EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1147

Kommissionens förordning (EG) nr 1147/2005 av den 15 juli 2005 om förbud mot fiske efter tobisfiskar med vissa fiskeredskap i Nordsjön och Skagerrak

OJ L 185, 16.7.2005, p. 19–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1147/oj

16.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 185/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1147/2005

av den 15 juli 2005

om förbud mot fiske efter tobisfiskar med vissa fiskeredskap i Nordsjön och Skagerrak

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 27/2005 av den 22 december 2004 om fastställande för år 2005 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (1), särskilt artikel 12.6 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapens fiskeansträngning för fartyg som fiskar efter tobisfiskar i Nordsjön och Skagerrak fastställs provisoriskt i bilaga V till förordning (EG) nr 27/2005.

(2)

Enligt punkt 6 c i den bilagan skall kommissionen se över fiskeansträngningen för 2005 på grundval av utlåtanden från Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) om storleken på årsklassen 2004 för tobisfiskar i Nordsjön. Om STECF uppskattar att årsklassen 2004 för tobisfiskar i Nordsjön ligger under 300 000 miljoner fiskar med åldern 0 skall fiske med bottentrål, snurrevadar eller liknande släpredskap med en maskstorlek på mindre än 16 mm förbjudas för återstoden av 2005.

(3)

STECF har uppskattat storleken av årsklassen 2004 till 150 000 miljoner fiskar med åldern 0.

(4)

Då STECF:s uppskattning av årsklassen 2004 för tobisfiskar i Nordsjön ligger under tröskelvärdet 300 000 miljoner fiskar med åldern 0 måste fisket förbjudas för återstoden av 2005.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Fiske efter tobisfiskar i Nordsjön och Skagerrak (ICES-områden IIa, IIIa och IV) (2) med bottentrål, snurrevad eller liknande släpredskap med en maskstorlek på mindre än 16 mm skall vara förbjudet från och med den ikraftträdandedag som anges i artikel 2 till och med den 31 december 2005.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 12, 14.1.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 860/2005 (EUT L 144, 8.6.2005, s. 1).

(2)  Gemenskapens vatten utom vattnen inom 6 nautiska mil från Förenade kungarikets baslinjer vid Shetland, Fair Isle och Foula.


Top