Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0754

Kommissionens förordning (EG) nr 754/2005 av den 18 maj 2005 om fastställande av exportbidragen för ägg från och med den 19 maj 2005

OJ L 126, 19.5.2005, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/754/oj

19.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/32


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 754/2005

av den 18 maj 2005

om fastställande av exportbidragen för ägg från och med den 19 maj 2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg (1), särskilt artikel 8.3 tredje stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 8 i förordning (EEG) nr 2771/75 föreskrivs att skillnaden mellan världsmarknadspriserna för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 i den förordningen och priserna för samma produkter inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

Tillämpningen av dessa bestämmelser och kriterier på den nuvarande situationen på äggmarknaden innebär att exportbidraget bör fastställas till ett belopp som gör det möjligt för gemenskapen att delta i världshandeln och som även tar hänsyn till vad för slags export det rör sig om och exportens betydelse i nuläget.

(3)

Den nuvarande marknads- och konkurrenssituationen i vissa tredje länder gör det nödvändigt att fastställa bidragssatser som differentieras efter destination för vissa produkter inom äggsektorn.

(4)

I artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 av den 15 april 1999 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter (2), fastställs det att bidrag inte skall beviljas för produkter som inte är av sund, god och marknadsmässig kvalitet dagen för mottagandet av exportdeklarationen. För att gällande bestämmelser skall tillämpas enhetligt bör det fastställas att bidrag för äggprodukter enligt artikel 1 i förordning (EEG) nr 2771/75 endast får beviljas om de är försedda med det sundhetsmärke som fastställs i rådets direktiv 89/437/EEG av den 20 juni 1989 om hygienfrågor och hälsorisker i samband med tillverkning och utsläppande på marknaden av äggprodukter (3).

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En förteckning över de produktkoder för vilka exportbidrag skall beviljas enligt artikel 8 i förordning (EEG) nr 2771/75 samt bidragsbeloppen anges i bilagan till den här förordningen.

För att berättiga till exportbidrag skall de produkter som omfattas av tillämpningsområdet för kapitel XI i bilagan till direktiv 89/437/EEG likaså uppfylla de krav på sundhetsmärkning som föreskrivs i det direktivet.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 maj 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 maj 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 49. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EGT L 102, 17.4.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 671/2004 (EUT L 105, 14.4.2004, s. 5).

(3)  EGT L 212, 22.7.1989, s. 87. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003.


BILAGA

Fastställande av exportbidragen för ägg som skall tillämpas från den 19 maj 2005

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 st

1,70

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 st

0,80

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

12,00

E10

EUR/100 kg

25,00

E17

EUR/100 kg

6,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

75,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

19,00

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

De övriga destinationerna är fastställda på följande sätt:

E09

Bahrein, Förenade Arabemiraten, Hongkong SFO, Kuwait, Oman, Qatar, Ryssland, Turkiet, Yemen

E10

Filippinerna, Japan, Malaysia, Sydkorea, Taiwan, Thailand

E16

Samtliga destinationer utom Förenta staterna och Bulgarien

E17

Samtliga destinationer utom Schweiz, Bulgarien och grupperna E09, E10

E18

Samtliga destinationer utom Schweiz och Bulgarien


Top