EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0894

2006/894/EG: Kommissionens beslut av den 17 december 2002 om ett förfarande enligt artikel 65 i EKSG-fördraget avseende Alfa Acciai SpA, Feralpi Siderurgica SpA, Ferriere Nord SpA, IRO Industrie Riunite Odolesi SpA, Leali SpA, Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA i likvidation, Lucchini SpA, Siderpotenza SpA, Riva Acciaio SpA, Valsabbia Investimenti SpA, Ferriera Valsabbia SpA och företagssammanslutningen Federacciai, Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane (Ärende C.37.956 – Runda armeringsjärn) [delgivet med nr K(2002) 5807]

OJ L 353, 13.12.2006, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 804–807 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/894/oj

13.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 353/1


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 17 december 2002

om ett förfarande enligt artikel 65 i EKSG-fördraget avseende Alfa Acciai SpA, Feralpi Siderurgica SpA, Ferriere Nord SpA, IRO Industrie Riunite Odolesi SpA, Leali SpA, Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA i likvidation, Lucchini SpA, Siderpotenza SpA, Riva Acciaio SpA, Valsabbia Investimenti SpA, Ferriera Valsabbia SpA och företagssammanslutningen Federacciai, Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane

(Ärende C.37.956 – Runda armeringsjärn)

[delgivet med nr K(2002) 5807]

(Endast den italienska texten är giltig)

(2006/894/EG)

Den 17 december 2002 fattade kommissionen beslut om att inleda förfarandet enligt artikel 65 i EKSG-fördraget. I enlighet med bestämmelserna i artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82  (1) i fördraget offentliggör kommissionen genom detta meddelande namnen på de berörda parterna och en sammanfattning av beslutet, inklusive de ålagda påföljderna, med hänsyn tagen till företagens berättigade intresse av att deras affärshemligheter skyddas. En icke-konfidentiell version av beslutets fullständiga text finns tillgänglig på ärendets giltiga språk och på kommissionens arbetsspråk på Generaldirektoratet för konkurrens webbplats: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

I.   SAMMANFATTNING AV ÖVERTRÄDELSEN

(1)

Detta beslut riktar sig till Alfa Acciai SpA, Feralpi Siderurgica SpA, Ferriere Nord SpA, IRO Industrie Riunite Odolesi SpA, Leali SpA, Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA i likvidation, Lucchini SpA, Siderpotenza SpA, Riva Acciaio SpA, Valsabbia Investimenti SpA, Ferriera Valsabbia SpA och företagssammanslutningen Federacciai, Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane.

(2)

Mottagarna har deltagit i en enda komplex och fortlöpande överträdelse av artikel 65.1 i Fördraget om upprättandet av europeiska kol- och stålgemenskapen (nedan kallat ”fördraget”). Syftet eller resultatet var att fastställa priser för att samordna begränsning eller kontroll av produktion eller försäljning för runda armeringsjärn i stänger eller i rullar på den italienska marknaden.

(3)

Företaget Alfa Acciai SpA är ansvarigt för det egna beteendet, men också för Acciaieria Megara SpA:s (från och med 1996), Alfa Acciai S.R.L:s (före 1996) och Acciaierie di Sicilia SpA:s beteende.

(4)

Företaget Feralpi Siderurgica SpA är ansvarigt för det nuvarande Feralpi Siderurgica SpA:s beteendet, men också för Feralpi Siderurgica S.R.L:s (från och med 1990) och för det tidigare Feralpi Siderurgica SpA:s beteende.

(5)

Företagen Leali SpA och Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA i likvidation är ansvariga för beteendet hos Leali SpA och Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA i likvidation, men också för Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA (till och med november 1998) som de efterträdde. Efter detta datum är Leali SpA ensamt ansvarigt för det berörda beteendet.

(6)

Företagen Lucchini SpA och Siderpotenza SpA är ansvariga för Lucchini SpA:s och Siderpotenza SpA:s beteende, men också för det gemensamma företaget Siderpotenza SpA:s (till och med 1991) och Lucchini Siderurgica SpA:s beteende (till och med utgången av 1997).

(7)

Det mottagande företaget Riva SpA utgör ett företag som är ansvarigt för Riva SpA:s beteende, men också för Fire Finanziaria SpA:s, Riva Prodotti Siderurgici SpA:s, Acciaierie e Ferriere di Galtarossa SpA:s och Acciaierie del Tanaro SpA:s beteende.

(8)

Företagen Valsabbia Investimenti SpA och Ferriera Valsabbia SpA är ansvariga för Valsabbia Investimenti SpA:s och Ferriera Valsabbia SpA:s beteende, men också för före detta Ferriera Valsabbia SpA:s beteende (till och med 2000) och det ännu äldre företaget Ferriera Valsabbia SpA:s beteende (till och med 1990).

(9)

När det gäller de övriga beslutsmottagarna rör det sig om samma företag och samma sammanslutning och dessutom om samma juridiska personer med samma firmanamn som varit aktiva på marknaden för runda armeringsjärn sedan överträdelsen inleddes (i fråga om Ferriere Nord SpA sedan 1993).

(10)

Företagen har deltagit i överträdelsen åtminstone under följande perioder:

 

Alfa Acciai SpA från den 6 december 1989 till den 4 juli 2000.

 

Feralpi Siderurgica SpA från den 6 december 1989 till den 27 juni 2000.

 

Ferriere Nord SpA från den 1 april 1993 till den 4 juli 2000.

 

IRO Industrie Riunite Odolesi SpA från den 6 december 1989 till den 27 juni 2000.

 

Leali SpA och Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA i likvidation från den 6 december 1989 till den 27 juni 2000.

 

Lucchini SpA/Siderpotenza SpA från den 6 december 1989 till den 27 juni 2000.

 

Riva SpA från den 6 december 1989 till den 27 juni 2000.

 

Ferriera Valsabbia SpA och Valsabbia Investimenti SpA från den 6 december 1989 till den 27 juni 2000.

 

Federacciai, Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane från den 6 december 1989 till den 24 juli 1998.

(11)

Runda armeringsjärn är en produkt i längder av varmvalsat stål i rullar eller stänger om 5 mm eller mer i diameter, med en slät, flisig eller flänsförsedd yta för armering av betong. Runda armeringsjärn levereras vanligtvis i raka stänger (som varmvalsats i stångvalsverk). Stängerna mäter vanligtvis 12, 6 eller 14 meter, och i sällsynta fall 18 meter.

(12)

Runda armeringsjärn i rullar erbjuds rullade/i ringar som användaren kan räta ut och kapa i önskade längder. Priset för armeringsjärn i rullar är vanligtvis något högre än priset för raka armeringsjärn, men det har dock en tendens att anpassa sig till det sistnämnda.

(13)

Alla typer av runda armeringsjärn tillverkas med runda tvärsnitt i olika diameter från 5 till 40 mm beroende på vad som krävs för ändamålet. Runda armeringsjärn i rullar levereras inte med en diameter över 16 mm. Utifrån diametern fastställs ett tillägg (det s.k. ”dimensionstillägget”) som sedan läggs till grundpriset för runda armeringsjärn.

(14)

Armeringsjärn används huvudsakligen inom byggnadssektorn för att förstärka konstruktioner.

(15)

Inom EU-15 produceras huvuddelen av alla runda armeringsjärn i Italien. Beslutsmottagarnas omsättning av armeringsjärn, som vid överträdelseperiodens slut utgjorde cirka 80 % av den italienska marknaden, låg 2000–2001 på cirka 900 miljoner euro.

(16)

Federacciai och de övriga företagen som tillhörde sammanslutningen beslutade åtminstone sedan slutet av 1989 om och tillämpade ett enhetligt dimensionstillägg för runda armeringsjärn i Italien. Från och med april 1992 utvidgade företagen med Federacciais stöd sina beslut och beteenden till att omfatta fastställande av grundpriset för runda armeringsjärn i Italien. Från samma datum till september 1995 utvidgades överenskommelsen till att också omfatta fastställande av betalningsvillkor.

(17)

Åtminstone sedan slutet av 1994 strukturerade Federacciai mer systematiskt den organiserade verksamheten, både vad gäller priser och producerad och såld kvantitet av runda armeringsjärn.

(18)

Från 1995 började deltagarna att samordna minskningar och kontroll av produktion och försäljning för att minska tillgången på runda armeringsjärn på marknaden. Några producenter inrättade ett system för ömsesidig multilateral och mer noggrann och systematisk kontroll av varje enskilt företags producerade och sålda kvantiteter.

(19)

Kommissionen har inte tillräckliga uppgifter för att kunna visa att det förekom överträdelser av konkurrensreglerna under perioden efter den 4 juli 2000. Det bör påpekas att alla företag inte nödvändigtvis deltog i alla beskrivna beteenden och att några företag deltog under kortare perioder.

II.   BÖTER

(20)

Överträdelsen består i en enda, komplex och fortlöpande samverkan som hade till syfte att fastställa priser och begränsa och kontrollera produktion och försäljning. Dessa beteenden utgör till sin natur en mycket allvarlig överträdelse av artikel 65.1 i EKSG-fördraget. Kartellen omfattade hela Republiken Italiens område. Det har bestyrkts att kartellavtalen genomfördes i praktiken och att de har haft effekter på marknaden, även om de avsedda effekterna inte alltid har uppnåtts. Kommissionen anser därför att mottagarna begick en mycket allvarlig överträdelse. Det faktum att överenskommelsens effekter begränsade sig till enbart den italienska marknaden gör det inte möjligt att ändra överträdelsens grad från mycket allvarlig till allvarlig eftersom storleken på den italienska produktionen också måste beaktas.

(21)

Utan att det påverkar överträdelsens mycket allvarliga natur har kommissionen vid fastställandet av grundbeloppet för böterna beaktat de särskilda omständigheterna i detta ärende, dvs. att det gäller en nationell marknad som vid tidpunkten för överträdelsen omfattades av särskilda regler i EKSG-fördraget och på vilken de beslutsmottagande företagen under den första delen av överträdelsen utgjorde en begränsad del av den berörda marknaden.

(22)

I enlighet med vad som anges i artikel 65.5 i EKSG-fördraget får kommissionen inte ålägga en företagssammanslutning böter eller viten. Ingenting i texten till artikel 65.1 gör det möjligt att anse att förbudet i denna bestämmelse inte också kan tillämpas på en sammanslutning som har fattat beslut i avsikt att förhindra, inskränka eller snedvrida den normala konkurrensen. Även om Federacciai inte har ålagts några böter för ovannämnda konkurrensbegränsande beteende riktar sig detta beslut ändå till företagssammanslutningen.

(23)

Inom kategorin mycket allvarliga överträdelser gör skalan över rimliga böter det möjligt att tillämpa olika behandling av företagen för att ta hänsyn till lagöverträdarnas faktiska ekonomiska kapacitet att förorsaka avsevärd skada på konkurrensen, samt fastställa bötesbeloppet till en nivå som säkerställer att det är tillräckligt avskräckande.

(24)

Kommissionen anser att de uppgifter om marknadsandelar som beslutsmottagarna lämnat för överträdelsens sista hela år (1999) inte visar deras verkliga närvaro på den relevanta marknaden under referensperioden. Dessa företags marknadsandelar tredubblades praktiskt taget under perioden från 1990–1999. Således kan man på grundval av grundval av de genomsnittliga marknadsandelarna för perioden 1990–1999 dela in företagen i tre grupper i fallande ordning vad gäller närvaro på marknaden. I den första gruppen ingår Feralpi och Valsabbia. I den andra gruppen ingår Lucchini/Siderpotenza, Alfa, Riva och Leali (med en genomsnittlig marknadsandel på cirka 70 % av den första gruppens marknadsandel). I den tredje gruppen ingår Iro och Ferriere Nord (med en genomsnittlig marknadsandel på cirka 35 % av den första gruppens marknadsandel).

(25)

När det gäller Riva och Lucchini/Siderpotenza är det nödvändigt att öka böterna som beräknas i förhållande till den relativa marknadens betydelse för att också beakta företagens storlek och totala resurser. Dessa företags omsättning av EKSG-produkter överstiger i själva verket klart de andra berörda företagens omsättning (cirka 3,5 miljoner euro för Riva 2001 och cirka 1,2 miljarder euro för Lucchini). Det bör dessutom påpekas, enligt vad som framgår av handlingarna i ärendet, att dessa företags ledningar vid många tillfällen var direkt inblandade i de överträdelser som kommissionen har invändningar mot. För att uppnå en tillräckligt avskräckande effekt är det därför nödvändigt att öka böternas grundbelopp med 225 % i Lucchini/Siderpotenzas fall eftersom företagets omsättning av EKSG-produkter är cirka tre gånger högre än det näst största företagets omsättning och med 375 % i Rivas fall eftersom företagets totala omsättning av EKSG-produkter är cirka tre gånger högre än Lucchini/Siderpotenzas omsättning. På detta sätt tas hänsyn till de anmärkningsvärda skillnaderna i storlek och totala resurser mellan dessa två företag och de andra beslutsmottagarna.

(26)

Överträdelsen har således varat mer än tio år och sex månader för alla företag med undantag för Ferriere Nord SpA som deltagit i överträdelsen under mer än sju år. Därför ökas böternas grundbelopp med 105 % för alla företagen, utom för Ferriere Nord vars grundbelopp ökas med 70 %.

(27)

I detta ärende har kommissionen bara funnit en försvårande omständighet som avser Ferriere Nords upprepade överträdelser. Företaget omfattas redan av ett kommissionsbeslut av den 2 augusti 1989 om deltagande i en överenskommelse om att fastställa priser och begränsa försäljningen inom sektorn för elsvetsade armeringsnät (2).

(28)

Kommissionen anser således att Ferriere Nords grundbelopp skall ökas med 50 %.

(29)

Kommissionen har inte funnit några förmildrande omständigheter.

(30)

Ingen av mottagarna av detta beslut har kvalificerat sig för befrielse från, mycket betydande nedsättning av eller betydande nedsättning av böter enligt vad som anges i punkt B och C i meddelandet om befrielse från eller nedsättning av böter från 1996 (3) eftersom inget av villkoren i meddelandet har uppfyllts. De har i själva verket varken anmält kartellen före eller efter det att kommissionen inledde undersökningen och har inte inkommit med några bevismaterial för att bevisa att kartellen fanns.

(31)

När det gäller punkt D i meddelande från 1996 anser kommissionen att Ferriere Nord har inkommit till kommissionen med användbara upplysningar som har gjort det möjligt för kommissionen att bättre förstå hur kartellen fungerade. Kommissionen anser att detta uppfyller villkoren i punkt D.2 första strecksatsen som anger att en nedsättning av bötesbeloppet kan beviljas om ett företag förser kommissionen med upplysningar, dokument eller annat bevismaterial som bidrar till att fastställa att överträdelsen har begåtts, innan ett meddelande om anmärkningar sänds ut.

(32)

Kommissionen anser att det är berättigat att bevilja Ferriere Nord en nedsättning med 20 % av bötesbeloppet.

Beslutet

1.

Företagen åläggs följande böter:

Feralpi Siderurgica SpA

10,25 miljoner euro

Valsabbia Investimenti SpA och Ferriera Valsabbia SpA, gemensamt ansvariga

10,25 miljoner euro

Lucchini SpA och Siderpotenza SpA, gemensamt ansvariga

16,14 miljoner euro

Alfa Acciai SpA

7,175 miljoner euro

Riva Acciaio SpA

26,9 miljoner euro

Leali SpA och Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA i likvidation, gemensamt ansvariga

6,093 miljoner euro

Leali SpA (4)

1,082 miljoner euro

IRO Industrie Riunite Odolesi SpA,

3,58 miljoner euro

Ferriere Nord SpA

3,57 miljoner euro

2.

Federacciai och de nämnda företagen skall omedelbart upphöra med överträdelsen, om de inte redan har gjort det. De skall avhålla sig från att upprepa denna typ av handlingar och det agerande som beskrivs i detta ärende och från att handla eller agera på ett sätt som får motsvarande följder.


(1)  EGT L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  EGT L 260, 6.9.1989, s. 1.

(3)  EGT C 45, 19.2.2002, s. 3.

(4)  Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA:s beteende till dess att företaget försattes i likvidation och Leali SpA:s beteende från och med att företaget startades skiljs åt. De första böterna åläggs Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA i likvidation och Leali SpA gemensamt och de andra böterna åläggs enbart Leali SpA Därför har bötesbeloppet delats upp på två proportionella tidsperioder, där den ena perioden löper från det att överträdelsen inleddes till den 25 november 1998 och den andra perioden från det sistnämnda datumet till dess att överträdelsen upphörde. Det bötesbelopp som avser den första perioden åläggs Leali SpA och Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA i likvidation gemensamt, medan det bötesbelopp som avser den andra perioden enbart åläggs Leali SpA.


Top