EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0047

Rådets direktiv 2005/47/EG av den 18 juli 2005 om avtalet mellan Europeiska järnvägsgemenskapen (CER) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) om vissa aspekter på villkoren för anlitande av mobila arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik inom järnvägssektorn

OJ L 195, 27.7.2005, p. 15–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 317–319 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 32 - 34
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 32 - 34
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 87 - 89

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/47/oj

27.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 195/15


RÅDETS DIREKTIV 2005/47/EG

av den 18 juli 2005

om avtalet mellan Europeiska järnvägsgemenskapen (CER) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) om vissa aspekter på villkoren för anlitande av mobila arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik inom järnvägssektorn

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 139.2,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Detta direktiv överensstämmer med de grundläggande rättigheterna och principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och är utformat för att fullt ut garantera efterlevnaden av artikel 31 i denna stadga, i vilken det föreskrivs att varje arbetstagare har rätt till hälsosamma, säkra och värdiga arbetsförhållanden, till en begränsning av den maximala arbetstiden samt till dygns- och veckovila och årlig betald semester.

(2)

Arbetsmarknadens parter kan enligt artikel 139.2 i fördraget gemensamt begära att de avtal som ingås på gemenskapsnivå skall genomföras genom ett beslut av rådet på förslag av kommissionen.

(3)

Rådet har antagit direktiv 93/104/EG av den 23 november 1993 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (1). Järnvägstransporter var en av de verksamhetssektorer som inte omfattades av det direktivets tillämpningsområde. Europaparlamentet och rådet har antagit direktiv 2000/34/EG (2) om ändring av direktiv 93/104/EG för att täcka de sektorer och verksamheter som tidigare inte omfattades.

(4)

Europaparlamentet och rådet har antagit direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (3) genom vilket direktiv 93/104/EG kodifieras och upphävs.

(5)

I direktiv 2003/88/EG föreskrivs avvikelser från artiklarna 3, 4, 5, 8 och 16 för personer som arbetar med järnvägstransporter ombord på tåg.

(6)

Europeiska järnvägsgemenskapen (CER) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) har informerat kommissionen om sin avsikt att inleda förhandlingar enligt artikel 139.1 i fördraget.

(7)

Den 27 januari 2004 ingick dessa organisationer ett avtal om vissa aspekter på villkoren för anlitande av mobila arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik (nedan kallat ”avtalet”).

(8)

Avtalet innehåller en gemensam begäran till kommissionen om att avtalet skall genomföras genom ett beslut av rådet på förslag av kommissionen, i enlighet med artikel 139.2 i fördraget.

(9)

Direktiv 2003/88/EG skall tillämpas på mobila arbetstagare som tjänstgör i gränsöverskridande driftskompatibel trafik utom när det i det här direktivet och i det bifogade avtalet finns mer specifika bestämmelser.

(10)

Med tanke på artikel 249 i fördraget är ett direktiv det lämpliga instrumentet för att genomföra avtalet.

(11)

Eftersom målen för direktivet, dvs. skydd för hälsa och säkerhet, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, och de därför, med beaktande av ett förverkligande av den inre marknaden inom järnvägstransportsektorn och de konkurrensförhållanden som råder inom denna sektor, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går direktivet inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(12)

Utvecklingen av den europeiska järnvägssektorn kräver ett noggrant övervakande av den roll som nuvarande och kommande aktörer spelar, så att en harmonisk utveckling i hela gemenskapen kan tryggas. Den europeiska sociala dialogen på detta område bör kunna återspegla denna utveckling och i största möjliga utsträckning ta hänsyn till den.

(13)

När det gäller de begrepp i avtalet som inte definieras särskilt i detta, är medlemsstaterna enligt direktivet fria att definiera dessa enligt nationell lagstiftning och praxis, såsom är fallet när det gäller andra direktiv om socialpolitiska frågor i vilka liknande begrepp används, under förutsättning att definitionerna är förenliga med avtalet.

(14)

Kommissionen har utarbetat sitt förslag till direktiv i enlighet med sitt meddelande Anpassa och främja den sociala dialogen på gemenskapsnivå av den 20 maj 1998 samt med beaktande av de avtalsslutande parternas representativitet och samtliga avtalsklausulers laglighet. Undertecknarna är tillräckligt representativa för den mobila järnvägspersonalen i gränsöverskridande driftskompatibel trafik som utförs av järnvägsföretagen.

(15)

Kommissionen har utarbetat sitt förslag till direktiv i enlighet med artikel 137.2 i fördraget, i vilken det föreskrivs att för direktiv på det socialpolitiska området ”skall sådana administrativa, finansiella och rättsliga ålägganden undvikas som motverkar tillkomsten och utvecklingen av små och medelstora företag”.

(16)

I direktivet och i avtalet fastställs minimikrav; medlemsstaterna och/eller arbetsmarknadens parter bör kunna behålla eller införa mer förmånliga bestämmelser.

(17)

Kommissionen har underrättat Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén och till dem översänt förslaget till direktiv om genomförandet av avtalet.

(18)

Europaparlamentet antog den 26 maj 2005 en resolution om avtalet mellan arbetsmarknadens parter.

(19)

Genomförandet av avtalet kommer att bidra till att uppnå målen i artikel 136 i fördraget.

(20)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet ”Bättre lagstiftning” (4) uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så vitt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan direktivet och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syftet med detta direktiv är att genomföra avtalet av den 27 januari 2004 mellan Europeiska järnvägsgemenskapen (CER) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) om vissa aspekter på villkoren för anlitande av mobila arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik.

Avtalstexten återfinns som bilaga till detta direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna får behålla eller införa bestämmelser som är förmånligare än de som föreskrivs i detta direktiv.

2.   Genomförandet av detta direktiv får inte i något fall utgöra tillräckligt skäl för att motivera en försämring av den allmänna skyddsnivån för arbetstagarna på de områden som omfattas av detta direktiv. Detta skall inte påverka medlemsstaternas och/eller arbetsmarknadens parters rätt att fastställa andra lagar, författningar eller avtalsbestämmelser än de som gäller när detta direktiv antas om förhållandena ändras, under förutsättning att minimikraven i detta direktiv uppfylls.

Artikel 3

Utan att det påverkar tillämpningen av avtalsbestämmelserna om de undertecknande parternas utvärdering och översyn, skall kommissionen senast den 27 juli 2011 och efter samråd med arbetsmarknadens parter på europeisk nivå lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv mot bakgrund av utvecklingen inom järnvägssektorn.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall fastställa lämpliga påföljder för överträdelse av de nationella bestämmelser som fastställs för tillämpning av detta direktiv samt vidta de åtgärder som behövs för att se till att de genomförs. Påföljderna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna skall anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den 27 juli 2008 och varje senare ändring snarast möjligt.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall efter samråd med arbetsmarknadens parter sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 27 juli 2008, eller skall senast denna dag försäkra sig om att arbetsmarknadens parter genom överenskommelse har antagit nödvändiga bestämmelser. De skall genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att när som helst kunna garantera de resultat som föreskrivs i detta direktiv och genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar sådana bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 6

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 juli 2005.

På rådets vägnar

M. BECKETT

Ordförande


(1)  EGT L 307, 13.12.1993, s. 18. Direktivet ändrat genom direktiv 2000/34/EG.

(2)  EGT L 195, 1.8.2000, s. 41.

(3)  EUT L 299, 18.11.2003, s. 9.

(4)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.


AVTAL

mellan Europeiska järnvägsgemenskapen (CER) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) om vissa aspekter på villkoren för anlitande av mobila arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik

DE UNDERTECKNANDE PARTERNA INGÅR DETTA AVTAL

med beaktande av utvecklingen av transporter på järnväg som kräver att systemet moderniseras och att den transeuropeiska trafiken och därmed driftskompatibla tjänster utvecklas,

med beaktande av nödvändigheten av att utveckla en säker trafik över gränserna och att skydda hälsan och säkerheten hos mobila arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik,

med beaktande av nödvändigheten av att undvika en konkurrens som enbart bygger på skillnader i arbetsvillkoren,

med beaktande av intresset av att utveckla transporter på järnväg inom Europeiska unionen,

med beaktande av tanken att dessa mål kommer att uppnås genom att man skapar gemensamma regler om minimistandarder för anlitande av mobila arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik,

med beaktande av övertygelsen om att antalet anställda som berörs kommer att öka under de närmaste åren,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 138 och artikel 139.2 i detta,

med beaktande av direktiv 93/104/EG (ändrat genom direktiv 2000/34/EG), särskilt artiklarna 14 och 17 i detta,

med beaktande av Romkonventionen av den 19 juni 1980 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser,

med beaktande av att det i artikel 139.2 i fördraget föreskrivs att avtal som ingås på europeisk nivå kan genomföras, på gemensam begäran av de undertecknande parterna, genom ett beslut av rådet på förslag av kommissionen,

med beaktande av att de undertecknande parterna härmed framför en sådan begäran.

HÄRIGENOM AVTALAS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Detta avtal skall tillämpas på mobil järnvägspersonal i gränsöverskridande driftskompatibel trafik som utförs av järnvägsföretag.

För lokal och regional passagerartrafik över gränserna, varutransporter som inte överskrider gränsen med mer än 15 kilometer och trafik mellan officiella gränsstationer upptagna i förteckningen i bilagan är tillämpningen av detta avtal frivillig.

Avtalet är också frivilligt för tåg på ”gränsöverskridande förbindelser” som börjar och slutar på samma medlemsstats infrastruktur och utnyttjar en annan medlemsstats infrastruktur utan att göra uppehåll där (vilket alltså kan betraktas som en nationell transporttjänst).

Direktiv 93/104/EG skall inte tillämpas på mobila arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik i sådana avseenden där mera detaljerade bestämmelser finns i detta avtal.

Artikel 2

Definitioner

Följande definitioner skall tillämpas i detta avtal:

1.   gränsöverskridande driftskompatibel trafik: gränsöverskridande trafik för vilken minst två säkerhetsintyg enligt direktiv 2001/14/EG krävs av järnvägsföretagen.

2.   mobil arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik: varje arbetstagare som ingår i tågpersonalen och som tjänstgör i gränsöverskridande driftskompatibel trafik under mer än en timme av arbetsdagen.

3.   arbetstid: tid då arbetstagaren är på arbetet, står till arbetsgivarens förfogande och sköter sin verksamhet eller sina funktioner enligt nationell lagstiftning och praxis.

4.   vilotid: all tid som inte är arbetstid.

5.   nattetid: varje period på minst sju timmar enligt definitionen i nationell lagstiftning som i varje fall omfattar intervallet kl. 24.00–05.00.

6.   nattarbete: varje arbetspass på minst tre timmar nattetid.

7.   vila utanför bostaden: dygnsvila som inte kan tas i den mobila personalens normala bostad.

8.   förare: varje arbetstagare som har till uppgift att köra ett lokomotiv.

9.   körtid: varaktigheten av en schemalagd verksamhet under vilken föraren ansvarar för framförandet av ett lokomotiv, med undantag av den tid som går åt för tillsyn av lokomotivet före och efter körning. I körtiden ingår schemalagda avbrott då föraren fortfarande har ansvar för lokomotivet.

Artikel 3

Dygnsvila i bostaden

Dygnsvilan i bostaden skall vara minst tolv timmar i följd under en 24-timmarsperiod.

Den kan dock minskas till minst nio timmar i följd en gång per sjudagarsperiod. I så fall skall den tid som motsvarar skillnaden mellan den reducerade vilan och tolv timmar läggas till nästa dygnsvila i bostaden.

Ingen avsevärt reducerad dygnsvila får läggas in mellan två dygnsviloperioder utanför bostaden.

Artikel 4

Dygnsvila utanför bostaden

Vilan utanför bostaden skall vara minst åtta timmar i följd per 24-timmarsperiod.

En dygnsvila utanför bostaden skall följas av en dygnsvila i bostaden (1).

En bekväm inkvartering rekommenderas för de mobila arbetstagarnas vila utanför bostaden.

Artikel 5

Raster

a)   Förare

Om en förares arbetstid överstiger åtta timmar skall föraren tillförsäkras en rast på minst 45 minuter under arbetsdagen.

Eller

Om arbetstiden är mellan sex och åtta timmar skall rasten vara minst 30 minuter och tas ut under arbetsdagen.

Tidpunkten på dagen och rastens varaktighet skall vara tillräcklig för att arbetstagaren skall kunna återhämta sig.

Vid tågförsening får rasterna anpassas under arbetsdagen.

Rasten skall delvis infalla mellan den tredje och sjätte arbetstimmen.

Artikel 5 a är inte tillämplig om det finns en andreförare. Då fastställs villkoren på nationell nivå.

b)   Övrig tågpersonal

Övrig tågpersonal skall tillförsäkras en rast på 30 minuter om arbetstiden överstiger sex timmar.

Artikel 6

Veckovila

Varje mobil arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik skall för varje sjudagarsperiod ha en minsta sammanhängande vilotid på 24 timmar, vartill kommer den dygnsvila på tolv timmar som föreskrivs i artikel 3.

Varje år skall den mobila arbetstagaren ha 104 viloperioder på 24 timmar, inklusive de 52 veckovilorna på vardera 24 timmar.

I dessa skall ingå

tolv dubbla viloperioder (48 timmar plus dygnsvilan på tolv timmar) som innefattar lördag och söndag

och

tolv dubbla viloperioder (48 timmar plus dygnsvilan på tolv timmar) utan garanti för att någon lördag eller söndag ingår.

Artikel 7

Körtid

Längden av körtiden enligt definitionen i artikel 2 får inte överstiga nio timmar vid arbete på dagtid och åtta timmar vid nattarbete mellan två dygnsviloperioder.

Körtidens längd under en tvåveckorsperiod skall vara högst 80 timmar.

Artikel 8

Kontroll

En tjänstgöringslista som visar de mobila arbetstagarnas arbetstimmar och vila per dag skall föras så att man kan kontrollera att bestämmelserna i detta avtal följs. Detaljerade uppgifter om de faktiska arbetstimmarna per dag skall hållas tillgängliga. Tjänstgöringslistan skall bevaras i minst ett år hos företaget.

Artikel 9

Icke-regressionsklausul

Genomförandet av detta avtal skall inte i något fall utgöra giltigt skäl till att sänka den allmänna skyddsnivån för mobila arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik.

Artikel 10

Avtalets efterföljd

Undertecknarna av detta avtal skall följa upp dess införlivande och tillämpning inom ramen för den branschvisa dialogkommitté för järnvägen som inrättas genom Europeiska kommissionens beslut 98/500/EG.

Artikel 11

Utvärdering

Parterna skall utvärdera bestämmelserna i avtalet två år efter dess undertecknande mot bakgrund av de första erfarenheterna av den gränsöverskridande driftskompatibla transportsektorns utveckling.

Artikel 12

Översyn

Parterna skall se över ovanstående bestämmelser två år efter det att den period för genomförande som fastställs i rådets beslut om införande av detta avtal har löpt ut.

Bryssel den 27 januari 2004.

För CER

Giancarlo CIMOLI

Ordförande

Johannes LUDEWIG

Verkställande direktör

Francesco FORLENZA

Ordförande för direktörsgruppen för personalresurser

Jean-Paul PREUMONT

Rådgivare för sociala frågor

För ETF

Norbert HANSEN

Ordförande för järnvägssektionen

Jean-Louis BRASSEUR

Vice ordförande för järnvägssektionen

Doro ZINKE

Generalsekreterare

Sabine TRIER

Politisk sekreterare


(1)  Parterna är överens om att förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter på järnvägsområdet om en andra sammanhängande viloperiod utanför bostaden och om kompensationen för vila utanför bostaden kan föras inom företaget eller på nationell nivå, beroende på omständigheterna. På europeisk nivå skall frågan om antalet på varandra följande viloperioder utanför bostaden och om ersättningen för vila utanför bostaden omförhandlas två år efter det att detta avtal har undertecknats.

BILAGA

Förteckning över officiella gränsstationer som ligger utanför 15 km-gränsen och för vilka avtalet är frivilligt

 

RZEPIN (PL)

 

TUPLICE (PL)

 

ZEBRZYDOWICE (PL)

 

DOMODOSSOLA (I)


Top