Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006G1229(01)

Rådets resolution av den 4 december 2006 om en uppdaterad handbok med rekommendationer för internationellt polissamarbete och åtgärder för att förebygga och kontrollera våld och oroligheter i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension, i vilka åtminstone en medlemsstat är delaktig

OJ C 322, 29.12.2006, p. 1–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 322/1


RÅDETS RESOLUTION

av den 4 december 2006

om en uppdaterad handbok med rekommendationer för internationellt polissamarbete och åtgärder för att förebygga och kontrollera våld och oroligheter i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension, i vilka åtminstone en medlemsstat är delaktig

(2006/C 322/01)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD BEAKTAR FÖLJANDE

(1)

Europeiska unionens mål är bland annat att ge medborgarna en hög säkerhetsnivå inom ett område med frihet, säkerhet och rättvisa genom att bland medlemsstaterna utforma gemensamma insatser på området polissamarbete och även i samband med annat internationellt samarbete.

(2)

Rådet antog den 21 juni 1999 en resolution om en handbok för internationellt polissamarbete och åtgärder för att förebygga och kontrollera våld och oroligheter i samband med internationella fotbollsmatcher (1).

(3)

Den resolutionen har ersatts av rådets resolution av den 6 december 2001 om en handbok med rekommendationer för internationellt polissamarbete och åtgärder för att förebygga och kontrollera våld och oroligheter i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension, i vilka åtminstone en medlemsstat är delaktig (2).

(4)

I den aktuella resolutionen föreslås att ändringar i handboken skall göras mot bakgrund av nya erfarenheter.

(5)

Med tanke på senare års erfarenheter, till exempel Europamästerskapet 2004 och experternas bedömning av internationellt polissamarbete inom ramen för det mästerskapet och ett omfattande polissamarbete avseende internationella matcher och klubbmatcher i Europa i allmänhet, har den handbok som finns i bilagan till den tidigare nämnda resolutionen av den 6 december 2001 reviderats och uppdaterats.

(6)

De ändringar som är införda i den bifogade uppdaterade handboken skall inte påverka tillämpningen av befintliga nationella bestämmelser, särskilt ansvarsfördelningen mellan de olika myndigheterna i den berörda medlemsstaten, eller kommissionens utövande av sina befogenheter i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

RÅDET ANTAR DENNA RESOLUTION.

1.

Rådet uppmanar medlemsstaterna att fortsätta att intensifiera polissamarbetet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension.

2.

För att uppnå detta bifogas en uppdaterad handbok med exempel på starkt rekommenderade arbetsmetoder som bör göras tillgänglig för polismyndigheterna.

3.

Denna resolution ersätter rådets resolution av den 6 december 2001.


(1)  EGT C 196, 13.7.1999, s. 1.

(2)  EGT C 22, 24.1.2002, s. 1.


BILAGA

HANDBOK MED REKOMMENDATIONER FÖR INTERNATIONELLT POLISSAMARBETE OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OCH KONTROLLERA VÅLD OCH OROLIGHETER I SAMBAND MED FOTBOLLSMATCHER MED EN INTERNATIONELL DIMENSION, I VILKA ÅTMINSTONE EN MEDLEMSSTAT ÄR DELAKTIG

Innehållsförteckning för handboken:

1.

Polismyndigheternas informationshantering

Organiserande myndigheter och polismyndigheterna skall ta hänsyn till vissa kriterier som informationshanteringen kan uppfylla.

2.

Polismyndigheternas förberedelsearbete

Organiserande myndigheter och polismyndigheter skall redan på ett tidigt stadium engagera polismyndigheterna i deltagarländerna i förberedelserna.

3.

Organisation av samarbetet mellan polismyndigheterna

Organiserande myndigheter och polismyndigheter skall ta hänsyn till vissa kriterier som organisationen av det internationella polissamarbetet kan uppfylla.

4.

Polismyndigheternas samarbete med matchvärdarna

Organiserande myndigheter och polismyndigheter skall engagera dem som beledsagar de deltagande fotbollsförbundens supportrar som ett stöd i utförandet av uppgifterna och samarbeta med dem i största möjliga omfattning.

5.

Kontrollista för mediepolicy och kommunikationsstrategi (polis/myndigheter) vid stora (internationella) mästerskap och matcher

Polismyndigheterna skall använda kontrollistan för mediepolicy.

6.

Arrangörens roll

Organiserande myndigheter skall beakta de eventuella krav som gäller för arrangörerna på olika områden.

7.

Expertmöte

Under varje ordförandeskap skall det hållas ett expertmöte om handbokens rekommendationer och därmed sammanhängande frågor.

8.

Förteckning över dokument som Europeiska unionens råd tidigare har antagit

En förteckning över tidigare antagna rådsdokument ger en uppfattning om hittills vidtagna åtgärder.

KAPITEL 1

Polismyndigheternas informationshantering

Avsnitt 1

Bestämda kriterier för informationshantering

I.

INLEDNING

Ökningen av olika internationella och europeiska tävlingar har lett till en internationalisering av fotbollsevenemangen.

För att effektivt hantera fotbollsmatcher, och i synnerhet kontrollera och förebygga fotbollsvåld, är informationsutbyte ytterst viktigt. För detta informationsutbyte måste ett permanent nationellt (polisiärt) informationsställe för fotboll inrättas i varje medlemsstat.

I enlighet med rådets beslut 2002/348/RIF (1) om inrättande av nationella informationsställen för fotboll skall de i varje medlemsstat fungera som central och enda kontaktpunkt för utbyte av relevant information om fotbollsmatcher med en internationell dimension och utformning av det internationella polissamarbetet runt fotbollsmatcher. En medlemsstat kan besluta att låta vissa kontakter beträffande fotbollsrelaterade aspekter gå via myndigheter med särskild behörighet för dessa aspekter, under förutsättning att det nationella informationsstället för fotboll åtminstone underrättas om detta och det inte äventyrar verksamhetens kvalitet och effektivitet.

Förbindelserna mellan det nationella informationsstället för fotboll och behöriga nationella myndigheter skall omfattas av tillämplig nationell lagstiftning.

Medlemsstaterna måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att det nationella informationsstället för fotboll kan utföra sina uppgifter effektivt och med god kvalitet.

Det nationella informationsstället för fotboll skall förses med nödvändig teknisk utrustning för att snabbt och effektivt kunna utföra sina uppgifter.

Personalstyrkan vid det nationella informationsstället för fotboll skall utgöra en garanti för att nödvändig polisiär sakkunskap med avseende på problem i samband med fotbollsmatcher finns tillgänglig.

De nationella informationsställena för fotboll skall arbeta på likvärdig grund på internationell nivå.

II.

MÅL

Genom att samordna informationsutbytet i samband med fotbollsmatcher skall det nationella informationsstället för fotboll bidra till allmän ordning, lugn och säkerhet och således sträva efter att tillgängliga medel används effektivt.

Det nationella informationsstället för fotboll skall dessutom ha som syfte att underlätta det internationella polissamarbetet om polisens metoder för att lösa problem i samband med fotbollen samt främja informationsutbytet mellan polismyndigheterna i de olika länderna.

III.

UPPGIFTER MED EN INTERNATIONELL DIMENSION

Det nationella informationsstället för fotboll måste stödja de behöriga nationella myndigheterna. På grundval av analyserad och utvärderad information kommer nödvändiga förslag eller rekommendationer att läggas fram för de behöriga nationella myndigheterna om den politik som dessa myndigheter bör bedriva för att lösa problem med anknytning till fotboll.

Inom ramen för matcher med en internationell dimension är det nödvändigt att det nationella informationsstället för fotboll har tillgång till en ständig riskanalys av de egna klubbarna och av det egna landslaget till förfogande för de nationella informationsställena i andra länder.

I enlighet med tillämplig nationell och internationell lagstiftning på området bör det nationella informationsstället för fotboll ansvara för informationshanteringen när det gäller personuppgifter om de supportrar som utgör en risk.

Det nationella informationsstället för fotboll skall ansvara för samordningen av polisens informationsutbyte i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension. Detta informationsutbyte kan även äga rum med andra rättsvårdande myndigheter som bidrar till säkerheten eller den allmänna ordningen.

IV.

POLISENS INFORMATIONSUTBYTE

1.

Typer av information

Åtskillnad kan göras mellan allmän information och personinformation.

a)

Allmän information

Den allmänna informationen kan delas in i följande tre kategorier:

Strategisk information: uppgifter om evenemanget i alla dess dimensioner, med särskild hänsyn till de säkerhetsrisker som evenemanget innebär.

Operativ information: uppgifter som gör det möjligt att utforma en korrekt bild av händelserna i samband med evenemanget.

Taktisk information: uppgifter som gör det möjligt för de operativt ansvariga att agera på lämpligt sätt för att upprätthålla ordning och säkerhet vid evenemanget.

b)

Personinformation

Med personinformation avses i detta sammanhang information om enskilda personer som utgör eller kan utgöra en fara för den allmänna ordningen eller säkerheten vid evenemanget eller som har varit inblandade i incidenter, med syftet att förbereda eller vidta lämpliga åtgärder (t.ex. förteckningar över personer som har utestängts från arenor, bildmaterial över personer, osv.).

Den information som utbyts skall ha ett bestämt syfte, nämligen att bidra till att ett visst uppdrag lyckas. Den information som lämnas får endast användas inom en begränsad tid och ett begränsat område.

Utbytet av personinformation skall äga rum i enlighet med tillämplig nationell och internationell lagstiftning.

2.

Informationsutbytets kronologiska förlopp

Man kan skilja mellan tre faser, nämligen tiden före, under och efter evenemanget, enligt följande:

Före evenemanget: Från och med den tidpunkt då man känner till att en viss match skall spelas eller att en turnering är planerad.

Under evenemanget: Perioden från och med att de första till och med att de sista omständigheter föreligger som inverkar eller kan inverka på den allmänna ordningen.

Efter evenemanget: Avslutande fas då rapportering och utvärdering äger rum.

Dessa tre faser behöver inte nödvändigtvis alltid strikt skiljas åt.

Med evenemang avses en viss match eller en viss turnering i alla dess dimensioner.

a)

Det nationella informationsställets uppgift i arrangörslandet

1.

Före evenemanget (se tillägg 2, formulär före matchen)

På det strategiska planet kan behoven av information läggas fram, dvs. begäran om information kan riktas till det nationella informationsstället för fotboll i det andra landet eller de andra länderna. Denna begäran kan omfatta sådant som riskanalys av det aktuella lagets supportrar, information om själva laget och beledsagande personer (när ett hot föreligger), information om observatörer osv.

Dessutom skall det nationella informationsstället för fotboll i arrangörslandet såvitt möjligt redan lämna information om sådana ämnen som tillämplig lagstiftning och myndigheternas policy, information om organisationen av evenemanget, om ansvariga myndigheter och polischefer osv.

Dessutom måste all relevant information lämnas till andra berörda nationella informationsställen för fotboll.

På det operativa planet kan information begäras från det nationella informationsstället för fotboll i det andra landet eller de andra länderna om vanliga supportrars och risksupportrars förflyttningar, det deltagande laget och beledsagande personer (när ett hot föreligger), biljettförsäljningen och eventuellt en begäran om deltagande av polispersonal, till exempel observatörer, och av supporterledare, samt annan relevant information.

Dessutom kan det nationella informationsstället för fotboll i arrangörslandet lämna det nationella informationsstället för fotboll i det stödjande landet eller de stödjande länderna information om ordningsmyndighetens organisation och i synnerhet på vilket sätt observatörerna är integrerade i den lokala ordningsmyndighetens organisation samt om riktlinjer för supportrar osv. Dessutom kan all relevant information lämnas till andra berörda nationella informationsställen för fotboll.

2.

Under evenemanget (se tillägg 2, matchformulär)

På operativ nivå kan det nationella informationsstället för fotboll i arrangörslandet begära att den lämnade information bekräftas, däribland genom en uppdatering av riskanalysen. Om ett system för inrättande av sambandsmän har införts, skall denna fråga överlämnas och besvaras via detta.

På det taktiska planet kan det nationella informationsstället för fotboll i arrangörslandet se till att den lämnade informationen bekräftas genom att alla berörda aktörer genomför kontroller på plats. Eventuellt kan en anpassning av åtgärderna föreslås. Allmän information om att de supportrar som har vägrats inresa och/eller har utvisats eventuellt kommer att återvända skall dessutom lämnas till det nationella informationsstället för fotboll i ursprungslandet och i transitländerna.

Det nationella informationsstället för fotboll i arrangörslandet kan dessutom lämna den information som är nödvändig till det nationella informationsstället för fotboll i ursprungslandet och i transitländerna när det gäller supportrarnas återvändande.

3.

Efter evenemanget (se tillägg 2, formulär efter matchen)

På det strategiska planet skall det nationella informationsstället för fotboll i arrangörslandet göra en utvärdering av supportrarnas uppträdande, varvid riskanalysen av besökarna kan uppdateras av det nationella informationsstället för fotboll i det stödjande landet. En utvärdering av informationsutbytesprocessen skall också genomföras.

På det operativa planet kan det nationella informationsstället för fotboll i det andra landet eller de andra länderna göra en utvärdering av hur operativt användbar den lämnade informationen och stödet från det besökande landet var. Det nationella informationsstället för fotboll i arrangörslandet kan lämna faktisk information om anmälda besökare tillsammans med en beskrivning av de incidenter som anmäls. Dessutom kan information om eventuella gripanden utbytas med hänsyn till de rättsliga möjligheterna. En utvärdering av det utländska stödet kan också genomföras.

b)

Det nationella informationsställets uppgift i det stödjande landet

1.

Före evenemanget (se tillägg 2, formulär före matchen)

På det strategiska planet kan det nationella informationsstället för fotboll i det stödjande landet på eget initiativ lämna all relevant information till övriga berörda nationella informationsställen för fotboll. Dessutom skall det nationella informationsstället för fotboll i det stödjande landet besvara de frågor som ställs av det nationella informationsstället för fotboll i arrangörslandet och lämna relevanta personuppgifter i enlighet med de rättsliga möjligheterna.

På operativ nivå skall de frågor som har ställts besvaras. Det gäller särskilt att besvara frågor om supportrars förflyttningar och om polispersonals deltagande, till exempel observatörer, och om utsändande av supporterledare (”supporter coachers”).

På det taktiska planet kan integreringen av polisens delegation förberedas.

2.

Under evenemanget (se tillägg 2, matchformulär)

På det operativa planet skall den lämnade informationen uppdateras och supportrarnas förflyttningar och vistelse övervakas. Dessutom kan relevant information om supportrarnas uppträdande i det egna landet under mästerskapet eller turneringen lämnas.

På det taktiska planet kan man vidta åtgärder för att övervaka supportrarnas förflyttningar.

3.

Efter evenemanget (se tillägg 2, formulär efter matchen)

På det strategiska planet skall riskanalysen anpassas.

På det operativa planet skall följande inslag utvärderas:

Informationsutbytet, på grundval av faktainformationen från det nationella informationsstället för fotboll i arrangörslandet.

Informationsutbytet, med anknytning till den operativa användbarheten.

Den strategiska och operativa förhandsinformationen från det nationella informationsstället för fotboll i arrangörslandet.

Observatörernas arbete.

3.

Kommunikationsförfarande

Behandlingen av informationen om matcher med en internationell dimension måste samordnas genom det nationella informationsstället för fotboll. Den taktiska, strategiska och operativa informationen skall således överlämnas till de berörda nationella informationsställena för fotboll. Efter bearbetning kan informationen användas av det nationella informationsstället för fotboll självt eller skickas till polismyndigheter och andra berörda myndigheter. Kontakter mellan polismyndigheterna i de olika länder som berörs av ett evenemang samordnas och vid behov organiseras av det nationella informationsstället för fotboll.

Arrangörslandets polismyndigheter skall se till att informationskanaler och informationsstrukturer är tydliga för de besökande polisdelegationerna, varvid hänsyn skall tas till informationens art.

Det nationella informationsstället för fotboll eller polismyndigheten i arrangörslandet skall under hela mästerskapet och/eller matchen kommunicera med berörda lands (länders) nationella polismyndigheter via den sambandsman som utsetts och tillhandahålls av det berörda landet, om det har införts något sådant system för inrättande av sambandsmän. Denna sambandsman kan kontaktas i fråga om allmän ordning, våldsam fotbollshuliganism och allmän brottslighet, inklusive terrorism, om det finns ett samband med en viss match eller turnering.

Om det också finns ett lokalt informationsställe för fotboll, rekommenderas det att detta informationsställe samarbetar med det nationella informationsstället för fotboll, vilket, med förbehåll för ett annat beslut av medlemsstaten, ansvarar för hanteringen av evenemanget. Inom denna ram kan det nationella informationsstället för fotboll fastställa de minimikriterier som samarbetet skall uppfylla. Det lokala informationsstället skall informera det nationella informationsstället och vice versa. I detta informationsutbyte skall den information som lämnas genom förbindelserna med det stödjande landet beaktas.

Kommunikationen mellan de olika nationella informationsställena för fotboll kan ske på det egna språket med en kopia på ett arbetsspråk som är gemensamt för båda parterna, såvida de berörda parterna inte har kommit överens om annat.

De nationella informationsställena för fotboll skall kommunicera på ett sådant sätt att uppgifternas sekretess garanteras. Den information som utbyts kan arkiveras, och det skall därefter vara möjligt för andra berörda nationella informationsställen att få tillgång till den, under förutsättning att det nationella informationsställe för fotboll som har tillhandahållit informationen i förväg får tillfälle att ta ställning till om informationen skall lämnas ut.

4.

Allmänna regler

Arrangörslandets polismyndighet skall skydda den besökande polisdelegationens sambandsman från kontakter med medierna, om sambandsmannen önskar det.

Sambandsmannen skall under mästerskap som pågår under flera dagar befinna sig vid det nationella informationsstället för fotboll och under enstaka matcher vid det lokala informationsstället för fotboll i det berörda värdlandet.

Arrangörslandets nationella informationsställe för fotboll skall vidta åtgärder för att vidarebefordra information från den besökande polisdelegationen till den egna polisorganisationen i god tid och till rätt instans. Arrangörslandets nationella informationsställe för fotboll skall utse en för informationen ansvarig tjänsteman, som avdelas till den besökande polisdelegation som har till uppgift att rekognosera eller observera. Han skall kunna kontaktas av enhetens ledare och ansvarar för att information slussas vidare på lämpligt sätt.

Arrangörslandets polismyndigheter skall se till att det inte uppstår kvalitetsskillnader mellan den information som finns tillgänglig på lokal och nationell nivå.

Avsnitt 2

Ytterligare rekommendationer om polismyndigheternas informationshantering

Det nationella informationsstället för fotboll kan stödja de behöriga nationella myndigheterna. Det nationella informationsstället för fotboll kan stödja de lokala polismyndigheterna vid en nationell eller internationell fotbollsmatch.

Det nationella informationsstället för fotboll kan ansvara för samordningen av informationsutbytet om nationella fotbollsmatcher och samordningen och organisationen av observatörernas arbete.

Den ständiga riskanalysen innebär bland annat att man får insyn i supportergruppernas sammansättning, kärntrupperna, deras sätt att uppträda, inbördes förbindelser, förbindelser med övriga kärntrupper, deras utländska förbindelser, allmänheten (de olika lokala befolkningsgrupperna) osv.

Det nationella informationsstället för fotboll kan också tjäna som undersökningscentrum och utbyta information om sådant som de medel och metoder som arrangörerna använder för att förbättra säkerheten (matchvärdar, biljetthantering, ackreditering), medel och metoder som polismyndigheterna använder, eventuella projekt för att påverka supportrarnas uppträdande, information om observatörernas arbete och supportrars uppträdande i det egna landet och utomlands osv. Förutom polismyndigheternas insats kan bland annat även tjänstemän och forskare göra en insats i arbetet vid informationsstället för fotboll i dess funktion som undersökningscentrum.

De nationella informationsställena för fotboll kan ansvara för informationsutbytet med tredjeländer. Om dessa länder inte förfogar över ett nationellt informationsställe för fotboll, kan det berörda tredjelandet anmodas att utse en enda central kontaktpunkt. Uppgifterna om denna enda centrala kontaktpunkt i det berörda tredjelandet bör överlämnas till övriga nationella informationsställen för fotboll.

Det rekommenderas att de nationella informationsställena för fotboll skall kommunicera via ett säkert datakommunikationssystem.

Vid behov kan det nationella informationsstället för fotboll alltefter situationen i det berörda landet även användas som kontaktpunkt för informationsutbyte om andra idrottsgrenar än fotboll och/eller om andra ämnen än idrottsevenemang.

KAPITEL 2

Polismyndigheternas förberedelsearbete

För internationella turneringar skall den formella begäran om stöd göras av den i arrangörslandet ansvariga ministern, som skall samråda med det berörda nationella informationsstället för fotboll. För andra fotbollsmatcher med en internationell dimension skall den formella begäran om stöd komma från det nationella informationsstället för fotboll i det arrangörslandet som skall samråda med den berörda polismyndigheten. Med beaktande av samarbetets särskilda syften skall i begäran anges stödets omfattning och sammansättning och även hur lång vistelsetid som beräknas för den besökande polisdelegationen.

Den detaljerade begäran om stöd enligt överenskommelse med det berörda nationella informationsstället skall lämnas in i god tid före mästerskapet och/eller matchen. Den besökande polisdelegationen behöver en viss förberedelsetid. Därför skall en begäran om stöd lämnas in så snart som möjligt efter det att datumet för matchen har tillkännagivits. För enstaka matcher med en internationell dimension, behöver den besökande polisdelegationen åtminstone 3 veckors förberedelstid. För internationella turneringar behöver den besökande polisdelegationen minst 16 veckors förberedelsetid.

Det rekommenderas varmt att de deltagande länderna (genom sina respektive nationella informationsställen) tidigt i planeringsfasen inser exakt vilket land och vilket organ som kommer att stå för vilka utgifter i det internationella polissamarbetet. Det föreslås som en allmän regel att en förhandsöverenskommelse skall träffas för varje tillfälle och att värdlandet skall betala för inkvartering och andra resurser som ställs till förfogande lokalt och att de besökande länderna skall betala resor och löner för de berörda tjänstemännen.

Arrangörslandets polismyndighet bör endast begära understöd av en besökande polisdelegation från länder som kan erbjuda ett mervärde. Detta mervärde skall värderas på grundval av ett antal faktorer, till exempel yrkeserfarenhet av våld med anknytning till fotboll, kännedom om risksupportrar och möjlighet att lämna information för att förhindra störningar av den allmänna ordningen och säkerheten. Berörda länder som i framtiden önskar erbjuda ett mervärde kan ges möjlighet att skaffa sig erfarenheter.

Det internationella polissamarbetet syftar till att arrangemanget skall få ett säkert förlopp och har följande särskilda mål:

1.

Underrättelsearbete.

2.

Rekognoscering.

3.

Observation.

4.

Kontroll av folksamlingar under polisövervakning.

5.

Kommunikation med supportrar.

De besökande polisdelegationerna skall ansvara för en riskanalys som skall tillhandahållas i förväg genom deras nationella informationsställen. Denna riskanalys skall överlämnas till arrangörslandet minst två veckor innan matchen börjar. Vid internationella turneringar bör denna riskanalys skickas till arrangörslandet minst åtta veckor innan turneringen börjar.

I första hand är en riskanalys av supportergruppen i det berörda landet avgörande för inom vilka av de fem nämnda områdena som arrangörslandets polismyndighet begär polissamarbete. Allteftersom risken för eventuella störningar av den allmänna ordningen blir större, skall polissamarbetet ökas i intensitet och genom extrainsatser, alltifrån underrättelsearbete och kommunikation med supportrarna till att värdlandets polis erbjuds åtgärder för kontroll av folksamlingar.

Ledsagandet av risksupportrarna skall i så stor utsträckning som möjligt genomföras av den besökande polisdelegationen som har kännedom om dem. Den besökande polisdelegationen skall sättas samman med hänsyn till kännedomen om de besökande supportrarna vilkas närvaro man kan förmoda. Möjligheterna att inhämta tillförlitlig information hos risksupportrarna om deras avsikter i samband med evenemanget måste vara avgörande.

Den besökande polisdelegationens storlek skall beslutas i samråd mellan de nationella informationsställena för fotboll och värdländerna och de besökande länderna.

Den besökande polisdelegationens storlek skall således inte vara densamma för alla länder utan stå i viss relation till antalet besökande supportrar och det hot och den risk de utgör.

Inom en delegation kan, beroende på arten av det stöd som skall lämnas och delegationens storlek, följande funktioner urskiljas:

1.

En delegationschef, som har ett funktionellt och hierarkiskt ansvar för sin enhet. Om det emellertid upprättas en nationell polisiär samordningscentral, har han endast det hierarkiska ansvaret över sambandsmannen. Det funktionella ansvaret för sambandsmannen åvilar då ledaren för samordningscentralen.

2.

En sambandsman, som främst har till uppgift att sköta informationsutbytet mellan sitt hemland och värdlandet. Med tanke på skillnaderna i sakkunskap på områdena allmän ordning och våldsam fotbollshuliganism, kan den nationella sambandsmannen föreslå värdlandet att gå med på utplacering av ytterligare en sambandsman vid värdlandets samordningscentral.

3.

Verkställande polistjänstemän, som ansvarar för rekognoscering, observation, supportersamband eller ledsagning.

4.

En operativ samordnare, som ansvarar för samordning av de verkställande polistjänstemännens verksamhet och för förmedling av information.

5.

En presstalesman.

Arrangörslandets polismyndighet(er) skall göra det möjligt för den besökande polisdelegationen att orientera sig om hur polisinsatsen i värdlandet är organiserad, om matchstaden/-städerna och om arenans belägenhet, samt att stifta bekantskap med de operativa befälen i de berörda matchstäderna under matchdagen/-dagarna. Vid internationella turneringar skall detta ske minst en månad före turneringen. Vid internationella matcher kan det ske en av dagarna före matchen.

KAPITEL 3

Organisation av samarbetet mellan polismyndigheterna

En effektiv förberedelse av värdlandets polisinsatser främjas av ett väl genomfört informationsutbyte i enlighet med principerna i kapitel 1 i denna handbok. Kvaliteten hos värdlandets polisinsatser förstärks, om de erhåller polisunderstöd på fältet från åtminstone supportrarnas hemländer.

Ledningen för de lokala polismyndigheterna och det nationella informationsstället för fotboll måste informeras om den besökande polisdelegationens arbete under deras vistelse i landet.

Det stöd som den besökande polisdelegationen kan tillhandahålla skall utnyttjas på bästa sätt och ingår på så sätt i den taktiska plan som värdlandets polisorganisation tagit fram. Detta innebär att den besökande polisdelegationen på ett för dem begripligt språk skall informeras om den taktiska plan som värdlandets polisorganisation tagit fram, att de skall ges möjlighet att närvara vid eventuella genomgångar och rapporteringar, att de skall ges möjlighet att fullt ut delta i den informationsstruktur som har inrättats (för att kunna informera och informeras) och att de aktivt deltar i polisinsatsen på fältet. När det gäller språkanvändningen skall de överenskommelser som är nödvändiga göras i förväg mellan berörda länder.

Ledaren för den besökande polisdelegationen kan vid behov ha en egen presstalesman.

Den presstalesman som utses för en besökande polisdelegation skall vid behov skydda delegationsmedlemmarna från medierna.

Värdlandets polisorganisation skall sörja för den besökande polisdelegationens fysiska säkerhet genom att ledsaga den under dess vistelse. Den besökande polisdelegationen skall alltid se till att uppträda på ett sådant sätt att kollegerna från det egna landet eller utländska kolleger inte utsätts för onödig fara. I nödfall (t.ex. när det föreligger ett omedelbart hot mot den fysiska säkerheten) eller när man gemensamt har kommit överens av taktiska skäl, skall de utländska polistjänstemännen använda självlysande, utmärkande identifieringsvästar för besökande poliser enligt beskrivning i tillägg 4. Alla utländska polistjänstemän skall ta med sig denna väst när de reser utomlands.

Arrangörslandets polismyndighet skall i samråd med fotbollsarrangören sörja för att den besökande polisdelegationen ges lämpligt tillträde och sådan ackreditering att delegationen på ett tillfredsställande sätt kan utföra sin uppgift. Matchvärdarna skall informeras om detta vid genomgången före matchen.

Om möjligt skall polismyndigheterna från supportrarnas hemland under samordning av det nationella informationsstället för fotboll från och med resans början hålla risksupportrarna under uppsikt tills de når det land där matchen spelas. Vid nationella gränser skall regelrätt avlämning mellan polismyndigheterna (inbegripet transport- och järnvägspolis) äga rum. När det gäller dessa risksupportrars resa, skall nödvändig information lämnas till arrangörslandet, så att detta eventuellt kan förhindra risksupportrarnas inresa, i enlighet med de rättsliga möjligheterna i detta land. De länder som förfogar över rättsliga möjligheter att förhindra risksupportrarnas utresa, skall vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att effektivt åstadkomma detta samt informera arrangörslandet. Varje land skall vidta alla tänkbara åtgärder för att förhindra att dess egna medborgare deltar i och/eller organiserar störande av den allmänna ordningen i ett annat land.

Värdlandets polisorganisation skall utse en lämplig medföljande polisenhet, baserad på den besökande polisdelegationens storlek, som skall ha tillräckliga språkkunskaper för att kunna svara för de operativa kontakterna med enheten och avlägga rapporter. Denna medföljande polisenhet skall ha tillräckliga kunskaper om fotbollshuliganism och den besökande polisdelegationens uppgifter samt om upprätthållande av den allmänna ordningen och säkerheten. Den medföljande polisenheten skall i detalj informeras om sin egen uppgift, den besökande polisdelegationens uppgift och den taktiska plan som värdlandets polisorganisation tagit fram. Den medföljande polisenheten skall vara tillsammans med den besökande polisdelegationen under hela operationen.

Arrangörslandets polismyndigheter skall förfoga över ett tillräckligt antal tolkar för de språk som talas av de besökande ländernas supportrar. Därigenom undviker man att de besökande polisdelegationerna från de olika länderna tvingas utföra så mycket tolkarbete att de inte hinner med egentliga operativa uppgifter. Dessa tolkar kan även underlätta kommunikationen mellan arrangörslandets polismyndigheter och den besökande polisdelegationen.

Värdlandets polisorganisation skall förse den besökande polisdelegationen med nödvändig kommunikationsutrustning, vilken skall uppfylla de besökande polisdelegationernas behov.

Den besökande polisdelegationen skall samråda med arrangörslandets polismyndighet om den utrustning som delegationen skall ta med sig och hur denna skall användas.

KAPITEL 4

Polismyndigheternas samarbete med matchvärdarna

Polismyndigheterna och matchvärdarnas organisationer skall samarbeta på ett sådant sätt att de kompletterar varandra, utan att detta påverkar de olika parternas eget ansvar och uppgifter.

Överenskommelse om besökande matchvärdars befogenheter och uppgifter måste träffas i god tid i förväg av värdlandets polis och matcharrangörerna.

KAPITEL 5

Kontrollista för mediepolicy och kommunikationsstrategi (polis/myndigheter) vid stora (internationella) mästerskap och matcher

I.

MEDIEPOLICY

1.

Fastställande av ett strategiskt mål för mediepolicyn

Det centrala målet är att polismyndigheter nationellt och internationellt samarbetar med medierna om att informera allmänheten om förestående mästerskap och om förberedelserna inför dessa, samt att polisen ger lämpliga råd om säkerheten till besökare vid matcherna.

Mediepolicyn är ett av de medel som ingår i en kommunikationsstrategi. Den skall visa att polisen och myndigheterna har en stödjande roll för att övervaka mästerskapens festliga karaktär.

Kommentar:

För en välavvägd mediepolicy måste det strategiska målet fastställas i förväg. Hela den vidare utvecklingen av denna policy inriktas på förverkligande av detta mål. Hänsyn måste tas till mediernas intresse för särskild information, t.ex. det sätt på vilket polismyndigheter hanterar problemen med fotbollshuliganism och våld. Därvid skall tydligt markeras vad som kan tolereras och inte.

2.

Fastställande av vilka resultat som eftersträvas genom mediepolicyn

En aktiv mediepolicy skall ha följande mål:

Att ge allmänheten en positiv bild av polisens och myndigheternas policy.

Att främja publikens bekvämlighet och en sportslig anda.

Att motarbeta dåligt uppförande hos publiken; dåligt uppförande lönar sig inte.

Att tillhandahålla säkerhetsinformation.

Att informera publiken om polisens åtgärder och vilka åtgärder som vidtas vid oroligheter.

Kommentar:

Mediepolicyn får aldrig skapa ett intryck av att inget kan hända, utan snarare av att goda förberedelser har genomförts och att det saknas anledning till panik.

3.

Mediepolicyns karaktär

Den skall ge uttryck för att man behärskar situationen.

Den skall frammana en känsla av säkerhet och förtroende.

Den skall klargöra att fotbollshuliganer kommer att behandlas strängt.

Den skall syfta till öppenhet och insyn.

II.

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

1.

Metod för att förverkliga målet

Ett förhållande skall i god tid etableras till de medier som bevakar mästerskap eller matcher.

Samarbete mellan pressavdelningarna vid polisen, lokala myndigheter, nationella myndigheter, fotbollsorganisationer, UEFA, FIFA osv., som utifrån ett entydigt uppdrag eller synsätt lämnar uppgifter om det egna ansvarsområdet.

Åtgärder för att se till att polisiär information tillhandahålls alla berörda, inklusive fotbollsförbundet, supporterföreningar, turistbyråer, trafikföretag och andra företag.

Informationsbroschyrer för utländska besökare, eventuellt tillsammans med annan turistinformation.

Inrättande av ett lätt igenkännbart presskontor under hela mästerskapet, med pressekreterare och medietalesmän.

Dagliga presskonferenser samt intervjuer och andra lämpliga informationsmöjligheter under mästerskapen.

Organisation av presskonferenser före mästerskapen för att klargöra attityden till samarbetet med pressen.

2.

Sätt att nå målet/råd för framgång

Tillsättande av professionella presskontaktpersoner på lokal, regional och central nivå.

Flerspråkiga pressekreterare från polisen som står till mediernas förfogande i presscentret.

Framställning av en nationell eller vid behov en binationell informationsbroschyr.

Framställning av lokalt orienterad information.

Införande av rapporter om säkerhet och faciliteter i turistbyråernas lokala publikationer och andra lokala tidningar och publikationer.

Offentliggörande av antalet gripanden för störande av den allmänna ordningen, innehav av vapen, falska inträdesbiljetter, svart biljettförsäljning och fylleri osv.

Utvärdering av den internationella, nationella och lokala medierapporteringen i samband med förberedelserna för mästerskapen och under själva mästerskapen.

Inrättande av en nationell arbetsgrupp för samarbete om mediepolicy.

3.

Viktiga punkter

1.

Bestäm budskapets kärna

Kommentar:

Bestäm budskapets kärna först. Klargör detta kärnbudskap för journalisterna vid intervjuer.

2.

Det centrala budskapet måste vara genomförbart

Kommentar:

Uttryck inga ståndpunkter som inte går att genomföra. Om detta sker, förlorar medieinstrumentet sin förmåga att påverka beteenden. Den politik som förts ut av polisen måste således upprätthållas.

3.

Förberedelser i god tid

Kommentar:

Använd tiden mellan kvalificeringen och mästerskapen för att noggrant förbereda en mediepolicy, som är inriktad på polisens/myndigheternas egen roll och eget ansvar.

4.

Planering

Kommentar:

Beakta mediepolicyn under hela planeringsskedet och bestäm själv när medierna faktiskt skall informeras.

5.

Kontinuerlig och upprepad kontakt med medierna

Kommentar:

Att det sker informationsutbyte och hålls presskonferenser kontinuerligt och regelbundet är av mycket stor betydelse. Hänsyn bör tas till medias behov att snabbt få information.

6.

Medieprojekt

Polis och myndigheter skall i samband med särskilda medieprojekt försäkra sig om att polisen får tillräcklig uppmärksamhet när det gäller information om polisen.

7.

Incidentberedskap

Kommentar:

Vid minsta incident flyttas mediernas intresse snabbt från sportevenemanget till ordningsstörningen. Tänk på att en sportreporter arbetar utifrån andra utgångspunkter än en polisreporter.

8.

Medierna är företagsamma

Kommentar:

Man skall tänka på att medierna söker information även utanför polisen. Undersökningar av polisens strategi och ingripanden är inte uteslutna.

9.

Öppenhet, fullständighet och aktualitet

Kommentar:

Visa för medierna hur polis/myndigheter agerar vid behov. Rädsla för medierna är obefogad, om polisens planer och förberedelser är adekvata. Polisen bör lämna fullständig information. Informationen skall kunna kontrolleras och skall vara aktuell.

10.

Utstråla säkerhet

Kommentar:

Det är viktigt att ha förtroende för polisens förberedelser och att visa detta och förmedla det till medierna. Polisen och myndigheterna skall ansvara fullt ut för sina säkerhetsarrangemang.

11.

Intervjuer

Kommentar:

Åtgärder skall vidtas för att förbereda polismyndigheterna för kontakter med medierna. Se till att polistjänstemannen sköter dessa kontakter från en lämplig arbetsplats. Kontakterna med medierna skall helst vara muntliga och personliga.

12.

Begränsning/avgränsning

Tillhandahåll information om individuella ansvarsområden såvitt avser policy och ingripanden.

Kommentar:

Tydliga överenskommelser skall ingås mellan myndigheterna om vem som skall informera medierna och om vilka slags informationer som skall ges. Polis och myndigheter skall vid sina framträdanden i medierna koncentrera sig på sitt eget ansvar och sina egna ingripanden.

13.

Misstag/beskyllningar

Kommentar:

Parterna skall enas om att undvika att i medierna diskutera beskyllningar om misstag.

14.

Samarbete

Kommentar:

En mediepolicy får aldrig utarbetas utan samråd med övriga parter. Mediepolicyn är i sig samarbete.

15.

Överenskommelser med utländska polisenheter om talesmän

Kommentar:

När polisen i värdlandet får stöd från polisenheter från andra länder, är det lämpligt att dessa går med på att hänvisa till polisens informationsinstanser i värdlandet, om media tar direkt kontakt med den utländska polisen.

Undantag från denna princip kan göras, om en understödjande polisenhet med värdlandets godkännande har låtit en egen professionell pressinformatör (talesman) ingå i enheten.

16.

Deltagande av poliskolleger från supportrarnas ursprungsland

Kommentar:

Man bör ta hjälp av kolleger i supportrarnas hemland vid intervjuer/presskonferenser där. De har resurser och presskontakter och de känner de lokala och nationella reportrarna, inklusive profilen hos den pressorganisation som de arbetar för.

17.

Upprättande av en förteckning över nationella pressorgan för polisen i arrangörslandet

Kommentar:

Polismyndigheterna i de olika länderna skall förse polisen i arrangörslandet med en förteckning över de viktigaste pressorganen med dessa pressorgans målgrupper. Med hjälp av denna förteckning kan polisen i arrangörslandet vända sig direkt till dessa pressorgan med information.

18.

Ta hänsyn till pressorganets profil

Kommentar:

När information rörande säkerheten tillhandahålls, måste hänsyn tas till pressorganets profil och dess målgrupp. En sportreporter har mindre erfarenhet av att informera om säkerhetsfrågor. Hänsyn till detta bör tas vid utarbetande av presskommunikéer och spridande av pressmeddelanden.

19.

Inrättande av en gemensam nationell arbetsgrupp

Kommentar:

En för alla parter gemensam arbetsgrupp bör bildas: den polis som bevakar matcharenorna, det centrala informationskontoret för fotbollshuliganism, fotbollsorganisationen och nationella myndigheter.

20.

Avstämning

Kommentar:

Alla polis- och myndighetsrepresentanter skall ha samma bakgrundsinformation och visa stor noggrannhet i sina kontakter med medierna. För denna avstämning kan det vara värdefullt att utarbeta gemensamma informationsblad och standardsvar för återkommande frågor. Information om frågor från medierna skall utbytas dagligen.

21.

Skriftlig kommuniké

Kommentar:

Man bör understödja presskonferenserna med en skriftlig kommuniké. Detta har den fördelen att

texten noga kan avvägas,

texterna kan förses med officiellt godkännande,

budskapet blir otvetydigt (ingen diskussion efteråt om ”missförstånd”).

22.

Informationsbroschyr

En informationsbroschyr bör tillhandahållas supportrarna. Av den skall det framgå vad som är kulturellt acceptabelt respektive oacceptabelt beteende och vilka lagöverträdelser som kommer att leda till ingripande.

Upplys även om sidoarrangemang för att få supportrarna att känna sig välkomna.

Bifoga broschyren vid biljettförsäljning.

23.

Ta hjälp av allmänheten

Kommentar:

Allmänheten kan uppmanas att vara aktiv genom att anmäla misstänkt uppträdande till polisen.

24.

Avvecklingsstrategi

Presskontoret kan stängas mot slutet av mästerskapen, men även därefter skall information lämnas av polisens kommandocentral. Ange när polisens presstalesman står till förfogande för rapport och en slutlig presskonferens.

25.

Utvärdering av mediepolicyn

Kommentar:

Efter mästerskapens slut skall en utvärderande rapport utarbetas om den förda mediepolicyn och om erfarenheterna av medierna. Dra lärdomar inför framtiden. Låt även de polismyndigheter från andra länder som bidragit med stöd delta i denna utvärdering.

26.

Utvärdering av Europeiska unionens kontrollista om mediepolicy/polissamarbete

Polisen i arrangörslandet skall på grundval av den nationella utvärderingen av mediepolicyn avgöra om några inslag i Europeiska unionens kontrollista kräver komplettering eller justering.

KAPITEL 6

Arrangörens roll (2)

Avsnitt 1

Kriterier som arrangören bör uppfylla

Om arrangörer av nationella och internationella fotbollsmatcher vidtar alla nödvändiga åtgärder, bidrar det till samhällets möjligheter att fungera friktionsfritt.

En effektiv hantering av nationella och internationella fotbollsmatcher skall genomföras genom ett övergripande tillvägagångssätt av alla aktörer som berörs av fotbollsevenemanget. Ett gott samarbete mellan arrangören, berörda privata aktörer, polismyndigheter och andra myndigheter rekommenderas därvid starkt.

Varje medlemsstat skall fritt besluta vem som skall vara ansvarig som arrangör av en match eller, om ansvaret delas mellan två eller fler organ, vem som skall vara ansvarig för vilka uppgifter.

I den allmänna ordningens och säkerhetens intresse kan polismyndigheter och andra berörda myndigheter i förväg fastställa krav, som arrangörerna måste uppfylla för att få anordna nationella eller internationella matcher. Dessa krav skall bidra till att arrangören och andra berörda myndigheter tar det ansvar som åligger dem och syftar till att polismyndigheterna skall kunna koncentrera sig på sina huvuduppgifter när det gäller upprätthållande av lag och ordning.

Arrangören av en nationell eller internationell fotbollsmatch skall vidta alla försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att förebygga skada på personer och egendom, inklusive alla praktiska åtgärder för att förhindra att åskådarna uppträder olämpligt.

Avsnitt 2

Ytterligare rekommendationer i form av en kontrollista över krav som kan ställas på arrangören

Arrangören av en nationell eller internationell fotbollsmatch skall göra allt som är möjligt för att säkerställa ordning och säkerhet inom och runt omkring arenan före, under och efter matchen, så att polis kan sättas in på ett så ekonomiskt sätt som möjligt.

I detta syfte kan kontrollistan i tillägg 3 användas som en vägledning för krav som polismyndigheterna och andra myndigheter kan ställa på arrangören i samband med att en fotbollsmatch arrangeras. Det rekommenderas att dessa bestämmelser får stöd i den nationella lagstiftningen.

KAPITEL 7

Expertmöte

Det rekommenderas starkt att varje ordförandeskap håller ett expertmöte om

de rekommendationer som nämns i kapitel 1–6,

nya trender/utvecklingar när det gäller supportrarnas uppträdande,

internationella förbindelser mellan supportergrupper,

utbyte av goda erfarenheter av polisarbete,

övriga frågor av intresse.

Expertmötet kan kalla in undergrupper av experter för att behandla frågor om säkerhet i samband med fotbollsmatcher och göra rekommendationer.

Ordförandeskapet skall rapportera till rådet om mötets resultat. Denna rapport ersätter det årliga frågeformuläret om fotbollshuliganism som krävs enligt dok. 8356/01 ENFOPOL 40.

KAPITEL 8

Förteckning över dokument som Europeiska unionens råd tidigare har antagit

1.

Rådets rekommendation av den 30 november 1993 om ansvar för arrangörerna av sportevenemang.

2.

Rådets rekommendation av den 1 december 1994 om direkt informellt informationsutbyte med länderna i Central- och Östeuropa när det gäller internationella sportevenemang (nät av kontaktpersoner).

3.

Rådets rekommendation av den 1 december 1994 om informationsutbyte vid stora demonstrationer och möten (nät av kontaktpersoner).

4.

Rådets rekommendation av den 22 april 1996 om riktlinjer för att förebygga och bekämpa oroligheter i samband med fotbollsmatcher. Med som bilaga följer standardformulär för utbyte av polisiär information om fotbollshuliganer (EGT C 131, 3.5.1996, s. 1).

5.

Gemensam åtgärd av den 26 maj 1997 om samarbete på området för allmän ordning och säkerhet (EGT L 147, 5.6.1997, s. 1).

6.

Rådets resolution av den 9 juni 1997 om förebyggande och bemästrande av huliganism genom erfarenhetsutbyte, utestängning från arenor och mediapolicy (EGT C 193, 24.6.1997, s. 1).

7.

Rådets resolution av den 21 juni 1999 om en handbok för internationellt polissamarbete och åtgärder för att förebygga och kontrollera våld och oroligheter i samband med internationella fotbollsmatcher (EGT C 196, 13.7.1999, s. 1).

8.

Rådets resolution av den 6 december 2001 om en handbok med rekommendationer för internationellt polissamarbete och åtgärder för att förebygga och kontrollera våld och oroligheter i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension, i vilka åtminstone en medlemsstat är delaktig (EGT C 22, 24.1.2002, s. 1).

9.

Rådets resolution av den 25 april 2002 om säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension (EGT L 121, 8.5.2002, s. 1).

10.

Rådets resolution av den 17 november 2003 om medlemsstaternas införande av en åtgärd om utestängning från anläggningar där fotbollsmatcher med en internationell dimension spelas (EUT C 281, 22.11.2003, s. 1).

11.

Förteckning över nationella kontaktpersoner i frågor rörande fotbollshuliganism.


(1)  EGT L 121, 8.5.2002, s. 1.

(2)  Med arrangör avses den fysiska eller juridiska person som helt eller delvis arrangerar eller låter arrangera en nationell eller internationell fotbollsmatch, på eget eller på en tredje parts initiativ.

Tillägg 1

KATEGORISERING AV FOTBOLLSSUPPORTRAR

Med beaktande av dok. 8241/05 ENFOPOL 40 om dynamisk riskbedömning i samband med internationella fotbollsmatcher och 8243/05 ENFOPOL 41 om polisens taktiska uppträdande för upprätthållande av allmän ordning i samband med internationella fotbollsmatcher ändras supporterkategorierna enligt följande:

Image

Definition av en risksupporter

En person, känd eller okänd, som kan anses utgöra en möjlig risk för den allmänna ordningen eller som uppvisar ett antisocialt beteende, antingen det är planerat eller spontant, vid eller i samband med ett fotbollsevenemang (se dynamisk riskbedömning nedan).

Definition av en riskfri supporter

En person, känd eller okänd, som inte kan anses riskera att orsaka eller bidra till våld eller oordning, antingen det är planerat eller spontant, vid eller i samband med ett fotbollsevenemang.

SAMMANFATTNING AV 8241/05 ENFOPOL 40 – DYNAMISK RISKBEDÖMNING I SAMBAND MED INTERNATIONELLA FOTBOLLSMATCHER

Fastställa omständigheter och uppträdanden som kan bidra till incidenter (inte enbart profilering och kategorisering av problemsupportrar).

Klart särskilja mellan risker för särskilda typer av incidenter, som problem med den allmänna ordningen eller den allmänna säkerheten, brottslighet i samband med massevenemang och terrorism.

Skilja mellan matcher med normal risk och matcher med ökad risk (i förhållande till de nämnda fyra områdena).

Specificera ”ökad risk” överallt där den fastställs.

Sammanfatta och bedöma information på följande punkter:

Huruvida individer/grupper visar tecken på att göra upp planer/visar sig beredda att delta i incidenter.

Fastställa nyligen inträffade händelser, den aktuella situationen och fotbollsmatchens natur och den plats där matchen skall äga rum som kan öka eller minska riskerna.

Fastställa situationer (t.ex. förlustmatch, provokationer från andra supportrar, polisåtgärder) som har bidragit till att utlösa incidenter i det förflutna eller som har medfört att individer/grupper slagit tillbaka på ett extremare sätt.

Fastställa uppträdande hos individer/grupper som är benägna att initiera/delta i incidenter.

SAMMANFATTNING AV 8243/05 ENFOPOL 41 – POLISENS TAKTISKA UPPTRÄDANDE FÖR UPPRÄTTHÅLLANDE AV ALLMÄN ORDNING I SAMBAND MED INTERNATIONELLA FOTBOLLSMATCHER

Det effektivaste sättet att upprätthålla allmän ordning är att bibehålla en balans mellan den märkbara risknivån och polisinsatsens karaktär.

Om upprätthållandet av allmän ordning skall bli framgångsrikt och hjälpa till att minska risken för incidenter, är det avgörande att polisens taktik noga följer relevanta riskbedömningar.

Det är av stor praktisk betydelse att känna till och bedöma de olika supportergruppernas (och undergruppernas) sociala identitet, deras värderingar och normer, syften och mål, deras känsla för vad som är rätt och riktigt, deras stereotyper och förväntningar på andra grupper, tidigare interaktion med dessa grupper och allt (datum, platser, föremål, aktionsformer) som är särskilt betydelsefullt.

KONTROLLISTA FÖR RISKSUPPORTRAR

Innehåll

Kommentarer

Allmän ordning

Tidigare rivalitet mellan klubbar

Förväntat våld

Rasistiskt uppträdande

Eventuella bortasupportrar på hemmasektionen

Invasion av planen

Alkoholrelaterade problem

Vapenanvändning

Kännedom om polistaktik

Annat

Allmän säkerhet

Terroristhot

Politisk spänning/banderoller

Trolig användning av lysraketer/fyrverkerier

Resande supportrar utan biljetter

Biljetter på svarta marknaden

Annat

Brottslig verksamhet

Falska biljetter

Försäljning/användning av olagliga droger

Annat

Tillägg 2

FORMULÄR FÖRE MATCHEN/UNDER MATCHEN/EFTER MATCHEN (KATEGORIN RISKFRI/RISKSUPPORTRAR)

2.1   FORMULÄR FÖRE MATCHEN

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

DENNA INFORMATION KOMMER ENDAST ATT ANVÄNDAS FÖR POLISÄRENDEN!!

2.2   MATCHFORMULÄR

Image

Image

Image

2.3   FORMULÄR EFTER MATCHEN

Image

Image

Image

Tillägg 3

KONTROLLISTA ÖVER KRAV SOM KAN STÄLLAS PÅ ARRANGÖREN

Krav på arrangören

Markera om tillämpligt

1.

Utnämning av en säkerhetsansvarig

 

Utnämning av en säkerhetsansvarig för samordning och ledning av säkerhetspolicyn.

 

Den säkerhetsansvarige har befogenhet att fatta operativa beslut i säkerhetsfrågor.

 

Den säkerhetsansvarige måste kunna nås vid alla tider på dygnet.

 

I säkerhetsfrågor som rör arrangören nås överenskommelser i samråd mellan behöriga myndigheter och polis samt arrangörens säkerhetsansvarige.

 

2.

Säkerhetsnormer för infrastruktur

 

Arenans infrastruktur gör det möjligt att effektivt skilja rivaliserande supportrar åt, såväl vid ingången som på själva arenan.

 

Man använder endast en arena eller delar av arenor som uppfyller nationella och/eller internationella säkerhetsnormer.

 

Minimala säkerhetsnormer:

 

 

Arenans yttre gränser gentemot omgivningen markeras med ett stängsel som är avsett att förhindra att personer, föremål eller material okontrollerat kommer in på området.

 

 

Det finns tillräckligt med (nöd)utgångar, som inte samtidigt kan fungera som ingångar och som effektivt garanterar säkerheten om arenan måste utrymmas till området utanför eller till planen.

 

 

Arenan och dess avdelningar uppfyller de nödvändiga kraven på brandsäkerhet, motstånd och strukturell stabilitet.

 

 

En ledningscentral, där det finns plats för de ansvariga för utryckningstjänsterna och ordningsmyndigheter samt arrangören, tjänar som samordningspunkt under matchen och är utrustad med nödvändig teknisk utrustning för kameraövervakning och meddelanden till publiken. Kameraövervakningen gör det möjligt att upptäcka varje incident samt identifiera bråkmakare.

 

 

Arenan är utrustad med stationer för medicinsk hjälp och förfogar över tillräckliga sanitära faciliteter, som är anpassade till arenans storlek.

 

 

Rivaliserande supportrar är skilda åt på ett adekvat sätt.

 

 

Inne på arenan finns nödvändiga anvisningar och symboler för att visa åskådarna vägen till nödutgångarna och/eller till den sektion till vilken de har biljett.

 

 

En maximal kapacitet fastställs för varje sektion i enlighet med arenans säkerhetskapacitet.

 

 

Arenan underhålls regelbundet, varvid alla lösa eller skadade delar, allt avfall och alla föremål som skulle kunna användas som projektiler repareras eller avlägsnas.

 

 

Tekniska och elektriska installationer samt gasinstallationer installeras och underhålls i enlighet med allmänt gällande normer.

 

3.

Användning av matchvärdar

 

Ett tillräckligt antal, på behörigt sätt rekryterade och utbildade matchvärdar tar emot och övervakar åskådarna.

 

Dessa matchvärdar har till uppgift att

 

 

ta emot och övervaka åskådarna,

 

 

inspektera arenans inrättningar före och efter matchen,

 

 

bistå åskådarna med all nyttig information om organisation, infrastruktur och nödhjälp,

 

 

utföra begränsade kontroller av kläder och bagage, då befogade skäl för en sådan undersökning föreligger och i den mån tillämplig nationell lagstiftning tillåter detta,

 

 

se till att de interna ordningsreglerna följs,

 

 

se till att publiken inte vinner tillträde till områden dit den inte äger tillträde,

 

 

bidra till att det går smidigt till då åskådarna kommer in på och lämnar arenan,

 

 

vidarebefordra alla uppgifter om åskådare som kan tänkas störa den allmänna ordningen till utryckningstjänsterna och polisen,

 

 

vidta lämpliga åtgärder i väntan på polisen och utryckningstjänsterna,

 

 

vidta preventiva åtgärder i alla situationer där den allmänna ordningen är hotad.

 

Vid rekryteringen av matchvärdar skall det säkerställas att de är i erforderlig fysisk form samt har den psykologiska profil som krävs för att utföra sina uppgifter.

 

Utbildningen av matchvärdar omfattar följande teoretiska och praktiska ämnen:

 

 

Organisation och säkerhetsförfaranden i samband med fotbollsmatcher.

 

 

Gällande grundläggande lagstiftning och regler, däribland de interna ordningsreglerna.

 

 

Kommunikationsteknik.

 

 

Observations- och identifikationsteknik.

 

 

Teknik för inträdeskontroll.

 

 

Konflikthantering.

 

 

Första hjälpen och brandsäkerhet.

 

 

Förfaranden för att utrymma arenan.

 

 

Samarbete med utryckningstjänsterna och polisen.

 

 

Praktiktjänstgöring vid några matcher.

 

Vid regelbundna tidpunkter förekommer vidareutbildning av matchvärdarna, vilken rör den utveckling som skett och eventuella ändringar vad avser punkterna ovan.

 

Matchvärdarna får instruktioner före varje match. Syftet är att de skall få nödvändig information mot bakgrund av de speciella omständigheterna kring varje match.

 

I tjänsten bär matchvärdarna ett fluorescerande klädesplagg med texten ”MATCHVÄRD” (”STEWARD”), så att de till det yttre skiljer sig från vanliga åskådare.

 

Arrangören eller den berörda myndigheten kan ta det besökande lagets matchvärdar i anspråk. Denna typ av stöd bör endast användas när dessa matchvärdar kan tillföra ett mervärde. Detta bedöms utifrån ett antal kriterier, såsom tidigare erfarenhet och kännedom om de egna supportrarna.

 

4.

Biljettpolicy och biljetthantering

 

a)

Biljettpolicy

 

 

Biljettpolicyn är ett viktigt instrument för att främja säkerheten och ordningen på arenan. Den är inriktad på att skilja rivaliserande supportrar åt, förebygga att alltför många människor släpps in och kontrollera besökarnas rörelser samt verkställa utestängning från arenan, när sådan tidigare har beslutats av en fotbollsorganisation eller annan behörig instans.

 

 

När arrangören inför en biljettpolicy, skall denne beakta gemenskapens konkurrensregler. Vid tillämpningen av dessa regler skall Europeiska kommissionen beakta faktorer som hänger samman med upprätthållande av ordning och säkerhet.

 

 

Utgångspunkter:

 

 

 

Fördelningen av biljetter skall säkerställa att de deltagande lagens supportrar hålls åtskilda i olika sektioner.

 

 

 

Biljettfördelningspolicyn och fördelningen av biljetter mellan deltagarländerna skall återspegla efterfrågan på biljetter bland supportrar i dessa länder.

 

 

 

Försäljningspolicyn skall förebygga försäljning på svarta marknaden samt biljettförfalskning.

 

 

 

Supportrar skall inte kunna köpa biljetter till en sektion av arenan som inte är avsedd för dem.

 

 

 

Biljetten skall ge upplysningar om innehavaren av biljetten och dess ursprung, om vilken match den gäller samt anvisad sittplats, kort sagt biljettens historia.

 

b)

Biljetthantering

 

 

Biljettpolicyn skall komma till konkret uttryck i biljetthanteringen enligt följande:

 

 

 

Supportrarna skall hållas åtskilda genom en strikt fördelning av sitt- eller ståplatserna via biljetter till de rivaliserande supportergrupperna, som bör hållas åtskilda, så att platsen på arenan avgörs av vilket av de spelande lagen supportern är anhängare till och/eller supporterns nationalitet.

 

 

 

Biljettpolicyn skall vara så utformad att fördelningen av platser, och därmed åtskiljandet av rivaliserande supportrar, inte kan kringgås genom att biljetten överlåts, oavsett i vilken form.

 

 

 

Arenans infrastruktur avgör vilken mängd biljetter som släpps ut på marknaden, och därmed förhindras att alltför många människor släpps in. Detta kan även förhindras genom kontroll av falska eller förfalskade biljetter.

 

 

 

Om supportrarna under vissa speciella omständigheter inte kan hållas åtskilda, bör alternativa säkerhetsåtgärder vidtas för berörda sektioner, t.ex. ökad kameraövervakning, fler matchvärdar, separat ingång osv.

 

 

Utgångspunkten är att det på grundval av riskanalysen bör fastställas en tillträdeskapacitet per arena och att inte hela denna kapacitet utnyttjas. En säkerhetsmarginal är nödvändig för att omplacera supportrar som har giltig biljett till fel sektion, varvid det deltagande lag som åskådaren är anhängare av och/eller supportrarnas nationalitet är avgörande.

 

 

Åskådarströmmarna inom och runt arenan kontrolleras genom en tillräcklig och igenkännbar indelning av arenan i sektioner med tillhörande skyltar.

 

 

Upprätthållandet av utestängningar från arenorna sker genom att det inrättas ett system för beställning och distribution av biljetter och åtgärder mot varje form av överlåtelse av utfärdade biljetter.

 

 

Registrering som sköts av arrangören inom ramen för biljetthanteringen utgör en viktig källa till information för arrangören, ledningen och polisen.

 

 

Biljetthanteringen är inriktad på formerna för tillträde till arenan, dvs.

 

 

 

tryckning av inträdesbiljetter,

 

 

 

distribution av inträdesbiljetter,

 

 

 

inträdeskontroll.

 

Genomförande:

 

A.

Inträdesbiljetterna måste uppfylla följande stränga kvalitetskrav:

 

 

Upplysningar skall ges om matchen och arenan.

 

 

Uppföranderegler för supportrarna.

 

 

Villkor för tillträde och vistelse, på det egna landets språk.

 

 

Innehavarens namn och namnet på försäljaren/distributören.

 

 

I princip är biljettköparen också slutanvändare.

 

 

Biljetten bör vara omöjlig att förfalska.

 

 

Varje biljett skall åtföljas av ett meddelande, där arrangören anger

 

 

 

vilka föremål som det är förbjudet att ta med sig in på arenan,

 

 

 

att det är förbjudet att medföra alkoholhaltiga drycker och/eller narkotika vid tillträde till eller vistelse på arenan,

 

 

 

att ingripande kommer att ske om någon kastar fyrverkeripjäser eller andra föremål på arenan,

 

 

 

att ingripande kommer att ske mot alla former av förolämpande eller rasistiskt beteende,

 

 

 

att den som sätter sig på en plats som inte överensstämmer med ens biljettnummer kan komma att avvisas från arenan,

 

 

 

att åskådarna vid matcher måste finna sig i att bli kroppsvisiterade vid tillträde till arenan, samt att de är skyldiga att på anmodan visa legitimation samtidigt med inträdesbiljetten.

 

B.

Följande krav ställs på biljettdistributionen:

 

 

Arrangören skall i informationskampanjer lämna uppgifter om de officiella försäljningsställena och försäljningssättet samt uppmana allmänheten att inte köpa inträdesbiljetter någon annanstans samt informera om att distributionssystemet inte lämnar utrymme för den svarta marknaden.

 

 

Arrangören övervakar för varje land och varje distributör kontinuerligt var biljetterna finns.

 

 

Fördelningen av tillgängliga biljetter på målgrupperna går till så att allmänheten och de deltagande lagens supportrar kan förfoga över ett rimligt och tillräckligt antal biljetter inom ramarna för gemenskapens konkurrensregler.

 

 

Arrangören skall ålägga nationella förbund i länder som visar sig ha otillräcklig avsättning att lämna tillbaka överblivna biljetter.

 

 

Arrangören skall ålägga den officiella distributören att lämna tillbaka osålda biljetter.

 

 

Arrangören skall ta hänsyn till att distribution och försäljning av inträdesbiljetter i serier ökar möjligheterna att kontrollera försäljningsprocessen. Arrangören bör ställa krav på att distributörerna skall vara pålitliga.

 

 

Vid oegentligheter skall arrangören när som helst kunna ingripa i distributionsprocessen.

 

 

Arrangören skall ålägga distributören informationsplikt. Distributören skall meddela arrangören hur biljettförsäljningen har gått, om möjligt i kombination med information om reseplanering och platser där uppehåll görs.

 

 

Om beställning av biljetter inte uteslutande sker via det nationella förbundet eller åskådarens/supporterns egen klubb, skall den enskilde beställaren ange vilket lag han stöder. Vid den definitiva tilldelningen av biljetter kan detta beaktas på grundval av allmän ordning och säkerhet.

 

 

Inträdesbiljetter bör inte kunna överlåtas.

 

 

Personer som är utestängda från arenorna skall inte få några inträdesbiljetter.

 

 

Inga biljetter säljs på matchdagen.

 

 

Man får inte köpa mer än två biljetter. Biljetterna utställs på namn.

 

 

Definitivt utlämnande av biljetter bör ske så sent som möjligt (utbytesvoucher).

 

 

Arrangören måste gå i god för att den person i vars namn en biljett utfärdats (biljettinnehavaren) slutligen får sin biljett levererad.

 

C.

Följande krav ställs på en ändamålsenlig tillträdespolicy och kontroll:

 

 

Arrangören meddelar i förväg åskådarna vilka som äger tillträde till arenan och vilka som stängs ute.

 

 

Under alla förhållanden kommer ingen som utestängts från arenorna att få tillträde.

 

 

Åskådare som är uppenbart påverkade av alkohol ges inte tillträde.

 

 

Personer som har med sig föremål som kan utgöra en fara för säkerheten och ordningen på arenan ges inte tillträde.

 

 

Personer som har med sig föremål som i någon form ger uttryck för ett politiskt mål, diskriminering eller rasism eller som verkar förolämpande ges inte tillträde.

 

 

Tillträdeskontrollen bör uppfylla höga kvalitetskrav och även innefatta kroppsvisitering och verkställande av utestängning från arenan.

 

 

En smidig tillträdeskontroll bör förhindra köbildning.

 

 

Tillträdeskontrollen bör säkerställa att det inte släpps in alltför många människor i några sektioner på arenan.

 

 

Vid användning av automatiska system för tillträdeskontroll skall dessa uppfylla höga krav på pålitlighet och kontinuitet.

 

c)

Ackreditering

 

 

Näst efter biljettpolicyn är ackrediteringsstrategin ett av nyckelinstrumenten för att garantera säkerheten på arenan. Ackrediteringssystemet skall förhindra att alltför många människor släpps in och måste göra det möjligt att hantera och styra strömmen av besökare.

 

 

Genomförande:

 

 

Ackrediteringar skall endast ges till personer som skall utföra en viss uppgift inom ett specifikt område på arenan och skall endast gälla för just detta område.

 

 

En ackreditering ger i sig ingen rätt till en sittplats på arenan.

 

 

Ackrediteringar bör inte kunna överlåtas.

 

 

Ackrediteringsbevis bör vara omöjliga att förfalska.

 

5.

Interna ordningsregler – utestängning på arrangörens initiativ

 

Interna ordningsregler skall upprättas. Dessa regler skall omfatta arrangörens egna regler och åtminstone ange vilka föremål och uppträdanden som är förbjudna samt reglerna för inlämnande av föremål.

 

De interna ordningsreglerna skall meddelas åskådarna på ett klart och permanent sätt.

 

Nödvändiga åtgärder skall vidtas för att verkställa de interna ordningsreglerna och kontrollera att de efterlevs.

 

Det skall fastställas regler för utestängning på arrangörens initiativ. Personer som handlat eller uppfört sig på ett sätt som strider mot de interna ordningsreglerna skall kunna utestängas av arrangören.

 

Nödvändiga åtgärder skall vidtas för att verkställa utestängningen och kontrollera att den efterlevs.

 

6.

Slutande av avtal  (1)

 

Arrangören av en nationell eller internationell match skall med avseende på sina skyldigheter sluta ett avtal med berörda myndigheter, polismyndigheter samt utryckningstjänsterna. Avtalet gör det möjligt att avtalsmässigt fastställa arrangörens skyldigheter och tvinga denne att uppfylla dem.

 

Avtalet skall upprättas i rimlig tid före matchen, turneringen eller tävlingen och skall fastställa arrangörens skyldigheter och ansvar.

 

Avtalet skall minst innehålla bestämmelser om följande:

 

 

Det högsta tillåtna antalet åskådare på arenan.

 

 

Bestämmelser avseende säkerhetsnormerna för arenan.

 

 

Den tillämpliga kris- och utrymningsplanen.

 

 

En plan över arenan.

 

 

De slutna avtalen om arrangörens skyldigheter och ansvar, bl.a. vad avser biljett- och ackrediteringspolicy, användning av matchvärdar, kameraövervakning, alkoholpolicy, förbjudna föremål, informationsutbyte med arrangören (i synnerhet alla uppgifter till polisen om kalendern för internationella fotbollsmatcher [såväl tävlingsmatcher som vänskapsmatcher], vilket inbegriper samråd innan matchdatum fastställs) osv.

 

7.

En lokal stadga

 

Arrangören av en nationell eller internationell match och samtliga berörda parter, inbegripet polis, lokala myndigheter, supporterklubbar, boende i grannskapet (eller deras föreningar) samt transportföretag, skall upprätta en lokal stadga, varvid man skall sträva efter att bygga upp ett förtroendefullt förhållande parterna emellan.

 

Den lokala stadgan skall således garantera säkerheten för alla supportrar, boende i grannskapet och andra berörda personer, såväl inom som utanför arenan.

 

Den lokala stadgan skall innehålla följande bestämmelser:

 

 

Medlemskap i en supporterklubb eller förening skall vara förbundet med vissa villkor, och de personer som inte respekterar dessa villkor utesluts ur supporterklubben och förvägras tillträde till arenan.

 

 

Främjande av förköp av inträdesbiljetter.

 

 

En enkel och konkret beskrivning av hanteringen av de problem som uppstår när säkerhetsnormerna inte uppfylls, samt utarbetande av eventuella alternativa säkerhetsnormer.

 

 

Utbyte av information om var supportrarna befinner sig och vad de har för avsikter och vanor.

 

 

Utformning av lösningar på de problem som uppstår för grannar och boende i grannskapet.

 

 

Överenskommelser med berörda transportföretag.

 

Arrangören av en nationell eller internationell match skall i sin lokala stadga ta med en tidsplan för när olika påbörjade projekt och/eller initiativ skall vara genomförda.

 


(1)  Det handlar här om ett eller flera avtal, som kan slutas med olika organisationer som berörs av fotbollsevenemanget. De(t) kan innehålla ålägganden om krav eller beviljanden av tillstånd från de offentliga myndigheterna, vilka kan leda till skadestånd.

Tillägg 4

SPECIFIKATIONER FÖR OCH EXEMPEL PÅ VÄSTAR FÖR IDENTIFIERING AV POLISER

Västen dras över huvudet

Färg: NATO-BLÅ

Färgkod: Pantone 279C

Identifieringsmärken

Ordet POLICE (enbart på engelska) inramat med en bård och placerat mitt på västen, både på fram- och baksidan.

Bokstäverna POLICE och bården: Nato-blå bakgrund.

Både bokstäverna och rutan skall ha en reflekterande silverfärg.

Rutans dimensioner = 25 cm × 9 cm

Bokstäverna POLICE:

Bredd = 1,3 cm/bokstav

Höjd = 7,5 cm

Västens framsida:

Till vänster på bröstet (ovanför rutan POLICE): Nationell flagga: 10 cm × 7 cm – broderad/fastsydd eller i plastficka.

Till höger på bröstet (ovanför rutan POLICE): EU-symbolen: 8 cm × 8 cm

Under rutan POLICE: ett reflekterande silverfärgat band löper över västens framsida (5 cm brett)

Västens baksida:

Nationell flagga ovanför rutan POLICE: 10 cm × 7 cm

Under rutan POLICE: ett reflekterande silverfärgat band löper över västens baksida (5 cm brett).

Västen skall fästas med kardborrband eller tryckknappar på båda sidor.

Image


Top