EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0069

Rådets direktiv 2006/69/EG av den 24 juli 2006 om ändring av direktiv 77/388/EEG när det gäller vissa åtgärder för att förenkla uppbörden av mervärdesskatt och för att förhindra skatteflykt eller skatteundandragande samt om upphävande av vissa beslut om tillstånd till avvikelser

OJ L 221, 12.8.2006, p. 9–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 232–237 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 247 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 247 - 252

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; tyst upphävande genom 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/69/oj

12.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 221/9


RÅDETS DIREKTIV 2006/69/EG

av den 24 juli 2006

om ändring av direktiv 77/388/EEG när det gäller vissa åtgärder för att förenkla uppbörden av mervärdesskatt och för att förhindra skatteflykt eller skatteundandragande samt om upphävande av vissa beslut om tillstånd till avvikelser

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

I syfte att bekämpa skatteflykt eller skatteundandragande samt förenkla förfarandet för uppbörd av mervärdesskatt har enskilda medlemsstater på olika villkor beviljats vissa avvikelser som rör likartade problem, i enlighet med artikel 27.1 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (3). En lösning på dessa problem bör bli tillgänglig för alla medlemsstater genom att lämpliga åtgärder införs i detta direktiv. Åtgärderna i fråga bör vara proportionella och begränsas till vad som är nödvändigt för att råda bot på det aktuella problemet. Eftersom behoven är olika i olika medlemsstater bör införlivandet av bestämmelserna i direktivet begränsas till att samtliga medlemsstater ges möjlighet att anta de berörda bestämmelserna när behov uppstår.

(2)

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att vidta åtgärder för att se till att de i direktiv 77/388/EEG föreskrivna åtgärderna i fråga om fastställande av beskattningsbar person och överlåtelse av en rörelse enligt fortlevnadsprincipen inte utnyttjas för skatteflykt och skatteundandragande.

(3)

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att under vissa klart angivna omständigheter ingripa med avseende på värdet av leveranser, tillhandahållanden och förvärv i syfte att förhindra skattebortfall genom att förbundna parter utnyttjas för att uppnå skattefördelar.

(4)

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att i beskattningsunderlaget för en transaktion som innebär arbete utfört på investeringsguld som tillhandahållits av en kund inbegripa värdet av detta investeringsguld, om guldet bearbetats på ett sådant sätt att det upphör att vara investeringsguld.

(5)

Det bör tydligt understrykas att vissa tjänster med egenskaper liknande kapitalvaror får omfattas av den ordning som medger justering av avdrag för kapitalvaror, under tillgångens hela livslängd och på grundval av dess faktiska användning.

(6)

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att i vissa bestämda fall fastställa att mottagaren av varor eller tjänster skall vara skyldig att betala och redovisa mervärdesskatt. Detta bör hjälpa medlemsstaterna att förenkla reglerna och förhindra skatteflykt och skatteundandragande inom vissa sektorer och för vissa typer av transaktioner.

(7)

Direktiv 77/388/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Följaktligen bör medlemsstaterna inte längre kunna tilllämpa enskilda avvikelser som de har beviljats genom vissa rådsbeslut som antagits i enlighet med artikel 27.1 i direktiv 77/388/EEG och som omfattas av bestämmelserna i det här direktivet. De berörda besluten bör därför uttryckligen upphävas. Det här direktivet bör inte påverka de åtgärder som tillämpas av medlemsstaterna i enlighet med artikel 27.5 i direktiv 77/388/EEG. Det bör inte heller påverka avvikelser som beviljats i enlighet med artikel 27.1 i det direktivet och som inte har upphävts genom det här direktivet.

(9)

Tillämpningen av vissa bestämmelser i detta direktiv bör vara frivillig, och de bör ge medlemsstaterna ett visst handlingsutrymme. När det är lämpligt av öppenhetsskäl bör det fastställas att medlemsstaterna skall informera de övriga medlemsstaterna genom den rådgivande kommitté för mervärdesskatt som inrättats genom artikel 29 i direktiv 77/388/EEG om nationell lagstiftning som antagits i enlighet med dessa bestämmelser. Denna information bör inte vara nödvändig när det gäller nationella åtgärder som antagits i enlighet med ett beslut som upphävs genom det här direktivet eller som upphör att gälla den dag som det här direktivet träder i kraft, men som en medlemsstat fortsätter att tillämpa i enlighet med bestämmelserna i det här direktivet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 77/388/EEG skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 4.4 skall följande stycke läggas till:

”En medlemsstat, som utnyttjar den valmöjlighet som fastställs i andra stycket, får anta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skatteflykt eller skatteundandragande genom utnyttjande av denna bestämmelse.”

2.

I artikel 5.8 skall andra meningen ersättas med följande:

”Vid behov får medlemsstaterna, i fall där mottagaren inte till fullo är beskattningsbar, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att hindra konkurrenssnedvridning. De får också anta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skatteflykt eller skatteundandragande genom utnyttjande av denna bestämmelse.”

3.

Artikel 11 A skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 d skall andra stycket utgå.

b)

Följande punkter skall läggas till:

”5.   Medlemsstaterna skall ha valfrihet att i beskattningsunderlaget för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster ta med värdet av sådant från skatteplikt undantaget investeringsguld som avses i artikel 26b, vilket tillhandahållits av kunden för att utnyttjas som bas för bearbetning och därigenom förlorar sin status som investeringsguld som är undantaget från mervärdesskatt vid leverans av sådana varor eller tillhandahållande av sådana tjänster. Det värde som skall användas är marknadsvärdet på investeringsguldet vid den tidpunkt då varorna levereras eller tjänsterna tillhandahålls.

6.   För att förhindra skatteflykt eller skatteundandragande får medlemsstaterna vidta åtgärder för att säkerställa att beskattningsunderlaget för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster motsvarar marknadsvärdet. Denna möjlighet får utnyttjas endast vid leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster där det föreligger familjeband eller andra nära personliga band, organisatoriska band, band på grund av medlemskap, äganderättsliga band, finansiella band eller juridiska band enligt medlemsstatens definition. Vid tillämpningen av denna bestämmelse får även bandet mellan arbetsgivare och arbetstagare eller mellan arbetsgivaren och arbetstagarens familj eller alla andra personer som står arbetstagaren nära betraktas som juridiska band.

Valfriheten i första stycket får tillämpas endast i följande fall:

a)

Om ersättningen är lägre än marknadsvärdet och mottagaren av leveransen eller tillhandahållandet inte har full avdragsrätt enligt artikel 17.

b)

Om ersättningen är lägre än marknadsvärdet, leverantören eller tillhandahållaren inte har full avdragsrätt enligt artikel 17 och leveransen eller tillhandahållandet omfattas av ett undantag från skatteplikt enligt artikel 13 eller artikel 28.3 b.

c)

Om ersättningen är högre än marknadsvärdet och leverantören eller tillhandahållaren inte har full avdragsrätt enligt artikel 17.

Vid tillämpningen av första och andra stycket får medlemsstaterna fastställa för vilka kategorier av leverantörer, tillhandahållare eller mottagare dessa åtgärder skall tillämpas.

Medlemsstaterna skall informera den kommitté som inrättas enligt artikel 29 i detta direktiv om alla nya nationella åtgärder som antagits i enlighet med bestämmelserna i denna punkt.

7.   Vid tillämpningen av detta direktiv skall med ’marknadsvärde’ avses hela det belopp som mottagaren av en vara eller tjänst, i samma försäljningsled där leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster äger rum, i fri konkurrens skulle få betala till en oberoende leverantör eller tjänsteleverantör i den medlemsstat där transaktionen beskattas för att erhålla ifrågavarande varor eller tjänster vid den tidpunkten.

Om ingen jämförbar leverans av varor eller inget tillhandahållande av tjänster kan konfronteras, skall marknadsvärdet med avseende på varor utgöra ett belopp som inte understiger inköpspriset för varorna eller för liknande varor eller, om det inte finns något inköpspris, självkostnadspriset, bestämda vid tidpunkten för transaktionen; med avseende på tjänster skall marknadsvärdet inte understiga den beskattningsbara personens kostnad för att tillhandahålla tjänsten.”

4.

Artikel 17.4, i dess lydelse enligt artikel 28f.1, skall ändras på följande sätt:

a)

I andra stycket a skall orden ”artikel 21.1 a och c” ersättas med ”artikel 21.1 a, 21.1 c eller 21.1 f eller 21.2 c”.

b)

I andra stycket b skall orden ”artikel 21.1 a” ersättas med ”artikel 21.1 a eller 21.1 f eller 21.2 c”.

5.

I artikel 18.1 d, i dess lydelse enligt artikel 28f.2, skall orden ”artikel 21.1” ersättas med ”artikel 21.1 eller artikel 21.2 c”.

6.

I artikel 20.4 skall följande stycke läggas till:

”Medlemsstaterna får även tillämpa punkterna 2 och 3 på tjänster med egenskaper liknande dem som normalt tillskrivs kapitalvaror.”

7.

I artikel 21.2, i dess lydelse enligt artikel 28g, skall följande läggas till:

”c)

För följande leveranser av varor och tjänster får medlemsstaterna föreskriva att den betalningsskyldiga personen är den beskattningsbara person åt vilken dessa leveranser eller tillhandahållanden görs:

i)

Tillhandahållande av bygg-, reparations-, rengörings-, underhålls-, ombyggnads- och rivningstjänster avseende fast egendom, samt överlämnande av byggnadsarbeten som anses som leverans av varor i enlighet med artikel 5.5.

ii)

Tillhandahållande av personal för verksamhet enligt i.

iii)

Leverans av fast egendom enligt artikel 13 B g och h, om leverantören har valt beskattning av leveransen enligt artikel 13 C b.

iv)

Leverans av använt material, använt material som inte kan återanvändas i befintligt tillstånd, skrot, industriavfall och annat avfall, avfall som kan återvinnas och delvis bearbetat avfall samt leverans av vissa varor och tjänster, enligt förteckningen i bilaga M.

v)

Leverans av varor som av en beskattningsbar person ställts som säkerhet till en annan beskattningsbar person, när denna säkerhet tas i anspråk.

vi)

Leverans av varor efter det att egendomsförbehåll överlåtits till en rättsinnehavare som utövar denna rätt.

vii)

Leverans av fast egendom som av gäldenären sålts inom ramen för ett tvångsauktionsförfarande.

Vid tillämpningen av detta led får medlemsstaterna kräva att en beskattningsbar person som även bedriver verksamhet eller utför transaktioner som inte anses vara beskattningsbar leverans av varor eller beskattningsbart tillhandahållande av tjänster i enlighet med artikel 2 skall anses vara beskattningsbar person med avseende på leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster som denne erhållit enligt första stycket. Ett icke beskattningsbart offentligrättsligt organ kan med avseende på leverans av varor och tillhandahållande av tjänster enligt v, vi och vii anses vara en beskattningsbar person.

Vid tillämpningen av detta led får medlemsstaterna närmare ange för vilka leveranser av varor eller tillhandahållande av tjänster och för vilka kategorier av leverantörer eller mottagare dessa åtgärder får tillämpas. De får även begränsa tillämpningen av denna åtgärd till vissa av de leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som anges i bilaga M.

Medlemsstaterna skall informera den kommitté som inrättats enligt artikel 29 om alla nya nationella åtgärder som antagits i enlighet med bestämmelserna i detta led.”

8.

Bilaga M, som återfinns i bilaga I till det här direktivet, skall läggas till.

Artikel 2

Beslut som finns förtecknade i bilaga II till detta direktiv skall upphöra att gälla från och med den 1 januari 2008.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

De skall tillämpa de bestämmelser som är nödvändiga för att följa artikel 1.3 vad avser en ny artikel 11A.7 i direktiv 77/388/EEG och artikel 1.4 vad avser referensen i artikel 17.4 a och b i direktiv 77/388/EEG i dess lydelse enligt artikel 28f.1 till artikel 21.1 f i det direktivet senast från och med den 1 januari 2008.

När en medlemsstat antar bestämmelser enligt detta direktiv skall de genast till kommissionen överlämna texten till dessa bestämmelser, som skall innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 juli 2006.

På rådets vägnar

K. RAJAMÄKI

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 6 juli 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 65, 17.3.2006, s. 103.

(3)  EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/18/EG (EUT L 51, 22.2.2006, s. 12).


BILAGA I

”BILAGA M

Förteckning enligt artikel 21.2 c iv över leveranser av varor eller tillhandahållande av tjänster

a)

Leveranser av järnhaltigt och icke-järnhaltigt avfall, skrot och använt material, inbegripet leveranser av halvfabrikat från bearbetning, framställning eller smältning av järnmetaller och icke-järnmetaller samt legeringar av dessa.

b)

Leverans av järnhaltiga och icke-järnhaltiga halvfabrikat samt tillhandahållande av vissa därmed förbundna bearbetningstjänster.

c)

Leverans av avfall och annat material för återvinning bestående av järnmetaller och icke-järnmetaller, legeringar av dessa, slagg, aska, spån och industriavfall som innehåller metaller eller metallegeringar, samt tillhandahållande av tjänster som innebär urval, tillskärning, fragmentering eller pressning av dessa produkter.

d)

Leverans av och vissa bearbetningstjänster förbundna med järnhaltigt och icke-järnhaltigt avfall av järnmetaller och icke-järnmetaller samt avklipp, skrot, avfall, använt material och material för återanvändning bestående av glasavfall, glas, papper, papp och kartong, lump, ben, läder, konstläder, pergament, oberedda hudar och skinn, senor, surrningsgarn, tågvirke, gummi och plast.

e)

Leverans av material som avses i denna bilaga efter bearbetning i form av rengöring, polering, urval, tillskärning, fragmentering, pressning eller gjutning till block.

f)

Leveranser av skrot och avfall från bearbetning av grundmaterial.”


BILAGA II

Förteckning över beslut enligt artikel 27 i direktiv 77/388/EEG som upphävs genom detta direktiv

 

Rådets beslut som anses antaget den 15 april 1984 om bemyndigande för Förenade kungariket att med avvikelse från det sjätte direktivet införa en åtgärd, vars syfte är att genom införandet av ett särskilt system för skatteuppbörd förhindra vissa bedrägerier eller skatteundandragande bland skattskyldiga personer vid leveranser av guld, guldmynt eller guldrester (1).

 

Rådets beslut som anses antaget den 11 april 1987, om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 11 i direktiv 77/388/EEG (2).

 

Rådets beslut 88/498/EEG (3) om rätt för Nederländerna att tillämpa en åtgärd som innebär avsteg från artikel 21.1 a i direktiv 77/388/EEG.

 

Rådets beslut, som anses antaget den 18 februari 1997, enligt förfarandet i artikel 27.4 i direktiv 77/388/EEG, i dess lydelse den 17 maj 1977, om bemyndigande för Frankrike att tillämpa en åtgärd som avviker från artiklarna 2 och 10 i direktiv 77/388/EEG. Detta beslut fattades efter det att medlemsstaterna underrättats om ansökan den 18 december 1996.

 

Rådets beslut 98/23/EG (4) om bemyndigande för Förenade kungariket att utsträcka tiden för tillämpning av ett undantag från artikel 28e.1 i det sjätte direktivet 77/388/EEG.

 

Rådets beslut 2002/439/EG (5) om tillåtelse för Tyskland att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 21 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG.

 

Rådets beslut 2002/880/EG (6) om bemyndigande för Republiken Österrike att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 21 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG.

 

Rådets beslut 2004/290/EG (7) om bemyndigande för Tyskland att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 21 i det sjätte direktivet 77/388/EEG.

 

Rådets beslut 2004/736/EG (8) om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 11 i sjätte direktivet 77/388/EEG.

 

Rådets beslut 2004/758/EG (9) om bemyndigande för Österrike att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 21 i det sjätte direktivet 77/388/EEG.


(1)  EGT L 264, 5.10.1984, s. 27.

(2)  EGT L 132, 21.5.1987, s. 22.

(3)  EGT L 269, 29.9.1988, s. 54.

(4)  EGT L 8, 14.1.1998, s. 24. Beslutet senast ändrat genom beslut 2003/909/EG (EUT L 342, 30.12.2003, s. 49).

(5)  EGT L 151, 11.6.2002, s. 12.

(6)  EGT L 306, 8.11.2002, s. 24.

(7)  EUT L 94, 31.3.2004, s. 59.

(8)  EUT L 325, 28.10.2004, s. 58.

(9)  EUT L 336, 12.11.2004, s. 38.


Top