Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0083

Rådets förordning (EG) nr 83/2005 av den 18 januari 2005 om ändring av förordning (EG) nr 2604/2000 beträffande import av polyetentereftalat med ursprung bl.a. i Republiken Korea och Taiwan

OJ L 19, 21.1.2005, p. 1–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 333M , 11.12.2008, p. 438–459 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 038 P. 63 - 70
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 038 P. 63 - 70

No longer in force, Date of end of validity: 01/03/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/83/oj

21.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 83/2005

av den 18 januari 2005

om ändring av förordning (EG) nr 2604/2000 beträffande import av polyetentereftalat med ursprung bl.a. i Republiken Korea och Taiwan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad ”grundförordningen”), särskilt artikel 11.3,

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   FÖRFARANDE

1.   Gällande åtgärder

(1)

Rådet införde genom förordning (EG) nr 2604/2000 (2) (nedan kallad ”förordningen om slutgiltig tull”) slutgiltiga antidumpningstullar på import av polyetentereftalat med ursprung i Indien, Indonesien, Malaysia, Sydkorea, Taiwan och Thailand.

2.   Nuvarande undersökning

(2)

Den 22 maj 2003 meddelade kommissionen genom ett tillkännagivande som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning  (3) att en interimsöversyn skulle inledas beträffande de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import till gemenskapen av polyetentereftalat med ursprung i Sydkorea och Taiwan (nedan kallade ”de berörda länderna”).

(3)

Interimsöversynen inleddes till följd av en begäran som i april 2003 ingivits av Europeiska plasttillverkarförbundet (Association of Plastic Manufacturers in Europe – APME) (nedan kallat ”den sökande”) såsom företrädare för tillverkare som svarar för en betydande del, i detta fall mer än 80 %, av gemenskapens sammanlagda tillverkning av polyetentereftalat. Begäran innehöll tillräcklig bevisning för dumpning och skada och för att de gällande åtgärderna inte längre var tillräckliga för att motverka skadevållande dumpning. Bevisningen ansågs tillräcklig för att motivera inledandet av en fullständig interimsöversyn av de gällande åtgärderna enligt artikel 11.3 i grundförordningen.

(4)

Den 30 juni 2004 tog den sökande tillbaka sin ansökan om en interimsöversyn.

(5)

Det ansågs emellertid mot bakgrund av den bevisning som stod till förfogande och de preliminära slutsatserna från undersökningen berättigat att på eget initiativ fortsätta undersökningen beträffande endast dumpning. När det gäller alla övriga aspekter av översynsundersökningen konstaterades att interimsöversynen borde avslutas, eftersom ansökan tagits tillbaka. Alla berörda parter underrättades om detta, men ingen lämnade några synpunkter.

3.   Övriga förfaranden

(6)

Den 22 maj 2003 meddelade kommissionen genom ett tillkännagivande som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning  (4) att ett antidumpningsförfarande hade inletts beträffande import till gemenskapen av polyetentereftalat med ursprung i Australien, Kina och Pakistan.

(7)

Genom förordning (EG) nr 306/2004 (5) införde kommissionen en preliminär antidumpningstull på import av polyetentereftalat med ursprung i Australien, Kina och Pakistan. Genom förordning (EG) nr 1467/2004 (6) införde rådet slutgiltiga antidumpningstullar på import av polyetentereftalat med ursprung i Australien och Kina och avslutade förfarandet beträffande import av polyetentereftalat med ursprung i Pakistan.

4.   Parter som berörs av undersökningen

(8)

Kommissionen meddelade officiellt den sökande, de gemenskapstillverkare som ingick i klagomålet, de övriga gemenskapstillverkarna, exporterande tillverkarna, importörerna, leverantörerna och användarna, de intresseorganisationer som såvitt känt var berörda, samt företrädarna för Sydkorea och Taiwan om att undersökningen hade inletts. Berörda parter gavs tillfälle att inom den tidsfrist som angavs i tillkännagivandet om inledande skriftligen lämna synpunkter och begära att bli hörda.

(9)

Gemenskapstillverkarna företrädda av den sökande, andra samarbetsvilliga gemenskapstillverkare, exporterande tillverkare, importörer, leverantörer, användare och intresseorganisationer för användare lämnade synpunkter. Alla berörda parter som begärde att bli hörda beviljades detta.

(10)

Frågeformulär sändes till alla parter som såvitt känt var berörda och till alla andra företag som gav sig till känna inom de tidsfrister som angavs i tillkännagivandet om inledande. Svar mottogs från sju gemenskapstillverkare vilka företräddes av den sökande, fyra andra gemenskapstillverkare, tre exporterande tillverkare i Sydkorea, inbegripet ett företag som för närvarande inte omfattas av någon individuell tullsats, fyra exporterande tillverkare i Taiwan, inbegripet ett företag som för närvarande inte omfattas av någon individuell tullsats, två leverantörer, två närstående importörer, fyra icke-närstående importörer och nio icke-närstående användare i gemenskapen.

(11)

I tillkännagivandet om inledande angavs att ett stickprovsförfarande skulle kunna komma att tillämpas i denna undersökning. Med hänsyn till att antalet exporterande tillverkare i de berörda länderna som uttryckte vilja att samarbeta med kommissionen var lägre än förväntat, beslutades emellertid att ett stickprovsförfarande inte var nödvändigt.

(12)

Kommissionen inhämtade och kontrollerade alla uppgifter som den bedömde nödvändiga för fastställandet av dumpning och därav vållad skada och gjorde kontrollbesök på plats hos följande företag:

a)

Gemenskapstillverkare

Aussapol SpA, San Giorgio Di Nogaro (UD), Italien

Brilen SA, Zaragoza, Spanien

Catalana di Polimers, Barcelona, Spanien

Dupont Sabanci SA, Middlesbrough, Förenade kungariket

INCA International, Milano, Italien

KoSa, Frankfurt am Main, Tyskland

M & G Finanziaria Industriale, Milano, Italien

Tergal Fibres, Gauchy, Frankrike

VPI SA, Aten, Grekland

Voridian, Rotterdam, Nederländerna

Wellman PET Resins, Arnhem, Nederländerna

b)

Exporterande tillverkare/exportörer i Sydkorea

Daehan Synthetic Fibre Co. Ltd, Seoul

SK Chemicals Co. Ltd, Seoul

KP Chemical Corp., Seoul

c)

Exporterande tillverkare i Taiwan

Far Eastern Textile Ltd, Taipei

Shinkong Synthetic Fibers Corp., Taipei

Hualon Corp., Taipei

d)

Närstående importörer

SK Networks, Seoul, Sydkorea

SK Global (Belgium) NV, Antwerpen, Belgien

e)

Icke-närstående importörer

Mitsubishi Chemicals, Düsseldorf, Tyskland

Helm AG, Hamburg, Tyskland

Global Services International, Milano, Italien

SABIC Italia, Milano, Italien

f)

Leverantörer i gemenskapen

Interquisa SA, Madrid, Spanien

BP Chemicals, Sunbury-on-Thames, Förenade kungariket

g)

Användare i gemenskapen

Danone Waters Group, Paris, Frankrike

Aqua Minerale San Benedetto, Scorze (VE), Italien

RBC Cobelplast Montonate, Varese, Italien

Nestlé España SA, Barcelona, Spanien

5.   Undersökningsperiod

(13)

Undersökningen av dumpning omfattade perioden från och med den 1 april 2002 till och med den 31 mars 2003 (nedan kallad ”undersökningsperioden”).

6.   Berörd produkt och likadan produkt

6.1   Berörd produkt

(14)

Den produkt som berörs är samma produkt som i den ursprungliga undersökningen, dvs. polyetentereftalat med en viskositetskvot på minst 78 ml/g, enligt ISO-standard 1628-5, med ursprung i Sydkorea och Taiwan, och som för närvarande klassificeras enligt KN nummer 3907 60 20.

6.2   Likadan produkt

(15)

I likhet med vad som var fallet i den ursprungliga undersökningen konstaterades det att polyetentereftalat som tillverkas och säljs på den inhemska marknaden i Sydkorea och Taiwan, och polyetentereftalat som tillverkas och exporteras till gemenskapen har samma grundläggande fysiska och kemiska egenskaper och användningsområden. Slutsatsen är därför att alla typer av polyetentereftalat med en viskositetskvot på minst 78 ml/g är likadana produkter i den mening som avses i artikel 1.4 i grundförordningen.

B.   DUMPNING

1.   Allmän metod

(16)

Den allmänna metod som anges nedan har tillämpats på alla exporterande tillverkare i Sydkorea och Taiwan och är samma metod som användes i den ursprungliga undersökningen. Undersökningsresultaten rörande dumpning för vart och ett av de berörda länderna beskriver därför endast vad som är specifikt för varje exportland.

1.1   Normalvärde

(17)

För fastställande av normalvärdet fastställdes det först huruvida var och en av de exporterande tillverkarnas sammanlagda inhemska försäljning av den berörda produkten var representativ i förhållande till deras sammanlagda exportförsäljning till gemenskapen. I enlighet med artikel 2.2 i grundförordningen ansågs den inhemska försäljningen vara representativ om volymen av varje exporterande tillverkares sammanlagda inhemska försäljning uppgick till minst 5 % av volymen av dess sammanlagda exportförsäljning till gemenskapen.

(18)

Därefter identifierades de typer av polyetentereftalat som såldes på den inhemska marknaden av företag vilkas försäljning på den marknaden var representativ totalt sett, och som var identiska eller direkt jämförbara med de typer som såldes på export till gemenskapen.

(19)

För varje typ som de exporterande tillverkarna sålde på sina inhemska marknader, och som konstaterades vara direkt jämförbar med den typ av polyetentereftalat som såldes på export till gemenskapen, fastställdes huruvida försäljningen på den inhemska marknaden var tillräckligt representativ enligt artikel 2.2 i grundförordningen. Den inhemska försäljningen av en viss typ av polyetentereftalat ansågs vara tillräckligt representativ om den sammanlagda inhemska försäljningsvolymen av denna typ under undersökningsperioden uppgick till minst 5 % av den sammanlagda försäljningsvolymen till gemenskapen av den jämförbara typen av polyetentereftalat.

(20)

Det undersöktes också huruvida den inhemska försäljningen av varje typ av polyetentereftalat kunde anses ha ägt rum vid normal handel, genom att andelen lönsam försäljning till oberoende kunder av typen i fråga fastställdes. I de fall där försäljningsvolymen för en typ av polyetentereftalat, som såldes till ett nettopris som motsvarade eller översteg den beräknade tillverkningskostnaden, utgjorde mer än 80 % av den sammanlagda försäljningsvolymen för den typen, och där det vägda genomsnittliga priset för den typen var detsamma som eller översteg tillverkningskostnaden, grundades normalvärdet på det faktiska priset vid försäljning på den inhemska marknaden, beräknat som ett vägt genomsnitt av priserna vid all försäljning på den inhemska marknaden under undersökningsperioden, oavsett om denna försäljning varit lönsam eller inte. I de fall där volymen av den lönsamma försäljningen av en viss typ av polyetentereftalat utgjorde högst 80 % av den sammanlagda försäljningsvolymen för den typen, eller där det vägda genomsnittliga priset för den typen var lägre än tillverkningskostnaden, grundades normalvärdet på det faktiska priset vid försäljning på den inhemska marknaden, beräknat som ett vägt genomsnitt av den lönsamma försäljningen av endast denna typ, förutsatt att denna försäljning utgjorde minst 10 % av den sammanlagda försäljningsvolymen för den typen.

(21)

Det konstaterades att den lönsamma försäljningen av samtliga typer av polyetentereftalat utgjorde minst 10 % av den sammanlagda försäljningsvolymen för den typen.

1.2   Exportpris

(22)

I samtliga fall där den berörda produkten exporterades till oberoende kunder i gemenskapen fastställdes exportpriset i enlighet med artikel 2.8 i grundförordningen, dvs. på grundval av de exportpriser som faktiskt betalats eller skulle betalas.

(23)

I de fall där försäljningen skedde via en närstående importör konstruerades exportpriset på grundval av denna närstående importörs priser vid återförsäljning till oberoende kunder. I enlighet med artikel 2.9 i grundförordningen gjordes justeringar för samtliga kostnader som den importören ådragit sig mellan importen och återförsäljningen, inbegripet försäljnings- och administrationskostnader, andra allmänna kostnader samt för en skälig vinstmarginal. Den lämpliga vinstmarginalen fastställdes på grundval av de uppgifter som lämnats av de icke-närstående samarbetsvilliga handlare/importörer som är verksamma på gemenskapsmarknaden.

1.3   Jämförelse

(24)

Normalvärdet och exportpriserna jämfördes fritt fabrik. För att jämförelsen mellan normalvärdet och exportpriset skulle bli rättvis togs i enlighet med artikel 2.10 i grundförordningen hänsyn i form av justeringar till olikheter som påverkade prisernas jämförbarhet. Lämpliga justeringar beviljades i samtliga fall där dessa konstaterades vara skäliga, korrekta och styrkta med kontrollerad bevisning.

1.4   Dumpningsmarginal

(25)

I enlighet med artikel 2.11 i grundförordningen beräknades en dumpningsmarginal för varje samarbetsvilliga exporterande tillverkare genom en jämförelse mellan det vägda genomsnittliga normalvärdet och det vägda genomsnittliga exportpriset.

(26)

För de länder som visade stor samarbetsvilja (mer än 80 %), och där det inte fanns något skäl att tro att någon exporterande tillverkare inte varit samarbetsvillig, fastställdes i syfte att sörja för att åtgärderna skulle bli effektiva, den övriga dumpningsmarginalen på samma nivå som för det samarbetsvilliga företaget med den högsta dumpningsmarginalen.

(27)

För de länder som visade låg samarbetsvilja fastställdes den övriga dumpningsmarginalen i enlighet med artikel 18 i grundförordningen, dvs. på grundval av tillgängliga uppgifter.

2.   Sydkorea

(28)

Svar på frågeformuläret mottogs från tre exporterande tillverkare, av vilka en inte exporterade polyetentereftalat till gemenskapen under undersökningsperioden, och från två importörer som var närstående en av de exporterande tillverkarna. Det konstaterades att de samarbetsvilliga exportörerna stod för 100 % av exporten av den berörda produkten från Sydkorea under undersökningsperioden.

2.1   Normalvärde

(29)

För samtliga typer av polyetentereftalat som exporterades av de koreanska exporterande tillverkarna kunde normalvärdet fastställas på grundval av de priser som betalats eller skulle betalas vid normal handel av oberoende kunder på den inhemska marknaden, i enlighet med artikel 2.1 i grundförordningen.

2.2   Exportpris

(30)

För en av de koreanska exporterande tillverkarna gick exportförsäljningen till Europeiska gemenskapen både direkt till oberoende kunder och via närstående importörer i Sydkorea och Europeiska gemenskapen. För den senare fastställdes därför ett konstruerat exportpris enligt artikel 2.9 i grundförordningen.

2.3   Jämförelse

(31)

I syfte att sörja för en rättvis jämförelse togs i enlighet med artikel 2.10 i grundförordningen hänsyn till olikheter i faktorer som påstods och konstaterades påverka priserna och prisernas jämförbarhet. På denna grundval beviljades justeringar för olikheter i fråga om transport-, försäkrings- och hanteringskostnader, provisioner, kredit- och förpackningskostnader, tullar samt bankavgifter.

2.4   Dumpningsmarginal

(32)

I enlighet med artikel 2.11 i grundförordningen jämfördes de vägda genomsnittliga normalvärdena för varje typ av den berörda produkten som exporterades till gemenskapen med det vägda genomsnittliga exportpriset för varje motsvarande typ av den berörda produkten.

(33)

Jämförelsen visade att det antingen inte förekom någon dumpning alls eller att dumpningen var mycket liten när det gäller de tre samarbetsvilliga exporterande tillverkarna. Dumpningsmarginalerna, uttryckta i procent av importpriset cif gemenskapens gräns tullen obetald, är följande:

Daehan Synthetic Fibre Co. Ltd: 1,2 %

SK Chemicals Co. Ltd: 0,0 %

KP Chemical Corp.: 0,1 %

(34)

Två kända koreanska exporterande tillverkare av polyetentereftalat som för närvarande omfattas av en individuell tullsats visade att de inte hade haft någon export under undersökningsperioden. Dessa exportörer lade inte fram någon bevisning för att en ny bedömning av deras dumpningsmarginaler skulle vara berättigad.

(35)

Mot bakgrund av de koreanska företagens stora samarbetsvilja (se skäl 28) fastställdes den övriga tullen på samma nivå som för det samarbetsvilliga företag som hade den högsta dumpningsmarginalen enligt det tillvägagångssätt som anges i skäl 26. Nivån är densamma som i den ursprungliga undersökningen.

3.   Taiwan

(36)

Svar på frågeformuläret mottogs från fyra exporterande tillverkare, av vilka en inte exporterade polyetentereftalat till gemenskapen under undersökningsperioden. Det fastställdes att de samarbetsvilliga exportörerna stod för mindre än 60 % av exporten från Taiwan av den berörda produkten under undersökningsperioden.

3.1   Normalvärde

(37)

För samtliga typer av polyetentereftalat som exporterades av de taiwanesiska exporterande tillverkarna fastställdes normalvärde på grundval av de priser som faktiskt betalats eller skulle betalas vid normal handel av oberoende kunder på den inhemska marknaden, i enlighet med artikel 2.1 i grundförordningen.

3.2   Exportpris

(38)

Exportpriserna fastställdes i enlighet med artikel 2.8 i grundförordningen, dvs. på grundval av de exportpriser som faktiskt betalats eller skulle betalas.

3.3   Jämförelse

(39)

I syfte att sörja för en rättvis jämförelse togs i enlighet med artikel 2.10 i grundförordningen hänsyn till olikheter i faktorer som påstods och konstaterades påverka priserna och prisernas jämförbarhet. På denna grundval beviljades justeringar för olikheter i fråga om transport-, försäkrings- och hanteringskostnader, provisioner, kredit- och förpackningskostnader, tullar samt bankavgifter.

3.4   Dumpningsmarginal

(40)

I enlighet med artikel 2.11 i grundförordningen jämfördes de vägda genomsnittliga normalvärdena för varje typ av den berörda produkten som exporterades till gemenskapen med det vägda genomsnittliga exportpriset för varje motsvarande typ av den berörda produkten.

(41)

Jämförelsen visade att de två samarbetsvilliga exporterande tillverkarna utövade dumpning. Dumpningsmarginalerna, uttryckta i procent av importpriset cif gemenskapens gräns tullen obetald, är följande:

Far Eastern Textile Ltd: 0,0 %

Shinkong Synthetic Fibers Corp.: 3,1 %

Hualon Corp.: 9,6 %

(42)

En exporterande tillverkare som för närvarande omfattas av en individuell tull samarbetade i detta förfarande trots att han inte hade haft någon exportförsäljning till gemenskapen under undersökningsperioden. På grundval av de uppgifter som lämnats ansågs det lämpligt att inte ändra denna tillverkares nuvarande dumpningsmarginal, eftersom det inte lämnats några upplysningar som visade att en ny bedömning av hans dumpningsmarginal var berättigad.

(43)

En känd taiwanesisk exportör av polyetentereftalat omfattas för närvarande av en individuell tull, men samarbetade inte i detta förfarande. För denna exportör ansågs det lämpligt, i syfte att inte belöna bristande samarbete, att inte fastställa någon individuell tull. Dessutom fanns det inte några uppgifter som skulle ha gjort det möjligt att fastställa en individuell tull.

(44)

Mot bakgrund av detta och på grund av de taiwanesiska företagens bristande samarbete (se skäl 36) fastställdes den övriga dumpningsmarginalen, såsom anges i skäl 27, i enlighet med artikel 18 i grundförordningen.

(45)

Den övriga dumpningsmarginalen, som beräknades på grundval av tillgängliga uppgifter från Eurostat och även från de samarbetsvilliga exporterande tillverkarna, uttryckta i procent av importpriset cif gemenskapens gräns, tullen obetald, är följande:

Taiwan: 20,1 %

C.   DE FÖRÄNDRADE OMSTÄNDIGHETERNAS VARAKTIGHET

(46)

I enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen undersöktes det också huruvida de förändrade omständigheterna när det gäller dumpningen jämfört med i den ursprungliga undersökningen rimligen kunde anses vara varaktiga.

1.   Sydkorea

(47)

När det gäller de företag som exporterade under undersökningsperioden och som samarbetade i undersökningen visade den nuvarande översynen att deras dumpningsmarginal antingen låg kvar på samma nivå eller hade sjunkit till en miniminivå. Det viktigaste skälet för detta var att samtidigt som dessa företags normalvärden och försäljningspriser på den inhemska marknaden hade ökat jämfört med uppgifterna från den ursprungliga undersökningen, hade försäljningspriserna på gemenskapsmarknaden ökat mera. Exportpriserna till gemenskapen konstaterades faktiskt vara i genomsnitt 53 % högre under undersökningsperioden för denna undersökning än de exportpriser som konstaterades i samband med den ursprungliga undersökningen. Det fanns inga tecken på att denna förändring inte skulle vara varaktig. Det bör också noteras att dessa företag hade ett högt kapacitetsutnyttjande, som under undersökningsperioden låg på över 80 %. Dessutom har dessa företag inga planer på att öka sin nuvarande kapacitet, vilket begränsar omfattningen av eventuella förändringar i framtiden. Det anses därför att denna situation sannolikt inte kommer att ändras vad exportpriset och exportvolymen beträffar.

(48)

Ett företag som inte exporterade till gemenskapen i samband med den ursprungliga undersökningen samarbetade och exporterade den berörda produkten till gemenskapen i samband med denna undersökning. Dumpningsmarginalen för det företaget konstaterades också vara minimal. Normalvärdet liksom detta företags priser på den inhemska marknaden och exportpriser konstaterades vara på samma nivå som de båda andra samarbetsvilliga exportörernas priser.

(49)

När det gäller de två samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte exporterade till gemenskapen under undersökningsperioden fastställdes, i enlighet med vad som anges i skäl 34, ingen bevisning som berättigade en ändring av deras tull. Det erinras också om att dumpningsmarginalerna varierade mycket i samband med den ursprungliga undersökningen (1,4 %–55,8 %), vilket visar att det fanns betydande skillnader mellan de koreanska företagens dumpning. Av dessa skäl kan inte slutsatsen dras att undersökningsresultaten när det gäller minimidumpningsmarginalerna för de tillverkare som exporterade till gemenskapen under undersökningsperioden är representativa för de exportörer som inte exporterade. När det gäller dessa företag finns det därför inga bevis för att en ändring av deras nuvarande antidumpningstullar är berättigad, och det finns inte heller några uppgifter som ger möjlighet att beräkna en ny individuell marginal för dem. De berörda parterna har underrättats om dessa undersökningsresultat, men ingen av dem har svarat eller lämnat några ytterligare upplysningar.

2.   Taiwan

(50)

Tre av de fyra företag i Taiwan som för närvarande är föremål för en individuell tull samarbetade i den nuvarande undersökningen. När det gäller ett av dessa företag visade den nuvarande undersökningen att dess dumpningsmarginal hade sjunkit till en miniminivå. När det gäller det andra företaget sjönk dumpningsmarginalen från 7,8 % i den ursprungliga undersökningen till 4,6 % i den nuvarande undersökningen. I likhet med situationen i Sydkorea var det viktigaste skälet för detta att samtidigt som dessa företags normalvärden och försäljningspriser på den inhemska marknaden hade ökat jämfört med uppgifterna från den ursprungliga undersökningen, hade försäljningspriserna på gemenskapsmarknaden ökat mera. När det gäller Taiwan konstaterades att exportpriserna till gemenskapen var i genomsnitt 42 % högre under undersökningsperioden för den nuvarande undersökningen jämfört med de exportpriser som konstaterades under undersökningsperioden för den ursprungliga undersökningen. Dessa företags kapacitetsutnyttjande konstaterades också vara detsamma som det som konstaterats när det gäller Sydkorea. De hade inte heller några planer på att öka sin befintliga kapacitet.

(51)

Det tredje samarbetsvilliga företag som för närvarande omfattas av en individuell tull lämnade bevis för att det inte exporterade den berörda produkten till gemenskapen under undersökningsperioden för den nuvarande undersökningen.

(52)

Dessutom samarbetade ett företag i Taiwan som inte exporterade till gemenskapen under den ursprungliga undersökningen också i den nuvarande undersökningen. Dumpningsmarginalen för detta företag är 10,7 %.

(53)

När det gäller de tre samarbetsvilliga tillverkare som exporterade till gemenskapen under undersökningsperioden för den nuvarande undersökningen finns det inga skäl att anta att förändringarna mellan den nuvarande och den ursprungliga undersökningen, särskilt ökningen av exportpriset till gemenskapen, inte skulle vara bestående. Det anses därför att dumpningsmarginalerna för dessa företag, beräknade på grundval av de uppgifter som lämnats under denna undersökning, är tillförlitliga.

(54)

När det gäller den tillverkare som samarbetade, men som inte exporterade till gemenskapen under undersökningsperioden för den nuvarande undersökningen, finns det inga bevis för att en ändring av denna tillverkares nuvarande antidumpningstullar är berättigad. Det anses därför lämpligt att låta hans nuvarande marginal var oförändrad. I likhet med vad som är fallet med Sydkorea, finns det inte några uppgifter som ger möjlighet att beräkna en ny individuell marginal för detta företag. Den berörda parten lämnade inte heller i detta fall några synpunkter eller ytterligare upplysningar till följd av underrättelsen.

D.   FÖRSLAG TILL ANTIDUMPNINGSÅTGÄRDER

(55)

Mot bakgrund av slutsatserna beträffande dumpning och de förändrade omständigheternas varaktighet bör de nuvarande antidumpningsåtgärderna mot importen av den berörda produkten med ursprung i Sydkorea och Taiwan ändras för att återspegla de nya dumpningsmarginaler som konstaterats.

(56)

Det faktum att priserna på polyetentereftalat kan variera i takt med råoljepriserna bör inte medföra en högre tull. Det ansågs därför lämpligt att uttrycka de ändrade tullarna i form av ett särskilt belopp per ton. Detta är det tillvägagångssätt som tillämpades i den ursprungliga undersökningen.

(57)

De individuella företagsspecifika antidumpningstullsatserna fastställdes på grundval av undersökningsresultaten i denna undersökning. De återspeglar därmed den situation som konstaterades i samband med översynen beträffande dessa företag. Dessa tullsatser är, i motsats till den tull som tillämpas på ”alla övriga företag”, därför uteslutande tillämpliga på import av produkter med ursprung i det berörda landet, vilka tillverkats av de företag som är särskilt omnämnda i artikeltexten i denna förordning. Importerade produkter som tillverkats av något annat företag som inte särskilt nämns i denna förordnings artikeltext, inbegripet av enheter som är de särskilt nämnda företagen närstående, kan inte omfattas av dessa satser utan skall i stället omfattas av den tullsats som tillämpas på ”alla övriga företag”.

(58)

De föreslagna antidumpningstullarna för dessa företag som exporterade till gemenskapen under undersökningsperioden är följande:

Land

Företag

Dumpningsmarginal

Antidump-ningstullsats

Föreslagen tull

(euro/ton)

Sydkorea

Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd

1,2 %

0,0 %

0

SK Chemicals Co. Ltd

0,0 %

0,0 %

0

KP Chemical Corp.

0,1 %

0,0 %

0

Taiwan

Far Eastern Textile Ltd

0,0 %

0,0 %

0

Shinkong Synthetic Fibers Corp.

3,1 %

3,1 %

24,5

Hualon Corp.

9,6 %

9,6 %

81,9

(59)

I enlighet med den ändrade övriga dumpningsmarginal som anges i skäl 45 bör den övriga antidumpningstullen för Taiwan höjas till 143,4 euro/ton.

E.   SLUTBESTÄMMELSE

(60)

Berörda parter underrättades om de viktigaste omständigheter och överväganden på grundval av vilka kommissionen avser att föreslå en ändring av förordningen. Inga synpunkter lämnades.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Tabellen i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2604/2000 skall ersättas med följande tabell:

”Land

Antidumpningstull

(euro/ton)

Taric-tilläggsnummer

Indien

181,7

A999

Indonesien

187,7

A999

Malaysia

160,1

A999

Sydkorea

148,3

A999

Taiwan

143,4

A999

Thailand

83,2

A999”

2.   Tabellen i artikel 1.3 skall ersättas med följande tabell:

”Land

Företag

Antidumpningstull

(euro/ton)

TARIC-tilläggsnummer

Indien

Pearl Engineering Polymers Limited

130,8

A182

Indien

Reliance Industries Limited

181,7

A181

Indien

Elque Polyesters Limited

200,9

A183

Indien

Futura Polymers Limited

161,2

A184

Indonesien

P.T. Bakrie Kasei Corporation

187,7

A191

Indonesien

P.T. Indorama Synthetics Tbk

92,1

A192

Indonesien

P.T. Polypet Karyapersada

178,9

A193

Malaysia

Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd.

36,0

A186

Malaysia

MpI Polyester Industries Sdn. Bhd.

160,1

A185

Sydkorea

Daehan Synthetic Fiber Co., Limited

0

A194

Sydkorea

Honam Petrochemical Corporation

101,4

A195

Sydkorea

SK Chemicals Co., Limited

0

A196

Sydkorea

Tongkong Corporation

148,3

A197

Sydkorea

KP Chemical Corporation

0

A577

Taiwan

Far Eastern Textile Limited

0

A188

Taiwan

Tuntex Distinct Corporation

69,5

A198

Taiwan

Shingkong Synthetic Fibers Corporation

24,5

A189

Taiwan

Hualon Corporation

81,9

A578

Thailand

Thai Shingkong Industry Corporation Limited

83,2

A190

Thailand

Indo Pet (Thailand) Ltd

83,2

A468”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 januari 2005.

På rådets vägnar

J.-C. JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EGT L 301, 30.11.2000, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 823/2004 (EUT L 127, 29.4.2004, s. 7).

(3)  EUT C 120, 22.5.2003, s. 13.

(4)  EUT C 120, 22.5.2003, s. 9.

(5)  EUT L 52, 21.2.2004, s. 5.

(6)  EUT L 271, 19.8.2004, s. 1.


Top