ersättas med ”Lycopersicon esculentum”.

3.

Punkt 2 i bilaga III skall ändras på följande sätt:

a)

Följande rader skall införas i alfabetisk ordning:

Allium fistulosum

15”

Allium sativum

20”

Allium schoenoprasum

15”

Rheum rhabarbarum

135”

Zea mays

1 000”

b)

Brassica pekinensis” skall utgå.

c)

Lycopersicon lycopersicum” skall ersättas med ”Lycopersicon esculentum”.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna skall senast den 30 juni 2007 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juli 2007. De kan dock uppskjuta tillämpningen av bestämmelserna beträffande det officiella godkännandet av sorter av släktena Allium cepa L. (Aggregatum-gruppen), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. och Zea mays L. till den 31 december 2009.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 december 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 157, 10.6.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2005/55/EG (EUT L 22, 26.1.2005, s. 17).

(2)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 33. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/117/EG (EUT L 14, 18.1.2005, s. 18).


BILAGA

Allium cepa L.

Cepa-gruppen

Lök

Aggregatum-gruppen

Schalottenlök

Allium fistulosum L.

Piplök

Allium porrum L.

Purjolök

Allium sativum L.

Vitlök

Allium schoenoprasum L.

Gräslök

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Dansk körvel

Apium graveolens L.

Blekselleri

Rotselleri

Asparagus officinalis L.

Sparris

Beta vulgaris L.

Rödbeta (inklusive Cheltenhambeta)

Mangold

Brassica oleracea L.

Grönkål

Blomkål

Broccoli

Brysselkål

Savojkål

Vitkål

Rödkål

Kålrabbi

Brassica rapa L.

Rova (inklusive majrova och salladskål)

Capsicum annuum L.

Chilipeppar, paprika

Cichorium endivia L.

Friséesallat

Escarolesallat

Cichorium intybus L.

Endiviasallat eller witlof-cikoria

Sallatscikoria

Rotcikoria

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Vattenmelon

Cucumis melo L.

Melon

Cucumis sativus L.

Slanggurka

Druvgurka

Cucurbita maxima Duchesne

Jättepumpa (inklusive vinterpumpa)

Cucurbita pepo L.

Pumpa, squash

Cynara cardunculus L.

Kronärtskocka

Kardon

Daucus carota L.

Morot

Fodermorot

Foeniculum vulgare Mill.

Fänkål

Lactuca sativa L.

Sallat

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomat

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Persilja

Phaseolus coccineus L.

Blomsterböna

Phaseolus vulgaris L.

Buskböna

Störböna

Pisum sativum L. (partim)

Märgärt

Spritärt

Sockerärt

Raphanus sativus L.

Rädisa

Rättika

Rheum rhabarbarum L.

Rabarber

Scorzonera hispanica L.

Svartrot

Solanum melongena L.

Aubergin, äggplanta

Spinacia oleracea L.

Spenat

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Vintersallat

Vicia faba L. (partim)

Bondböna

Zea mays L. (partim)

Sockermajs

Popmajs”


Top