EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0100

Rådets direktiv 2006/100/EG av den 20 november 2006 om anpassning av vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för personer, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

OJ L 363, 20.12.2006, p. 141–237 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 555–721 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 010 P. 194 - 290
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 010 P. 194 - 290
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 003 P. 116 - 212

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/100/oj

20.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 363/141


RÅDETS DIREKTIV 2006/100/EG

av den 20 november 2006

om anpassning av vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för personer, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien (1), särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 56,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Om det med anledning av anslutningen krävs anpassningar av institutionernas rättsakter som fortsätter att gälla efter den 1 januari 2007 och dessa anpassningar inte finns med i anslutningsakten eller i dess bilagor, skall i enlighet med artikel 56 i anslutningsakten nödvändiga rättsakter antas av rådet utom i de fall där den ursprungliga rättsakten antogs av kommissionen.

(2)

Av slutakten från den konferens under vilken anslutningsfördraget utarbetades framgår att de höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas rättsakter som krävs på grund av anslutningen, och rådet och kommissionen uppmanas att anta dessa anpassningar före anslutningen, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling.

(3)

Direktiven 92/51/EEG (2), 77/249/EEG (3), 98/5/EG (4), 93/16/EEG (5), 77/452/EEG (6), 78/686/EEG (7), 78/687/EEG (8), 78/1026/EEG (9), 80/154/EEG (10), 85/433/EEG (11), 85/384/EEG (12) och 2005/36/EG (13) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiven 92/51/EEG, 77/249/EEG, 98/5/EG, 93/16/EEG, 77/452/EEG, 78/686/EEG, 78/687/EEG, 78/1026/EEG, 80/154/EEG, 85/433/EEG, 85/384/EEG och 2005/36/EG skall ändras i enlighet med bilagan.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast dagen för Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och samma dag som det fördraget.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 2006

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EUT L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  EGT L 209, 24.7.1992, s. 25.

(3)  EGT L 78, 26.3.1977, s. 17.

(4)  EGT L 77, 14.3.1998, s. 36.

(5)  EGT L 165, 7.7.1993, s. 1.

(6)  EGT L 176, 15.7.1977, s. 1.

(7)  EGT L 233, 24.8.1978, s. 1.

(8)  EGT L 233, 24.8.1978 s. 10.

(9)  EGT L 362, 23.12.1978, s. 1.

(10)  EGT L 33, 11.2.1980, s. 1.

(11)  EGT L 253, 24.9.1985, s. 37.

(12)  EGT L 223, 21.8.1985, s. 15.

(13)  EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.


BILAGA

FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER

ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE AV YRKESBEHÖRIGHET

I.   ALLMÄNT SYSTEM

31992 L 0051: Rådets direktiv 92/51/EEG av den 18 juni 1992 om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG (EGT L 209, 24.7.1992, s. 25), ändrat genom

31994 L 0038: Kommissionens direktiv 94/38/EG av den 26.7.1994 (EGT L 217, 23.8.1994, s. 8),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31995 L 0043: Kommissionens direktiv 95/43/EG av den 20.7.1995 (EGT L 184, 3.8.1995, s. 21),

31997 L 0038: Kommissionens direktiv 97/38/EG av den 20.6.1997 (EGT L 184, 12.7.1997, s. 31),

32000 L 0005: Kommissionens direktiv 2000/5/EG av den 25.2.2000 (EGT L 54, 26.2.2000, s. 42),

32001 L 0019: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14.5.2001 (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1882: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29.9.2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1),

32004 D 0108: Kommissionens beslut 2004/108/EG av den 28.1.2004 (EUT L 32, 5.2.2004, s. 15).

Följande skall läggas till i bilaga C ”FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSLINJER MED SÅDAN SÄRSKILD UPPLÄGGNING SOM AVSES I ARTIKEL 1 a FÖRSTA STYCKET ANDRA STRECKSATSEN ii”:

a)

Under rubriken ”3. Utbildning i sjömansyrken, a. Sjöfart” skall följande införas efter uppgifterna för Nederländerna:

”I Rumänien:

Utbildning till

rorgängare II/ 4 ST CW (’timonier maritim’)”.

b)

Under rubriken ”3. Utbildning i sjömansyrken, a. Sjöfart” skall följande läggas till efter ”Detta motsvarar följande utbildning:” och efter uppgifterna för Nederländerna:

”I Rumänien:

Rorgängare II/ 4 ST CW (’timonier maritim’):

1.

Undre åldersgräns 18 år.

2.

a)

Innehav av vederbörligt certifikat för behörighet som matros (sjöfartsskola); minst 24 månaders tjänstgöring till sjöss som matros på havsgående fartyg, varav minst 12 månader under de senaste fem åren; deltagande i godkänd kurs för befordran till verkställande nivå (7 dagar),

b)

eller innehav av vederbörligt certifikat för behörighet som matros (sjöfartsskola) samt certifikat för behörighet som radiooperatör, teknisk operatör inom de mobila sjöfartstjänsterna; minst 24 månaders tjänstgöring till sjöss som matros och som radiooperatör, teknisk operatör inom de mobila sjöfartstjänsterna eller GMDSS-GOC-operatör; deltagande i godkänd kurs för befordran till verkställande nivå (7 dagar).”

II.   JURISTYRKEN

1.

31977 L 0249: Rådets direktiv 77/249/EEG av den 22 mars 1977 om underlättande för advokater att effektivt begagna sig av friheten att tillhandahålla tjänster (EGT L 78, 26.3.1977, s. 17), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I artikel 1.2 skall följande läggas till:

”Bulgarien

Aдвокат

Rumänien

Avocat”.

2.

31998 L 0005: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/5/EG av den 16 februari 1998 om underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls (EGT L 77, 14.3.1998, s. 36), ändrat genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I artikel 1.2 a skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”Bulgarien

Aдвокат”.

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”Rumänien

Avocat”.

III.   MEDICINSK OCH PARAMEDICINSK VERKSAMHET

1.   Läkare

31993 L 0016: Rådets direktiv 93/16/EEG av den 5 april 1993 om underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis (EGT L 165, 7.7.1993, s. 1), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0050: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/50/EG av den 6.10.1997 (EGT L 291, 24.10.1997, s. 35),

31998 L 0021: Kommissionens direktiv 98/21/EG av den 8.4.1998 (EGT L 119, 22.4.1998, s. 15),

31998 L 0063: Kommissionens direktiv 98/63/EG av den 3.9.1998 (EGT L 253, 15.9.1998, s. 24),

31999 L 0046: Kommissionens direktiv 1999/46/EG av den 21.5.1999 (EGT L 139, 2.6.1999, s. 25),

32001 L 0019: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14.5.2001 (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1),

52002 XC 0316(02): Kommissionens meddelande av den 16.3.2002 (EGT C 67, 16.3.2002, s. 26),

52002 XC 1128(01): Anmälan av behörighetsbevis för specialister inom medicin av den 28.11.2002 (EGT C 293, 28.11.2002, s. 2),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

52003 XC 0924(03): Meddelande — Anmälan av yrkestitel för allmänpraktiserande läkare i enlighet med artikel 41 i direktiv 93/16/EEG av den 24.9.2003 (EUT C 228, 24.9.2003, s. 9),

52003 XC 0924(04): Meddelande — Anmälan av behörighetsbevis för specialister inom medicin av den 24.9.2003 (EUT C 228, 24.9.2003, s. 9),

32003 R 1882: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29.9.2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1),

52003 XC 1121(02): Anmälan om benämningar på examensbevis på specialistutbildningar (EUT C 280, 21.11.2003, s. 10),

52005 XC 0127(03): Meddelande — Anmälan av benämningar på specialistutbildningar av den 27.1.2005 (EUT C 22, 27.1.2005, s. 11),

52005 XC 0521(03): Anmälan om benämning på examensbevis som allmänpraktiserande läkare i enlighet med artikel 41 i direktiv 93/16/EEG av den 21.5.2005 (EUT C 123, 21.5.2005, s. 5).

52005 XC 0521(05): Anmälan om benämningar på examensbevis på specialistutbildningar och på behörighetsbevis som medföljer examensbeviset av den 21.5.2005 (EUT C 123, 21.5.2005, s. 7).

a)

Följande strecksats skall läggas till i artikel 9.1 efter femte strecksatsen:

”—

anslutningsdatum för Bulgarien och Rumänien,”.

b)

Följande strecksats skall läggas till i artikel 9.2 första stycket efter femte strecksatsen:

”—

anslutningsdatum för Bulgarien och Rumänien.”.

c)

Följande artikel skall införas efter artikel 9a:

”Artikel 9b

1.   Med avvikelse från det här direktivet får Bulgarien tillåta personer som har behörighetsbevis för ’фелдшер’ (fältskär) utfärdade i Bulgarien före den 31 december 1999 och som den 1 januari 2000 utövade detta yrke under Bulgariens nationella system för social trygghet att fortsätta att utöva sagda yrke även om delar av deras yrkesverksamhet faller under det här direktivet.

2.   Innehavare av det bulgariska behörighetsbeviset för ’фелдшер’ (fältskär) enligt punkt 1 är inte berättigade att få sina yrkeskvalifikationer erkända i andra medlemsstater enligt det här direktivet.”

d)

Följande hänvisningar skall införas i det meddelande som offentliggörs i enlighet med artikel 41, med uppgift om benämningar på utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för allmänpraktiserande läkare:

i)

Benämningar på utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis:

Följande skall införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”Bulgarien: Свидетелство за призната специалност по Обща медицина”.

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”Rumänien: Certificat de medic specialist medicină de familie”

ii)

Benämningar på yrkestitlar:

Följande skall införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”Bulgarien: Лекар-специалист по Обща медицина”.

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”Rumänien: Medic specialist medicină de familie”.

e)

I bilaga A skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

«България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “магистър” по “Медицина” и професионална квалификация “Магистър-лекар”

Медицински факултет във Висше медицинско училище (Медицински университет, Висш медицински институт в Република България)»

 

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

«România

Diplomă de licenţă de doctor medic

Universităţi»

 

f)

I bilaga B skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

«България

Свидетелство за призната специалност

Медицински университет, Висш медицински институт или

Военномедицин-ска академия»

 

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

«România

Certificat de medic specialist

Ministerul Sănătăţii Publici»

 

g)

Bilaga C skall ersättas med följande:

”BILAGA C

Förteckning över benämningar på specialistutbildningar

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

ANESTESI

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien

Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie

 

България

Анестезиология и интензивно лечение

 

Česká republika

Anesteziologie a resuscitace

 

Danmark

Anæstesiologi

 

Deutschland

Anästhesiologie

 

Eesti

Anestesioloogia

 

Ελλάς

Αναισθησιολογία

 

España

Anestesiología y Reanimación

 

France

Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale

 

Ireland

Anaesthesia

 

Italia

Anestesia e rianimazione

 

Κύπρος

Αναισθησιολογία

 

Latvija

Anestezioloģija un reanimatoloģija

 

Lietuva

Anesteziologija reanimatologija

 

Luxembourg

Anesthésie-réanimation

 

Magyarország

Aneszteziológia és intenzív terápia

 

Malta

Anesteżija u Kura Intensiva

 

Nederland

Anesthesiologie

 

Österreich

Anästhesiologie und Intensivmedizin

 

Polska

Anestezjologia i intensywna terapia

 

Portugal

Anestesiologia

 

România

Anestezie şi terapie intensivă

 

Slovenija

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

 

Slovensko

Anestéziológia a intenzívna medicína

 

Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård

 

Sverige

Anestesi och intensivvård

 

United Kingdom

Anaesthetics

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

KIRURGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Chirurgie/Heelkunde

 

България

Хирургия

 

Česká republika

Chirurgie

 

Danmark

Kirurgi eller kirurgiske sygdomme

 

Deutschland

(Allgemeine) Chirurgie

 

Eesti

Üldkirurgia

 

Ελλάς

Χειρoυργική

 

España

Cirugía general y del aparato digestivo

 

France

Chirurgie générale

 

Ireland

General surgery

 

Italia

Chirurgia generale

 

Κύπρος

Γενική Χειρουργική

 

Latvija

Ķirurģija

 

Lietuva

Chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie générale

 

Magyarország

Sebészet

 

Malta

Kirurġija Ġenerali

 

Nederland

Heelkunde

 

Österreich

Chirurgie

 

Polska

Chirurgia ogólna

 

Portugal

Cirurgia geral

 

România

Chirurgie generală

 

Slovenija

Splošna kirurgija

 

Slovensko

Chirurgia

 

Suomi/Finland

Yleiskirurgia/Allmän kirurgi

 

Sverige

Kirurgi

 

United Kingdom

General surgery

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

NEUROKIRURGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Neurochirurgie

 

България

Неврохирургия

 

Česká republika

Neurochirurgie

 

Danmark

Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme

 

Deutschland

Neurochirurgie

 

Eesti

Neurokirurgia

 

Ελλάς

Νευρoχειρoυργική

 

España

Neurocirugía

 

France

Neurochirurgie

 

Ireland

Neurosurgery

 

Italia

Neurochirurgia

 

Κύπρος

Νευροχειρουργική

 

Latvija

Neiroķirurģija

 

Lietuva

Neurochirurgija

 

Luxembourg

Neurochirurgie

 

Magyarország

Idegsebészet

 

Malta

Newrokirurġija

 

Nederland

Neurochirurgie

 

Österreich

Neurochirurgie

 

Polska

Neurochirurgia

 

Portugal

Neurocirurgia

 

România

Neurochirurgie

 

Slovenija

Nevrokirurgija

 

Slovensko

Neurochirurgia

 

Suomi/Finland

Neurokirurgia/Neurokirurgi

 

Sverige

Neurokirurgi

 

United Kingdom

Neurosurgery

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde

 

България

Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина

 

Česká republika

Gynekologie a porodnictví

 

Danmark

Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp

 

Deutschland

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

 

Eesti

Sünnitusabi ja günekoloogia

 

Ελλάς

Μαιευτική-Γυναικoλoγία

 

España

Obstetricia y ginecología

 

France

Gynécologie — obstétrique

 

Ireland

Obstetrics and gynaecology

 

Italia

Ginecologia e ostetricia

 

Κύπρος

Μαιευτική — Γυναικολογία

 

Latvija

Ginekoloģija un dzemdniecība

 

Lietuva

Akušerija ginekologija

 

Luxembourg

Gynécologie — obstétrique

 

Magyarország

Szülészet-nőgyógyászat

 

Malta

Ostetriċja u Ġinekoloġija

 

Nederland

Verloskunde en gynaecologie

 

Österreich

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

 

Polska

Położnictwo i ginekologia

 

Portugal

Ginecologia e obstetricia

 

România

Obstetrică-ginecologie

 

Slovenija

Ginekologija in porodništvo

 

Slovensko

Gynekológia a pôrodníctvo

 

Suomi/Finland

Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar

 

Sverige

Obstetrik och gynekologi

 

United Kingdom

Obstetrics and gynaecology

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

INTERNMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Médecine interne/Inwendige geneeskunde

 

България

Вътрешни болести

 

Česká republika

Vnitřní lékařství

 

Danmark

Intern medicin

 

Deutschland

Innere Medizin

 

Eesti

Sisehaigused

 

Ελλάς

Παθoλoγία

 

España

Medicina interna

 

France

Médecine interne

 

Ireland

General medicine

 

Italia

Medicina interna

 

Κύπρος

Παθoλoγία

 

Latvija

Internā medicīna

 

Lietuva

Vidaus ligos

 

Luxembourg

Médecine interne

 

Magyarország

Belgyógyászat

 

Malta

Mediċina Interna

 

Nederland

Interne geneeskunde

 

Österreich

Innere Medizin

 

Polska

Choroby wewnętrzne

 

Portugal

Medicina interna

 

România

Medicină internă

 

Slovenija

Interna medicina

 

Slovensko

Vnútorné lekárstvo

 

Suomi/Finland

Sisätaudit/Inre medicin

 

Sverige

Internmedicin

 

United Kingdom

General (internal) medicine

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

ÖGONSJUKDOMAR (OFTALMOLOGI)

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien

Ophtalmologie/Oftalmologie

 

България

Очни болести

 

Česká republika

Oftalmologie

 

Danmark

Oftalmologi eller øjensygdomme

 

Deutschland

Augenheilkunde

 

Eesti

Oftalmoloogia

 

Ελλάς

Οφθαλμoλoγία

 

España

Oftalmología

 

France

Ophtalmologie

 

Ireland

Opthalmic surgery

 

Italia

Oftalmologia

 

Κύπρος

Οφθαλμολογία

 

Latvija

Oftalmoloģija

 

Lietuva

Oftalmologija

 

Luxembourg

Ophtalmologie

 

Magyarország

Szemészet

 

Malta

Oftalmoloġija

 

Nederland

Oogheelkunde

 

Österreich

Augenheilkunde und Optometrie

 

Polska

Okulistyka

 

Portugal

Oftalmologia

 

România

Oftalmologie

 

Slovenija

Oftalmologija

 

Slovensko

Oftalmológia

 

Suomi/Finland

Silmätaudit/Ögonsjukdomar

 

Sverige

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

 

United Kingdom

Ophthalmology

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

ÖRON-, NÄS- OCH HALSSJUKDOMAR (OTO-RHINO-LARYNGOLOGI)

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien

Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie

 

България

Ушно-носно-гърлени болести

 

Česká republika

Otorinolaryngologie

 

Danmark

Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme

 

Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

 

Eesti

Otorinolarüngoloogia

 

Ελλάς

Ωτoρινoλαρυγγoλoγία

 

España

Otorrinolaringología

 

France

Oto-rhino-laryngologie

 

Ireland

Otolaryngology

 

Italia

Otorinolaringoiatria

 

Κύπρος

Ωτορινολαρυγγολογία

 

Latvija

Otolaringoloģija

 

Lietuva

Otorinolaringologija

 

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

 

Magyarország

Fül-orr-gégegyógyászat

 

Malta

Otorinolaringoloġija

 

Nederland

Keel-, neus- en oorheelkunde

 

Österreich

Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten

 

Polska

Otorynolaryngologia

 

Portugal

Otorrinolaringologia

 

România

Otorinolaringologie

 

Slovenija

Otorinolaringologija

 

Slovensko

Otorinolaryngológia

 

Suomi/Finland

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar

 

Sverige

Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

 

United Kingdom

Otolaryngology

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

BARN- OCH UNGDOMSMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Pédiatrie/Pediatrie

 

България

Детски болести

 

Česká republika

Dětské lékařství

 

Danmark

Pædiatri eller sygdomme hos børn

 

Deutschland

Kinder und Jugendmedizin

 

Eesti

Pediaatria

 

Ελλάς

Παιδιατρική

 

España

Pediatría y sus áreas específicas

 

France

Pédiatrie

 

Ireland

Paediatrics

 

Italia

Pédiatria

 

Κύπρος

Παιδιατρική

 

Latvija

Pediatrija

 

Lietuva

Vaikų ligos

 

Luxembourg

Pédiatrie

 

Magyarország

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

 

Malta

Pedjatrija

 

Nederland

Kindergeneeskunde

 

Österreich

Kinder — und Jugendheilkunde

 

Polska

Pediatria

 

Portugal

Pediatria

 

România

Pediatrie

 

Slovenija

Pediatrija

 

Slovensko

Pediatria

 

Suomi/Finland

Lastentaudit/Barnsjukdomar

 

Sverige

Barn- och ungdomsmedicin

 

United Kingdom

Paediatrics

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

LUNGSJUKDOMAR (PNEUMOLOGI)

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Pneumologie

 

България

Пневмология и фтизиатрия

 

Česká republika

Tuberkulóza a respirační nemoci

 

Danmark

Medicinske lungesygdomme

 

Deutschland

Pneumologie

 

Eesti

Pulmonoloogia

 

Ελλάς

Φυματιoλoγία- Πνευμoνoλoγία

 

España

Neumología

 

France

Pneumologie

 

Ireland

Respiratory medicine

 

Italia

Malattie dell'apparato respiratorio

 

Κύπρος

Πνευμονολογία — Φυματιολογία

 

Latvija

Ftiziopneimonoloģija

 

Lietuva

Pulmonologija

 

Luxembourg

Pneumologie

 

Magyarország

Tüdőgyógyászat

 

Malta

Mediċina Respiratorja

 

Nederland

Longziekten en tuberculose

 

Österreich

Lungenkrankheiten

 

Polska

Choroby płuc

 

Portugal

Pneumologia

 

România

Pneumologie

 

Slovenija

Pnevmologija

 

Slovensko

Pneumológia a ftizeológia

 

Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi

 

Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

 

United Kingdom

Respiratory medicine

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

UROLOGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Urologie

 

България

Урология

 

Česká republika

Urologie

 

Danmark

Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

 

Deutschland

Urologie

 

Eesti

Uroloogia

 

Ελλάς

Ουρoλoγία

 

España

Urología

 

France

Urologie

 

Ireland

Urology

 

Italia

Urologia

 

Κύπρος

Ουρολογία

 

Latvija

Uroloģija

 

Lietuva

Urologija

 

Luxembourg

Urologie

 

Magyarország

Urológia

 

Malta

Uroloġija

 

Nederland

Urologie

 

Österreich

Urologie

 

Polska

Urologia

 

Portugal

Urologia

 

România

Urologie

 

Slovenija

Urologija

 

Slovensko

Urológia

 

Suomi/Finland

Urologia/Urologi

 

Sverige

Urologi

 

United Kingdom

Urology

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

ORTOPEDI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde

 

България

Ортопедия и травматология

 

Česká republika

Ortopedie

 

Danmark

Ortopædisk kirurgi

 

Deutschland

Orthopädie (und Unfallchirurgie)

 

Eesti

Ortopeedia

 

Ελλάς

Ορθoπεδική

 

España

Cirugía ortopédica y traumatología

 

France

Chirurgie orthopédique et traumatologie

 

Ireland

Trauma and orthopaedic surgery

 

Italia

Ortopedia e traumatologia

 

Κύπρος

Ορθοπεδική

 

Latvija

Traumatoloģija un ortopēdija

 

Lietuva

Ortopedija traumatologija

 

Luxembourg

Orthopédie

 

Magyarország

Ortopédia

 

Malta

Kirurġija Ortopedika

 

Nederland

Orthopedie

 

Österreich

Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

 

Polska

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

 

Portugal

Ortopedia

 

România

Ortopedie şi traumatologie

 

Slovenija

Ortopedska kirurgija

 

Slovensko

Ortopédia

 

Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi

 

Sverige

Ortopedi

 

United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

KLINISK PATOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Anatomie pathologique/Pathologische anatomie

 

България

Обща и клинична патология

 

Česká republika

Patologická anatomie

 

Danmark

Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser

 

Deutschland

Pathologie

 

Eesti

Patoloogia

 

Ελλάς

Παθoλoγική Ανατoμική

 

España

Anatomía patológica

 

France

Anatomie et cytologie pathologiques

 

Ireland

Histopathology

 

Italia

Anatomia patologica

 

Κύπρος

Παθολογοανατομία — Ιστολογία

 

Latvija

Patoloģija

 

Lietuva

Patologija

 

Luxembourg

Anatomie pathologique

 

Magyarország

Patológia

 

Malta

Istopatoloġija

 

Nederland

Pathologie

 

Österreich

Pathologie

 

Polska

Patomorfologia

 

Portugal

Anatomia patologica

 

România

Anatomie patologică

 

Slovenija

Anatomska patologija in citopatologija

 

Slovensko

Patologická anatómia

 

Suomi/Finland

Patologia/Patologi

 

Sverige

Klinisk patologi

 

United Kingdom

Histopathology

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

NEUROLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Neurologie

 

България

Нервни болести

 

Česká republika

Neurologie

 

Danmark

Neurologi eller medicinske nervesygdomme

 

Deutschland

Neurologie

 

Eesti

Neuroloogia

 

Ελλάς

Νευρoλoγία

 

España

Neurología

 

France

Neurologie

 

Ireland

Neurology

 

Italia

Neurologia

 

Κύπρος

Νευρολογία

 

Latvija

Neiroloģija

 

Lietuva

Neurologija

 

Luxembourg

Neurologie

 

Magyarország

Neurológia

 

Malta

Newroloġija

 

Nederland

Neurologie

 

Österreich

Neurologie

 

Polska

Neurologia

 

Portugal

Neurologia

 

România

Neurologie

 

Slovenija

Nevrologija

 

Slovensko

Neurológia

 

Suomi/Finland

Neurologia/Neurologi

 

Sverige

Neurologi

 

United Kingdom

Neurology

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

PSYKIATRI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Psychiatrie

 

България

Психиатрия

 

Česká republika

Psychiatrie

 

Danmark

Psykiatri

 

Deutschland

Psychiatrie und Psychotherapie

 

Eesti

Psühhiaatria

 

Ελλάς

Ψυχιατρική

 

España

Psiquiatría

 

France

Psychiatrie

 

Ireland

Psychiatry

 

Italia

Psichiatria

 

Κύπρος

Ψυχιατρική

 

Latvija

Psihiatrija

 

Lietuva

Psichiatrija

 

Luxembourg

Psychiatrie

 

Magyarország

Pszichiátria

 

Malta

Psikjatrija

 

Nederland

Psychiatrie

 

Österreich

Psychiatrie

 

Polska

Psychiatria

 

Portugal

Psiquiatria

 

România

Psihiatrie

 

Slovenija

Psihiatrija

 

Slovensko

Psychiatria

 

Suomi/Finland

Psykiatria/Psykiatri

 

Sverige

Psykiatri

 

United Kingdom

General psychiatry

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

MEDICINSK RADIOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Radiodiagnostic/Röntgendiagnose

 

България

Образна диагностика

 

Česká republika

Radiologie a zobrazovací metody

 

Danmark

Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse

 

Deutschland

(Diagnostische) Radiologie

 

Eesti

Radioloogia

 

Ελλάς

Ακτινoδιαγνωστική

 

España

Radiodiagnóstico

 

France

Radiodiagnostic et imagerie médicale

 

Ireland

Diagnostic radiology

 

Italia

Radiodiagnostica

 

Κύπρος

Ακτινολογία

 

Latvija

Diagnostiskā radioloģija

 

Lietuva

Radiologija

 

Luxembourg

Radiodiagnostic

 

Magyarország

Radiológia

 

Malta

Radjoloġija

 

Nederland

Radiologie

 

Österreich

Medizinische Radiologie-Diagnostik

 

Polska

Radiologia i diagnostyka obrazowa

 

Portugal

Radiodiagnóstico

 

România

Radiologie-imagistică medicală

 

Slovenija

Radiologija

 

Slovensko

Rádiológia

 

Suomi/Finland

Radiologia/Radiologi

 

Sverige

Medicinsk radiologi

 

United Kingdom

Clinical radiology

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

ALLMÄN ONKOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie

 

България

Лъчелечение

 

Česká republika

Radiační onkologie

 

Danmark

Onkologi

 

Deutschland

Strahlentherapie

 

Eesti

Onkoloogia

 

Ελλάς

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

 

España

Oncología radioterápica

 

France

Oncologie radiothérapique

 

Ireland

Radiation oncology

 

Italia

Radioterapia

 

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική

 

Latvija

Terapeitiskā radioloģija

 

Lietuva

Onkologija radioterapija

 

Luxembourg

Radiothérapie

 

Magyarország

Sugárterápia

 

Malta

Onkoloġija u Radjoterapija

 

Nederland

Radiotherapie

 

Österreich

Strahlentherapie — Radioonkologie

 

Polska

Radioterapia onkologiczna

 

Portugal

Radioterapia

 

România

Radioterapie

 

Slovenija

Radioterapija in onkologija

 

Slovensko

Radiačná onkológia

 

Suomi/Finland

Syöpätaudit/Cancersjukdomar

 

Sverige

Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

 

United Kingdom

Clinical oncology

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

KLINISK BIOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Biologie clinique/Klinische biologie

 

България

Клинична лаборатория

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

Laborimeditsiin

 

Ελλάς

 

 

España

Análisis clínicos

 

France

Biologie médicale

 

Ireland

 

 

Italia

Patologia clinica

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

Laboratorinė medicina

 

Luxembourg

Biologie clinique

 

Magyarország

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

Medizinische Biologie

 

Polska

Diagnostyka laboratoryjna

 

Portugal

Patologia clínica

 

România

Medicină de laborator

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Laboratórna medicína

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

BIOLOGISK HEMATOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Клинична хематология

 

Česká republika

 

 

Danmark

Klinisk blodtypeserologi

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

Hématologie

 

Ireland

 

 

Italia

 

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Hématologie biologique

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

Hematologia clínica

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

MIKROBIOLOGI — BAKTERIOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Микробиология

 

Česká republika

Lékařská mikrobiologie

 

Danmark

Klinisk mikrobiologi

 

Deutschland

Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

1.

Iατρική Βιoπαθoλoγία

2.

Μικρoβιoλoγία

 

España

Microbiología y parasitología

 

France

 

 

Ireland

Microbiology

 

Italia

Microbiologia e virologia

 

Κύπρος

Μικροβιολογία

 

Latvija

Mikrobioloģija

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Microbiologie

 

Magyarország

Orvosi mikrobiológia

 

Malta

Mikrobijoloġija

 

Nederland

Medische microbiologie

 

Österreich

Hygiene und Mikrobiologie

 

Polska

Mikrobiologia lekarska

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

Klinična mikrobiologija

 

Slovensko

Klinická mikrobiológia

 

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

 

Sverige

Klinisk bakteriologi

 

United Kingdom

Medical microbiology and virology

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

KLINISK BIOKEMI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Биохимия

 

Česká republika

Klinická biochemie

 

Danmark

Klinisk biokemi

 

Deutschland

Laboratoriumsmedizin

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Bioquímica clínica

 

France

 

 

Ireland

Chemical pathology

 

Italia

Biochimica clinica

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Chimie biologique

 

Magyarország

 

 

Malta

Patoloġija Kimika

 

Nederland

Klinische chemie

 

Österreich

Medizinische und Chemische Labordiagnostik

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

Medicinska biokemija

 

Slovensko

Klinická biochémia

 

Suomi/Finland

Kliininen kemia/Klinisk kemi

 

Sverige

Klinisk kemi

 

United Kingdom

Chemical pathology

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

KLINISK IMMUNOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Клинична имунология

Имунология

 

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

 

Danmark

Klinisk immunologi

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Inmunología

 

France

 

 

Ireland

Immunology (clinical and laboratory)

 

Italia

 

 

Κύπρος

Ανοσολογία

 

Latvija

Imunoloģija

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Immunologie

 

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

 

Malta

Immunoloġija

 

Nederland

 

 

Österreich

Immunologie

 

Polska

Immunologia kliniczna

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

Klinisk immunologi

 

United Kingdom

Immunology

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

PLASTIKKIRURGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

 

България

Пластично-възстановителна хирургия

 

Česká republika

Plastická chirurgie

 

Danmark

Plastikkirurgi

 

Deutschland

Plastische (und Ästhetische) Chirurgie

 

Eesti

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

 

Ελλάς

Πλαστική Χειρoυργική

 

España

Cirugía plástica, estética y reparadora

 

France

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

 

Ireland

Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

 

Italia

Chirurgia plastica e ricostruttiva

 

Κύπρος

Πλαστική Χειρουργική

 

Latvija

Plastiskā ķirurģija

 

Lietuva

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie plastique

 

Magyarország

Plasztikai (égési) sebészet

 

Malta

Kirurġija Plastika

 

Nederland

Plastische chirurgie

 

Österreich

Plastische Chirurgie

 

Polska

Chirurgia plastyczna

 

Portugal

Cirurgia plástica e reconstrutiva

 

România

Chirurgie plastică — microchirurgie reconstructivă

 

Slovenija

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

 

Slovensko

Plastická chirurgia

 

Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

 

Sverige

Plastikkirurgi

 

United Kingdom

Plastic surgery

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

THORAXKIRURGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax

 

България

Гръдна хирургия

Кардиохирургия

 

Česká republika

Kardiochirurgie

 

Danmark

Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme

 

Deutschland

Thoraxchirurgie

 

Eesti

Torakaalkirurgia

 

Ελλάς

Χειρoυργική Θώρακoς

 

España

Cirugía torácica

 

France

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

 

Ireland

Thoracic surgery

 

Italia

Chirurgia toracica; Cardiochirurgia

 

Κύπρος

Χειρουργική Θώρακος

 

Latvija

Torakālā ķirurģija

 

Lietuva

Krūtinės chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie thoracique

 

Magyarország

Mellkassebészet

 

Malta

Kirurġija Kardjo-Toraċika

 

Nederland

Cardio-thoracale chirurgie

 

Österreich

 

 

Polska

Chirurgia klatki piersiowej

 

Portugal

Cirurgia cardiotorácica

 

România

Chirurgie toracică

 

Slovenija

Torakalna kirurgija

 

Slovensko

Hrudníková chirurgia

 

Suomi/Finland

Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi

 

Sverige

Thoraxkirurgi

 

United Kingdom

Cardo-thoracic surgery

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

BARN- OCH UNGDOMSKIRURGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Детска хирургия

 

Česká republika

Dětská chirurgie

 

Danmark

 

 

Deutschland

Kinderchirurgie

 

Eesti

Lastekirurgia

 

Ελλάς

Χειρoυργική Παίδων

 

España

Cirugía pediátrica

 

France

Chirurgie infantile

 

Ireland

Paediatric surgery

 

Italia

Chirurgia pediatrica

 

Κύπρος

Χειρουργική Παίδων

 

Latvija

Bērnu ķirurģija

 

Lietuva

Vaikų chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie pédiatrique

 

Magyarország

Gyermeksebészet

 

Malta

Kirurgija Pedjatrika

 

Nederland

 

 

Österreich

Kinderchirurgie

 

Polska

Chirurgia dziecięca

 

Portugal

Cirurgia pediátrica

 

România

Chirurgie pediatrică

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Detská chirurgia

 

Suomi/Finland

Lastenkirurgia/Barnkirurgi

 

Sverige

Barn- och ungdomskirurgi

 

United Kingdom

Paediatric surgery

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

KÄRLKIRURGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde

 

България

Съдова хирургия

 

Česká republika

Cévní chirurgie

 

Danmark

Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme

 

Deutschland

Gefäβchirurgie

 

Eesti

Kardiovaskulaarkirurgia

 

Ελλάς

Αγγειoχειρoυργική

 

España

Angiología y cirugía vascular

 

France

Chirurgie vasculaire

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia vascolare

 

Κύπρος

Χειρουργική Αγγείων

 

Latvija

Asinsvadu ķirurģija

 

Lietuva

Kraujagyslių chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie vasculaire

 

Magyarország

Érsebészet

 

Malta

Kirurġija Vaskolari

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Chirurgia naczyniowa

 

Portugal

Cirurgia vascular

 

România

Chirurgie vasculară

 

Slovenija

Kardiovaskularna kirurgija

 

Slovensko

Cievna chirurgia

 

Suomi/Finland

Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

KARDIOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Cardiologie

 

България

Кардиология

 

Česká republika

Kardiologie

 

Danmark

Kardiologi

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie

 

Eesti

Kardioloogia

 

Ελλάς

Καρδιoλoγία

 

España

Cardiología

 

France

Pathologie cardio-vasculaire

 

Ireland

Cardiology

 

Italia

Cardiologia

 

Κύπρος

Καρδιολογία

 

Latvija

Kardioloģija

 

Lietuva

Kardiologija

 

Luxembourg

Cardiologie et angiologie

 

Magyarország

Kardiológia

 

Malta

Kardjoloġija

 

Nederland

Cardiologie

 

Österreich

 

 

Polska

Kardiologia

 

Portugal

Cardiologia

 

România

Cardiologie

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Kardiológia

 

Suomi/Finland

Kardiologia/Kardiologi

 

Sverige

Kardiologi

 

United Kingdom

Cardiology

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

GASTROENTEROLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Gastro-entérologie/gastroenterologie

 

България

Гастроентерология

 

Česká republika

Gastroenterologie

 

Danmark

Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie

 

Eesti

Gastroenteroloogia

 

Ελλάς

Γαστρεντερoλoγία

 

España

Aparato digestivo

 

France

Gastro-entérologie et hépatologie

 

Ireland

Gastro-enterology

 

Italia

Gastroenterologia

 

Κύπρος

Γαστρεντερολογία

 

Latvija

Gastroenteroloģija

 

Lietuva

Gastroenterologija

 

Luxembourg

Gastro-entérologie

 

Magyarország

Gasztroenterológia

 

Malta

Gastroenteroloġija

 

Nederland

Leer van maag-darm-leverziekten

 

Österreich

 

 

Polska

Gastroenterologia

 

Portugal

Gastrenterologia

 

România

Gastroenterologie

 

Slovenija

Gastroenterologija

 

Slovensko

Gastroenterológia

 

Suomi/Finland

Gastroenterologia/Gastroenterologi

 

Sverige

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

 

United Kingdom

Gastro-enterology

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

REUMATOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Rhumathologie/reumatologie

 

България

Ревматология

 

Česká republika

Revmatologie

 

Danmark

Reumatologi

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie

 

Eesti

Reumatoloogia

 

Ελλάς

Ρευματoλoγία

 

España

Reumatología

 

France

Rhumathologie

 

Ireland

Rheumatology

 

Italia

Reumatologia

 

Κύπρος

Ρευματολογία

 

Latvija

Reimatoloģija

 

Lietuva

Reumatologija

 

Luxembourg

Rhumathologie

 

Magyarország

Reumatológia

 

Malta

Rewmatoloġija

 

Nederland

Reumatologie

 

Österreich

 

 

Polska

Reumatologia

 

Portugal

Reumatologia

 

România

Reumatologie

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Reumatológia

 

Suomi/Finland

Reumatologia/Reumatologi

 

Sverige

Reumatologi

 

United Kingdom

Rheumatology

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

HEMATOLOGI

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Трансфузионна хематология

 

Česká republika

Hematologie a transfúzní lékařství

 

Danmark

Hæmatologi eller blodsygdomme

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie

 

Eesti

Hematoloogia

 

Ελλάς

Αιματoλoγία

 

España

Hematología y hemoterapia

 

France

 

 

Ireland

Haematology (clinical and laboratory)

 

Italia

Ematologia

 

Κύπρος

Αιματολογία

 

Latvija

Hematoloģija

 

Lietuva

Hematologija

 

Luxembourg

Hématologie

 

Magyarország

Haematológia

 

Malta

Ematoloġija

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Hematologia

 

Portugal

Imuno-hemoterapia

 

România

Hematologie

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Hematológia a transfúziológia

 

Suomi/Finland

Kliininen hematologia/Klinisk hematologi

 

Sverige

Hematologi

 

United Kingdom

Haematology

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

ENDOKRINOLOGI

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Ендокринология и болести на обмяната

 

Česká republika

Endokrinologie

 

Danmark

Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie

 

Eesti

Endokrinoloogia

 

Ελλάς

Ενδoκρινoλoγία

 

España

Endocrinología y nutrición

 

France

Endocrinologie, maladies métaboliques

 

Ireland

Endocrinology and diabetes mellitus

 

Italia

Endocrinologia e malattie del ricambio

 

Κύπρος

Ενδοκρινολογία

 

Latvija

Endokrinoloģija

 

Lietuva

Endokrinologija

 

Luxembourg

Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

 

Magyarország

Endokrinológia

 

Malta

Endokrinoloġija u Dijabete

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Endokrynologia

 

Portugal

Endocrinologia

 

România

Endocrinologie

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Endokrinológia

 

Suomi/Finland

Endokrinologia/endokrinologi

 

Sverige

Endokrina sjukdomar

 

United Kingdom

Endocrinology and diabetes mellitus

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

REHABILITERINGSMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien

Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie

 

България

Физикална и рехабилитационна медицина

 

Česká republika

Rehabilitační a fyzikální medicína

 

Danmark

 

 

Deutschland

Physikalische und Rehabilitative Medizin

 

Eesti

Taastusravi ja füsiaatria

 

Ελλάς

Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση

 

España

Medicina física y rehabilitación

 

France

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

 

Ireland

 

 

Italia

Medicina fisica e riabilitazione

 

Κύπρος

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

 

Latvija

Rehabilitoloģija

Fiziskā rehabilitācija

Fizikālā medicīna

 

Lietuva

Fizinė medicina ir reabilitacija

 

Luxembourg

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

 

Magyarország

Fizioterápia

 

Malta

 

 

Nederland

Revalidatiegeneeskunde

 

Österreich

Physikalische Medizin

 

Polska

Rehabilitacja medyczna

 

Portugal

Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação

 

România

Recuperare, medicină fizică şi balneologie

 

Slovenija

Fizikalna in rehabilitacijska medicina

 

Slovensko

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

 

Suomi/Finland

Fysiatria/fysiatri

 

Sverige

Rehabiliteringsmedicin

 

United Kingdom

 

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

STOMATOLOGI

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Estomatología

 

France

Stomatologie

 

Ireland

 

 

Italia

Odontostomatologia (hasta el 31 de diciembre de 1994)

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Stomatologie

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

Estomatologia

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

NEUROPSYKIATRI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Neuropsychiatrie

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Νευρoλoγία — Ψυχιατρική

 

España

 

 

France

Neuropsychiatrie

 

Ireland

 

 

Italia

Neuropsichiatria (hasta el 31 de octubre de 1999)

 

Κύπρος

Νευρολογία — Ψυχιατρική

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Neuropsychiatrie

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

Zenuw — en zielsziekten

 

Österreich

Neurologie und Psychiatrie

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Neuropsychiatria

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

HUD- OCH KÖNSSJUKDOMAR

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien

Dermato-vénéréologie/dermato-venerologie

 

България

Кожни и венерически болести

 

Česká republika

Dermatovenerologie

 

Danmark

Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme

 

Deutschland

Haut — und Geschlechtskrankheiten

 

Eesti

Dermatoveneroloogia

 

Ελλάς

Δερματoλoγία — Αφρoδισιoλoγία

 

España

Dermatología médico-quirúrgica y venereología

 

France

Dermatologie et vénéréologie

 

Ireland

 

 

Italia

Dermatologia e venerologia

 

Κύπρος

Δερματολογία — Αφροδισιολογία

 

Latvija

Dermatoloģija un veneroloģija

 

Lietuva

Dermatovenerologija

 

Luxembourg

Dermato-vénéréologie

 

Magyarország

Bőrgyógyászat

 

Malta

Dermato-venerejoloġija

 

Nederland

Dermatologie en venerologie

 

Österreich

Haut- und Geschlechtskrankheiten

 

Polska

Dermatologia i wenerologia

 

Portugal

Dermatovenereologia

 

România

Dermatovenerologie

 

Slovenija

Dermatovenerologija

 

Slovensko

Dermatovenerológia

 

Suomi/Finland

Ihotaudit ja allergologia/hudsjukdomar och allergologi

 

Sverige

Hud- och könssjukdomar

 

United Kingdom

 

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

DERMATOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Dermatology

 

Italia

 

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

 

 

Malta

Dermatoloġija

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Dermatology

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

VENEREOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Genito-urinary-medicine

 

Italia

 

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

 

 

Malta

Mediċina Uro-ġenetali

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Genito-urinary medicine

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

RADIOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Радиобиология

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Radiologie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Ακτινoλoγία — Ραδιoλoγία

 

España

Electrorradiología

 

France

Electro-radiologie

 

Ireland

Radiology

 

Italia

Radiologia (hasta el 31 de octubre de 1993)

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Électroradiologie

 

Magyarország

Radiológia

 

Malta

 

 

Nederland

Radiologie

 

Österreich

Radiologie

 

Polska

 

 

Portugal

Radiologia

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

TROPIKMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Tropical medicine

 

Italia

Medicina tropicale

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

Trópusi betegségek

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene

 

Polska

Medycyna transportu

 

Portugal

Medicina tropical

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Tropická medicína

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Tropical medicine

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Psychiatrie infanto-junvénile/Kinder en Jeugdpsychiatrie

 

България

Детска психиатрия

 

Česká republika

Dětská a dorostová psychiatrie

 

Danmark

Børne- og ungdomspsykiatri

 

Deutschland

Kinder — und Jugendpsychiatrie und — psychotherapie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Παιδoψυχιατρική

 

España

 

 

France

Pédo-psychiatrie

 

Ireland

Child and adolescent psychiatry

 

Italia

Neuropsichiatria infantile

 

Κύπρος

Παιδοψυχιατρική

 

Latvija

Bērnu psihiatrija

 

Lietuva

Vaikų ir paauglių psichiatrija

 

Luxembourg

Psychiatrie infantile

 

Magyarország

Gyermek- és ifjúságpszichiátria

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Psychiatria dzieci i młodzieży

 

Portugal

Pedopsiquiatria

 

România

Psihiatrie pediatrică

 

Slovenija

Otroška in mladostniška psihiatrija

 

Slovensko

Detská psychiatria

 

Suomi/Finland

Lastenpsykiatria/barnpsykiatri

 

Sverige

Barn- och ungdomspsykiatri

 

United Kingdom

Child and adolescent psychiatry

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

GERIATRIK

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Гериатрична медицина

 

Česká republika

Geriatrie

 

Danmark

Geriatri eller alderdommens sygdomme

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Geriatría

 

France

 

 

Ireland

Geriatric medicine

 

Italia

Geriatria

 

Κύπρος

Γηριατρική

 

Latvija

 

 

Lietuva

Geriatrija

 

Luxembourg

Gériatrie

 

Magyarország

Geriátria

 

Malta

Ġerjatrija

 

Nederland

Klinische geriatrie

 

Österreich

 

 

Polska

Geriatria

 

Portugal

 

 

România

Geriatrie şi gerontologie

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Geriatria

 

Suomi/Finland

Geriatria/geriatri

 

Sverige

Geriatrik

 

United Kingdom

Geriatrics

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

MEDICINSKA NJURSJUKDOMAR (NEFROLOGI)

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Нефрология

 

Česká republika

Nefrologie

 

Danmark

Nefrologi eller medicinske nyresygdomme

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie

 

Eesti

Nefroloogia

 

Ελλάς

Νεφρoλoγία

 

España

Nefrología

 

France

Néphrologie

 

Ireland

Nephrology

 

Italia

Nefrologia

 

Κύπρος

Νεφρολογία

 

Latvija

Nefroloģija

 

Lietuva

Nefrologija

 

Luxembourg

Néphrologie

 

Magyarország

Nefrológia

 

Malta

Nefroloġija

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Nefrologia

 

Portugal

Nefrologia

 

România

Nefrologie

 

Slovenija

Nefrologija

 

Slovensko

Nefrológia

 

Suomi/Finland

Nefrologia/nefrologi

 

Sverige

Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

 

United Kingdom

Renal medicine

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

INFEKTIONSSJUKDOMAR

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Инфекциозни болести

 

Česká republika

Infekční lékařství

 

Danmark

Infektionsmedicin

 

Deutschland

 

 

Eesti

Infektsioonhaigused

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Infectious diseases

 

Italia

Malattie infettive

 

Κύπρος

Λοιμώδη Νοσήματα

 

Latvija

Infektoloģija

 

Lietuva

Infektologija

 

Luxembourg

Maladies contagieuses

 

Magyarország

Infektológia

 

Malta

Mard Infettiv

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Choroby zakaźne

 

Portugal

Infecciologia

 

România

Boli infecţioase

 

Slovenija

Infektologija

 

Slovensko

Infektológia

 

Suomi/Finland

Infektiosairaudet/infektionssjukdomar

 

Sverige

Infektionssjukdomar

 

United Kingdom

Infectious diseases

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

SOCIALMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Социална медицина и здравен мениджмънт

Комунална хигиена

 

Česká republika

Hygiena a epidemiologie

 

Danmark

Samfundsmedicin

 

Deutschland

Öffentliches Gesundheitswesen

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Κοινωνική Ιατρική

 

España

Medicina preventiva y salud pública

 

France

Santé publique et médecine sociale

 

Ireland

Public health medicine

 

Italia

Igiene e medicina preventiva

 

Κύπρος

Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Santé publique

 

Magyarország

Megelőző orvostan és népegészségtan

 

Malta

Saħħa Pubblika

 

Nederland

Maatschappij en gezondheid

 

Österreich

Sozialmedizin

 

Polska

Zdrowie publiczne, epidemiologia

 

Portugal

Saúde pública

 

România

Sănătate publică şi management

 

Slovenija

Javno zdravje

 

Slovensko

Verejné zdravotníctvo

 

Suomi/Finland

Terveydenhuolto/hälsovård

 

Sverige

Socialmedicin

 

United Kingdom

Public health medicine

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

KLINISK FARMAKOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Клинична фармакология и терапия

Фармакология

 

Česká republika

Klinická farmakologie

 

Danmark

Klinisk farmakologi

 

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Farmacología clínica

 

France

 

 

Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics

 

Italia

Farmacologia

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

Klinikai farmakológia

 

Malta

Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika

 

Nederland

 

 

Österreich

Pharmakologie und Toxikologie

 

Polska

Farmakologia kliniczna

 

Portugal

 

 

România

Farmacologie clinică

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Klinická farmakológia

 

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja lääkehoito/klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

 

Sverige

Klinisk farmakologi

 

United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

YRKES- OCH MILJÖMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Médecine du travail/arbeidsgeneeskunde

 

България

Трудова медицина

 

Česká republika

Pracovní lékařství

 

Danmark

Arbejdsmedicin

 

Deutschland

Arbeitsmedizin

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Iατρική της Εργασίας

 

España

Medicina del trabajo

 

France

Médecine du travail

 

Ireland

Occupational medicine

 

Italia

Medicina del lavoro

 

Κύπρος

Ιατρική της Εργασίας

 

Latvija

Arodslimības

 

Lietuva

Darbo medicina

 

Luxembourg

Médecine du travail

 

Magyarország

Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

 

Malta

Mediċina Okkupazzjonali

 

Nederland

Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde

Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

 

Österreich

Arbeits- und Betriebsmedizin

 

Polska

Medycyna pracy

 

Portugal

Medicina do trabalho

 

România

Medicina muncii

 

Slovenija

Medicina dela, prometa in športa

 

Slovensko

Pracovné lekárstvo

 

Suomi/Finland

Työterveyshuolto/företagshälsovård

 

Sverige

Yrkes- och miljömedicin

 

United Kingdom

Occupational medicine

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

ALLERGISJUKDOMAR

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Клинична алергология

 

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

 

Danmark

Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme