Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0185

2005/185/EG: Rådets beslut av den 5 juli 2004 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Tjeckien

OJ L 62, 9.3.2005, p. 20–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/185/oj

9.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 62/20


RÅDETS BESLUT

av den 5 juli 2004

om förekomsten av ett alltför stort underskott i Tjeckien

(2005/185/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 104.6 i detta,

med beaktande av kommissionens rekommendation,

med beaktande av synpunkterna från Tjeckien, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 104 i fördraget skall medlemsstaterna undvika alltför stora underskott i den offentliga sektorns finanser; detta gäller också medlemsstater med undantag, en kategori som alla de länder som anslöt sig till EU den 1 maj 2004 tillhör.

(2)

Stabilitets- och tillväxtpakten grundas på målsättningen om sunda offentliga finanser som ett medel för att stärka förutsättningarna för prisstabilitet och varaktig tillväxt som främjar skapandet av sysselsättning.

(3)

I förfarandet vid alltför stora underskott enligt artikel 104 föreskrivs att det skall beslutas huruvida det föreligger ett alltför stort underskott, och i protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott som bifogats fördraget anges närmare bestämmelser om genomförandet av förfarandet vid alltför stora underskott. I rådets förordning (EG) nr 3605/93 av den 22 november 1993 om tillämpningen av det protokoll om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (1) fastställs detaljerade regler och definitioner för tillämpningen av bestämmelsen i nämnda protokoll.

(4)

I artikel 104.5 i fördraget anges att kommissionen skall avge ett yttrande till rådet om kommissionen anser att det föreligger eller kan uppstå ett alltför stort underskott i en medlemsstat. Efter att ha undersökt alla relevanta faktorer som den tagit hänsyn till i sin rapport i enlighet med artikel 104.3 och med beaktande av Ekonomiska och finansiella kommitténs yttrande i enlighet med artikel 104.4, drog kommissionen i sitt yttrande av den 24 juni 2004 slutsatsen att det föreligger ett alltför stort underskott i Tjeckien.

(5)

I artikel 104.6 i fördraget fastställs att rådet skall beakta eventuella synpunkter från den berörda medlemsstaten innan rådet, efter en allsidig bedömning, avgör huruvida ett alltför stort underskott föreligger.

(6)

Den allsidiga bedömningen leder till följande slutsatser: Det offentliga underskottet i Tjeckien var 2003 12,9 % av BNP (5,9 % av BNP om man undantar att det har belastats med en mycket stor enstaka transaktion genom bokföring av statliga garantier), och överskred således fördragets referensvärde på 3 % av BNP. Att underskottet i de offentliga finanserna överstiger referensvärdet på 3 % beror varken på en osedvanlig händelse utanför de tjeckiska myndigheternas kontroll eller på en allvarlig konjunkturnedgång i den mening som avses i stabilitets- och tillväxtpakten. Underskottet i de offentliga finanserna förväntas fortsätta att ligga över 3 % av BNP under 2004. Närmare bestämt beräknas underskottet enligt kommissionens vårprognoser 2004 uppgå till 5,9 % av BNP under 2004, medan det i konvergensprogrammet för Tjeckien förväntas uppgå till 5,3 % av BNP. Den offentliga skuldkvoten, som var 37,6 % under 2003, väntas fortsätta att ligga under fördragets referensvärde 60 % av BNP under 2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Efter en allsidig bedömning fastslås härmed att det föreligger ett alltför stort underskott i Tjeckien.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Tjeckien.

Utfärdat i Bryssel den 5 juli 2004.

På rådets vägnar

G. ZALM

Ordförande


(1)  EGT L 332, 31.12.1993, s. 7. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 351/2002 (EGT L 55, 26.2.2002, s. 23).


Top