EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2111

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (Text av betydelse för EES)

OJ L 344, 27.12.2005, p. 15–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 92 - 99
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 92 - 99
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 016 P. 9 - 16

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2111/oj

27.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 344/15


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2111/2005

av den 14 december 2005

om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapens verksamhet på lufttrafikområdet bör i första hand syfta till att säkerställa ett långtgående skydd för passagerarna. Dessutom bör full hänsyn tas till de allmänna konsumentskyddskraven.

(2)

En gemenskapsförteckning över lufttrafikföretag som inte uppfyller gällande säkerhetskrav bör ställas till passagerarnas förfogande för att möjliggöra största möjliga insyn. Denna gemenskapsförteckning bör grunda sig på gemensamma kriterier som utarbetats på gemenskapsnivå.

(3)

De lufttrafikföretag som införts i denna gemenskapsförteckning bör få verksamhetsförbud. De verksamhetsförbud som införts i gemenskapsförteckningen bör tillämpas i hela den del av medlemsstaternas territorium på vilket fördraget är tillämpligt.

(4)

Lufttrafikföretag som inte har trafikrättigheter i en eller flera medlemsstater kan ändå flyga till och från gemenskapen om deras flygplan, med eller utan besättning, hyrts in av lufttrafikföretag som har sådana rättigheter. Det bör föreskrivas att ett verksamhetsförbud för ett lufttrafikföretag i gemenskapsförteckningen även gäller för sådana lufttrafikföretag, eftersom dessa annars skulle kunna flyga inom gemenskapen utan att uppfylla gällande säkerhetskrav.

(5)

Ett lufttrafikföretag som fått verksamhetsförbud skulle kunna tillåtas att utöva trafikrättigheter genom att använda flygplan som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(6)

Förfarandet för att uppdatera gemenskapsförteckningen bör möjliggöra snabba beslut för att flygpassagerarna skall ha tillgång till tillfredsställande och aktuell säkerhetsinformation och för att se till att lufttrafikföretag som har åtgärdat brister i säkerheten snarast möjligt avförs från förteckningen. Samtidigt bör förfarandena respektera lufttrafikföretagens rätt att försvara sig och bör inte påverka internationella avtal och konventioner som medlemsstaterna eller gemenskapen är part i, särskilt konventionen om internationell civil luftfart, som undertecknades i Chicago 1944. De genomförandeåtgärder som kommissionen skall besluta om när det gäller förfarandet bör särskilt tillgodose dessa krav.

(7)

När ett lufttrafikföretag har fått verksamhetsförbud bör lämpliga åtgärder vidtas för att hjälpa det berörda lufttrafikföretaget med att åtgärda de brister som ledde till verksamhetsförbudet.

(8)

I undantagsfall bör medlemsstaterna tillåtas att vidta ensidiga åtgärder. I brådskande situationer och när de ställs inför oförutsedda säkerhetsproblem bör medlemsstaterna ha möjlighet att omedelbart utfärda ett verksamhetsförbud beträffande det egna territoriet. Om kommissionen har beslutat att inte föra in ett lufttrafikföretag i gemenskapsförteckningen, bör medlemsstaterna dessutom kunna utfärda eller behålla i kraft ett verksamhetsförbud med hänvisning till ett säkerhetsproblem som inte föreligger i de andra medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör med hänsyn till gemenskapens intressen och för att företräda en gemensam hållning i fråga om luftfartssäkerhet utnyttja dessa möjligheter endast i begränsad omfattning. Detta bör inte påverka tillämpningen av artikel 8 i rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (3) och av artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (4).

(9)

Information om säkerheten hos lufttrafikföretag bör publiceras på ett effektivt sätt, exempelvis genom användning av Internet.

(10)

För att konkurrensen på luftfartsområdet skall ge företag och passagerare största möjliga fördelar är det viktigt att konsumenterna får den information som behövs för att de skall kunna göra välgrundade val.

(11)

Till den väsentligaste informationen hör vilket eller vilka lufttrafikföretag som faktiskt utför flygningen. Resenärer som köper en flygresa, som kan vara en tur- och returresa, informeras emellertid inte alltid om vilket eller vilka lufttrafikföretag som faktiskt utför den aktuella flygresan eller de aktuella flygresorna.

(12)

Enligt rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang (5) krävs att resenärerna skall tillhandahållas viss information, men dit hör inte information om vilket lufttrafikföretag som utför flygningen.

(13)

Enligt rådets förordning (EEG) nr 2299/89 av den 24 juli 1989 om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem (6) skall resenärer som bokar en flygning via ett datoriserat bokningssystem ha rätt att få information om vilket lufttrafikföretag som skall utföra flygningen. Inom branschen förekommer emellertid, även inom den reguljära lufttrafiken, att luftfartyg hyrs ut med besättning (wet leasing) eller, vid bokningar utan datoriserat bokningssystem, att det lufttrafikföretag som sålt flygningen i sitt namn faktiskt inte utför den (code-sharing), och passageraren har därvid för närvarande inte någon lagstadgad rätt att få information om vilket lufttrafikföretag som faktiskt kommer att utföra flygningen.

(14)

Genom dessa förfaranden är det möjligt att öka flexibiliteten och ge passagerarna bättre service. Dessutom är det oundvikligt att vissa ändringar som har i synnerhet tekniska orsaker måste göras i sista minuten och detta bidrar till att öka flygsäkerheten. Denna flexibilitet bör dock gå hand i hand med en kontroll av att de bolag som faktiskt genomför flygningarna uppfyller säkerhetskraven och med öppenhet gentemot konsumenterna, i avsikt att garantera dem rätten att göra ett informerat val. Ett rimlig balans mellan lufttrafikföretagens kommersiella livskraft och passagerarnas tillgång till information bör eftersträvas.

(15)

Lufttrafikföretagen bör visa öppenhet gentemot passagerarna när det gäller säkerhetsrelaterad information. Offentliggörandet av sådan information bör bidra till passagerarnas medvetenhet om lufttrafikföretagens pålitlighet i säkerhetshänseende.

(16)

Lufttrafikföretag är skyldiga att meddela de nationella flygsäkerhetsmyndigheterna om säkerhetsbrister samt att korrigera dessa brister utan dröjsmål. Flyg- och markpersonal förväntas vidta lämpliga åtgärder när de upptäcker säkerhetsbrister. Det skulle stå i strid med flygsäkerhetens intresse om personalen bestraffades för detta, vilket följer av artikel 8.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13 juni 2003 om rapportering av händelser inom civil luftfart (7).

(17)

Förutom i samband med de situationer som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar (8) bör passagerare erbjudas rätten till återbetalning eller ombokning i vissa andra speciella situationer som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning, om det finns en tillräckligt nära anknytning till gemenskapen.

(18)

Konsekvenserna av ändringarna rörande vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning för genomförandet av lufttransportavtalet bör, förutom att omfattas av reglerna i denna förordning, regleras genom den lagstiftning som i medlemsstaterna tillämpas på avtal samt relevant gemenskapslagstiftning, särskilt rådets direktiv 90/314/EEG och 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (9).

(19)

Denna förordning utgör en del av en lagstiftningsprocess i syfte att på ett effektivt och enhetligt sätt stärka flygsäkerheten i gemenskapen där Europeiska byrån för luftfartssäkerhet spelar en viktig roll. Då denna byrås befogenheter utökas, till exempel avseende luftfartyg från tredjeländer, kan dess roll enligt denna förordning utvidgas ytterligare. Särskild vikt bör fästas vid att ytterligare förbättra kvaliteten på och kvantiteten av säkerhetsinspektioner av luftfartyg och att harmonisera dessa inspektioner.

(20)

När det föreligger en säkerhetsrisk som inte har lösts av den eller de berörda medlemsstaterna bör kommissionen ha möjlighet att omedelbart anta tillfälliga åtgärder. I sådana fall bör den kommitté som biträder kommissionen i dess arbete enligt denna förordning agera i enlighet med det rådgivande förfarande som anges i artikel 3 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (10).

(21)

I alla andra fall bör den kommitté som biträder kommissionen i dess arbete enligt denna förordning agera i enlighet med det föreskrivande förfarande som anges i artikel 5 i beslut 1999/468/EG.

(22)

Eftersom förhållandet mellan denna förordning och artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG av den 21 april 2004 om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje land som använder flygplatser i gemenskapen (11) annars skulle vara oklar bör den artikeln upphävas i syfte att skapa rättssäkerhet.

(23)

Medlemsstaterna bör fastställa regler om sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i kapitel III i denna förordning och se till att dessa sanktioner tillämpas. Sanktionerna, som kan vara civila eller administrativa sanktioner, bör vara effektiva, proportionella och avskräckande.

(24)

Kommissionen bör analysera tillämpningen av denna förordning och, efter en tillräckligt lång period, avlägga rapport om hur effektiva dess bestämmelser är.

(25)

Alla behöriga civila luftfartsmyndigheter i gemenskapen får besluta att lufttrafikföretag, även om de inte är verksamma på de medlemsstaters territorium där fördraget tillämpas, kan lämna in en begäran hos en sådan myndighet om att låta sig genomgå systematiska granskningar för att kontrollera att det är sannolikt att relevanta säkerhetsnormer uppfylls.

(26)

Denna förordning bör inte hindra medlemsstaterna från att på nationell nivå och i enlighet med gemenskapsrätten upprätta ett kvalitetsmärkningssystem inom lufttrafiken grundat på kriterier som även kan omfatta andra hänsyn än minimikrav beträffande säkerheten.

(27)

I en gemensam förklaring från de båda ländernas utrikesministrar ingick Konungariket Spanien och Förenade kungariket den 2 december 1987 ett avtal om arrangemang för ökat samarbete när det gäller användningen av flygplatsen i Gibraltar. Dessa arrangemang har ännu inte trätt i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

1.   Genom denna förordning fastställs regler om

a)

upprättande och offentliggörande av en gemenskapsförteckning, baserad på gemensamma kriterier, över lufttrafikföretag som av säkerhetsskäl förbjuds att bedriva verksamhet inom gemenskapen,

och om

b)

information till flygpassagerare om vilka lufttrafikföretag som utför de flygningar som dessa passagerare använder.

2.   Tillämpningen av denna förordning på flygplatsen i Gibraltar skall inte anses påverka Konungariket Spaniens och Förenade kungarikets rättsliga ståndpunkter i tvisten om suveräniteten över det territorium där flygplatsen är belägen.

3.   Denna förordning skall inte tillämpas på flygplatsen i Gibraltar förrän arrangemangen i den gemensamma förklaring som gjordes av Konungariket Spaniens och Förenade kungarikets utrikesministrar den 2 december 1987 träder i kraft. Konungariket Spanien och Förenade kungariket kommer att underrätta rådet om datumet för detta ikraftträdande.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)

lufttrafikföretag: ett lufttransportföretag med giltig operativ licens eller motsvarande.

b)

transportavtal: ett avtal som avser eller omfattar lufttransporttjänster, inbegripet när transporten utgörs av två eller fler flygningar som genomförs av samma eller olika lufttrafikföretag.

c)

den avtalsslutande parten vid lufttransporter: det lufttrafikföretag som ingår ett transportavtal med en passagerare eller, om avtalet avser ett resepaket, en researrangör. Samtliga biljettförsäljare skall också betraktas som avtalsslutande parter vid lufttransporter.

d)

biljettförsäljare: den som säljer en flygbiljett och förmedlar ett transportavtal till en passagerare, oavsett om biljetten bara gäller för en flygning eller är en del av ett resepaket, dock inte ett lufttrafikföretag eller en researrangör.

e)

lufttrafikföretag som utför flygningen: ett lufttrafikföretag som utför eller avser att utföra en flygning enligt ett transportavtal med en passagerare, eller som ombud för en annan juridisk eller fysisk person som har ett transportavtal med denna passagerare.

f)

verksamhetstillstånd eller tekniskt tillstånd: varje juridisk eller administrativ handling från en medlemsstats sida, varvid ett lufttrafikföretag antingen får tillstånd att genomföra flygtjänster till och från medlemsstatens flygplatser eller använda dess luftrum, eller varvid lufttrafikföretaget kan utöva trafikrättigheter.

g)

verksamhetsförbud: avslag på begäran om, samt upphävande, indragning eller begränsning av ett lufttrafikföretags verksamhetstillstånd eller tekniska tillstånd av säkerhetsskäl, eller någon motsvarande säkerhetsåtgärd gentemot ett lufttrafikföretag som inte har några trafikrättigheter i gemenskapen men vars luftfartyg annars skulle kunna användas i gemenskapen under ett leasingavtal.

h)

resepaket: de tjänster som definieras i artikel 2.1 i direktiv 90/314/EEG.

i)

platsreservation: att passageraren har en biljett eller annat bevis som visar att platsreservationen har godkänts och registrerats av den avtalsslutande parten vid lufttransporter.

j)

relevanta säkerhetsnormer: de internationella säkerhetsnormer som ingår i Chicagokonventionen och dess bilagor samt, i tillämpliga fall, de säkerhetsnormer som ingår i relevant gemenskapslagstiftning.

KAPITEL II

GEMENSKAPSFÖRTECKNING

Artikel 3

Upprättande av gemenskapsförteckningen

1.   I syfte att öka flygsäkerheten skall det upprättas en förteckning över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (nedan kallad ”gemenskapsförteckningen”). Varje medlemsstat skall inom sitt territorium se till att de verksamhetsförbud som finns upptagna i gemenskapsförteckningen respekteras av de lufttrafikföretag som har belagts med sådana förbud.

2.   De gemensamma kriterierna för att belägga ett lufttrafikföretag med verksamhetsförbud, vilka skall baseras på de relevanta säkerhetsnormerna, fastställs i bilagan (nedan kallade ”de gemensamma kriterierna”). Kommissionen får ändra bilagan, särskilt för att ta hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, i enlighet med förfarandet i artikel 15.3.

3.   I syfte att upprätta gemenskapsförteckningen för första gången skall alla medlemsstater, senast den 16 februari 2006, meddela kommissionen vilka lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud på deras territorium och ange orsakerna till att sådana förbud beslutats samt lämna all annan relevant information. Kommissionen skall informera de andra medlemsstaterna om dessa verksamhetsförbud.

4.   Kommissionen skall, inom en månad efter mottagandet av informationen från medlemsstaterna, på grundval av de gemensamma kriterierna besluta om verksamhetsförbud för de berörda lufttrafikföretagen och upprätta gemenskapsförteckningen över lufttrafikföretag som den belagt med verksamhetsförbud, i enlighet med förfarandet i artikel 15.3.

Artikel 4

Uppdatering av gemenskapsförteckningen

1.   Gemenskapsförteckningen skall uppdateras

a)

för att belägga ett lufttrafikföretag med verksamhetsförbud och inkludera detta lufttrafikföretag i gemenskapsförteckningen på grundval av de gemensamma kriterierna,

b)

för att avföra ett lufttrafikföretag från gemenskapsförteckningen, om den brist eller de brister i säkerheten som var anledningen till att lufttrafikföretaget fördes in i gemenskapsförteckningen har åtgärdats och det inte finns någon annan orsak att, på grundval av de gemensamma kriterierna, låta lufttrafikföretaget stå kvar i gemenskapsförteckningen,

c)

för att ändra villkoren i ett verksamhetsförbud för ett lufttrafikföretag som finns med på gemenskapsförteckningen.

2.   Kommissionen skall, på eget initiativ eller på en medlemsstats begäran, besluta att uppdatera gemenskapsförteckningen så snart som detta krävs enligt punkt 1, i enlighet med förfarandet i artikel 15.3 och på grundval av de gemensamma kriterierna. Kommissionen skall minst var tredje månad kontrollera om gemenskapsförteckningen bör uppdateras.

3.   Varje medlemsstat och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet skall till kommissionen överlämna all information som kan vara av betydelse för uppdateringen av gemenskapsförteckningen. Kommissionen skall vidarebefordra all relevant information till de andra medlemsstaterna.

Artikel 5

Provisoriska åtgärder för uppdatering av gemenskapsförteckningen

1.   Då det är uppenbart att ett lufttrafikföretags fortsatta verksamhet i gemenskapen sannolikt utgör en allvarlig säkerhetsrisk och att en sådan risk inte har hanterats på ett tillfredsställande sätt genom brådskande åtgärder från den eller de berörda medlemsstaternas sida i enlighet med artikel 6.1, får kommissionen provisoriskt vidta de åtgärder som avses i artikel 4.1 a eller c, i enlighet med förfarandet i artikel 15.2.

2.   Kommissionen skall så snabbt som möjligt och senast inom tio arbetsdagar hänskjuta ärendet till den kommitté som avses i artikel 15.1 och fatta beslut om att bekräfta, ändra, återkalla eller förlänga den åtgärd som den vidtagit enligt punkt 1 i den här artikeln, i enlighet med förfarandet i artikel 15.3.

Artikel 6

Undantagsåtgärder

1.   I brådskande fall skall denna förordning inte hindra en medlemsstat från att reagera på ett oförutsett säkerhetsproblem genom att under iakttagande av de gemensamma kriterierna införa ett omedelbart verksamhetsförbud beträffande sitt eget territorium.

2.   Ett beslut av kommissionen att inte ta med ett lufttrafikföretag i gemenskapsförteckningen i enlighet med förfarandet i artiklarna 3.4 eller 4.2 skall inte hindra en medlemsstat från att införa eller behålla i kraft ett verksamhetsförbud mot det berörda lufttrafikföretaget på grund av ett säkerhetsproblem som särskilt berör den medlemsstaten.

3.   I de situationer som avses i punkterna 1 och 2 skall den berörda medlemsstaten omedelbart informera kommissionen, som skall informera de andra medlemsstaterna. I de situationer som avses i punkt 1 skall den berörda medlemsstaten utan dröjsmål inlämna en begäran till kommissionen om uppdatering av gemenskapsförteckningen, i enlighet med artikel 4.2.

Artikel 7

Rätten till försvar

När kommissionen antar de beslut som avses i artiklarna 3.4, 4.2 och artikel 5 skall den se till att lufttrafikföretaget ges möjlighet att höras, varvid hänsyn skall tas till behovet av att i vissa fall vidta ett brådskande förfarande.

Artikel 8

Genomförandeåtgärder

1.   Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 15.3 vid behov anta genomförandeåtgärder i syfte att föreskriva detaljerade regler för de förfaranden som avses i detta kapitel.

2.   Kommissionen skall när den fastställer dessa åtgärder ta vederbörlig hänsyn till att beslut måste kunna fattas snabbt i samband med uppdateringen av gemenskapens förteckning och den skall vid behov ge möjlighet till ett brådskande förfarande.

Artikel 9

Offentliggörande

1.   Gemenskapsförteckningen och eventuella ändringar i den skall omedelbart offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Kommissionen och medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att underlätta allmänhetens tillgång till gemenskapsförteckningen i dess senast uppdaterade version, framför allt genom användning av Internet.

3.   De avtalsslutande parterna vid lufttransporter, civila luftfartsmyndigheter, Europeiska byrån för luftfartssäkerhet och flygplatser inom medlemsstaternas territorier skall genom information på sina webbplatser och, i tillämpliga fall, i sina lokaler se till att passagerarna får kännedom om gemenskapsförteckningen.

KAPITEL III

INFORMATION TILL PASSAGERARE

Artikel 10

Tillämpningsområde

1.   Bestämmelserna i detta kapitel skall gälla transport av passagerare med flyg, när flygningen ingår i ett transportavtal och transporten startar inom gemenskapen, och

a)

flygningen avgår från en flygplats inom en medlemsstats territorium där fördraget är tillämpligt,

eller

b)

flygningen avgår från en flygplats i ett tredjeland och anländer till en flygplats inom en medlemsstats territorium där fördraget är tillämpligt,

eller

c)

flygningen avgår från en flygplats i ett tredjeland och anländer till en annan sådan flygplats.

2.   Bestämmelserna i detta kapitel skall gälla oberoende av om det rör sig om ett reguljärflyg eller icke-reguljärflyg, och oberoende av om flygningen utgör en del av ett resepaket eller inte.

3.   Bestämmelserna i detta kapitel skall inte påverka passagerares rättigheter enligt direktiv 90/314/EEG och förordning (EEG) nr 2299/89.

Artikel 11

Information om vilket lufttrafikföretag som utför flygningen

1.   I samband med platsreservationen skall den avtalsslutande parten vid lufttransporter informera passageraren om vilket eller vilka lufttrafikföretag som utför flygningen, oavsett på vilket sätt reservationen skett.

2.   Om namnet på det eller de lufttrafikföretag som utför flygningen ännu inte är känt vid tidpunkten för reservationen skall den avtalsslutande parten vid lufttransporter se till att passageraren informeras om namnet på det eller de lufttrafikföretag som förmodligen kommer att utföra den eller de aktuella flygningarna. I sådana fall skall den avtalsslutande parten vid lufttransporter se till att passageraren informeras om namnet på det eller de lufttrafikföretag som utför flygningen så snart som detta fastställts.

3.   Om det eller de lufttrafikföretag som skall utföra flygningen ändras efter platsreservationen skall det avtalsslutande lufttrafikföretaget, oberoende av orsaken till ändringen, omedelbart vidta alla lämpliga åtgärder för att säkra att passagerarna informeras om ändringen så snart som möjligt. Passagerarna skall under alla omständigheter informeras vid incheckningen, eller vid ombordstigningen i de fall då det inte krävs någon incheckning för anslutningsflyg.

4.   Lufttrafikföretaget eller researrangören, allt efter omständigheterna, skall se till att den berörda avtalsslutande parten vid lufttransporter informeras om vilket eller vilka lufttrafikföretag som skall utföra flygningen så snart detta blir känt, särskilt om det har skett en ändring.

5.   Om en biljettförsäljare inte har informerats om vilket lufttrafikföretag som skall utföra flygningen skall denna biljettförsäljare inte anses skyldig till att inte ha uppfyllt kraven i denna artikel.

6.   Skyldigheten för den avtalsslutande parten vid lufttransporter att informera passagerarna om vilket eller vilka lufttrafikföretag som skall utföra flygningen skall uttryckligen anges i de allmänna försäljningsvillkor som är tillämpliga på transportavtalet.

Artikel 12

Rätt till återbetalning eller ombokning

1.   Denna förordning skall inte påverka rätten till ersättning eller ombokning enligt förordning (EG) nr 261/2004.

2.   I de fall förordning (EG) nr 261/2004 inte är tillämplig och

a)

det lufttrafikföretag som skulle utföra flygningen och som meddelats passageraren har förts in i gemenskapens förteckning och belagts med verksamhetsförbud, vilket lett till att den berörda flygningen blivit inställd, eller skulle ha lett till att den blivit inställd om den berörda flygningen hade ägt rum inom gemenskapen,

eller

b)

det lufttrafikföretag som skulle utföra flygningen och som meddelats passageraren har ersatts av ett annat lufttrafikföretag som förts in i gemenskapsförteckningen och har belagts med verksamhetsförbud, vilket lett till att den berörda flygningen blivit inställd, eller skulle ha lett till att den blivit inställd om den berörda flygningen hade ägt rum inom gemenskapen,

skall den avtalsslutande parten vid lufttransporter, som är part i transportavtalet, erbjuda passageraren den rätt till återbetalning eller ombokning som fastställs i artikel 8 i förordning (EG) nr 261/2004, under förutsättning att passageraren, i det fall då flygningen inte blev inställd, valde att avstå från denna flygning.

3.   Punkt 2 skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13 i förordning (EG) nr 261/2004.

Artikel 13

Sanktioner

Medlemsstaterna skall säkerställa att reglerna i detta kapitel efterlevs och fastställa sanktioner vid överträdelser av dessa regler. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 14

Rapport och ändringsförslag

Kommissionen skall senast den 16 januari 2009 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna förordning. Rapporten skall vid behov åtföljas av förslag till ändringar av förordningen.

Artikel 15

Kommitté

1.   Kommissionen skall biträdas av den kommitté som anges i artikel 12 i förordning (EEG) nr 3922/91 (nedan kallad ”kommittén”).

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

4.   Kommissionen får rådgöra med kommittén i varje fråga som gäller tillämpningen av denna förordning.

5.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 16

Upphävande

Artikel 9 i direktiv 2004/36/EG skall upphöra att gälla.

Artikel 17

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft tjugo dagar efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artiklarna 10, 11 och 12 skall tillämpas från och med den 16 juli 2006 och artikel 13 skall tillämpas från och med den 16 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 14 december 2005.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

C. CLARKE

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 28 september 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 16 november 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 5 december 2005.

(3)  EGT L 373, 31.12.1991, s. 4. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2871/2000 (EGT L 333, 29.12.2000, s. 47).

(4)  EGT L 240, 7.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1701/2003 (EUT L 243, 27.9.2003, s. 5).

(5)  EGT L 158, 23.6.1990, s. 59.

(6)  EGT L 220, 29.7.1989, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 323/1999 (EGT L 40, 13.2.1999, s. 1).

(7)  EUT L 167, 4.7.2003, s. 23.

(8)  EUT L 46, 17.2.2004, s. 1.

(9)  EGT L 95, 21.4.1993, s. 29.

(10)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11)  EUT L 143, 30.4.2004, s. 76.


BILAGA

Gemensamma kriterier för att på gemenskapsnivå överväga ett införande av verksamhetsförbud på grund av säkerhetsskäl

Beslut om åtgärder på gemenskapsnivå skall vidtas på grundval av en bedömning av varje enskilt fall. Beroende på omständigheterna i varje enskilt fall skall ett lufttrafikföretag eller alla lufttrafikföretag som godkänts i samma stat kunna komma i fråga för åtgärder på gemenskapsnivå.

Vid bedömningen av om ett lufttrafikföretag bör förbjudas helt eller delvis skall det utredas om lufttrafikföretaget uppfyller relevanta säkerhetsnormer, varvid hänsyn skall tas till följande:

1.

Bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos ett lufttrafikföretag:

Rapporter som visar på allvarliga säkerhetsbrister, eller ett lufttrafikföretags fortlöpande underlåtelse att ta itu med de brister som upptäckts vid rampinspektioner som genomförts inom ramen för det SAFA-program som tidigare förelagts lufttrafikföretaget.

Allvarliga säkerhetsbrister som upptäckts inom ramen för insamlingen av information i enlighet med artikel 3 i direktiv 2004/36/EG om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje land.

Verksamhetsförbud som ett tredjeland har meddelat mot ett lufttrafikföretag på grund av styrkta brister med avseende på internationella säkerhetsnormer.

Styrkt information om olyckor eller allvarliga incidenter som tyder på latenta systematiska säkerhetsbrister.

2.

Bristande förmåga och/eller vilja hos ett lufttrafikföretag att ta itu med säkerhetsbrister som tar sig uttryck i följande:

Bristande öppenhet eller brist på adekvat information i rätt tid från ett lufttrafikföretags sida som svar på en förfrågan från en medlemsstats civila luftfartsmyndigheter när det gäller säkerhetsaspekterna av företagets verksamhet.

Olämplig eller otillräcklig plan för avhjälpande åtgärder som ingivits som svar på en identifierad allvarlig säkerhetsbrist.

3.

Bristande förmåga och/eller vilja hos de myndigheter som ansvarar för tillsynen över ett lufttrafikföretag att ta itu med säkerhetsbrister, som tar sig uttryck i följande:

Bristande samarbete från en annan stats ansvariga myndigheters sida med en medlemsstats civila luftfartsmyndigheter, när det finns tvivel om säkerheten i den verksamhet som bedrivs av ett lufttrafikföretag som licensierats eller godkänts i den aktuella staten.

Bristande förmåga hos de myndigheter som är ansvariga för tillsynen över lufttrafikföretaget att genomföra och tillämpa de relevanta säkerhetsföreskrifterna. Särskild hänsyn bör tas till

a)

revisioner och därav följande planer för avhjälpande åtgärder som utarbetats inom ramen för ICAO:s Universal Safety Oversight Audit Programme eller enligt tillämplig gemenskapslagstiftning,

b)

om verksamhetstillståndet eller det tekniska tillståndet för det lufttrafikföretag som står under den aktuella statens tillsyn tidigare har vägrats eller dragits in av en annan stat,

c)

om lufttrafikföretagets tillstånd inte har utfärdats av den ansvariga myndigheten i den stat där lufttrafikföretaget har sitt huvudsakliga driftställe.

Bristande förmåga hos de ansvariga myndigheterna i den stat där det flygplan som används av lufttrafikföretaget registrerats att utöva tillsyn över det flygplan som används av lufttrafikföretaget i överensstämmelse med den statens skyldigheter enligt Chicagokonventionen.


Top