Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0593

2006/593/EG: Kommissionens beslut av den 4 augusti 2006 om fastställande av en vägledande fördelning per medlemsstat av åtagandebemyndiganden inom ramen för målet regional konkurrenskraft och sysselsättning för perioden 2007–2013 [delgivet med nr K(2006) 3472]

OJ L 243, 6.9.2006, p. 32–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 13–17 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 121 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 121 - 125
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 13 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/593/oj

6.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 243/32


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 4 augusti 2006

om fastställande av en vägledande fördelning per medlemsstat av åtagandebemyndiganden inom ramen för målet regional konkurrenskraft och sysselsättning för perioden 2007–2013

[delgivet med nr K(2006) 3472]

(2006/593/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 (1), särskilt artikel 18.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 3.2 b i förordning (EG) nr 1083/2006 är syftet med målet regional konkurrenskraft och sysselsättning att stärka regionernas konkurrens- och attraktionskraft.

(2)

Enligt artikel 4.1 b i förordning (EG) nr 1083/2006 skall Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden bidra till att förverkliga de mål som anges i artikel 3.2 b i den förordningen. Enligt artikel 4.2 skall Sammanhållningsfonden också ingripa i de regioner som inte är stödberättigade enligt konvergensmålet och som hör till medlemsstater som är berättigade till stöd ur den fonden.

(3)

Enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 1083/2006 skall 15,95 % av de medel som är tillgängliga för åtaganden från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (nedan kallade ”fonderna”) för perioden 2007–2013 anslås till målet regional konkurrenskraft och sysselsättning, varav 21,14 % till det särskilda stöd under en övergångsperiod som avses i artikel 8.2 i den förordningen.

(4)

Det är nödvändigt att göra en vägledande fördelning per medlemsstat av de medel som skall anslås till målet regional konkurrenskraft och sysselsättning. Enligt artikel 18.2 i förordning (EG) nr 1083/2006 skall detta ske enligt de kriterier och metoder som fastställs i bilaga II till förordning (EG) nr 1083/2006.

(5)

I punkt 4 i bilaga II till förordning (EG) nr 1083/2006 fastställs en metod för fördelning av disponibla medel mellan de medlemsstater och regioner som är stödberättigade enligt artikel 6 i den förordningen.

(6)

I punkt 6 b i bilaga II till förordning (EG) nr 1083/2006 fastställs en metod för tilldelningen av stödet under den övergångsperiod som avses i artikel 8.2 i den förordningen.

(7)

I punkt 7 i bilaga II till förordning (EG) nr 1083/2006 anges den högsta nivån för överföringen av medel från fonderna till varje medlemsstat.

(8)

I punkterna 12–31 i bilaga II till förordning (EG) nr 1083/2006 fastställs de belopp som gäller i vissa specialfall under perioden 2007–2013.

(9)

Enligt artikel 24 i förordning (EG) nr 1083/2006 skall 0,25 % av de medel som är tillgängliga för åtaganden från fonderna under perioden 2007–2013 avsättas till finansiering av tekniskt stöd på kommissionens initiativ. Den vägledande fördelningen per medlemsstat bör därför anges exklusive beloppet för tekniskt stöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De vägledande belopp per medlemsstat som skall tilldelas enligt åtagandebemyndigandena för de regioner som är berättigade till stöd från strukturfonderna inom målet regional konkurrenskraft och sysselsättning, enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1083/2006, inklusive de tilläggsbelopp som fastställs i bilaga II till den förordningen, skall vara de som anges i tabell 1 i bilaga I.

Den årliga fördelningen per medlemsstat av de åtagandebemyndiganden som avses i första stycket skall vara den som anges i tabell 2 i bilaga I.

Artikel 2

De vägledande belopp per medlemsstat som skall tilldelas enligt åtagandebemyndigandena för särskilt stöd under en övergångsperiod från strukturfonderna inom målet konkurrenskraft och sysselsättning, enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1083/2006, inklusive de tilläggsbelopp som fastställs i bilaga II till den förordningen, skall vara de som anges i tabell 1 i bilaga II.

Den årliga fördelningen per medlemsstat av de åtagandebemyndiganden som avses i första stycket skall vara den som anges i tabell 2 i bilaga II.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Danuta HÜBNER

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.


BILAGA I

Vägledande fördelning per medlemsstat av åtagandebemyndiganden för regioner som är berättigade till stöd från strukturfonderna inom målet regional konkurrenskraft och sysselsättning för perioden 1 januari 2007–31 december 2013

(i euro)

Medlemsstat

TABELL 1 –

Anslagsbelopp (2004 års prisnivå)

Regioner som är stödberättigade enligt målet regional konkurrenskraft och sysselsättning

Tilläggsstöd enligt bilaga II till rådets förordning (EG) nr 1083/2006 punkt:

16

20

23

25

26

28

29

België/Belgique

1 264 522 294

 

 

 

 

 

 

 

Ceská republika

172 351 284

199 500 000

 

 

 

 

 

 

Danmark

452 135 320

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

8 273 934 718

 

 

 

74 812 500

 

 

 

España

2 925 887 307

 

 

 

 

199 500 000

 

 

France

9 000 763 163

 

 

 

 

 

 

99 750 000

Ireland

260 155 399

 

 

 

 

 

 

 

Italia

4 539 667 937

 

 

 

 

 

209 475 000

 

Luxembourg

44 796 164

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

1 472 879 499

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

761 883 269

 

 

 

149 625 000

 

 

 

Portugal

435 196 895

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko

398 057 758

 

 

 

 

 

 

 

Suomi-Finland

778 631 938

 

153 552 511

 

 

 

 

 

Sverige

1 077 567 589

 

215 598 656

149 624 993

 

 

 

 

United Kingdom

5 335 717 800

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

37 194 148 334

199 500 000

369 151 167

149 624 993

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000


(i euro)

Medlemsstat

TABELL 2 –

Årlig fördelning av anslagsbelopp (2004 års prisnivå)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

Ceska republika

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

Danmark

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

Deutschland

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

España

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

France

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

Ireland

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

Italia

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

Luxembourg

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

Nederland

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

Österreich

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

Portugal

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

Slovensko

59 287 258

57 274 995

54 915 823

51 153 834

53 136 512

56 208 234

66 081 102

Suomi-Finland

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

Sverige

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

United Kingdom

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

Totalt

5 523 220 006

5 521 207 743

5 518 848 571

5 515 086 582

5 517 069 260

5 520 140 982

5 530 013 850


BILAGA I

Vägledande fördelning per medlemsstat av åtagandebemyndiganden för regioner som är berättigade till särskilt stöd under en övergångsperiod från strukturfonderna inom målet regional konkurrenskraft och sysselsättning för perioden 1 januari 2007–31 december 2013

(EUR)

Medlemsstat

TABELL 1 –

Anslagsbelopp (2004 års prisnivå)

Regioner som är stödberättigade under en övergångsperiod inom målet regional konkurrenskraft och sysselsättning

Tilläggsstöd enligt bilaga II till rådets förordning (EG) nr 1083/2006 punkt:

15

19

20

26

27

Ellada

582 395 315

 

 

 

 

 

España

3 649 807 023

 

99 749 993

434 492 233

299 250 000

 

Ireland

418 744 086

 

 

 

 

 

Italia

626 325 208

 

 

 

 

250 372 500

Kypros

361 895 758

 

 

 

 

 

Magyarorszag

1 720 653 088

139 732 594

 

 

 

 

Portugal

347 157 850

 

 

58 848 251

 

 

Suomi-Finland

324 544 537

 

 

164 835 524

 

 

United Kingdom

880 529 981

 

 

 

 

 

Totalt

8 912 052 846

139 732 594

99 749 993

658 176 008

299 250 000

250 372 500


(EUR)

Medlemsstat

TABELL 2 –

Årlig fördelning av anslagsbelopp (2004 års prisnivå)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ellada

205 317 626

157 827 178

110 336 730

62 846 282

15 355 833

15 355 833

15 355 833

España

1 206 899 743

986 622 023

766 344 304

546 066 584

325 788 865

325 788 865

325 788 865

Ireland

143 368 343

110 877 547

78 386 752

45 895 958

13 405 162

13 405 162

13 405 162

Italia

216 111 659

180 773 664

145 435 670

110 097 675

74 759 680

74 759 680

74 759 680

Kypros

101 752 415

82 287 352

62 822 288

43 357 223

23 892 160

23 892 160

23 892 160

Magyarorszag

646 048 749

498 162 329

350 275 909

202 389 488

54 503 069

54 503 069

54 503 069

Portugal

102 050 610

87 367 364

72 684 118

58 000 871

43 317 626

28 634 379

13 951 133

Suomi-Finland

99 696 384

89 768 069

79 839 753

69 911 437

59 983 122

50 054 806

40 126 490

United Kingdom

285 202 703

223 208 873

161 215 043

99 221 213

37 227 383

37 227 383

37 227 383

Totalt

3 006 448 232

2 416 894 399

1 827 340 567

1 237 786 731

648 232 900

623 621 337

599 009 775


Top