EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0079

Rådets direktiv 2006/79/EG av den 5 oktober 2006 om befrielse från införselskatter på varor i småförsändelser av icke-kommersiell karaktär från tredjeländer (kodifierad version)

OJ L 286, 17.10.2006, p. 15–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 526–529 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 146 - 149

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/79/oj

17.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/15


RÅDETS DIREKTIV 2006/79/EG

av den 5 oktober 2006

om befrielse från införselskatter på varor i småförsändelser av icke-kommersiell karaktär från tredjeländer

(kodifierad version)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 78/1035/EEG av den 19 december 1978 om befrielse från införselskatter på varor i småförsändelser av icke-kommersiell karaktär från tredje land (3) har ändrats flera gånger (4) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

Befrielse från omsättningsskatter och punktskatter bör gälla vid införsel av småförsändelser av icke-kommersiell karaktär från tredjeländer.

(3)

För detta ändamål bör de gränser inom vilka sådan befrielse skall tillämpas av praktiska skäl så långt möjligt vara samma som de som har fastställts för gemenskapssystemet för tullbefrielse i rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (5).

(4)

Det är nödvändigt att fastställa särskilda begränsningar för vissa varor på grund av den höga skattesats de för närvarande är underkastade i medlemsstaterna.

(5)

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande i nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga I del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Varor i små försändelser av icke-kommersiell karaktär som skickas från ett tredjeland av enskilda personer till andra enskilda personer i en medlemsstat skall vid införsel vara befriade från omsättningsskatt och punktskatt.

2.   I punkt 1 avses med ”småförsändelser av icke-kommersiell karaktär” försändelser som

a)

är av tillfällig natur,

b)

innehåller varor endast avsedda för mottagarens eller dennes familjs eget bruk, av en beskaffenhet och till en mängd som inte tyder på att de importeras för något kommersiellt ändamål,

c)

innehåller varor med ett sammanlagt värde som inte överstiger 45 EUR,

d)

skickas av avsändaren till mottagaren utan betalning av något slag.

Artikel 2

1.   Artikel 1 skall tillämpas på nedan uppräknade varor med förbehåll för följande kvantitativa begränsningar:

a)

Tobaksvaror

i)

50 cigaretter

eller

ii)

25 cigariller (cigarrer med en högsta vikt av tre gram per styck),

eller

iii)

10 cigarrer

eller

iv)

50 gram röktobak.

b)

Alkohol och alkoholhaltiga drycker:

i)

destillerade drycker och spritdrycker med en alkoholhalt över 22 volymprocent; odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av minst 80 volymprocent: en standardflaska (högst 1 liter),

eller

ii)

destillerade drycker och spritdrycker samt aperitifer på vin- eller alkoholbas, taffia, saké eller liknande drycker, med en alkoholhalt på högst 22 volymprocent, mousserande viner, likörviner: en standardflaska (högst 1 liter),

eller

iii)

icke-mousserande lättviner: två liter.

c)

Parfymer: 50 gram,

eller

luktvatten: 0,25 liter eller 8 ounces

d)

kaffe: 500 gram

eller

kaffeextrakt och kaffeessenser: 200 gram

e)

te: 100 gram

eller

teextrakt och teessenser: 40 gram.

2.   Medlemsstaterna kan sänka kvantiteterna av de varor som avses i punkt 1 som kan komma i fråga för befrielse från omsättningsskatt och punktskatt eller helt och hållet avskaffa befrielse för sådana varor.

Artikel 3

När varor av de slag som avses i artikel 2 ingår i en småförsändelse av icke-kommersiell karaktär i större kvantiteter än de som där fastställts skall de i sin helhet undantas från skattebefrielse.

Artikel 4

1.   Det motvärde av euro i nationell valuta som skall gälla vid genomförandet av detta direktiv skall fastställas en gång om året. Växelkurserna första vardagen i oktober skall gälla med verkan från och med den 1 januari påföljande år.

2.   Medlemsstaterna får avrunda de belopp i nationell valuta som blir resultatet av den omvandling som föreskrivs i artikel 1.2, förutsatt att avrundningen inte överstiger 2 EUR.

3.   Medlemsstaterna får bibehålla de belopp för skattebefrielse som är i kraft vid tidpunkten för den årliga jämkning som föreskrivs i punkt 1 om omvandlingen av beloppen uttryckta i euro före avrundning enligt punkt 2 skulle leda till en förändring med mindre än 5 % av det skattefria beloppet uttryckt i nationell valuta.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen skall underrätta de övriga medlemsstaterna om detta.

Artikel 6

Direktiv 78/1035/EEG, skall upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande i nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga I del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar till det här direktivet och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 7

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 5 oktober 2006.

På rådets vägnar

K. RAJAMÄKI

Ordförande


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(3)  EGT L 366, 28.12.1978, s. 34. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(4)  Se bilaga I del A.

(5)  EGT L 105, 23.4.1983, s. 1. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.


BILAGA I

DEL A

Upphävt direktiv och ändringar av det i kronologisk ordning

Rådets direktiv 78/1035/EEG (1)

(EGT L 366, 28.12.1978, s. 34)

 

Rådets direktiv 81/933/EEG

(EGT L 338, 25.11.1981, s. 24)

endast artikel 2

Rådets direktiv 85/576/EEG

(EGT L 372, 31.12.1985, s. 30)

 


DEL B

Tidsfrister för införlivande i nationell lagstiftning

(som avses i artikel 6)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

78/1035/EEG

1 januari 1979

81/933/EEG

31 december 1981

85/576/EEG

30 juni 1986


(1)  Direktiv 78/1035/EEG har dessutom ändrats genom 1994 års anslutningsakt.


BILAGA II

JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 78/1035/EEG

Detta direktiv

Artikel 1.1

Artikel 1.1

Artikel 1.2, första strecksatsen

Artikel 1.2 a

Artikel 1.2, andra strecksatsen

Artikel 1.2 b

Artikel 1.2, tredje strecksatsen

Artikel 1.2 c

Artikel 1.2, fjärde strecksatsen

Artikel 1.2 d

Artikel 2.1 a, från orden ”50 cigaretter” till orden ”50 gram röktobak.”

Artikel 2.1 a, punkterna i–iv

Artikel 2.1 b

Artikel 2.1 b

Artikel 2.1 b, första strecksatsen

Artikel 2.1 b i

Artikel 2.1 b, andra strecksatsen

Artikel 2.1 b ii

Artikel 2.1 b, tredje strecksatsen

Artikel 2.1 b iii

Artikel 2.1 c, d och e

Artikel 2.1 c, d och e

Artikel 2.2

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.1

Artikel 4.3

Artikel 4.2

Artikel 4.4

Artikel 4.3

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Bilaga I

Bilaga II


Top