EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0011

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/11/EG av den 15 februari 2006 om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö (kodifierad version) (Text av betydelse för EES)

EUT L 64, 4.3.2006, p. 52–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2013; tyst upphävande genom 32000L0060

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/11/oj

4.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/52


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/11/EG

av den 15 februari 2006

om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö

(kodifierad version)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 76/464/EEG av den 4 maj 1976 om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö (3) har ändrats flera gånger på väsentliga punkter (4). För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

Det är angeläget att medlemsstaterna vidtar övergripande och samtidiga åtgärder för att skydda gemenskapens vattenmiljö mot förorening, särskilt sådan som orsakas av vissa svårnedbrytbara, giftiga och bioackumulerbara ämnen.

(3)

Ett flertal konventioner har utformats för att skydda internationella vattendrag och den marina miljön mot förorening. Det är viktigt att säkerställa ett samordnat genomförande av dessa konventioner.

(4)

Olikheter i de bestämmelser om utsläpp av vissa farliga ämnen i vattenmiljön som redan tillämpas i de olika medlemsstaterna kan skapa ojämlika konkurrensvillkor och därmed direkt påverka den inre marknadens funktion.

(5)

I Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002 om fastställande av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram (5) föreskrivs ett antal åtgärder för att skydda sötvatten och havsvatten mot vissa föroreningar.

(6)

För att säkerställa ett effektivt skydd av gemenskapens vattenmiljö är det nödvändigt att utarbeta en första förteckning, förteckning I, över vissa ämnen vilka huvudsakligen valts ut på grund av ämnenas giftighet, svårnedbrytbarhet och bioackumulerbarhet, med undantag för ämnen som är biologiskt ofarliga eller snabbt omvandlas till ämnen som är biologiskt ofarliga, samt en andra förteckning, förteckning II, över ämnen som har en skadlig inverkan på vattenmiljön, vilken dock kan vara begränsad till ett visst område och vara beroende av recipientens egenskaper och belägenhet. Varje utsläpp av ämnena bör omfattas av ett förhandstillstånd, i vilket utsläppsnormer fastställs.

(7)

Förorening genom utsläpp av de farliga ämnena i förteckning I måste upphöra. Gränsvärden har fastställts genom de direktiv som anges i bilaga IX till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (6). I artikel 16 i direktiv 2000/60/EG anges de förfaranden genom vilka regleringsåtgärder och miljökvalitetsnormer fastställs för de prioriterade ämnena.

(8)

Det är nödvändigt att begränsa vattenförorening som orsakas av ämnena i förteckning II. Medlemsstaterna bör därför upprätta program som innehåller miljökvalitetsnormer för vatten vilka överensstämmer med befintliga rådsdirektiv. Utsläppsnormerna för dessa ämnen bör bestämmas med utgångspunkt i dessa miljökvalitetsnormer.

(9)

En eller flera medlemsstater bör, var för sig eller i samarbete, kunna vidta strängare åtgärder än de som föreskrivs genom detta direktiv.

(10)

För att få kunskap om varifrån utsläppen härstammar, bör en inventering utföras av utsläpp av vissa särskilt farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö.

(11)

Det kan bli nödvändigt att se över och vid behov komplettera förteckningarna I och II i bilaga I till följd av erfarenheterna vid tillämpningen, exempelvis genom att flytta vissa ämnen från förteckning II till förteckning I.

(12)

Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga II del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Om inte annat följer av artikel 7 gäller detta direktiv

a)

inlandsytvatten,

b)

territorialvatten,

c)

inre kustvatten.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

a)

inlandsytvatten: allt stillastående eller strömmande sött ytvatten inom en eller flera medlemsstaters territorier,

b)

inre kustvatten: vatten innanför den baslinje från vilken bredden av territorialvattnet mäts och som för vattendrag sträcker sig till sötvattengränsen,

c)

sötvattengräns: den punkt i vattendraget där det vid lågvatten och perioder med lågt sötvattenflöde uppstår en märkbar ökning av salthalten beroende på närvaron av havsvatten,

d)

utsläpp: tillförsel till vatten enligt artikel 1 av något av ämnena i förteckning I eller II i bilaga I, dock med undantag för

i)

utsläpp från muddringar,

ii)

utsläpp i territorialvatten i samband med drift av fartyg,

iii)

dumpning i territorialvatten från fartyg,

e)

förorening: utsläpp av ämnen eller tillförsel av energi till vattenmiljön som direkt eller indirekt härrör från människan och som medför risker för människors hälsa, skadar levande resurser och marina ekosystem, begränsar rekreationsmöjligheter eller stör annat berättigat nyttjande av vattnet.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall i enlighet med detta direktiv vidta lämpliga åtgärder dels för att hindra att de vatten som anges i artikel 1 förorenas av farliga ämnen som ingår i de familjer och grupper av ämnen som anges i förteckning I i bilaga I, nedan kallade ”ämnen i förteckning I”, dels för att minska föroreningen av dessa vatten genom farliga ämnen som ingår i de familjer och grupper av ämnen som anges i förteckning II i bilaga I, nedan kallade ”ämnen i förteckning II”.

Artikel 4

I fråga om ämnena i förteckning I, gäller följande:

a)

Varje utsläpp som sker till de vatten som avses i artikel 1 och som kan innehålla ett sådant ämne kräver förhandstillstånd från den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten.

b)

I tillståndet skall fastställas utsläppsnormer för utsläpp av varje sådant ämne till de vatten som avses i artikel 1 samt, om det är nödvändigt för genomförandet av detta direktiv, för utsläpp av varje sådant ämne till avlopp.

c)

Tillstånd får endast beviljas för en begränsad tidsperiod. Tillstånden får förnyas, varvid ändringar av de utsläppsgränsvärden som fastställs i de direktiv som anges i bilaga IX till direktiv 2000/60/EG skall beaktas.

Artikel 5

1.   Genom de utsläppsnormer som ingår i tillstånd som meddelas enligt artikel 4 skall följande fastställas:

a)

Den högsta tillåtna koncentrationen av ett ämne i ett utsläpp. Vid en eventuell utspädning skall det utsläppsgränsvärde som fastställs i de direktiv som anges i bilaga IX till direktiv 2000/60/EG divideras med utspädningsfaktorn.

b)

Den största tillåtna mängden av ett ämne i utsläpp under en eller flera angivna tidsperioder, vid behov uttryckt som viktenhet av det förorenande ämnet per enhet som är karakteristisk för den förorenande verksamheten (t.ex. viktenhet per råvaruenhet eller produktenhet).

2.   Om det behövs får den behöriga myndigheten i medlemsstaten i ett tillstånd föreskriva om strängare utsläppsnormer än de som följer av de utsläppsgränsvärden som fastställs i de direktiv som anges i bilaga IX till direktiv 2000/60/EG, med beaktande särskilt av det aktuella ämnets giftighet, svårnedbrytbarhet och bioackumulerbarhet i den miljö i vilken det släpps ut.

3.   Tillstånd får inte meddelas om den som ansvarar för utsläppen uppger att han inte kan uppfylla de fastställda utsläppsnormerna eller om detta förhållande är uppenbart för den behöriga myndigheten i medlemsstaten.

4.   Om utsläppsnormerna inte uppfylls, skall den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten vidta alla åtgärder som krävs för att se till att villkoren i tillståndet uppfylls eller, om så är nödvändigt, att utsläppet förbjuds.

Artikel 6

1.   För att begränsa förorening av de vatten som avses i artikel 1 genom ämnen i förteckning II skall medlemsstaterna upprätta program, som skall genomföras särskilt med hjälp av de förfaranden som avses i punkterna 2 och 3.

2.   Förhandstillstånd med fastställda utsläppsnormer från den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten skall krävas för alla utsläpp som sker till de vatten som avses i artikel 1 och som kan innehålla något av ämnena i förteckning II. Sådana utsläppsnormer skall grundas på de miljökvalitetsnormer som fastställs enligt punkt 3.

3.   Programmen som avses i punkt 1 skall innehålla miljökvalitetsnormer för vatten, vilka skall överensstämma med befintliga rådsdirektiv.

4.   Programmen får även innehålla särskilda bestämmelser om sammansättningen och användningen av ämnen eller grupper av ämnen och varor, varvid hänsyn skall tas till de senaste tekniska framstegen i den utsträckning det framstår som ekonomiskt rimligt.

5.   Programmen skall innehålla tidsfrister för genomförandet.

6.   Sammanfattningar av programmen och resultaten av deras genomförande skall lämnas till kommissionen.

7.   För att se till att programmen genomförs på ett samordnat sätt skall kommissionen i samråd med medlemsstaterna tillse att jämförande utvärderingar regelbundet utförs. Om kommissionen anser det lämpligt, skall den tillställa rådet och Europaparlamentet lämpliga förslag i detta syfte.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall tillse att genomförandet av de åtgärder som de beslutat enligt detta direktiv inte leder till en ökning av föroreningen av sådana vatten som inte omfattas av artikel 1. De skall dessutom förbjuda varje handling som utförs i syfte att kringgå eller som leder till kringgående av bestämmelserna i detta direktiv.

Artikel 8

Genomförandet av de åtgärder som har beslutats i enlighet med detta direktiv får inte i något fall direkt eller indirekt leda till en ökad förorening av de vatten som avses i artikel 1.

Artikel 9

Om det är lämpligt får en eller flera medlemsstater enskilt eller tillsammans vidta strängare åtgärder än de som föreskrivs genom detta direktiv.

Artikel 10

Den behöriga myndigheten skall upprätta en förteckning över utsläpp som sker till de vatten som avses i artikel 1 och som kan innehålla sådana ämnen i förteckning I som omfattas av utsläppsnormer.

Artikel 11

1.   Vart tredje år och första gången för perioden 1993-1995 skall medlemsstaterna lämna uppgifter till kommissionen om genomförandet av detta direktiv genom en områdesrapport, som även skall omfatta andra relevanta gemenskapsdirektiv. Rapporten skall utarbetas på grundval av frågeformulär eller mallar som kommissionen fastställer enligt förfarandet i artikel 6 i rådets direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991 om att standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön (7). Frågeformuläret eller mallarna skall lämnas till medlemsstaterna sex månader innan den period börjar som rapporten skall avse. Rapporten skall sändas till kommissionen senast nio månader efter utgången av den treårsperiod som rapporten avser.

Kommissionen skall senast nio månader efter mottagandet av medlemsstaternas rapporter offentliggöra en gemenskapsrapport om genomförandet av direktivet.

2.   Uppgifter som inhämtats med tillämpning av punkt 1 får endast användas för det syfte för vilket de begärdes in.

3.   Kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter samt deras ämbetsmän och andra tjänstemän får inte lämna ut sådana uppgifter som inhämtats enligt detta direktiv och som är av sådan beskaffenhet att de omfattas av tystnadsplikt.

4.   Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 skall inte hindra offentliggörandet av allmän information eller översikter som inte innehåller uppgifter om enskilda företag eller grupper av företag.

Artikel 12

Rådet och Europaparlamentet skall efter förslag från kommissionen, vilken skall agera på eget initiativ eller på begäran från en medlemsstat, se över och vid behov komplettera förteckningarna I och II i bilaga I med hänsyn till erfarenheterna vid tillämpningen, exempelvis genom att flytta vissa ämnen i förteckning II till förteckning I.

Artikel 13

Direktiv 76/464/EEG skall upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga II del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar till det här direktivet och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 14

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 15

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 15 februari 2006.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORREL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

H. WINKLER

Ordförande


(1)  EUT C 117, 30.4.2004, s. 10.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 26 oktober 2004 (EUT C 174 E, 14.7.2005, s. 39) och rådets beslut av den 30 januari 2006.

(3)  EGT L 129, 18.5.1976, s. 23. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

(4)  Se bilaga II del A.

(5)  EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.

(6)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 1. Direktivet ändrat genom beslut nr 2455/2001/EG (EGT L 331, 15.12.2001, s. 1).

(7)  EGT L 377, 31.12.1991, s. 48. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


BILAGA I

Förteckning I över familjer och grupper av ämnen

Förteckning I omfattar sådana enskilda ämnen som hör till följande familjer och grupper av ämnen, utvalda främst med hänsyn till giftighet, svårnedbrytbarhet och bioackumulerbarhet, med undantag för ämnen som är biologiskt ofarliga eller som snabbt omvandlas till biologiskt ofarliga ämnen:

1.

Organiska halogenföreningar och ämnen som kan bilda sådana föreningar i vattenmiljön,

2.

organiska fosforföreningar,

3.

organiska tennföreningar,

4.

ämnen som visats ha cancerogena egenskaper i eller genom vatten (1),

5.

kvicksilver och dess föreningar,

6.

kadmium och dess föreningar,

7.

svårnedbrytbara mineraloljor och kolväten som härrör från petroleumprodukter,

samt, för tillämpningen av artiklarna 3, 7, 8 och 12:

8.

svårnedbrytbara syntetiska ämnen som kan flyta, bli kvar i suspension eller sjunka och som kan försvåra vattenanvändningen.

Förteckning II över familjer och grupper av ämnen

Förteckning II omfattar

ämnen som hör till de familjer och grupper som anges i förteckning I och för vilka utsläppsgränsvärden som skall fastställas enligt de direktiv som anges i bilaga IX till direktiv 2000/60/EG inte har fastställts genom dessa direktiv,

vissa enskilda ämnen och kategorier av ämnen som hör till de familjer och grupper av ämnen som förtecknas nedan,

vilka har en skadlig inverkan på vattenmiljön, vilken inverkan dock kan begränsas till ett givet område och som beror på recipientens särskilda egenskaper och belägenhet.

Familjer och grupper av ämnen som avses i den andra strecksatsen

1.

Följande metalloider och metaller samt deras föreningar:

1.

zink

2.

koppar

3.

nickel

4.

krom

5.

bly

6.

selen

7.

arsenik

8.

antimon

9.

molybden

10.

titan

11.

tenn

12.

barium

13.

beryllium

14.

bor

15.

uran

16.

vanadin

17.

kobolt

18.

tallium

19.

tellur

20.

silver

2.

Biocider

och deras derivat som inte upptas i förteckning I.

3.

Ämnen som negativt påverkar smak eller lukt hos varor avsedda att förtäras av människor och som härrör från vattenmiljön,

och föreningar som kan orsaka att sådana ämnen bildas i vatten.

4.

Giftiga eller svårnedbrytbara organiska föreningar av kisel samt ämnen som kan orsaka att sådana föreningar bildas i vatten, dock med undantag för sådana som är biologiskt ofarliga eller snabbt omvandlas till ofarliga ämnen i vatten.

5.

Oorganiska fosforföreningar och elementär fosfor.

6.

Lätt nedbrytbara mineraloljor och kolväten som härrör från petroleumprodukter.

7.

Cyanider och fluorider.

8.

Ämnen som har en skadlig inverkan på syrebalansen, särskilt ammoniak och nitriter.

Uttalande i anslutning till artikel 7

Beträffande utsläpp av avloppsvatten genom rörledningar till öppna havet åtar sig medlemsstaterna att tillämpa krav som inte är mindre stränga än kraven i detta direktiv.


(1)  Om vissa ämnen i förteckning II är cancerogena, skall de ingå i kategori 4 i denna förteckning.


BILAGA II

DEL A

UPPHÄVT DIREKTIV OCH ÄNDRINGAR AV DET I KRONOLOGISK ORDNING

(hänvisningar i artikel 13)

Rådets direktiv 76/464/EEG (EGT L 129, 18.5.1976, s. 23)

 

Rådets direktiv 91/692/EEG (EGT L 377, 31.12.1991, s. 48)

endast bilaga I punkt a

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1)

endast vad gäller hänvisningen i artikel 22.2 fjärde strecksatsen till artikel 6 i direktiv 76/464/EEG

DEL B

TIDSFRISTER FÖR INFÖRLIVANDE MED NATIONELL LAGSTIFTNING

(hänvisningar i artikel 13)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

76/464/EEG

91/692/EEG

1 januari 1993

2000/60/EG

22 december 2003


BILAGA III

JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 76/464/EEG

Detta direktiv

Artikel 1.1, den inledande formuleringen

Artikel 1, den inledande formuleringen

Artikel 1.1, första strecksatsen

Artikel 1 a

Artikel 1.1, andra strecksatsen

Artikel 1 b

Artikel 1.1, tredje strecksatsen

Artikel 1 c

Artikel 1.1, fjärde strecksatsen

Artikel 1.2, den inledande formuleringen

Artikel 2, den inledande formuleringen

Artikel 1.2 a, b och c

Artikel 2 a, b och c

Artikel 1.2 d, första strecksatsen

Artikel 2 d i

Artikel 1.2 d, andra strecksatsen

Artikel 2 d ii

Artikel 1.2 d, tredje strecksatsen

Artikel 2 d iii

Artikel 1.2 e

Artikel 2 e

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3, den inledande formuleringen

Artikel 4, den inledande formuleringen

Artikel 3.1

Artikel 4 a

Artikel 3.2

Artikel 4 b

Artikel 3.3

Artikel 3.4

Artikel 4 c

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 11

Artikel 10

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 11

Artikel 14

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15

Bilaga

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III


Top