EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0382

Kommissionens förordning (EG) nr 382/2005 av den 7 mars 2005 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1786/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder

OJ L 61, 8.3.2005, p. 4–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 141–156 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 17 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 17 - 33
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 010 P. 123 - 138

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/03/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/382/oj

8.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 61/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 382/2005

av den 7 mars 2005

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1786/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1786/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder (1), särskilt artikel 20 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 (2), särskilt artikel 71.2 andra stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1786/2003 har ersatt rådets förordning (EG) nr 603/95 (3) och därmed behövs nya tillämpningsföreskrifter. Kommissionens förordning (EG) nr 785/95 av den 6 april 1995 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 603/95 om den gemensamma marknaden för torkat foder (4) bör därför upphävas.

(2)

Av tydlighetsskäl bör vissa definitioner fastställas.

(3)

Med hänsyn till de villkor som fastställs i artikel 9 i förordning (EG) nr 1786/2003 bör en lägsta kvalitet, uttryckt i vatten- och proteinhalt, fastställas för produkterna i fråga. Med hänsyn till handelsbruk bör kraven i fråga om vattenhalt anpassas efter framställningsmetod.

(4)

Foder från arealer för vilka stöd utgår enligt avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003 bör inte komma i fråga för stöd enligt förordning (EG) nr 1786/2003.

(5)

Enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1786/2003 skall medlemsstaterna införa ett kontrollsystem som gör det möjligt att kontrollera att varje företag och uppköpare av foder för dehydratisering uppfyller de villkor som föreskrivs i den förordningen. För att underlätta denna kontroll och se till att villkoren för stöd följs bör ett godkännandeförfarande införas för förädlingsföretag och uppköpare av foder för dehydratisering. Av samma skäl bör det fastställas vilken information som skall finnas i stödansökningar och förädlingsföretagens lagerbokföring och leveransdeklarationer. Det bör även fastställas vilka verifikationer som skall tillhandahållas.

(6)

Det torkade fodrets kvalitet bör noga kontrolleras genom regelbunden provtagning på de färdiga produkter som lämnar företagen. Om produkterna skall blandas med andra ämnen bör prov tas före blandningen.

(7)

För att överensstämmelsen mellan den mängd råvaror som levereras till företagen och den mängd torkat foder som lämnar företagen skall kunna kontrolleras måste företagen väga det foder som skall förädlas och fastställa vattenhalten i det.

(8)

I syfte att underlätta saluföring av foder för förädling och göra det möjligt för de behöriga myndigheterna att kontrollera att en rätt till stöd föreligger, måste avtalen mellan företag och jordbrukare ingås före råvaruleveransen och lämnas till den behöriga myndigheten före en viss dag, så att myndigheterna får reda på den förväntade omfattningen av produktionen. Av samma skäl måste avtalen vara skriftliga och innehålla uppgifter om vilken dag det ingicks, regleringsår, avtalsparternas namn och adress, vilken slags produkter som skall förädlas och det jordbruksskifte där det foder som skall förädlas har odlats.

(9)

Om avtal inte används bör förädlingsföretagen upprätta leveransdeklarationer som uppfyller samma krav som gäller för avtalen.

(10)

Närmare bestämmelser för utbetalning av stöd bör fastställas i syfte att främja en enhetlig tillämpning av stödsystemet.

(11)

Enligt förordning (EG) nr 1786/2003 skall varje etapp i produktionsprocessen kontrolleras, bland annat genom utbyte med det integrerade kontroll- och administrationssystemet enligt förordning (EG) nr 1782/2003. Kontrollen av jordbruksskiften bör alltså samordnas med de kontroller som görs inom ramen för det integrerade systemet.

(12)

Eftersom förordningen gäller ett av de stödsystem som anges i bilaga V i förordning (EG) nr 1782/2003 bör de behöriga myndigheterna, för att undvika att oberättigat stöd beviljas, jämföra de uppgifter om jordbruksskiften som har lämnats i avtal och leveransdeklarationer med de uppgifter som producenterna har lämnat i den samlade ansökan.

(13)

Av preventionsskäl bör brott mot villkoren i förordning (EG) nr 1786/2003 och den här förordningen, särskilt villkoren för rätt till stöd, kunna få till följd att stödet sänks eller dras in, varvid dock hänsyn måste tas till proportionalitetsprincipen och de särskilda problem som följer av force majeure och exceptionella omständigheter. Sänkningen eller indragningen bör fastställas i proportion till den begångna oegentlighetens allvarlighet, och i allvarliga fall bör stödet kunna dras in helt under en viss tid.

(14)

För att kunna förvalta marknaden för torkat foder på ett bra sätt behöver kommissionen få viss information regelbundet.

(15)

För att kommissionen skall kunna förbereda den rapport som enligt artikel 23 i förordning (EG) nr 1786/2003 skall läggas fram under 2008 bör medlemsstaterna rapportera om foderarealer och energiförbrukningen för produktionen av torkat foder.

(16)

Övergångsbestämmelser för de produkter som finns i lager den 31 mars 2005 bör antas i enlighet med artikel 21 i förordning (EG) nr 1786/2003.

(17)

Det bör fastställas villkor för beviljande av stöd enligt artikel 71 i förordning (EG) nr 1782/2003 under den frivilliga övergångsperiod artikeln gäller.

(18)

Förordning (EG) nr 1786/2003 skall tillämpas från och med den 1 april 2005, den dag regleringsåret 2005/06 börjar. Den här förordningen bör alltså tillämpas från och med den dagen.

(19)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den gemensamma förvaltningskommittén för spannmål och direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

SYFTE, DEFINITIONER OCH VILLKOR FÖR STÖD

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1786/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1)   torkat foder: de produkter som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 1786/2003, varvid åtskillnad skall göras mellan följande kategorier:

a)   dehydratiserat foder: hetluftstorkade produkter som anges i punkt a första och andra styckena i artikeln, däribland liknande foderprodukter, dvs. alla örtartade foderprodukter som är hetluftstorkade och som omfattas av KN-nummer 1214 90 90, särskilt

örtartade ärtväxter,

örtartade gräsväxter,

hela växter som har skördats gröna med omogna korn av de sädesslag som anges i punkt I i bilaga IX till förordning (EG) nr 1782/2003,

b)   soltorkat foder: produkter som har torkats på annat sätt än genom hetluftstorkning och malts, som anges i artikel 1 a andra och fjärde strecksatserna i förordning (EG) nr 1786/2003,

c)   proteinkoncentrat: produkter som anges i artikel 1 b första stycket i förordning (EG) nr 1786/2003,

d)   dehydratiserade produkter: produkter som anges i artikel 1 b andra stycket i förordning (EG) nr 1786/2003.

2)   förädlingsföretag: ett sådant företag för förädling av torkat foder som avses i artikel 7 i förordning (EG) nr 1786/2003, som har godkänts i vederbörlig ordning av den medlemsstat där företaget är hemmahörande och som utför något av följande arbeten:

som har en inlufttemperatur på minst 250 °C; detta gäller dock inte bandtorkar med en inlufttemperatur på minst 110 °C som godkändes innan regleringsåret 1999/2000 började,

vars torkningsprocess inte överstiger tre timmar,

där inget lager vid torkning i foderskikt överskrider 1 meter.

3)   uppköpare av foder för torkning eller malning: en sådan fysisk eller juridisk person som avses i artikel 10 c iii i förordning (EG) nr 1786/2003, som har godkänts i vederbörlig ordning av den medlemsstat där personen är hemmahörande och som köper färskt foder från producenter för leverans till förädlingsföretag.

4)   parti: en viss mängd foder av enhetlig kvalitet i fråga om sammansättning, vattenhalt och proteininnehåll som lämnar ett förädlingsföretag på samma gång.

5)   blandning: en produkt avsedd att användas som djurfoder som innehåller av förädlingsföretaget torkat eller malet foder och tillsatser.

Med tillsatser avses andra produkter än torkat foder, inbegripet bindemedel, och foder som har torkats eller malts någon annanstans.

Torkat foder där tillsatserna uppgår till högst 3 % av den färdiga produktens totalvikt skall anses som blandning bara om tillsatsens totalkvävehalt överstiger 2,4 % i förhållande till dess torrsubstans.

6)   jordbruksskifte: jordbruksskifte identifierat i enlighet med det identifieringssystem för jordbruksskiften som ingår i det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i artiklarna 18 och 20 i förordning (EG) nr 1782/2003 och i artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 (5).

7)   samlad ansökan: den typ av ansökan om stöd som avses i artikel 22 i förordning (EG) nr 1782/2003 och i artiklarna 12 och 14 i förordning (EG) nr 796/2004.

8)   slutmottagare av ett parti torkat foder: den person som är den sista att ta emot ett parti torkat foder i den form partiet hade när det lämnade förädlingsfabriken, och som har avsikten att förädla det torkade fodret eller att använda det som djurfoder.

Artikel 3

Stödberättigande produkter

Enligt denna förordning skall stöd enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1786/2003 beviljas för torkat foder som uppfyller kraven för utsläppande på marknaden för djurfoder och som

a)

i oförändrat skick eller i en blandning lämnar förädlingsföretagets område eller, om fodret inte kan lagras där, någon annan, av den behöriga myndigheten i förväg godkänd, lagringsplats där det lagrade fodret kan kontrolleras på ett tillräckligt sätt, eller

b)

har följande egenskaper när det lämnar förädlingsföretaget:

i)

Högsta vattenhalt:

12 % för soltorkat foder, malet dehydratiserat foder, proteinkoncentrat och dehydratiserade produkter,

14 % för annat dehydratiserat foder.

ii)

Lägsta råproteinhalt i förhållande till torrsubstansen:

15 % för dehydratiserat foder, soltorkat foder och dehydratiserade produkter,

45 % för proteinkoncentrat.

Rätten till stöd gäller bara kvantiteter som har framställts genom torkning av foder från skiften som används för de jordbruksändamål som avses i artikel 51 i förordning (EG) nr 1782/2003.

Artikel 4

Ej stödberättigande produkter

Foder från arealer för vilka stöd utgår enligt något av de stödsystem som anges i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003 kan inte beviljas stöd enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1786/2003.

Förädlingsstöd skall dock beviljas för förädling till torkat foder av foder från arealer för vilka utsädesstöd utgår enligt kapitel 9 i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003, utom i fråga om foderväxter vars frön har skördats.

Förädlingsstöd kan också beviljas för förädling till torkat foder av foder från arealer för vilka arealstöd till jordbruksgrödor utgår enligt kapitel 10 i förordning (EG) nr 1782/2003, dock bara i den utsträckning arealerna är helt besådda med jordbruksgrödor i enlighet med lokala villkor.

KAPITEL 2

FÖRÄDLINGSFÖRETAG OCH UPPKÖPARE AV FODER FÖR TORKNING ELLER MALNING

Artikel 5

Godkännande av förädlingsföretag

För att kunna få det godkännande som avses i artikel 2.2 skall förädlingsföretaget

a)

ge den behöriga myndigheten

i)

en beskrivning av förädlingsföretagets område med angivande särskilt av var de produkter som skall förädlas tas emot, var det torkade fodret lämnar området, var de produkter som skall förädlas och de färdiga produkterna lagras samt var förädlingen äger rum,

ii)

en beskrivning av den tekniska utrustning som används för de arbeten som avses i artikel 2.2, särskilt hetluftstorkar och malningsanordningar, varvid avdunstningskapacitet per timme och processtemperatur skall anges, och vägningsanordningar,

iii)

en förteckning över de tillsatser som används före eller under dehydratiseringsprocessen och en vägledande förteckning över övriga produkter som används vid framställningen och över de färdiga produkterna,

iv)

modellen för den lagerbokföring som avses i artikel 12;

b)

ställa lagerbokföring och allmänna räkenskaper till den behöriga myndighetens förfogande;

c)

underlätta kontroller;

d)

uppfylla de krav som anges i förordning (EG) nr 1786/2003 och den här förordningen.

Om något av de förhållanden som anges i första stycket a ändras skall företaget underrätta den behöriga myndigheten inom tio dagar för att få bekräftat att ändringen inte påverkar godkännandets giltighet.

Artikel 6

Godkännande av uppköpare av foder för torkning eller malning

För att kunna få det godkännande som avses i artikel 2.3 skall en uppköpare av foder för torkning eller malning

a)

föra ett register över produkterna i fråga som visar dagliga uppköp och daglig försäljning av respektive produkt, och som för varje parti anger kvantitet, en hänvisning till avtalet med den producent som levererade produkten samt, i förekommande fall, mottagande förädlingsföretag;

b)

ställa lagerbokföring och allmänna räkenskaper i uppdaterat skick till den behöriga myndighetens förfogande;

c)

underlätta kontroller;

d)

uppfylla de krav som anges i förordning (EG) nr 1786/2003 och den här förordningen.

Artikel 7

Utfärdande och återkallande av godkännanden

Ansökningar om de godkännanden som avses i artikel 2.2 och 2.3 skall göras före regleringsårets början.

Godkännanden skall beviljas av respektive medlemsstats behöriga myndighet före regleringsårets början. Om det finns synnerliga skäl kan en behörig myndighet bevilja ett provisoriskt godkännande upp till två månader efter regleringsårets början. Företaget skall i så fall anses som godkänt till dess att den behöriga myndigheten beviljar ett ordinarie godkännande.

Om något av villkoren i artiklarna 5 och 6 inte längre är uppfyllt skall den behöriga myndigheten återkalla godkännandet, om inte företaget eller uppköparen inom den tid som fastställs med beaktande av problemets allvar vidtar de åtgärder som behövs för att villkoret återigen skall vara uppfyllt; detta får dock inte påverka tillämpningen av artikel 30.

Artikel 8

Skyldigheter förknippade med foderframställning

Om ett förädlingsföretag framställer dels dehydratiserat foder eller proteinkoncentrat, dels soltorkat foder

a)

skall det dehydratiserade fodret framställas i lokaler eller på platser som är avskilda från framställningen av soltorkat foder,

b)

skall produkterna från respektive framställningsverksamhet lagras på olika platser,

c)

får produkter som tillhör den ena av dessa grupper inte inom företaget blandas med produkter som tillhör den andra gruppen.

Artikel 9

Skyldigheter i fråga om in- och utförsel av produkter

Om andra produkter än foder för torkning eller malning skall föras in på ett förädlingsföretags område för framställning av blandningar skall företaget i förväg underrätta den berörda medlemsstatens behöriga myndighet om produkternas beskaffenhet och den kvantitet som skall införas.

Om det är fråga om foder som har torkats eller malts av ett annat förädlingsföretag skall företaget även underrätta den behöriga myndigheten om fodrets ursprung och bestämmelseort. Sådant foder får föras in bara under den behöriga myndighetens kontroll och på de villkor myndigheten fastställer.

Torkat foder som har lämnat ett förädlingsföretag får återföras till företaget endast för ompackning, under den behöriga myndighetens kontroll och på de villkor myndigheten fastställer.

Produkter som har förts in på eller återförts till ett förädlingsföretagets område i enlighet med denna artikel får inte lagras tillsammans med foder som har torkats eller malts av företaget. Produkterna skall bokföras i företaget i enlighet med artikel 12.1.

Artikel 10

Vägning, provtagning och analys

1.   Förädlingsföretaget skall väga och ta prover från det torkade fodret i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1786/2003 när fodret lämnar företaget.

I fråga om torkat foder som skall blandas inom förädlingsföretaget skall provtagning och vägning göras före blandningen.

Om blandningen sker före eller under torkningen skall ett prov tas efter torkningen. Provet skall åtföljas av ett meddelande om att det rör sig om en blandning, med uppgift om tillsatsens beskaffenhet, beteckning, totalkvävehalt i förhållande till torrsubstansen och inblandningsprocent i den färdiga produkten.

2.   I syfte att möjliggöra alla nödvändiga kontroller får den behöriga myndigheten ålägga förädlingsföretagen att underrätta myndigheten minst två arbetsdagar i förväg om när torkat foder skall lämna företaget eller blandas och kvantiteten i fråga.

Den behöriga myndigheten skall regelbundet ta prover på och väga minst 5 % i vikt räknat av det torkade foder som lämnar företaget och minst 5 % i vikt räknat av det foder som blandas under regleringsåret.

3.   Vatten- och råproteinhalt enligt artikel 3 skall fastställas i varje parti torkat foder som lämnar förädlingsföretaget eller blandas inom det genom att prover tas enligt den metod som anges i kommissionens direktiv 76/371/EEG (6), 71/393/EEG (7) och 72/199/EEG (8) på minst varje 110 ton foder i partiet.

Om flera partier av enhetlig kvalitet i fråga om artsammansättning, vattenhalt och proteininnehåll vars totala vikt är högst 110 ton lämnar företaget eller blandas skall ett prov tas ur varje parti. Analysen skall göras på en representativ blandning av proverna.

Artikel 11

Fodervägning och mätning av vattenhalt i foder för dehydratisering

1.   Förädlingsföretag skall genom vägning exakt fastställa de kvantiteter foder för dehydratisering och soltorkat foder som levereras till företaget för förädling.

2.   Vägningsplikten gäller inte företag vars produktion inte överstiger 1 000 ton per regleringsår som på ett för medlemsstatens behöriga myndighet tillfredsställande sätt kan styrka att företaget inte har tillgång till någon offentlig vägningsanordning inom en radie av fem kilometer. I så fall får de levererade kvantiteterna fastställas med valfri, av den behöriga myndigheten i förväg godkänd metod.

3.   Förädlingsföretaget skall mäta genomsnittlig vattenhalt i foder för dehydratisering genom att jämföra den ingående kvantiteten med den kvantitet torkat foder som blir resultatet.

4.   Förädlingsföretag skall före utgången av den första månaden i varje kvartal underrätta den behöriga myndigheten om genomsnittlig vattenhalt enligt punkt 3 i det foder för dehydratisering som företaget förädlade under det föregående kvartalet.

Artikel 12

Förädlingsföretagens lagerbokföring

1.   Den lagerbokföring som förädlingsföretag skall föra enligt artikel 10 a i förordning (EG) nr 1786/2003 skall stämma överens med de allmänna räkenskaperna, och skall innehålla följande information för varje dag:

a)

För dehydratisering eller malning införda kvantiteter med, för varje leverans,

införseldag,

kvantitet,

i fråga om foder för dehydratisering och soltorkat foder: vilken av de produkter som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 1786/2003 det är fråga om,

i fråga om foder för dehydratisering: vattenhalt,

hänvisning till avtal eller leveransdeklaration enligt artiklarna 14 eller 15 i den här förordningen.

b)

Producerade kvantiteter och i förekommande fall kvantiteter av samtliga vid framställningen använda tillsatser.

c)

Kvantiteter som har lämnat företaget, med utförseldag och uppmätt vatten- och proteinhalt för varje parti.

d)

Kvantiteter torkat foder för vilka företaget redan har fått stöd och som införs i eller återförs till företagets område.

e)

Lager av torkat foder vid regleringsårets slut.

f)

De produkter som har blandats med eller tillsatts det av företaget torkade eller malda fodret, och produkternas beskaffenhet, beteckning, totalkvävehalt i förhållande till torrsubstansen och inblandningsprocent i den färdiga produkten.

2.   Förädlingsföretag skall föra en separat lagerbokföring för dehydratiserat foder, soltorkat foder, proteinkoncentrat och dehydratiserade produkter.

3.   Företag som dehydratiserar eller behandlar också andra produkter än torkat foder skall föra en separat lagerbokföring för den verksamheten.

Artikel 13

Verifikationer för lagerbokföringen

1.   På den behöriga myndighetens begäran skall förädlingsföretagen tillhandahålla särskilt följande verifikationer:

a)

Verifikationer för de uppgifter som behövs för att fastställa företagets produktionskapacitet.

b)

Verifikationer som visar företagets bränslelager när produktionen inleds respektive avslutas.

c)

Fakturor för bränsleinköp och elkonsumtion under produktionsperioden.

d)

Verifikationer som visar driftstiden i timmar för torkar och, för soltorkat foder, kvarnar.

e)

En komplett redovisning av energiförbrukningen i enlighet med bilaga I.

f)

Avtal och leveransdeklarationer.

2.   Förädlingsföretag som säljer egna produkter skall, utöver de verifikationer som avses i punkt 1, tillhandahålla den behöriga myndigheten fakturor för inköpet av foder för torkning eller malning samt fakturor för försäljningen av det torkade fodret med uppgift om såld kvantitet, den sålda produktens sammansättning och köparens namn och adress.

Företag som förädlar medlemmars produktion och levererar torkat foder till dem skall, utöver de verifikationer som avses i punkt 1, tillhandahålla den behöriga myndigheten leveransorder eller annan av myndigheten godkänd redovisningshandling med uppgift om levererad kvantitet, den levererade produktens sammansättning och mottagarens namn.

Företag som producerar torkat foder på en jordbrukares vägnar och levererar det till jordbrukaren skall, utöver de verifikationer som avses i punkt 1, tillhandahålla den behöriga myndigheten fakturor för produktionsomkostnaderna med uppgift om producerad kvantitet, det producerade fodrets sammansättning och jordbrukarens namn.

KAPITEL 3

AVTAL OCH LEVERANSDEKLARATIONER

Artikel 14

Avtal

1.   De avtal som avses i artikel 10 c i och iii i förordning (EG) nr 1786/2003 skall, utöver de upplysningar som anges i artikel 12 i den förordningen, särskilt innehålla följande information:

a)

Avtalsparternas efternamn, förnamn och adresser.

b)

Dag för avtalets ingående.

c)

Regleringsåret i fråga.

d)

De fodersorter som skall förädlas och förväntade kvantiteter.

e)

De jordbruksskiften där det foder som skall förädlas har odlats, med hänvisning till den samlade ansökan där skiftena har deklarerats i enlighet med artikel 14.1 i förordning (EG) nr 796/2004 eller, om avtalet ingicks eller leveransdeklarationen verkställdes före den dag då den samlade ansökan lämnades in, ett åtagande att deklarera skiftena i den ansökan.

2.   När ett förädlingsföretag fullgör ett specialavtal om förädling enligt artikel 12.2 i förordning (EG) nr 1786/2003, ingånget med en självständig producent eller en eller flera av företagets medlemmar, skall avtalet därutöver ange

a)

den färdiga produkt som skall levereras,

b)

de omkostnader producenten skall betala.

Artikel 15

Leveransdeklarationer

1.   Företag som förädlar sin produktion och sammanslutningar som förädlar medlemmarnas produktion skall upprätta en leveransdeklaration som innehåller följande information:

a)

Leveransdag eller, om leveransen skall ske efter den dag då deklarationen lämnas till den behöriga myndigheten, beräknad leveransdag.

b)

Den foderkvantitet som har mottagits eller skall tas emot.

c)

De fodersorter som skall förädlas.

d)

I förekommande fall, den levererande medlemmens namn och adress.

e)

De jordbruksskiften där det foder som skall förädlas har odlats, med hänvisning till den samlade ansökan där skiftena har deklarerats i enlighet med artikel 14.1 i förordning (EG) nr 796/2004 eller, om avtalet ingicks eller leveransdeklarationen verkställdes före den dag då den samlade ansökan lämnades in, ett åtagande att deklarera skiftena i den ansökan.

2.   Företag som får leveranser från godkända uppköpare skall upprätta en leveransdeklaration som innehåller följande information:

a)

Den godkända uppköparen.

b)

Leveransdag eller, om leveransen skall ske efter den dag då deklarationen lämnas till den behöriga myndigheten, beräknad leveransdag.

c)

Den foderkvantitet som har mottagits eller skall tas emot enligt vart och ett av de avtal som har ingåtts mellan uppköpare och producenter, med hänvisning till respektive avtal.

d)

De fodersorter som skall förädlas.

e)

De jordbruksskiften där det foder som skall förädlas har odlats, med hänvisning till den samlade ansökan där skiftena har deklarerats i enlighet med artikel 14.1 i förordning (EG) nr 796/2004 eller, om avtalet ingicks eller leveransdeklarationen verkställdes före den dag då den samlade ansökan lämnades in, ett åtagande att deklarera skiftena i den ansökan.

Artikel 16

Tidpunkt för avtals ingående och deklarationers upprättande

De avtal och leveransdeklarationer som avses i artiklarna 14 och 15 skall ingås respektive upprättas skriftligen minst två arbetsdagar före leveransdagen.

Medlemsstaterna får föreskriva en längre frist, dock högst åtta arbetsdagar.

Artikel 17

Anmälan av avtal och leveransdeklarationer

Förädlingsföretag och uppköpare av foder för torkning eller malning skall senast den 15 i varje månad ge den behöriga myndigheten en sammanfattande lista över de avtal och leveransdeklarationer som ingicks respektive upprättades under den föregående månaden.

Listan skall bl.a. innehålla följande information:

a)

Förädlingsföretagets eller den godkända uppköparens avtalspart eller, i fråga om företag som förädlar sin produktion och sammanslutningar som förädlar medlemmarnas produktion, deklaranten.

b)

Dag för avtalets ingående eller deklarationens upprättande.

c)

Jordbruksskiftenas identifikationsbeteckningar.

d)

Hänvisningar till den samlade ansökan.

Den behöriga myndigheten får begära att listan lämnas på elektronisk väg.

KAPITEL 4

ATT SÖKA STÖD OCH UTBETALNING AV STÖD

Artikel 18

Sista ansökningsdag

1.   För att kunna beviljas stöd enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1786/2003 för de kvantiteter som lämnade företaget under en viss månad måste förädlingsföretaget ansöka om stödet senast 45 dagar efter den månadens slut.

2.   Utom vid force majeure och exceptionella omständigheter gäller följande:

a)

Om ansökan lämnas in för sent skall stödbeloppet sänkas med 1 % per arbetsdag.

b)

Om förseningen överstiger 25 dagar skall ansökan inte tas emot.

3.   Inga stödansökningar avseende ett visst regleringsår får lämnas efter den 15 april efter regleringsårets slut, utom vid force majeure och exceptionella omständigheter.

Artikel 19

Vad ansökan skall innehålla

1.   Ansökan om stöd skall innehålla följande information:

a)

Sökandens efternamn, förnamn, adress och underskrift.

b)

Kvantiteterna för var och en av de partier ansökan gäller.

c)

Dag då respektive parti lämnade företagets område.

d)

En bekräftelse på att prover har tagits från varje parti i enlighet med artikel 10.3 när partiet lämnade förädlingsföretaget eller det producerade torkade fodret blandades inom företaget, samt den information som behövs för att identifiera proverna.

e)

Alla tillsatser som finns i respektive parti, med uppgift om tillsatsernas beskaffenhet, beteckning, totalkvävehalt i förhållande till torrsubstansen och inblandningsprocent i den färdiga produkten.

f)

För blandningar: för varje parti den totala råproteinhalten i det foder som har torkats av företaget och som ingår i blandningen, minus den totalkvävehalt som har tillförts genom tillsatserna.

2.   Stödet till förädlingsföretag avser endast det foder som har torkats eller malts i företaget minus vikten av samtliga tillsatser.

Artikel 20

Förskott

1.   För att kunna få förskott enligt artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1786/2003 skall sökanden till sin ansökan bifoga handlingar som visar att sökanden har ställt den säkerhet som artikeln föreskriver.

2.   Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att kontrollera rätten till stöd inom 90 dagar från den dag då ansökan lämnades.

Artikel 21

Slutligt stödbelopp

1.   Kommissionen skall fastställa det slutliga stödbelopp som avses i artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1786/2003 med tillämpning av det förfarande som avses i artikel 18.2 i den förordningen. Beloppet skall beräknas på grundval av den information som medlemsstaterna lämnar i enlighet med artikel 33.1 andra stycket i den här förordningen.

2.   Om en medlemsstat till följd av senare kontroller lämnar ett andra, motiverat meddelande i enlighet med artikel 33.1 andra stycket som korrigerar uppgifterna i det första meddelandet uppåt, skall det andra meddelandet bara beaktas om det slutliga stödbelopp som har beräknats med utgångspunkt i det första meddelandet inte påverkas. De kvantiteter torkat foder som därmed inte beaktas skall överföras till nästa regleringsår.

3.   Återstoden enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1786/2003 skall betalas ut senast sextio dagar efter den dag då kommissionen offentliggör det slutliga stödbeloppet för regleringsåret i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 22

Växelkurser

Vid beräkning av stöd enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1786/2003 skall den växelkurs tillämpas för respektive parti som gällde den första dagen i den månad då det torkade fodret lämnade det godkända förädlingsföretagets område.

KAPITEL 5

KONTROLLER

Artikel 23

Allmänna bestämmelser

1.   De administrativa kontroller och kontroller på plats som föreskrivs i denna förordning skall utföras på ett sätt som garanterar en effektiv kontroll av att villkoren för tilldelning av stöd uppfylls.

2.   Om ett förädlingsföretag hindrar en kontroll på plats skall företagets stödansökningar avslås.

Artikel 24

Administrativa kontroller

1.   De administrativa kontrollernas syfte är att avslöja oegentligheter, särskilt med hjälp av jämförande kontroller av uppgifter som har lämnats i olika sammanhang.

I syfte att kontrollera att områdena i sig kan få stöd och för att undvika att oberättigat stöd beviljas skall de behöriga myndigheterna jämföra de jordbruksskiften som har deklarerats i den samlade ansökan, i avtalen och leveransdeklarationerna med de skiften som finns i identifieringssystemet för jordbruksskiften.

2.   En underrättelse om att oegentligheter har upptäcks vid en jämförande kontroll skall följas upp med lämpliga administrativa förfaranden och, i förekommande fall, kontroller på plats.

Artikel 25

Kontroller på plats

1.   Kontroller på plats skall göras utan förvarning. En kontroll får dock aviseras i förväg med kortast möjliga varsel såvitt det kan ske utan att syftet äventyras. Aviseringen får lämnas mer än 48 timmar i förväg bara i vederbörligen motiverade fall.

2.   De kontroller på plats som föreskrivs i denna förordning skall i förekommande fall göras tillsammans med andra kontroller som föreskrivs i gemenskapslagstiftningen.

3.   Om kontroller på plats avslöjar betydande oegentligheter i en region eller på ett förädlingsföretag skall den behöriga myndigheten under det innevarande och det påföljande året öka kontrollernas antal, frekvens och omfattning beträffande företagen i fråga.

4.   Medlemsstaterna skall fastställa urvalskriterier för stickprovskontrollerna. Om stickprovskontrollerna avslöjar oegentligheter skall antalet stickprov och populationen ökas.

Artikel 26

Kontroller på plats i förädlingsföretag

1.   Den behöriga myndigheten skall minst en gång per regleringsår kontrollera varje förädlingsföretags lagerbokföring enligt artikel 12, särskilt att den stämmer överens med de allmänna räkenskaperna.

2.   Den behöriga myndigheten skall göra stickprovskontroller av förädlingsföretagens lagerbokföringsverifikationer.

I fråga om nyligen godkända företag skall kontrollen omfatta alla ansökningar som lämnades in under det första året företaget bedrev sin verksamhet.

Artikel 27

Kontroller på plats hos andra aktörer

1.   Den behöriga myndigheten skall regelbundet göra kompletterande kontroller hos råvaruleverantörer och de operatörer till vilka det torkade fodret har levererats.

Myndigheten skall då kontrollera

a)

spårbarheten fram till slutmottagaren beträffande minst 5 % av de partier för vilka en stödansökan har lämnats,

b)

vilka skiften de produkter som har levererats till förädlingsföretaget kommer ifrån beträffande minst 5 % av avtalen och leveransförklaringarna.

2.   Den behöriga myndigheten skall välja kontrollobjekt enligt denna artikel på grundval av en riskanalys som beaktar

a)

stödbelopp,

b)

förändringen av stödet jämfört med det föregående året,

c)

resultaten av de kontroller som gjorts under de föregående åren,

d)

andra faktorer som medlemsstaten fastställer.

Den behöriga myndigheten skall varje år utvärdera de parametrar som låg till grund för de föregående årens riskanalyser.

3.   Den behöriga myndigheten skall arkivera uppgifter om de motiv som har legat till grund för att en jordbrukare har valts ut för en kontroll på plats. Den som skall utföra kontrollen i praktiken skall informeras om motiven innan kontrollen påbörjas.

Artikel 28

Kontrollrapporter

1.   För varje kontroll på plats skall en rapport med en noggrann redogörelse för kontrollens olika delar göras.

2.   Den kontrollerade skall ges tillfälle att underteckna rapporten och få synpunkter införda. Den kontrollerade skall få ett exemplar av rapporten.

KAPITEL 6

SÄNKNING ELLER INDRAGNING AV STÖD

Artikel 29

Sänkning eller indragning av stöd när förädlingsföretaget har överdrivit foderkvantiteterna i stödansökan

Om den kvantitet torkat foder som anges i stödansökan överstiger den kvantitet som enligt artikel 3 är stödberättigande gäller följande:

a)

Om skillnaden är högst 20 % av den stödberättigande kvantiteten skall stödbeloppet beräknas på grundval av den stödberättigande kvantiteten, minus två gånger skillnaden.

b)

Om skillnaden är över 20 % av den stödberättigande kvantiteten skall ansökan avslås.

c)

Om skillnaden är högst 20 % av den stödberättigande kvantiteten, men en likadan överträdelse redan har konstaterats under samma regleringsår, skall ansökan avslås.

d)

Om skillnaden överstiger 50 % av den stödberättigande kvantiteten, eller om skillnaden överstiger 20 % men understiger 50 % men en likadan överträdelse redan har konstaterats under samma regleringsår, skall inget stöd beviljas under pågående regleringsår.

Belopp som skall återkrävas skall dras av från utbetalningar av stöd som företaget är berättigat till på grundval av ansökningar inlämnade under de påföljande regleringsåren.

Om förädlingsföretaget avsiktligt har lämnat felaktiga uppgifter enligt första stycket förlorar stödmottagaren stödet för det pågående och det påföljande regleringsåret.

Artikel 30

Sänkning eller indragning av stöd när förädlingsföretaget eller en godkänd uppköpare bryter mot vissa villkor för godkännandets utfärdande

Om lagerbokföringen inte uppfyller villkoren i artikel 12 eller om lagerbokföringen, de allmänna räkenskaperna och verifikationerna inte stämmer överens, skall det stöd som förädlingsföretaget har sökt för pågående regleringsår sänkas med minst 10 % och högst 30 % beroende på bristfällighetens allvarlighet; detta skall dock inte påverka sänkning eller indragning av stöd enligt artikel 29.

Om samma oegentlighet upprepas inom två år skall den behöriga myndigheten återkalla företagets godkännande för minst ett och högst tre regleringsår.

KAPITEL 7

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 31

Force majeure och exceptionella omständigheter

Fall av force majeure och exceptionella omständigheter skall skriftligen anmälas och styrkas på ett för den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt inom tio dagar från den dag då förädlingsföretagets ansvarige har möjlighet att göra det.

Artikel 32

Tilläggsåtgärder och ömsesidigt bistånd medlemsstater emellan

1.   Medlemsstaterna skall vidta alla tilläggsåtgärder som krävs för en korrekt tillämpning av den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder, och skall bistå varandra vid genomförandet av de kontroller som föreskrivs i denna förordning. Om förordningen saknar passande föreskrifter om sänkning eller indragning av stöd får medlemsstaten i detta sammanhang tillämpa lämpliga nationella påföljder gentemot förädlingsföretag och andra i produktionsledet som omfattas av förfarandet för beviljande av stöd, t.ex. jordbrukare och uppköpare, för att se till att villkoren för beviljande av stöd följs.

2.   Medlemsstaterna skall bistå varandra för att garantera kontrollernas effektivitet och möjliggöra verifiering av inlämnade handlingars autenticitet och uppgifters korrekthet.

Artikel 33

Vad medlemsstaterna skall meddela kommissionen

1.   I början av varje kvartal skall medlemsstaterna meddela kommissionen de kvantiteter torkat foder för vilka ansökningar om stöd enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1786/2003 lämnades in under det föregående kvartalet, uppdelade efter den månad då kvantiteterna lämnade förädlingsföretaget.

Senast den 31 maj varje år skall medlemsstaterna meddela kommissionen de kvantiteter torkat foder som tillerkändes en rätt till stöd under det föregående regleringsåret.

Denna information skall ges för var och en av kategorierna i artikel 2.1. Kommissionen skall använda informationen för att kontrollera att den maximala garanterade kvantiteten inte har överskridits.

2.   Medlemsstaterna skall inom angiven tid ge kommissionen följande information:

a)

Senast den 30 april varje år: förädlingsföretagens uppskattade lager av torkat foder den 31 mars samma år.

b)

Senast den 30 april 2005: förädlingsföretagens uppskattade lager den 31 mars 2005 av torkat foder som omfattas av artikel 34.

c)

Senast den 31 maj varje år: antal nya respektive provisoriska godkännanden som utfärdades och antal godkännanden som återkallades under det föregående regleringsåret.

d)

Senast den 31 maj varje år: statistik enligt bilaga III över kontroller gjorda enligt artiklarna 23–28 och sänkningar och indragningar av stöd gjorda med tillämpning av artiklarna 29–31 för det föregående regleringsåret.

e)

Senast den 31 maj varje år: en redovisning enligt bilaga I av energiförbrukningen för produktionen av dehydratiserat foder och en beskrivning enligt bilaga II av arealutvecklingen för baljväxter och annat grönfoder under det föregående regleringsåret.

f)

Inom en månad efter varje halvårsperiods slut: den genomsnittliga vattenhalt i foder för dehydratisering som förädlingsföretaget har meddelat i enlighet med artikel 11.4 under det föregående halvåret.

g)

Senast den 1 maj 2005: åtgärder vidtagna för att genomföra förordning (EG) nr 1786/2003 och den här förordningen, särskilt vad gäller nationella påföljder enligt artikel 30 i den här förordningen.

KAPITEL 8

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 34

Lagernivåer den 31 mars 2005

1.   Torkat foder producerat under regleringsåret 2004/05 som inte har lämnat förädlingsföretaget eller en lagringsplats enligt artikel 3 a före den 31 mars 2005 kan beviljas stöd enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 603/95 under regleringsåret 2005/06 om fodret

a)

uppfyller kraven i artikel 3 i den här förordningen,

b)

lämnar förädlingsföretaget under den behöriga myndighetens kontroll och på de villkor som anges i artiklarna 10 och 11 i den här förordningen,

c)

bokförs inom ramen för de nationella garanterade kvantiteter som medlemsstaten har tilldelats för regleringsåret 2004/05,

d)

har deklarerats och certifierats under regleringsåret 2004/05.

2.   Medlemsstatens behöriga myndighet skall vidta de kontrollåtgärder som behövs för att se till att bestämmelserna i punkt 1 följs.

Artikel 35

Frivillig övergångsperiod

Medlemsstater med frivillig övergångsperiod enligt artikel 71 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall till förädlingsföretagen för vidare överföring till producenterna betala ut stöd enligt artikel 71.2 andra stycket i den förordningen, på grundval av de kvantiteter som har erkänts som stödberättigande enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1786/2003 och upp till det tak som fastställs i avsnitt D i bilaga VII till förordning (EG) nr 1782/2003.

Om förädlingsföretaget får foderleveranser från andra medlemsstater skall det stöd som avses i artikel 71.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1782/2003 betalas ut till företaget för vidare överföring till producenten bara om producenten finns i en medlemsstat med frivillig övergångsperiod.

Summan av detta stöd och det stöd som avses i förordning (EG) nr 1786/2003 får inte överstiga det maximala stöd för sektorn som anges i förordning (EG) nr 603/95.

Det stöd som avses i 71.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1782/2003 skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 18.2 i förordning (EG) nr 1786/2003 och skall betalas ut till förädlingsföretagen, som skall föra över det till producenterna inom femton arbetsdagar.

Artikel 36

Särskilda bestämmelser för regleringsåret 2004/05

Förordning (EG) nr 785/95 skall upphöra att gälla.

Förordningens bestämmelser om förvaltning av det stödsystem som gäller under regleringsåret 2004/05 skall dock fortsätta att gälla tills redovisningarna för det regleringsåret har godkänts slutgiltigt.

Artikel 37

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 april 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 mars 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 114. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 583/2004 (EUT L 91, 30.3.2004, s. 1).

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 118/2005 (EUT L 24, 27.1.2005, s. 15).

(3)  EGT L 63, 21.3.1995, s. 1.

(4)  EGT L 79, 7.4.1995, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1413/2001 (EGT L 191, 13.7.2001, s. 8).

(5)  EUT L 141, 30.4.2004, s. 18.

(6)  EGT L 102, 15.4.1976, s. 1, Svensk specialutgåva område 3 volym 7, s. 41.

(7)  EGT L 279, 20.12.1971, s. 7. Svensk specialutgåva område 3 volym 4, s. 49.

(8)  EGT L 123, 29.5.1972, s. 6. Svensk specialutgåva område 3 volym 4, s. 184.


BILAGA I

Redovisning av energiförbrukning för produktion av dehydratiserat foder

Medlemsstat:

Regleringsår:


 

Uppgift

Enhet

Kvantitet

a

Produktion av dehydratiserat foder

ton dehydratiserat foder

 

b

Genomsnittlig vattenhalt när processen inleds

%

 

c

Genomsnittlig vattenhalt efter processen

%

 

d

Torkens inlufttemperatur

° Celsius

 

e

Specifik förbrukning

megajoule per kg dehydratiserat foder

 

f

Bränsle (gas, stenkol, brunkol, eldningsolja, elektricitet, biomassa)

 

 

g

Värmevärde per kvantitet energi

megajoule per kvantitet energi

 

h

Bränsleförbrukning

a)

ton bränsle

 

i

b)

megajoule

 


BILAGA II

Arealutveckling för baljväxter och annat grönfoder

Medlemsstat:

Regleringsår:


 

Cronos/Eurostat-koder

Vall- och grönfoder

Areal (1 000 hektar)

a

2611 + 2670

a = b + c Grönfoderväxter som odlas på åkermark, varav:

 

b

2611

b)

ettåriga foderväxter (t.ex. fodermajs)

 

c

2670

c)

fleråriga foderväxter (klöver, lusern, tillfällig vall och betesmark)

 

d

2672

varav: lusern

 

e

0002

Total areal permanent vall och betesmark

 


BILAGA III

A.   Kontrollstatistik, kontrollföremål

A.   

Godkännande av förädlingsföretag

A.1.

Antal företag godkända för regleringsåret

 

A.2.

Antal nya godkännanden

 

A.3.

Antal återkallade godkännanden

 

A.4.

varav återkallade för kortare tid än ett regleringsår

 

A.5.

varav återkallade för minst ett regleringsår

 

B.   

Godkännande av uppköpare av foder för torkning eller malning

B.1.

Antal uppköpare av foder för torkning eller malning godkända för regleringsåret

 

B.2.

Antal nya godkännanden

 

B.3.

Antal återkallade godkännanden

 

B.4.

varav återkallade för kortare tid än ett regleringsår

 

B.5.

varav återkallade för minst ett regleringsår

 

C.   

Avtal

C.1.

Antal avtal

 

C.2.

Antal berörda jordbrukare

 

C.3.

Antal skiften som omfattas av avtalen

 

C.4.

Areal i hektar som omfattas av avtalen

 

D.   

Leveransdeklarationer

D.1.

Antal leveransdeklarationer

 

D.2.

Antal berörda jordbrukare

 

D.3.

Antal skiften som omfattas av leveransdeklarationerna

 

D.4.

Areal i hektar som omfattas av leveransdeklarationerna

 

E.   

Inlämnade ansökningar

E.1.

Antal inlämnade ansökningar

 

E.2.

Antal partier som berörs

 

E.3.

Förädlad kvantitet

 

E.4.

Kvantitet som har lämnat företaget (för vilken stöd har sökts)

 

B.   Kontrollstatistik, antal kontroller och resultat

A.

Kontroll av de arealer som angivits i avtalen och den samlade ansökan

Antal jordbrukare

Antal avtal

Antal skiften

Areal

Kvantiteter som förklarats ej stödberättigande

Nationella påföljder (artikel 32)

A.1   

Administrativa kontroller

A.1.1

En och samma areal har tagits upp mer än en gång av en eller flera sökande

 

 

 

 

 

 

A.1.2

Bristande överensstämmelse mellan avtal (eller leveransdeklaration) och den samlade ansökan

 

 

 

 

 

 

A.2   

Kontroller på plats av angivna arealer

A.2.1

Antal kontroller på plats

 

 

 

 

 

 

A.2.2

Utan anmärkning

 

 

 

 

 

 

A.2.3

Överdrift

 

 

 

 

 

 

A.2.4

Underdrift

 

 

 

 

 

 

A.2.5

Annan gröda än den angivna

 

 

 

 

 

 

A.2.6

Andra överträdelser

 

 

 

 

 

 


B.

Kontroll av uppköpare av foder för torkning eller malning

Antal uppköpare

Antal avtal

B.1

Antal kontroller på plats

 

 

B.2

Utan anmärkning

 

 

B.3

Oegentligheter i lagerbokföringen

 

 

B.4

Andra överträdelser

 

 


C.

Kontroll av förädlingsföretag

Antal företag

Antal ansökningar

Antal partier

Kvantitet torkat foder som har lämnat företaget

Kvantitet torkat blandat foder

C.1   

Administrativa kontroller

C.1.1

För sent inlämnade ansökningar, upp till 25 dagar

 

 

 

 

 

C.1.2

För sent inlämnade ansökningar, över 25 dagar

 

 

 

 

 

C.1.3

Myndigheten har inte underrättats innan fodret lämnade företaget

 

 

 

 

 

C.1.4

Kriterierna för vatten- eller proteinhalt har inte följts

 

 

 

 

 

C.1.5

Andra oegentligheter

 

 

 

 

 

C.2   

Kontroll på plats i förädlingsföretag

C.2.1

Antal kontroller på plats

 

 

 

 

 

C.2.2

Antal tagna prov (artikel 10.2)

 

 

 

 

 

C.2.3

Myndigheten har inte underrättats innan fodret lämnade företaget

 

 

 

 

 

C.2.4

Kriterierna för vatten- eller proteinhalt har inte följts

 

 

 

 

 

C.2.5

Oegentligheter vid vägning

 

 

 

 

 

C.2.6

Bristande överensstämmelse mellan lagerbokföring och allmänna räkenskaper

 

 

 

 

 

C.2.7

Oegentligheter i lagerbokföringen

 

 

 

 

 

C.2.8

Andra oegentligheter

 

 

 

 

 

C.3   

Påföljder (artikel 29)

C.3.1

Skillnaden är högst 20 % (artikel 29 a)

 

 

 

 

 

C.3.2

Skillnaden är högst 20 %, andra överträdelsen (artikel 29 c)

 

 

 

 

 

C.3.3

Skillnaden är mellan 20 % och 50 % (artikel 29 b)

 

 

 

 

 

C.3.4

Skillnaden är mellan 20 % och 50 %, andra överträdelsen (artikel 29 d)

 

 

 

 

 

C.3.5

Skillnaden överstiger 50 % (artikel 29 d)

 

 

 

 

 

C.3.6

Avsiktligt begången oegentlighet (artikel 29 e)

 

 

 

 

 

C.3.7

Ekonomisk påföljd mellan 10 % och 30 % (artikel 30)

 

 

 

 

 


D.

Kontroll av produkternas spårbarhet (artikel 27.1)

Antal partier

Kvantitet torkat foder som har lämnat företaget

Kvantitet torkat blandat foder

D.1

Kontroll av att inköp av foder för torkning eller malning verkligen har ägt rum (leverans och betalning)

 

 

 

D.2

Kontroll av att torkat foder verkligen har lämnat företaget för transport till grossist eller återförsäljare (mottagning och betalning)

 

 

 

D.3

Kontroll av att torkat foder verkligen har lämnat företaget för transport till slutmottagare (mottagning och betalning)

 

 

 


Top