EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2216

Kommissionens förordning (EG) nr 2216/2004 av den 21 december 2004 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EGText av betydelse för EES

OJ L 319M , 29.11.2008, p. 1–77 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 037 P. 250 - 326
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 037 P. 250 - 326

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; upphävd genom 32010R0920 . Latest consolidated version: 30/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2216/oj

29.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 386/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2216/2004

av den 21 december 2004

om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG

(Text av betydelse för EES)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kapitel I

Syfte och definitioner

Kapitel II

Register och transaktionsförteckningar

Kapitel III

Registrens innehåll

Avsnitt 1

Rapportering och sekretess

Avsnitt 2

Konton

Avsnitt 3

Partskonton

Avsnitt 4

Verksamhetsutövardepåkonton

Avsnitt 5

Persondepåkonton

Avsnitt 6

Tabeller

Avsnitt 7

Koder och identifiering

Kapitel IV

Kontroller och processer

Avsnitt 1

Spärrande av konton

Avsnitt 2

Automatiska kontroller och dataredovisningsprocessen

Avsnitt 3

Utförande och slutgiltigt godkännande av processer

Kapitel V

Transaktioner

Avsnitt 1

Fördelning och utfärdande av utsläppsrätter för perioden 2005–2007

Avsnitt 2

Fördelning och utfärdande av utsläppsrätter för perioden 2008–2012 och påföljande femårsperioder

Avsnitt 3

Överföringar och rätten att delta

Avsnitt 4

Kontrollerade utsläpp

Avsnitt 5

Överlämnande av utsläppsrätter

Avsnitt 6

Annullering och återlösen

Avsnitt 7

Annullering och ersättning

Avsnitt 8

Frivillig annullering och återlösen

Kapitel VI

Säkerhetsnormer, autentisering och tillträdesrätt

Kapitel VII

Tillgång till information och informationens tillförlitlighet

Kapitel VIII

Bevarande av uppgifter och avgifter

Kapitel IX

Slutbestämmelser

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga IV

Bilaga V

Bilaga VI

Tabell VI–1:

Enhetskoder

Tabell VI–2:

Giltig ursprunglig enhetstyp – Enhetstilläggstyp

Tabell VI–3:

Kontokoder

Tabell VI–4:

Tillståndskoder

Tabell VI–5:

Kontoinnehavarkoder

Table VI–6:

Anläggningskoder

Table VI–7:

Korrelationskoder

Bilaga VII

Bilaga VIII

Tabell VIII–1:

Diagram över meddelandesekvensen för processer rörande konton och kontrollerade utsläpp

Tabell VIII–2:

Diagram över status i en process rörande konton och kontrollerade utsläpp

Tabell VIII–3:

Komponenter och funktioner i processer rörande konton och kontrollerade utsläpp

Tabell VIII–4:

Komponenten MgmtOfAccountWS

Tabell VIII–5:

Funktionen MgmtOfAccountWS.CreateAccount()

Tabell VIII–6:

Funktionen MgmtOfAccountWS.UpdateAccount()

Tabell VIII–7:

Funktionen MgmtOfAccountWS.CloseAccount()

Tabell VIII–8:

Funktionen MgmtOfAccountWS.UpdateVerifiedEmissions()

Tabell VIII–9:

Funktionen MgmtOfAccountWS.ReceiveAccountOperationOutcome()

Tabell VIII–10:

Komponenten AccountManagement

Tabell VIII–11:

Funktionen ManagementOfAccount.ValidateAccountCreation()

Tabell VIII–12:

Funktionen ManagementOfAccount.CreateAccount()

Tabell VIII–13:

Funktionen AccountManagement.ValidateAccountUpdate()

Tabell VIII–14:

Funktionen ManagementOfAccount.UpdateAccount()

Tabell VIII–15:

Funktionen ManagementOfAccount.ValidateAccountClosure()

Tabell VIII–16:

Funktionen ManagementOfAccount.CloseAccount()

Tabell VIII–17:

Funktionen ManagementOfAccount.ValidateVerifiedEmissionsUpdate()

Tabell VIII–18:

Funktionen ManagementOfAccount.UpdateVerifiedEmissions

Tabell VIII–19:

Den andra kontrollen

Bilaga IX

Tabell IX–1:

Den tredje kontrollen

Bilaga X

Tabell X–1:

Den andra kontrollen

Bilaga XI

Bilaga XII

Tabell XII-1:

Gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings svarskoder

Bilaga XIII

Bilaga XIV

Bilaga XV

Bilaga XVI

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt artikel 19.3 i detta,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG av den 11 februari 2004 om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för genomförande av Kyotoprotokollet (2), särskilt artikel 6.1 först stycket andra meningen i detta, och

av följande skäl:

(1)

För att det skall vara möjligt att kontrollera att utfärdanden, överföringar och annulleringar av utsläppsrätter går rätt till, och att transaktionerna sker i enlighet med de skyldigheter som följer av Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring (nedan kallad klimatkonventionen) och Kyotoprotokollet, krävs det ett samordnat registersystem för gemenskapen som består av de register som gemenskapen och medlemsstaterna har upprättat i enlighet med artikel 6 i beslut nr 280/2004/EG, som i sin tur omfattar de register som har upprättats i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/87/EG och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning upprättad i enlighet med artikel 20 i samma direktiv.

(2)

I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation (3) och klimatkonventionens partskonferens beslut 19/CP.7 skall vissa rapporter regelbundet offentliggöras för att ge allmänheten tillgång till informationen i registersystemet (med vissa förbehåll grundade i sekretess).

(3)

När information innehas eller bearbetas i enlighet med förordningen måste detta ske med iakttagande av gemenskapslagstiftningen om skydd av och den fria rörligheten för personuppgifter, främst Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (4), Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (5) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (6).

(4)

Varje register bör innehålla ett partsdepåkonto, ett återlösenskonto och de annullerings- och ersättningskonton som krävs enligt klimatkonventionens partskonferens beslut 19/CP.7 för varje åtagandeperiod, och register upprättade i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/87/EG bör innehålla de depåkonton som krävs för att direktivet skall kunna genomföras i fråga om verksamhetsutövare och andra personer. Kontona bör få en enhetlig utformning som garanterar registersystemets integritet och allmänhetens tillgång till informationen i systemet.

(5)

Enligt artikel 6 i beslut nr 280/2004/EG skall gemenskapen och medlemsstaterna upprätta och driva sina register och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i enlighet med de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8. Genom att dessa specifikationer tillämpas i fråga om gemenskapens gemensamma registersystem kan de register som har upprättats i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/87/EG införlivas i de register som har upprättats i enlighet med artikel 6 i beslut nr 280/2004/EG.

(6)

För att se till att det inte finns några diskrepanser bör gemenskapens oberoende transaktionsförteckning göra automatiska kontroller vid alla processer rörande utsläppsrätter, kontrollerade utsläpp, konton och Kyotoenheter, och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning bör göra automatiska kontroller vid alla processer rörande Kyotoenheter. Processer som inte godkänns vid en kontroll bör avbrytas för att man skall kunna se till att transaktionerna i gemenskapens registersystem uppfyller kraven i direktiv 2003/87/EG och de krav som har utformats i enlighet med klimatkonventionen eller Kyotoprotokollet.

(7)

För att kraven i direktiv 2003/87/EG och de krav som har utformats i enlighet med klimatkonventionen eller Kyotoprotokollet skall kunna uppfyllas och systemets integritet kunna skyddas bör alla transaktioner i gemenskapens registersystem ske på ett enhetligt sätt och, vid behov, enligt en harmoniserad tidtabell.

(8)

Säkerhetsnormer och harmoniserade bestämmelser om autentisering och tillträdesrätt bör tillämpas för att skydda den information som finns i det gemensamma registersystemet.

(9)

Den centrala förvaltaren och registeradministratörerna bör begränsa driftsavbrotten i det gemensamma registersystemet till ett minimum genom att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera tillgången till registren och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning, och genom att använda stabila system och förfaranden för att skydda all information.

(10)

Uppgifter om samtliga processer, verksamhetsutövare och personer i det gemensamma registersystemet bör bevaras i enlighet med de datalagringsnormer som fastställs i de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8.

(11)

Systemets integritet garanteras genom ett tydligt och överskådligt avgiftssystem med ett förbud mot avgifter för transaktioner inom systemet.

(12)

De åtgärder som föreslås i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 23.1 i direktiv 2003/87/EG och artikel 9.2 i beslut nr 280/2004/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs allmänna bestämmelser, funktionella och tekniska specifikationer och drifts- och underhållskrav för ett standardiserat och skyddat registersystem bestående av gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och register i form av standardiserade elektroniska databaser innehållande gemensamma uppgifter. Förordningen innehåller också bestämmelser om ett effektivt kommunikationssystem som kopplar ihop gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar.

Artikel 2

Definitioner

För denna förordning gäller definitionerna i artikel 3 i direktiv 2003/87/EG. Dessutom används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)

perioden 2005–2007: den period från den 1 januari 2005 till den 31 december 2007 som avses i artikel 11.1 i direktiv 2003/87/EG.

b)

perioden 2008–2012 och påföljande femårsperioder: den femårsperiod från den 1 januari 2008 till den 31 december 2012 och de påföljande femårsperioder som avses i artikel 11.2 i direktiv 2003/87/EG.

c)

kontoinnehavare: den som har ett konto i registersystemet.

d)

tilldelad mängd: en mängd växthusgasutsläpp angiven i ton koldioxidekvivalenter, beräknad på grundval av utsläppsnivåer fastställda i enlighet med artikel 7 i beslut nr 280/2004/EG.

e)

tilldelad utsläppsenhet (AAU): en enhet utfärdad i enlighet med artikel 7.3 i beslut nr 280/2004/EG (assigned amount unit, förkortat AAU).

f)

behörigt ombud: en fysisk person som är behörig att företräda den centrala förvaltaren, en registeradministratör, en kontoinnehavare eller en sådan kontrollör som avses i artikel 23.

g)

CDM-registret: det register för mekanismen för ren utveckling som upprättades, drivs och underhålls av det verkställande organet för mekanismen för ren utveckling i enlighet med artikel 12 i Kyotoprotokollet och beslut fattade i enlighet med klimatkonventionen eller Kyotoprotokollet.

h)

den centrala förvaltaren: den som har utsetts av kommissionen i enlighet med artikel 20 i direktiv 2003/87/EG att driva och underhålla gemenskapens oberoende transaktionsförteckning.

i)

gemenskapens oberoende transaktionsförteckning: den oberoende transaktionsförteckning för registrering av utfärdande, överföring och annullering av utsläppsrätter som avses i artikel 20.1 i direktiv 2003/87/EG, och som skall upprättas, drivas och underhållas på det sätt som anges i artikel 5.

j)

behörig myndighet: den eller de myndigheter som en medlemsstat har utsett i enlighet med artikel 18 i direktiv 2003/87/EG.

k)

diskrepans: en avvikelse upptäckt genom gemenskapens eller klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar som innebär att den föreslagna processen inte uppfyller kraven i direktiv 2003/87/EG såsom de återges i denna förordning eller krav utformade i enlighet med klimatkonventionen eller Kyotoprotokollet.

l)

force majeure-utsläppsrätt: en utsläppsrätt utfärdad under omständigheter som utgör force majeure i enlighet med artikel 29 i direktiv 2003/87/EG.

m)

inkonsekvens: en avvikelse upptäckt genom gemenskapens eller klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar som innebär att information om utsläppsrätter, konton eller Kyotoenheter i ett register vid den regelbundna redovisningsprocessen inte stämmer med informationen i någon av de oberoende transaktionsförteckningarna.

n)

Kyotoenhet: beteckningen omfattar tilldelade utsläppsenheter (AAU), sänkkrediter (RMU), utsläppsminskningsenheter (emission reduction units, förkortat ERU) och certifierade utsläppsminskningar (certified emission reductions, förkortat CER).

o)

process: de processer som avses i artikel 32.

p)

register: ett register som upprättats, drivs och underhålls i enlighet med artikel 6 i beslut nr 280/2004/EG och som innehåller ett register upprättat i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/87/EG.

q)

registeradministratör: den behöriga myndighet eller den eller de som har utsetts av en medlemsstat eller kommissionen att driva och underhålla ett register i enlighet med direktiv 2003/87/EG, beslut nr 280/2004/EG eller denna förordning.

r)

sänkkredit (RMU): en enhet utfärdad i enlighet med artikel 3 i Kyotoprotokollet (removal unit, förkortat RMU).

s)

tillfällig CER (tCER): en certifierad utsläppsminskning utfärdad för en verksamhet i ett avbeskognings- eller återbeskogningsprojekt inom mekanismen för ren utveckling som, om ej annat beslutas inom ramen för klimatkonventionen eller Kyotoprotokollet, upphör att gälla samtidigt som den åtagandeperiod under vilken den utfärdades löper ut (temporary CER, förkortat tCER).

t)

långsiktig CER (lCER): en certifierad utsläppsminskning utfärdad för en verksamhet i ett avbeskognings- eller återbeskogningsprojekt inom mekanismen för ren utveckling som, om ej annat beslutas inom ramen för klimatkonventionen eller Kyotoprotokollet, upphör att gälla samtidigt som kreditperioden för den verksamhet för vilken den utfärdades löper ut (long-term CER, förkortat lCER).

u)

tredjelandsregister: ett register som upprättats, drivs och underhålls av ett land som finns med i bilaga B till Kyotoprotokollet och som har ratificerat protokollet men inte är en medlemsstat i Europeiska unionen.

v)

transaktion: utfärdande, överföring, förvärv, överlämnande, annullering eller ersättning av utsläppsrätter och utfärdande, överföring, förvärv, annullering eller återlösen av utsläppsminskningsenheter (ERU), certifierade utsläppsminskningar (CER), tilldelade utsläppsenheter (AAU) och sänkkrediter (RMU) samt överflyttning av utsläppsminskningsenheter (ERU), certifierade utsläppsminskningar (CER) och tilldelade utsläppsenheter (AAU).

w)

klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning: den oberoende transaktionsförteckning som upprättats, drivs och underhålls av sekretariatet för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring.

x)

kontrollör: en kompetent, oberoende och ackrediterad kontrollinrättning som ansvarar för att utföra och rapportera om kontrollförfarandet enligt de detaljerade kriterier som medlemsstaten har fastställt i enlighet med bilaga V till direktiv 2003/87/EG.

y)

år: kalenderår räknat efter världstid (UT).

KAPITEL II

REGISTER OCH TRANSAKTIONSFÖRTECKNINGAR

Artikel 3

Register

1.   Varje medlemsstat och kommissionen skall senast dagen efter denna förordnings ikraftträdande ha ett register i form av en standardiserad elektronisk databas.

2.   Registren skall vara utrustade med de hård- och programvaror som anges i bilaga I, vara tillgängliga via Internet och uppfylla de funktionella och tekniska specifikationer som fastställs i denna förordning.

3.   Registren skall senast dagen efter denna förordnings ikraftträdande korrekt kunna utföra samtliga de processer rörande kontrollerade utsläpp och konton som anges i bilaga VIII, den redovisningsprocess som anges i bilaga X och samtliga administrativa processer som anges i bilaga XI.

Registren skall senast dagen efter denna förordnings ikraftträdande korrekt kunna utföra samtliga de processer rörande utsläppsrätter och Kyotoenheter som anges i bilaga IX, undantaget processtyperna 04-00, 06-00, 07-00 och 08-00.

Registren skall senast den 31 mars 2005 korrekt kunna utföra de processer rörande utsläppsrätter och Kyotoenheter med processtyperna 04-00, 06-00, 07-00 och 08-00 som anges i bilaga IX.

Artikel 4

Gemensamma register

En medlemsstat eller kommissionen får upprätta, driva och underhålla sitt register gemensamt med andra medlemsstater eller med gemenskapen, men registren måste kunna särskiljas.

Artikel 5

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning

1.   Kommissionen skall senast dagen efter denna förordnings ikraftträdande upprätta gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i form av en standardiserad elektronisk databas.

2.   Transaktionsförteckningen skall vara utrustad med de hård- och programvaror som anges i bilaga I, vara tillgänglig via Internet och uppfylla de funktionella och tekniska specifikationer som fastställs i denna förordning.

3.   Den centrala förvaltare som har utsetts i enlighet med artikel 20 i direktiv 2003/87/EG skall driva och underhålla transaktionsförteckningen i enlighet med denna förordning.

4.   Den centrala förvaltaren skall tillhandahålla de administrativa processer som anges i bilaga XI för att bidra till dataintegriteten i registersystemet.

5.   Den centrala förvaltaren får bara genomföra de processer rörande utsläppsrätter, kontrollerade utsläpp, konton eller Kyotoenheter som krävs för att fullgöra den centrala förvaltarens arbetsuppgifter.

6.   Transaktionsförteckningen skall senast dagen efter denna förordnings ikraftträdande korrekt kunna utföra samtliga de processer rörande utsläppsrätter, kontrollerade utsläpp, konton eller Kyotoenheter som anges i bilagorna VIII och IX.

Transaktionsförteckningen skall senast den 30 september 2004 korrekt kunna utföra den redovisningsprocess som anges i bilaga X och de administrativa processer som anges i bilagorna XI.

Artikel 6

Kommunikationslänken mellan register och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning

1.   En kommunikationslänk skall senast den 31 december 2004 ha upprättats mellan varje register och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning.

Efter att framgångsrikt ha fullbordat de prov som anges i bilaga XIII och den initialisering som anges i bilaga XIV skall den centrala förvaltaren aktivera kommunikationslänken och underrätta den berörda registeradministratören om detta.

2.   Från den 1 januari 2005 till dess att den kommunikationslänk som avses i artikel 7 har upprättats skall samtliga processer rörande utsläppsrätter, kontrollerade utsläpp och konton ske genom datautbyte via gemenskapens oberoende transaktionsförteckning.

3.   Kommissionen får ålägga den centrala förvaltaren att tillfälligt skjuta upp en av ett register inledd process enligt bilagorna VIII eller IX om processen inte utförs i enlighet med artiklarna 32–37.

Kommissionen får ålägga den centrala förvaltaren att tillfälligt avbryta kommunikationslänken mellan ett register och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning eller att skjuta upp samtliga eller vissa av de processer som anges i bilagorna VIII och IX om registrets inte drivs och underhålls i enlighet med denna förordning.

Artikel 7

Kommunikationslänken mellan de oberoende transaktionsförteckningarna

När klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning har upprättats skall en kommunikationslänk snarast upprättas mellan den och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning.

När kommunikationslänken har upprättats skall samtliga processer rörande utsläppsrätter, kontrollerade utsläpp, konton och Kyotoenheter ske genom datautbyte som går först via klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning, och därifrån vidare till gemenskapens oberoende transaktionsförteckning.

Artikel 8

Registeradministratörer

1.   Var och en av medlemsstaterna och kommissionen skall utse en registeradministratör som skall driva och underhålla deras respektive register i enlighet med denna förordning.

Medlemsstaterna och kommissionen skall se till att inga intressekonflikter råder mellan registeradministratören och kontoinnehavarna eller mellan registeradministratören och den centrala förvaltaren.

2.   Medlemsstaterna skall senast den 1 september 2004 underätta kommissionen om vem som har utsetts till registeradministratör och ge kommissionen registeradministratörens kontaktuppgifter i enlighet med bestämmelserna om initialisering i bilaga XIV.

3.   Medlemsstaterna och kommissionen skall behålla det slutgiltiga ansvaret och behörigheten i fråga om hur deras register sköts.

4.   Kommissionen skall samordna genomförandet av kraven i denna förordning med registeradministratörerna i medlemsstaterna och med den centrala förvaltaren.

KAPITEL III

REGISTRENS INNEHÅLL

AVSNITT 1

Rapportering och sekretess

Artikel 9

Rapportering

1.   Registeradministratören skall på ett överskådligt och organiserat sätt tillhandahålla den information som anges i bilaga XVI på registrets webbplats, med den periodicitet och för de mottagare som anges i den bilagan. Registeradministratören får inte lämna ut annan information från registret.

2.   Den centrala förvaltaren skall på ett överskådligt och organiserat sätt tillhandahålla den information som anges i bilaga XVI på gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings webbplats, med den periodicitet och för de mottagare som anges i den bilagan. Den centrala förvaltaren får inte lämna ut annan information från gemenskapens oberoende transaktionsförteckning.

3.   Varje webbplats skall tillhandahålla adressaterna för de rapporter som anges i bilaga XVI sökfunktioner för sökning i rapporterna.

4.   Registeradministratören ansvarar för att information som härrör från registret men tillhandahålls via gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings webbplats är korrekt.

5.   Varken gemenskapens oberoende transaktionsförteckning eller register får kräva av kontoinnehavare att de lämnar information om priser på utsläppsrätter eller Kyotoenheter.

Artikel 10

Sekretess

1.   All information i register och i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning, inbegripet om kontosaldon och utförda transaktioner, skall vara sekretessbelagd utom vad gäller tillämpning av denna förordning, direktiv 2003/87/EG eller nationell rätt.

2.   Utom för registrens drift och underhåll i enlighet med denna förordning får informationen i registren inte användas utan kontoinnehavarens medgivande.

3.   Behöriga myndigheter och registeradministratörer får bara genomföra de processer rörande utsläppsrätter, kontrollerade utsläpp, konton eller Kyotoenheter som krävs för att fullgöra den behöriga myndighetens eller registeradministratörens arbetsuppgifter.

AVSNITT 2

Konton

Artikel 11

Konton

1.   Varje register skall från den 1 januari 2005 innehålla minst ett partsdepåkonto öppnat i enlighet med artikel 12.

2.   Medlemsstaternas register skall från den 1 januari 2005 innehålla ett verksamhetsutövardepåkonto för varje anläggning öppnat i enlighet med artikel 15, och ett persondepåkonto för varje person öppnat i enlighet med artikel 19.

3.   Varje register skall från den 1 januari 2005 innehålla ett återlösenskonto och ett annulleringskonto för perioden 2005–2007 och ett annulleringskonto för perioden 2008–2012, öppnade i enlighet med artikel 12.

4.   Varje register skall från den 1 januari 2008 och därefter från den 1 januari det första året i varje påföljande femårsperiod innehålla ett återlösenskonto och de annullerings- och ersättningskonton som föreskrivs i beslut fattade i enlighet med klimatkonventionen eller Kyotoprotokollet för perioden 2008–2012 och påföljande femårsperioder, öppnade i enlighet med artikel 12.

5.   Om inte annat anges skall alla konton kunna hantera utsläppsrätter och Kyotoenheter.

AVSNITT 3

Partskonton

Artikel 12

Öppnande av partskonton

1.   Medlemsstatens behöriga organ och kommissionen skall ansöka hos respektive registeradministratör om att i registret öppna de konton som anges i artikel 11.1, 11.3 och 11.4.

Sökanden skall ge registeradministratören den information som rimligen kan behövas. Informationen skall innehålla de uppgifter som anges i bilaga IV.

2.   Registeradministratören skall inom tio dagar från det att ansökan inkom eller, om detta är senare, från öppnandet av kommunikationslänken mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning öppna kontot i registret i enlighet med den process för öppnande av konto som anges i bilaga VIII.

3.   Om något i den information som lämnades till registeradministratören i enlighet med punkt 1 ändras skall sökanden inom tio dagar underrätta registeradministratören. Registeradministratören skall inom tio dagar från det att underrättelsen inkom uppdatera informationen i enlighet med den process för uppdatering av konton som anges i bilaga VIII.

4.   Registeradministratören får begära att sökanden godtar rimliga villkor i de frågor som anges i bilaga V.

Artikel 13

Avslutande av partskonton

Om medlemsstatens behöriga organ eller kommissionen ansöker om att ett partsdepåkonto skall avslutas skall registeradministratören inom tio dagar från det att ansökan inkom avsluta kontot i enlighet med den process för avslutande av konto som anges i bilaga VIII.

Artikel 14

Underrättelser

Registeradministratören skall omedelbart underrätta kontoinnehavaren om öppnande eller uppdatering av dennes partskonton och om avslutande av dennes partsdepåkonton.

AVSNITT 4

Verksamhetsutövardepåkonton

Artikel 15

Öppnande av ett verksamhetsutövardepåkonto

1.   Inom 14 dagar från det att en verksamhetsutövare för första gången har beviljats ett tillstånd att släppa ut växthusgaser vid en viss anläggning eller, om detta är senare, från öppnandet av kommunikationslänken mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning skall den behöriga myndigheten eller, om den behöriga myndigheten kräver det, verksamhetsutövaren ge registeradministratören för medlemsstatens register den information som anges i bilaga III.

2.   Inom tio dagar från det att informationen inkom eller, om detta är senare, från öppnandet av kommunikationslänken mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning skall registeradministratören öppna ett sådant verksamhetsutövardepåkonto som avses i artikel 11.2 för var och en av anläggningarna i registret i enlighet med den process för öppnande av konto som anges i bilaga VIII.

3.   Om något i den information som lämnades till registeradministratören i enlighet med punkt 1 ändras skall den behöriga myndigheten eller, om den behöriga myndigheten kräver det, verksamhetsutövaren inom tio dagar underrätta registeradministratören. Registeradministratören skall inom tio dagar från det att underrättelsen inkom uppdatera uppgifterna om verksamhetsutövaren i enlighet med den process för uppdatering av konton som anges i bilaga VIII.

4.   Registeradministratören får begära att verksamhetsutövaren godtar rimliga villkor i de frågor som anges i bilaga V.

Artikel 16

Kyotoenheter på verksamhetsutövardepåkonton

Ett verksamhetsutövardepåkonto skall kunna hantera Kyotoenheter om detta har godkänts i nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning.

Artikel 17

Avslutande av ett verksamhetsutövardepåkonto

1.   Om ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser har upphävts eller överlämnats för en anläggning som därmed inte längre täcks av något sådant tillstånd skall den behöriga myndigheten inom tio dagar underrätta registeradministratören. Om noteringarna för anläggningen i den senaste tabellen över fullgörandestatus är större än eller lika med noll skall registeradministratören avsluta alla verksamhetsutövardepåkonton som berörs av upphävandet eller överlämnandet i enlighet med den process för avslutande av konto som anges i bilaga VIII den 30 juni påföljande år, vilket dock inte får påverka tillämpningen av punkt 2. Om noteringarna för anläggningen i den senaste tabellen över fullgörandestatus är mindre än noll skall registeradministratören avsluta anläggningens konto dagen efter det att noteringen blir större än eller lika med noll eller dagen efter det att den behöriga myndigheten ålägger registeradministratören att avsluta kontot med motiveringen att det är osannolikt att verksamhetsutövaren för anläggningen kommer att överlämna ytterligare utsläppsrätter.

2.   Om ett verksamhetsutövardepåkonto som registeradministratören skall avsluta i enlighet med punkt 1 visar ett överskott i fråga om utsläppsrätter eller Kyotoenheter skall registeradministratören först uppmana verksamhetsutövaren att anvisa ett annat konto i registersystemet som utsläppsrätterna och Kyotoenheterna kan överföras till. Om verksamhetsutövaren inte besvarar uppmaningen inom 60 dagar skall registeradministratören överföra överskottet till partsdepåkontot.

Artikel 18

Underrättelser

Registeradministratören skall omedelbart underrätta kontoinnehavaren om öppnande, uppdatering eller avslutande av dennes verksamhetsutövardepåkonto.

AVSNITT 5

Persondepåkonton

Artikel 19

Öppnande av ett persondepåkonto

1.   Ansökan om öppnande av ett persondepåkonto skall lämnas till registeradministratören för registret i fråga.

Sökanden skall ge registeradministratören den information som rimligen kan behövas. Informationen skall innehålla de uppgifter som anges i bilaga IV.

2.   Inom tio dagar från det att ansökan inkom eller, om detta är senare, från öppnandet av kommunikationslänken mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning skall registeradministratören öppna depåkontot i registret i enlighet med den process för öppnande av konto som anges i bilaga VIII.

Registeradministratören får öppna högst 99 persondepåkonton i registret i en och samma persons namn.

3.   Om något i den information som lämnades till registeradministratören i enlighet med punkt 1 ändras skall sökanden inom tio dagar underrätta registeradministratören. Registeradministratören skall inom tio dagar från det att underrättelsen inkom uppdatera uppgifterna om personen i enlighet med den process för uppdatering av konton som anges i bilaga VIII.

4.   Registeradministratören får begära att sökanden godtar rimliga villkor i de frågor som anges i bilaga V.

Artikel 20

Kyotoenheter på persondepåkonton

Ett persondepåkonto skall kunna hantera Kyotoenheter om detta har godkänts i nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning.

Artikel 21

Avslutande av ett persondepåkonto

1.   Om en person ansöker om att ett persondepåkonto skall avslutas skall registeradministratören inom tio dagar från det att ansökan inkom avsluta kontot i enlighet med den process för avslutande av konto som anges i bilaga VIII.

2.   Om persondepåkontots saldo är noll och inga transaktioner har registrerats under 12 månader skall registeradministratören underrätta kontoinnehavaren om att kontot kommer att avslutas inom 60 dagar om registeradministratören inte dessförinnan får en begäran från kontoinnehavaren om att det skall bestå. Om registeradministratören inte får någon sådan begäran skall kontot avslutas i enlighet med den process för avslutande av konto som anges i bilaga VIII.

Artikel 22

Underrättelser

Registeradministratören skall omedelbart underrätta kontoinnehavaren om öppnande, uppdatering eller avslutande av dennes persondepåkonto.

Artikel 23

Behöriga ombud

1.   Varje kontoinnehavare skall utse ett första och ett andra behörigt ombud för varje konto som öppnats i enlighet med artiklarna 12, 15 och 19. En kontoinnehavares begäran om genomförande av en process skall lämnas till registeradministratören av ett behörigt ombud på kontoinnehavarens vägnar.

2.   Medlemsstaterna och kommissionen får tillåta att kontoinnehavare i deras register utser ett extra behörigt ombud, vars medgivande – utöver medgivandet från det första och andra behöriga ombudet – ställs som villkor för att en begäran om genomförande av någon av de processer som avses i artikel 49.1 eller artiklarna 52, 53 eller 62 skall kunna lämnas till registeradministratören.

3.   Varje kontrollör skall utse minst ett behörigt ombud som skall ha i uppgift att notera eller godkänna noteringen av kontrollerade årsutsläpp för en anläggning i tabellen över kontrollerade utsläpp i enlighet med artikel 51.1.

4.   Varje registeradministratör och den centrala förvaltaren skall utse minst ett behörigt ombud var som skall ha i uppgift att driva och underhålla registren respektive gemenskapens oberoende transaktionsförteckning.

AVSNITT 6

Tabeller

Artikel 24

Tabeller

1.   Medlemsstaternas register skall från den 1 januari 2005 innehålla en tabell över kontrollerade utsläpp, en tabell över överlämnade utsläppsrätter och en tabell över fullgörandestatus.

Registren får innehålla andra tabeller för andra syften.

2.   För var och en av medlemsstaterna skall gemenskapens oberoende transaktionsförteckning innehålla en tabell över medlemsstatens nationella fördelningsplan för perioden 2005–2007, en för perioden 2008–1012 och en för varje påföljande femårsperiod.

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning får innehålla andra tabeller för andra syften.

3.   Tabellerna i medlemsstaternas register skall innehålla den information som anges i bilaga II. Verksamhetsutövardepåkonton och persondepåkonton skall innehålla den information som anges i bilaga XVI.

Tabellerna över nationella fördelningsplaner i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning skall innehålla den information som anges i bilaga XIV.

AVSNITT 7

Koder och identifiering

Artikel 25

Koder

Alla register skall innehålla de inkoder som anges i bilaga VII och de svarskoder som anges i bilaga XII i syfte att garantera att den information som förmedlas under varje process tolkas rätt.

Artikel 26

Kontokoder och alfanumerisk identifiering

Innan ett konto öppnas skall registeradministratören ge kontot en unik kontokod samt den alfanumeriska identifiering som kontoinnehavaren skall ha bestämt i den information som skall lämnas i enlighet med bilagorna III och IV. Innan kontot öppnas skall registeradministratören också ge kontoinnehavaren en unik kontoinnehavarkod uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI.

KAPITEL IV

KONTROLLER OCH PROCESSER

AVSNITT 1

Spärrande av konton

Artikel 27

Spärrande av ett verksamhetsutövardepåkonto

1.   Om en anläggnings kontrollerade årsutsläpp för föregående år inte har noterats i tabellen över kontrollerade utsläpp i enlighet med den process som fastställs för ändamålet i bilaga VIII senast den 1 april med början 2006, skall registeradministratören spärra verksamhetsutövardepåkontot för anläggningen för utgående överföringar av utsläppsrätter.

2.   Registeradministratören skall häva spärren när anläggningens kontrollerade årsutsläpp enligt punkt 1 har noterats i tabellen över kontrollerade utsläpp.

3.   Registeradministratören skall omedelbart underrätta kontoinnehavaren och den behöriga myndigheten när ett verksamhetsutövardepåkonto spärras och när spärren hävs.

4.   Punkt 1 gäller inte överlämnande av utsläppsrätter i enlighet med artikel 52 eller annullering eller ersättning av utsläppsrätter i enlighet med artiklarna 60 eller 61.

AVSNITT 2

Automatiska kontroller och dataredovisningsprocessen

Artikel 28

Diskrepanser upptäckta av gemenskapens oberoende transaktionsförteckning

1.   Den centrala förvaltaren skall se till att gemenskapens oberoende transaktionsförteckning utför de automatiska kontroller som anges i bilagorna VIII, IX och XI vid alla processer rörande utsläppsrätter, kontrollerade utsläpp, konton eller Kyotoenheter för att se till att det inte finns några diskrepanser.

2.   Om en diskrepans i någon av de processer som anges i bilagorna VIII, IX eller XI upptäcks vid den automatiska kontrollen skall den centrala förvaltaren omedelbart underrätta berörda registeradministratörer genom att sända ett automatiskt svar som exakt beskriver diskrepansens art med hjälp av de svarskoder som anges i bilagorna VIII, IX och XI. När registeradministratören för det inledande registret får en sådan svarskod för en process som anges i bilagorna VIII eller IX skall registeradministratören avbryta processen och underrätta gemenskapens oberoende transaktionsförteckning. Den centrala förvaltaren skall inte uppdatera informationen i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning. Berörda registeradministratörer skall omedelbart underrätta berörda kontoinnehavare om att processen har avbrutits.

Artikel 29

Inkonsekvenser upptäckta av gemenskapens oberoende transaktionsförteckning

1.   Den centrala förvaltaren skall se till att gemenskapens oberoende transaktionsförteckning regelbundet inleder den dataredovisningsprocess som anges i bilaga X. I detta syfte skall gemenskapens oberoende transaktionsförteckning registrera alla processer rörande utsläppsrätter, konton och Kyotoenheter.

Under dataredovisningsprocessen skall gemenskapens oberoende transaktionsförteckning kontrollera att alla innehav av Kyotoenheter och utsläppsrätter på varje konto i ett visst register stämmer exakt med noteringarna i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning.

2.   Om en inkonsekvens upptäcks vid dataredovisningsprocessen skall den centrala förvaltaren omedelbart underrätta berörda registeradministratörer. Om inkonsekvensen inte korrigeras skall den centrala förvaltaren se till att gemenskapens oberoende transaktionsförteckning inte tillåter något ytterligare processförlopp enligt bilagorna VIII eller IX rörande de utsläppsrätter, konton eller Kyotoenheter som berörs av inkonsekvensen.

Artikel 30

Diskrepanser upptäckta av klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning

1.   Om klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning efter en automatisk kontroll underrättar berörda registeradministratörer om en diskrepans i en process skall registeradministratören för det inledande registret avbryta processen och underrätta klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning. Berörda registeradministratörer skall omedelbart underrätta berörda kontoinnehavare om att processen har avbrutits.

2.   Om klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning har upptäckt en inkonsekvens skall den centrala förvaltaren se till att gemenskapens oberoende transaktionsförteckning inte tillåter något ytterligare processförlopp enligt bilagorna VIII eller IX rörande de utsläppsrätter, konton eller Kyotoenheter som berörs av inkonsekvensen och som inte är underkastade klimatkonventionens oberoende transaktionsförtecknings automatiska kontroller.

Artikel 31

Automatiska registerkontroller

Registeradministratören skall före och under varje process se till att lämpliga automatiska kontroller görs i registret för att man skall kunna upptäcka diskrepanser och avbryta processen före de automatiska kontrollerna i gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar.

AVSNITT 3

Utförande och slutgiltigt godkännande av processer

Artikel 32

Processer

Varje process skall följa hela den meddelandesekvens för processen i fråga som anges i bilagorna VIII–XI. Meddelandena skall uppfylla de krav i fråga om format och innehåll som har utarbetats inom ramen för klimatkonventionen eller Kyotoprotokollet, och som är formulerade på ett språk avsett för att beskriva webbtjänsters funktioner (WSDL, Web Service Description Language).

Artikel 33

Identifieringskoder

Registeradministratören skall ge var och en av de processer som anges i bilaga VIII en unik korrelationskod, och var och en av de processer som anges i bilaga IX en unik transaktionskod. Koderna skall vara uppbyggda av de beståndsdelar som anges i bilaga VI.

Artikel 34

Slutgiltigt godkännande av processer rörande konton och kontrollerade utsläpp

De processer som anges i bilaga VIII är slutgiltigt godkända när båda oberoende transaktionsförteckningar framgångsrikt har underrättat det inledande registret om att de inte har upptäckt några diskrepanser i det förslag som registret skickade.

Fram till dess att kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats är de processer som anges i bilaga VIII slutgiltigt godkända när gemenskapens oberoende transaktionsförteckning framgångsrikt har underrättat det inledande registret om att den inte har upptäckt några diskrepanser i det förslag som registret skickade.

Artikel 35

Slutgiltigt godkännande av processer rörande transaktioner inom ett och samma register

Med undantag av processen för externa överföringar är de processer som anges i bilaga IX slutgiltigt godkända när båda oberoende transaktionsförteckningar har underrättat det inledande registret om att de inte har upptäckt några diskrepanser i det förslag som registret skickade, och registret framgångsrikt har skickat en bekräftelse till båda oberoende transaktionsförteckningar på att det har uppdaterat sina noteringar i enlighet med förslaget.

Fram till dess att kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats är de processer som anges i bilaga IX, med undantag av processen för externa överföringar, slutgiltigt godkända när gemenskapens oberoende transaktionsförteckning har underrättat det inledande registret om att den inte har upptäckt några diskrepanser i det förslag som registret skickade, och registret framgångsrikt har skickat en bekräftelse till gemenskapens oberoende transaktionsförteckning på att det har uppdaterat sina noteringar i enlighet med förslaget.

Artikel 36

Slutgiltigt godkännande av processen för externa överföringar

Processen för externa överföringar är slutgiltigt godkänd när båda oberoende transaktionsförteckningar har underrättat det mottagande registret om att de inte har upptäckt några diskrepanser i det förslag som det inledande registret skickade, och det mottagande registret framgångsrikt har skickat en bekräftelse till båda oberoende transaktionsförteckningar på att det har uppdaterat sina noteringar i enlighet med det inledande registrets förslag.

Fram till dess att kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats är en process för externa överföringar slutgiltigt godkänd när gemenskapens oberoende transaktionsförteckning har underrättat det mottagande registret om att den inte har upptäckt några diskrepanser i det förslag som det inledande registret skickade, och det mottagande registret framgångsrikt har skickat en bekräftelse till gemenskapens oberoende transaktionsförteckning på att det har uppdaterat sina noteringar i enlighet med det inledande registrets förslag.

Artikel 37

Slutgiltigt godkännande av redovisningsprocessen

Den redovisningsprocess som anges i bilaga X är slutgiltigt godkänd när alla inkonsekvenser mellan informationen i ett register och informationen i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning för en viss tidpunkt och dag har korrigerats, och redovisningsprocessen på nytt har inletts och fullbordats för registret.

KAPITEL V

TRANSAKTIONER

AVSNITT 1

Fördelning och utfärdande av utsläppsrätter för perioden 2005–2007

Artikel 38

Tabeller över den nationella fördelningsplanen för perioden 2005–2007

1.   Medlemsstaterna skall senast den 1 oktober 2004 anmäla sina tabeller över den nationella fördelningsplanen till kommissionen, vilka skall motsvara de beslut som har fattats i enlighet med artikel 11 i direktiv 2003/87/EG. Om tabellen grundas på en nationell fördelningsplan som har anmälts till kommissionen och inte har avslagits i enlighet med artikel 9.3 i direktiv 2003/87/EG eller för vilken kommissionen har godtagit föreslagna ändringar, skall kommissionen ålägga den centrala förvaltaren att föra in tabellen i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i enlighet med bestämmelserna om initialisering i bilaga XIV.

2.   Om en medlemsstat rättar något i den nationella fördelningsplanen skall rättelsen anmälas till kommissionen tillsammans med alla motsvarande rättelser i tabellen över den nationella fördelningsplanen. Om rättelsen i tabellen grundas på en nationell fördelningsplan som har anmälts till kommissionen och inte har avslagits i enlighet med artikel 9.3 i direktiv 2003/87/EG eller för vilken kommissionen har godtagit ändringar, och rättelsen är i överensstämmelse med metoder som anges i den nationella fördelningsplanen eller är en följd av bättre data, skall kommissionen ålägga den centrala förvaltaren att på motsvarande sätt rätta tabellen över den nationella fördelningsplanen i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i enlighet med bestämmelserna om initialisering i bilaga XIV. I alla andra fall skall medlemsstaten anmäla rättelsen i den nationella fördelningsplanen till kommissionen, och om kommissionen inte avslår rättelsen i enlighet med artikel 9.3 i direktiv 2003/87/EG skall kommissionen ålägga den centrala förvaltaren att på motsvarande sätt rätta tabellen över den nationella fördelningsplanen i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i enlighet med bestämmelserna om initialisering i bilaga XIV.

3.   Om en rättelse i enlighet med punkt 2 som görs efter utfärdandet av utsläppsrätter i enlighet med artikel 39 innebär att den totala mängden utsläppsrätter utfärdade i enlighet med den artikeln för perioden 2005–2007 minskar, skall registeradministratören överföra det antal utsläppsrätter som den behöriga myndigheten bestämmer från de depåkonton enligt artikel 11.1 eller 11.2 på vilka utsläppsrätterna finns till annuleringskontot för perioden 2005–2007.

Rättelsen skall göras i enlighet med den process för rättelse av utsläppsrätter som anges i bilaga IX.

Artikel 39

Utfärdande av utsläppsrätter

När tabellen över den nationella fördelningsplanen har förts in i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning skall registeradministratören, om inget annat följer av artikel 38.2, senast den 28 februari 2005 utfärda till partsdepåkontot det sammanlagda antal utsläppsrätter som finns i tabellen över den nationella fördelningsplanen.

Vid utfärdandet skall registeradministratören ge varje utsläppsrätt en unik enhetskod uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI.

Utfärdandet skall göras i enlighet med den process för utfärdande av utsläppsrätter (2005–2007) som anges i bilaga IX.

Artikel 40

Fördelning av utsläppsrätter mellan verksamhetsutövare

Registeradministratören skall senast den 28 februari 2005 och därefter senast den 28 februari varje år under perioden 2005–2007 överföra från partsdepåkontot till verksamhetsutövardepåkontot för respektive anläggning den andel av det sammanlagda antal utsläppsrätter utfärdade i enlighet med artikel 39 som har tilldelats anläggningen för året i fråga enligt tabellen över den nationella fördelningsplanen, dock utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 38.2 och artikel 41.

Registeradministratören får överföra en viss anläggnings andel senare på året om detta föreskrivs i medlemsstatens nationella fördelningsplan för anläggningen i fråga.

Fördelningen skall göras i enlighet med den process för fördelning av utsläppsrätter som anges i bilaga IX.

Artikel 41

Överlämnande av utsläppsrätter på uppmaning av behörig myndighet

På den behöriga myndighetens uppmaning i enlighet med artikel 16.1 i direktiv 2003/87/EG skall registeradministratören överlämna en del av eller hela den andel av det sammanlagda antal utsläppsrätter utfärdade i enlighet med artikel 39 som har tilldelats en anläggning för ett visst år, genom att notera antalet överlämnade utsläppsrätter i det avsnitt i tabellen över överlämnade utsläppsrätter som avser anläggningen och året i fråga. De överlämnade utsläppsrätterna skall stå kvar på partsdepåkontot.

Överlämnandet skall göras i enlighet med den process för fördelning av utsläppsrätter som anges i bilaga IX.

Artikel 42

Fördelning av utsläppsrätter till nya deltagare

På den behöriga myndighetens uppmaning skall registeradministratören överföra en andel av det sammanlagda antal utsläppsrätter utfärdade i enlighet med artikel 39 som finns kvar på partsdepåkontot till en ny deltagares verksamhetsutövardepåkonto.

Överföringen skall göras i enlighet med den process för intern överföring som anges i bilaga IX.

Artikel 43

Utfärdande av force majeure-utsläppsrätter

1.   På den behöriga myndighetens uppmaning skall registeradministratören utfärda till partsdepåkontot det antal force majeure-utsläppsrätter som kommissionen har gett tillstånd till för perioden 2005–2007 i enlighet med artikel 29 i direktiv 2003/87/EG.

Utfärdandet skall göras i enlighet med den process för utfärdande av force majeure-utsläppsrätter som anges i bilaga IX.

2.   Registeradministratören skall notera antalet utfärdade force majeure-utsläppsrätter i det avsnitt i tabellen över överlämnade utsläppsrätter som avser de anläggningar och det år som tillståndet gäller.

3.   Vid utfärdandet skall registeradministratören ge varje force majeure-utsläppsrätt en unik enhetskod uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI.

AVSNITT 2

Fördelning och utfärdande av utsläppsrätter för perioden 2008–2012 och påföljande femårsperioder

Artikel 44

Tabellen över den nationella fördelningsplanen för perioden 2008–2012 och påföljande femårsperioder

1.   Medlemsstaterna skall senast den 1 januari 2007 och därefter minst ett år före varje påföljande femårsperiod anmäla sina tabeller över de nationella fördelningsplanerna till kommissionen, vilka skall motsvara de beslut som har fattats i enlighet med artikel 11 i direktiv 2003/87/EG. Om tabellen grundas på en nationell fördelningsplan som har anmälts till kommissionen och inte har avslagits i enlighet med artikel 9.3 i direktiv 2003/87/EG eller för vilken kommissionen har godtagit föreslagna ändringar, skall kommissionen ålägga den centrala förvaltaren att föra in tabellen i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i enlighet med bestämmelserna om initialisering i bilaga XIV.

2.   Om en medlemsstat rättar något i den nationella fördelningsplanen skall rättelsen anmälas till kommissionen tillsammans med alla motsvarande rättelser i tabellen över den nationella fördelningsplanen. Om rättelsen i tabellen grundas på en nationell fördelningsplan som har anmälts till kommissionen och inte har avslagits i enlighet med artikel 9.3 i direktiv 2003/87/EG eller för vilken kommissionen har godtagit ändringar och rättelsen är en följd av bättre data, skall kommissionen ålägga den centrala förvaltaren att på motsvarande sätt rätta tabellen över den nationella fördelningsplanen i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i enlighet med bestämmelserna om initialisering i bilaga XIV. I alla andra fall skall medlemsstaten anmäla rättelsen i den nationella fördelningsplanen till kommissionen, och om kommissionen inte avslår rättelsen i enlighet med artikel 9.3 i direktiv 2003/87/EG skall kommissionen ålägga den centrala förvaltaren att på motsvarande sätt rätta tabellen över den nationella fördelningsplanen i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i enlighet med bestämmelserna om initialisering i bilaga XIV.

3.   Om en rättelse i enlighet med punkt 2 som görs efter utfärdandet av utsläppsrätter i enlighet med artikel 45 innebär att den totala mängden utsläppsrätter utfärdade i enlighet med den artikeln för perioden 2008–2012 eller påföljande femårsperioder minskar, skall registeradministratören omvandla det antal utsläppsrätter som den behöriga myndigheten bestämmer till tilldelade utsläppsenheter (AAU) genom att avlägsna beteckningen för utsläppsrätter från utsläppsrättens unika enhetskod, uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI.

Rättelsen skall göras i enlighet med den process för rättelse av utsläppsrätter som anges i bilaga IX.

Artikel 45

Utfärdande av utsläppsrätter

När tabellen över den nationella fördelningsplanen har förts in i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning skall registeradministratören, senast den 28 februari det första året i perioden 2008–2012 och därefter senast den 28 februari det första året i varje påföljande femårsperiod, till partsdepåkontot utfärda det sammanlagda antal utsläppsrätter som finns i tabellen över den nationella fördelningsplanen genom att omvandla samma antal av de tilldelade utsläppsenheter (AAU) som finns på partsdepåkontot till utsläppsrätter, om inget annat följer av artikel 44.2.

Omvandlingen verkställs genom att varje sådan AAU:s unika enhetskod, uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI, utökas med beteckningen för utsläppsrätter.

Utfärdandet skall göras i enlighet med den process för utfärdande av utsläppsrätter (2008–2012 och framåt) som anges i bilaga IX.

Artikel 46

Fördelning av utsläppsrätter mellan verksamhetsutövare

Registeradministratören skall senast den 28 februari 2008 och därefter senast den 28 februari varje år överföra från partsdepåkontot till verksamhetsutövardepåkontot för respektive anläggning den andel av det sammanlagda antal utsläppsrätter utfärdade i enlighet med artikel 45 som har tilldelats anläggningen för året i fråga enligt tabellen över den nationella fördelningsplanen, dock utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 44.2 och artikel 47.

Registeradministratören får överföra en viss anläggnings andel senare på året om detta föreskrivs i medlemsstatens nationella fördelningsplan för anläggningen i fråga.

Fördelningen skall göras i enlighet med den process för fördelning av utsläppsrätter som anges i bilaga IX.

Artikel 47

Överlämnande av utsläppsrätter på uppmaning av behörig myndighet

På den behöriga myndighetens uppmaning i enlighet med artikel 16.1 i direktiv 2003/87/EG skall registeradministratören överlämna en del av eller hela den andel av det sammanlagda antal utsläppsrätter utfärdade i enlighet med artikel 45 som har tilldelats en anläggning för ett visst år, genom att notera antalet överlämnade utsläppsrätter i det avsnitt i tabellen över överlämnade utsläppsrätter som avser anläggningen och året i fråga. De överlämnade utsläppsrätterna skall stå kvar på partsdepåkontot.

Överlämnandet skall göras i enlighet med den process för fördelning av utsläppsrätter som anges i bilaga IX.

Artikel 48

Fördelning av utsläppsrätter till nya deltagare

På den behöriga myndighetens uppmaning skall registeradministratören överföra en andel av det sammanlagda antal utsläppsrätter utfärdade i enlighet med artikel 45 som finns kvar på partsdepåkontot till en ny deltagares verksamhetsutövardepåkonto.

Överföringen skall göras i enlighet med den process för intern överföring som anges i bilaga IX.

AVSNITT 3

Överföringar och rätten att delta

Artikel 49

Kontoinnehavares överföring av utsläppsrätter eller Kyotoenheter

1.   Registeradministratören skall mellan de depåkonton som avses i artikel 11.1 och 11.2

a)

enligt en kontoinnehavares begäran utföra alla överföringar inom registret i enlighet med den process för intern överföring som anges i bilaga IX,

b)

enligt en kontoinnehavares begäran utföra alla överföringar mellan register av utsläppsrätter utfärdade för perioden 2005–2007 i enlighet med den process för extern överföring (2005–2007) som anges i bilaga IX, och

c)

enligt en kontoinnehavares begäran utföra alla överföringar mellan register av utsläppsrätter utfärdade för perioden 2008–2012 och påföljande femårsperioder samt Kyotoenheter i enlighet med den process för extern överföring (2008–2012 och framåt) som anges i bilaga IX.

2.   Utsläppsrätter får bara överföras från ett konto i ett register till ett konto i ett tredjelandsregister eller CDM-registret, och ett konto i ett register får bara förvärva utsläppsrätter från ett tredjelandsregister eller CDM-registret, om ett sådant avtal som avses i artikel 25.1 i direktiv 2003/87/EG har ingåtts och överföringen görs i enlighet med de bestämmelser om ömsesidigt erkännande av utsläppsrätter inom ramen för avtalet som kommissionen har utarbetat i enlighet med artikel 25.2 i direktivet.

Artikel 50

Rätten att delta i systemet och åtagandeperiodsreserven

1.   En medlemsstat får överföra eller förvärva utsläppsminskningsenheter (ERU) eller tilldelade utsläppsenheter (AAU) eller använda certifierade utsläppsminskningar (CER) tidigast 16 månader efter det att medlemsstaten lämnade sin rapport enligt artikel 7.1 i beslut nr 280/2004/EG, om inte klimatkonventionens sekretariat har meddelat medlemsstaten att inget fullgörandeförfarande kommer att inledas.

Om klimatkonventionens sekretariat underrättar en medlemsstat om att den inte uppfyller kraven för att få överföra eller förvärva utsläppsminskningsenheter (ERU) eller tilldelade utsläppsenheter (AAU) eller använda certifierade utsläppsminskningar (CER) skall det behöriga organet i medlemsstaten med tillämpning av artikel 8 i beslut nr 280/2004/EG förbjuda registeradministratören att inleda transaktioner som förutsätter en rätt att delta i systemet.

2.   Från den 1 januari 2008 skall kommissionen underrätta en medlemsstat om innehaven av utsläppsminskningsenheter (ERU), certifierade utsläppsminskningar (CER), tilldelade utsläppsenheter (AAU) och sänkkrediter (RMU) för femårsperioden i fråga på partsdepåkonton, verksamhetsutövardepåkonton, persondepåkonton och återlösenskonton i medlemsstaten riskerar att understiga åtagandeperiodsreserven, definierad som 90 % av medlemsstatens tilldelade mängd eller, om detta är lägre, fem gånger 100 % av medlemsstatens senast granskade inventering.

AVSNITT 4

Kontrollerade utsläpp

Artikel 51

Anläggningars kontrollerade utsläpp

1.   Efter att ha kontrollerat att en verksamhetsutövares rapport om en anläggnings utsläpp för föregående år är tillfredsställande i enlighet med de detaljerade kriterier som medlemsstaten har fastställt i enlighet med bilaga V till direktiv 2003/87/EG, skall kontrollören notera eller godkänna noteringen av de kontrollerade årsutsläppen för anläggningen och året i fråga i det avsnitt i tabellen över kontrollerade utsläpp som avser anläggningen och året i fråga i enlighet med den process för uppdatering av kontrollerade utsläpp som anges i bilaga VIII.

2.   I syfte att uppnå överensstämmelse med de detaljerade kriterier som medlemsstaten har fastställt i enlighet med bilaga V till direktiv 2003/87/EG får den behöriga myndigheten ålägga registeradministratören att rätta en notering för en anläggnings kontrollerade årsutsläpp för ett tidigare år genom att rätta noteringen för kontrollerade årsutsläpp för anläggningen och året i fråga i det avsnitt i tabellen över kontrollerade utsläpp som avser anläggningen och året i fråga i enlighet med den process för uppdatering av kontrollerade utsläpp som anges i bilaga VIII.

AVSNITT 5

Överlämnande av utsläppsrätter

Artikel 52

Överlämnande av utsläppsrätter

Verksamhetsutövare skall överlämna utsläppsrätter för en anläggning genom att begära eller, om så föreskrivs i medlemsstatens lagstiftning, genom att anses ha begärt att registeradministratören skall

a)

överföra ett angivet antal utsläppsrätter för ett angivet år från verksamhetsutövardepåkontot till partsdepåkontot i registret,

b)

notera det överförda antalet utsläppsrätter i det avsnitt i tabellen över överlämnade utsläppsrätter som avser anläggningen och året i fråga.

Överföring och notering skall göras i enlighet med den process för överlämnande av utsläppsrätter som anges i bilaga IX.

Artikel 53

Användning av certifierade utsläppsminskningar (CER) och utsläppsminskningsenheter (ERU)

För att kunna använda certifierade utsläppsminskningar (CER) och utsläppsminskningsenheter (ERU) i enlighet med artikel 11a i direktiv 2003/87/EG för en viss anläggning skall verksamhetsutövaren begära att registeradministratören skall

a)

överföra ett angivet antal certifierade utsläppsminskningar (CER) eller utsläppsminskningsenheter (ERU) för ett angivet år från verksamhetsutövardepåkontot till partsdepåkontot i registret,

b)

notera det överförda antalet certifierade utsläppsminskningar (CER) och utsläppsminskningsenheter (ERU) i det avsnitt i tabellen över överlämnade utsläppsrätter som avser anläggningen och året i fråga.

Registeradministratören skall från den 1 januari 2008 bara acceptera begäran om användning av certifierade utsläppsminskningar (CER) eller utsläppsminskningsenheter (ERU) upp till den procentandel av varje anläggnings tilldelning som medlemsstaten har fastställt i den nationella fördelningsplanen för perioden.

Överföring och notering skall göras i enlighet med den process för överlämnande av utsläppsrätter som anges i bilaga IX.

Artikel 54

Överlämnande av force majeure-utsläppsrätter

Utfärdande av force majeure-utsläppsrätter i enlighet med artikel 43 utgör överlämnande.

Artikel 55

Beräkning av fullgörandestatustalet

När en notering görs i avsnittet för en viss anläggning i tabellerna över överlämnade av utsläppsrätter eller kontrollerade utsläpp skall registeradministratören göra följande:

a)

Under 2005, 2006 och 2007 skall registeradministratören beräkna fullgörandestatustalet för anläggningen för respektive år genom att addera alla överlämnade utsläppsrätter från 2005 till och med året i fråga minus summan av alla kontrollerade utsläpp från 2005 till och med året i fråga.

b)

Under 2008 och varje år därefter skall registeradministratören beräkna fullgörandestatustalet för anläggningen för respektive år genom att addera alla överlämnade utsläppsrätter från 2008 till och med året i fråga minus summan av alla kontrollerade utsläpp från 2008 till och med året i fråga, plus en korrigeringskoefficient. Korrigeringskoefficienten är noll om siffran för 2007 är större än noll, men lika med siffran för 2007 om den siffran är lägre än eller lika med noll.

Artikel 56

Noteringar i tabellen över fullgörandestatus

1.   Registeradministratören skall för varje år notera anläggningens fullgörandestatustal beräknad i enlighet med artikel 55 i det avsnitt i tabellen över fullgörandestatus som avser anläggningen.

2.   Registeradministratören skall den 1 maj 2006 och därefter den 1 maj varje år anmäla tabellen över fullgörandestatus till den behöriga myndigheten. Registeradministratören skall även anmäla ändringar i noteringar för föregående år till den behöriga myndigheten.

Artikel 57

Noteringar i tabellen över kontrollerade utsläpp

Om det i tabellen över kontrollerade utsläpp för en anläggning den 1 maj 2006 och därefter den 1 maj varje år saknas uppgift för något tidigare år får det i tabellen över kontrollerade utsläpp inte noteras några andra utsläppssiffror som har fastställts med tillämpning av artikel 16.1 i direktiv 2003/87/EG, men inte har beräknats i enlighet med de detaljerade kriterier som medlemsstaten har fastställt i enlighet med bilaga V till det direktivet.

AVSNITT 6

Annullering och återlösen

Artikel 58

Annullering och återlösen av överlämnade utsläppsrätter och force majeure-utsläppsrätter för perioden 2005–2007

Registeradministratören skall den 30 juni 2006, den 30 juni 2007 och den 30 juni 2008 annullera ett antal utsläppsrätter, certifierade utsläppsminskningar (CER) och force majeure-utsläppsrätter som finns på partsdepåkontot i enlighet med artiklarna 52–54. Det antal utsläppsrätter, certifierade utsläppsminskningar (CER) och force majeure-utsläppsrätter som skall annulleras skall vara lika med det sammanlagda antal överlämnade utsläppsrätter som noterats i tabellen över överlämnade utsläppsrätter för perioderna 1 januari 2005–30 juni 2006, 30 juni 2006–30 juni 2007 respektive 30 juni 2007–30 juni 2008.

Annulleringen verkställs genom att certifierade utsläppsminskningar (CER), utom certifierade utsläppsminskningar (CER) som härstammar från projekt som avses i artikel 11a.3 i direktiv 2003/87/EG, överförs från partsdepåkontot till annulleringskontot för perioden 2008–2012, och genom att utsläppsrätter och force majeure-utsläppsrätter överförs från partsdepåkontot till återlösenskontot för perioden 2005–2007, i enlighet med den process för återlösen (2005–2007) som anges i bilaga IX.

Artikel 59

Annullering och återlösen av överlämnade utsläppsrätter för perioden 2008–2012 och påföljande femårsperioder

Registeradministratören skall den 30 juni 2009 och därefter den 30 juni varje år annullera utsläppsrätter som har överlämnats för perioden 2008–2012 och varje påföljande femårsperiod, i enlighet med den process för utfärdande av utsläppsrätter (2008–2012 och framåt) som anges i bilaga IX, genom att

a)

den 30 juni 2009 och därefter den 30 juni varje år omvandla ett antal utsläppsrätter – som finns på partsdepåkontot och har utfärdats för femårsperioden – som är lika med det sammanlagda antal utsläppsrätter som har överlämnats i enlighet med artikel 52 såsom noterats sedan den 1 januari 2008 eller, för därefter följande år, den 30 juni föregående år i tabellen över överlämnade utsläppsrätter, till tilldelade utsläppsenheter (AAU) genom att avlägsna beteckningen för utsläppsrätter från utsläppsrättens unika enhetskod, uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI, och

b)

den 30 juni 2009 och därefter den 30 juni varje år överföra ett antal Kyotoenheter av den typ som den behöriga myndigheten bestämmer, dock inte Kyotoenheter som härstammar från projekt som avses i artikel 11a.3 i direktiv 2003/87/EG, som är lika med det sammanlagda antal utsläppsrätter som har överlämnats i enlighet med artiklarna 52 och 53 såsom noterats sedan den 1 januari 2008 eller, för därefter följande år, den 30 juni föregående år i tabellen över överlämnade utsläppsrätter, från partsdepåkontot till återlösenskontot för perioden.

AVSNITT 7

Annullering och ersättning

Artikel 60

Annullering och ersättning av utsläppsrätter utfärdade för perioden 2005–2007

Registeradministratören skall den 1 maj 2008 annullera och, på uppmaning av den behöriga myndigheten, ersätta utsläppsrätter i registret i enlighet med den process för annullering och ersättning av utsläppsrätter som anges i bilaga IX genom att

a)

överföra ett antal utsläppsrätter, som är lika med det antal utsläppsrätter som har utfärdats för perioden 2005–2007 minus det antal utsläppsrätter som har överlämnats i enlighet med artiklarna 52 och 54 sedan den 30 juni föregående år, från det depåkonto enligt artikel 11.1 eller 11.2 på vilket utsläppsrätterna finns till annulleringskontot för perioden 2005–2007,

b)

på den behöriga myndighetens uppmaning utfärda det antal ersättande utsläppsrätter som den behöriga myndigheten bestämmer genom att omvandla lika många tilldelade utsläppsenheter (AAU) som finns på partsdepåkontot och har utfärdats för perioden 2008–2012 till utsläppsrätter genom att utöka varje sådan AAU:s unika enhetskod, uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI, med beteckningen för utsläppsrätter,

c)

överföra de ersättande utsläppsrätter som avses i b från partsdepåkontot till de verksamhetsutövar- eller persondepåkonton som den behöriga myndigheten bestämmer och från vilka utsläppsrätterna överfördes i enlighet med a.

Artikel 61

Annullering och ersättning av utsläppsrätter utfärdade för perioden 2008–2012 och påföljande femårsperioder

Registeradministratören skall den 1 maj 2013 och därefter den 1 maj det första året i varje femårsperiod annullera och ersätta utsläppsrätter i registret i enlighet med den process för annullering och ersättning av utsläppsrätter som anges i bilaga IX, genom att

a)

överföra alla utsläppsrätter utfärdade för föregående femårsperiod från verksamhetsutövar- eller persondepåkonton till partsdepåkonton,

b)

omvandla ett antal utsläppsrätter, som är lika med det antal utsläppsrätter som har utfärdats för föregående femårsperiod minus det antal utsläppsrätter som överlämnats i enlighet med artikel 52 sedan den 30 juni föregående år, till tilldelade utsläppsenheter (AAU) genom att avlägsna beteckningen för utsläppsrätter från utsläppsrättens unika enhetskod, uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI,

c)

utfärda lika många ersättande utsläppsrätter genom att omvandla tilldelade utsläppsenheter (AAU) som finns på partsdepåkontot och har utfärdats för innevarande period till utsläppsrätter genom att utöka varje sådan AAU:s unika enhetskod, uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI, med beteckningen för utsläppsrätter,

d)

överföra lika många utsläppsrätter utfärdade enligt c för innevarande period som det antal utsläppsrätter som överfördes enligt a, från partsdepåkontot till de verksamhetsutövar- eller persondepåkonton från vilka utsläppsrätterna överfördes enligt a.

AVSNITT 8

Frivillig annullering och återlösen

Artikel 62

Frivillig annullering av utsläppsrätter och Kyotoenheter

1.   Registeradministratören skall på kontoinnehavarens begäran om frivillig annullering enligt artikel 12.4 i direktiv 2003/87/EG annullera utsläppsrätter eller Kyotoenheter på kontoinnehavarens depåkonton. Annulleringen skall göras i enlighet med punkterna 2 och 3.

2.   I fråga om utsläppsrätter utfärdade för perioden 2005–2007 skall registeradministratören överföra det antal utsläppsrätter som kontoinnehavaren bestämmer från dennes konto till annulleringskontot för perioden 2005–2007 i enlighet med den process för annullering av utsläppsrätter (2005–2007) som anges i bilaga IX.

3.   I fråga om Kyotoenheter och utsläppsrätter utfärdade för perioden 2008–2012 och påföljande femårsperioder skall registeradministratören överföra det antal Kyotoenheter eller utsläppsrätter som kontoinnehavaren bestämmer från dennes konto till vederbörligt annulleringskonto för perioden 2008–2012 eller påföljande femårsperioder i enlighet med den process för annullering (2008–2012 och framåt) som anges i bilaga IX.

4.   Utsläppsrätter och Kyotoenheter som finns på ett annulleringskonto får inte överföras till andra konton i registersystemet, eller till något konto i CDM-registret eller i ett tredjelandsregister.

Artikel 63

Återlösen av Kyotoenheter

1.   Registeradministratören skall på uppmaning av det behöriga organet i en medlemsstat överföra det antal och den typ av Kyotoenheter som organet bestämmer och som inte redan har återlösts i enlighet med artikel 59 från partsdepåkontot till vederbörligt återlösenskonto i registret i enlighet med den process för återlösen (2008–2012 och framåt) som anges i bilaga IX.

2.   Verksamhetsutövare och personer får inte kunna överföra utsläppsrätter från sina verksamhetsutövar- eller persondepåkonton till ett återlösenskonto.

3.   Kyotoenheter som finns på ett återlösenskonto får inte överföras till andra konton i registersystemet, eller till något konto i CDM-registret eller i ett tredjelandsregister.

KAPITEL VI

SÄKERHETSNORMER, AUTENTISERING OCH TILLTRÄDESRÄTT

Artikel 64

Säkerhetsnormer

1.   Alla register skall uppfylla de säkerhetsnormer som anges i bilaga XV.

2.   Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning skall uppfylla de säkerhetsnormer som anges i bilaga XV.

Artikel 65

Autentisering

Medlemsstaterna och gemenskapen skall använda de digitala certifikat som klimatkonventionens sekretariat eller något av detta utsett organ utfärdar för att autentisera sina register och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i förhållande till klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning.

Från den 1 januari 2005 till dess att kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats skall registrens och gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings identitet autentiseras med hjälp av digitala certifikat, användarnamn och lösenord i enlighet med bilaga XV. Kommissionen eller det organ kommissionen utser skall vara certifieringsmyndighet för alla digitala certifikat och dela ut användarnamn och lösenord.

Artikel 66

Tillträde till register

1.   Ett behörigt ombud skall bara ha tillträde till de konton i ett register som behörigheten omfattar, och skall bara kunna begära inledning av de processer som behörigheten omfattar i enlighet med artikel 23. Tillträdet eller begäran skall ske via ett säkert område på registrets webbplats.

Registeradministratören skall ge varje behörigt ombud ett användarnamn och ett lösenord som det tillträde till konton eller processer som behörigheten omfattar. Registeradministratören får ställa högre säkerhetskrav så länge de inte strider mot denna förordning.

2.   Registeradministratören får förutsätta att den som använder ett användarnamn med tillhörande lösenord är det behöriga ombud för vilken användarnamnet och lösenordet registrerats, om inte det behöriga ombudet har underrättat registeradministratören om att lösenordet inte längre är säkert och därför måste ersättas. Registeradministratören skall då omedelbart utfärda ett nytt lösenord.

3.   Registeradministratören skall se till att det säkra området på registrets webbplats kan nås via alla datorer med en allmänt tillgänglig webbläsare för Internet. Kommunikation mellan behöriga ombud och det säkra området skall krypteras i enlighet med de säkerhetsnormer som anges i bilaga XV.

4.   Registeradministratören skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att ingen obehörig kan ta sig in i det säkra området på registrets webbplats.

Artikel 67

Återkallande av tillträdesrätt till konton

1.   Den centrala förvaltaren eller registeradministratören får bara återkalla ett behörigt ombuds lösenord till något konto eller någon process som det behöriga ombudet har tillträde till om det behöriga ombudet har eller om den centrala förvaltaren eller registeradministratören har rimlig anledning att tro att det behöriga ombudet har

a)

försökt få tillträde till konton eller processer som inte omfattas av behörigheten,

b)

försökt upprepade gånger att få tillträde till konton eller processer med användning av en felaktig kombination av användarnamn och lösenord,

c)

försökt eller försöker underminera säkerheten i registret eller registersystemet.

2.   Om tillträdesrätten till ett verksamhetsutövardepåkonto har återkallats i enlighet med punkt 1 eller, från 2006 och framåt, i enlighet med artikel 69 mellan den 28 och den 30 april, skall registeradministratören på kontoinnehavarens begäran och efter det att kontoinnehavaren har uppgett och styrkt det behöriga ombudets identitet överlämna det antal utsläppsrätter och använda det antal certifierade utsläppsminskningar (CER) och utsläppsminskningsenheter (ERU) som kontoinnehavaren bestämmer i enlighet med den process för överlämnande som anges i artiklarna 52 och 52 och i bilaga IX.

KAPITEL VII

TILLGÅNG TILL INFORMATION OCH INFORMATIONENS TILLFÖRLITLIGHET

Artikel 68

Tillgång och tillförlitlighet i fråga om register och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning

Den centrala förvaltaren och var och en av registeradministratörerna skall vidta alla rimliga åtgärder för att se till att

a)

registren är tillgängliga för kontoinnehavarna dygnet runt sju dagar i veckan, att kommunikationslänken mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning fungerar dygnet runt sju dagar i veckan och att det finns hård- och programvara i reserv om ordinarie hård- eller programvara inte skulle fungera,

b)

registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning reagerar snabbt när en kontoinnehavare gör en begäran.

Den centrala förvaltaren och registeradministratörerna skall se till att registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning innehåller stabila system och bygger på förfaranden för dataskydd som snabbt kan återställa all data och alla funktioner vid ett sammanbrott.

De skall begränsa driftsavbrotten i registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning till ett minimum.

Artikel 69

Tillträdesavbrott

Den centrala förvaltaren får avbryta tillträdet till gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och registeradministratören får avbryta tillträdet till registret om säkerheten i transaktionsförteckningen eller registret brister på ett sätt som hotar transaktionsförteckningens, ett registers eller registersystemets integritet, om de reservsystem som avses i artikel 68 är drabbade på samma sätt.

Artikel 70

Anmälan av tillträdesavbrott

1.   Om säkerheten i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning brister på ett sätt som kan leda till tillträdesavbrott skall den centrala förvaltaren omedelbart underrätta registeradministratörerna om hur detta kan påverka deras register.

2.   Om säkerheten i ett register brister på ett sätt som kan leda till tillträdesavbrott skall registeradministratören omedelbart underrätta den centrala förvaltaren, som i sin tur omedelbart skall underrätta registeradministratörerna om hur detta kan påverka deras register.

3.   En registeradministratör som märker att tillträdet till konton eller någon annan funktion i registret måste avbrytas skall i så god tid som möjligt i förväg underrätta berörda kontoinnehavare, kontrollörer, den centrala förvaltaren och övriga registeradministratörer om avbrottet.

4.   Om den centrala förvaltaren märker att tillträdet till någon funktion i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning måste avbrytas skall förvaltaren i så god tid som möjligt i förväg underrätta registeradministratörerna.

5.   De underrättelser som avses i punkterna 3 och 4 skall ange hur långt avbrottet förväntas bli, och underrättelserna skall presenteras på ett tydligt sätt på den offentliga delen av registrets eller transaktionsförteckningens webbplats.

Artikel 71

Provområden i register och i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning

1.   Varje registeradministratör skall skapa ett provområde där nya versioner av ett register kan provas i enlighet med de provningsförfaranden som anges i bilaga XIII i syfte att se till

a)

att nya versioner av ett register kan provas utan att inskränka kontoinnehavarnas tillgång till den version som vid det tillfället har en kommunikationslänk till gemenskapens eller klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning, och

b)

att kommunikationslänken mellan en ny version av ett register och gemenskapens eller klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning kan upprättas och aktiveras med minsta möjliga olägenhet för kontoinnehavarna.

2.   Den centrala förvaltaren skall skapa ett provområde i syfte att underlätta de prov som avses i punkt 1.

3.   Registeradministratörerna och den centrala förvaltaren skall se till att hård- och programvaran för deras provområde har en prestanda som motsvarar den ordinarie hård- och programvara som avses i artikel 68.

Artikel 72

Ändringar

1.   Innan denna förordning ändras på ett sätt som får till följd att registersystemets funktionella eller tekniska specifikationer ändras skall den centrala förvaltaren samordna utarbetande och införande av ändringen med registeradministratörerna och klimatkonventionens sekretariat.

2.   Om en ändring innebär att det behövs en ny version av ett register skall varje registeradministratör framgångsrikt fullborda de prov som anges i bilaga XIII innan en kommunikationslänk upprättas och aktiveras mellan den nya versionen och gemenskapens eller klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar.

3.   Varje registeradministratör skall kontinuerligt bevaka sitt registers tillgänglighet, tillförlitlighet och effektivitet för att garantera att registrets prestanda uppfyller förordningens krav. Om bevakningen eller något avbrott i kommunikationslänken i enlighet med artikel 6.3 innebär att det behövs en ny version av ett register skall varje registeradministratör framgångsrikt fullborda de prov som anges i bilaga XIII innan en kommunikationslänk upprättas och aktiveras mellan den nya versionen och gemenskapens eller klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar.

KAPITEL VIII

BEVARANDE AV UPPGIFTER OCH AVGIFTER

Artikel 73

Bevarande av uppgifter

1.   Den centrala förvaltaren och varje registeradministratör skall bevara information om de processer och kontoinnehavare som anges i bilagorna III, IV och VIII–XI till dess att eventuella tillämpningsfrågor rörande processen eller kontoinnehavaren har lösts, dock minst 15 år.

2.   Informationen skall bevaras i enlighet med de datalagringsnormer som utarbetas inom ramen för klimatkonventionen eller Kyotoprotokollet.

Artikel 74

Avgifter

De avgifter som registeradministratörer debiterar kontoinnehavare skall vara rimliga och anslås på ett tydligt sätt på den offentliga delen av registrets webbplats. Avgifterna får inte differentieras på grundval av var i gemenskapen kontoinnehavaren finns.

Registeradministratörer får inte debitera kontoinnehavare för transaktioner rörande utsläppsrätter i enlighet med artiklarna 49, 52–54 eller 58–63.

KAPITEL IX

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 75

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2004.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUT L 49, 19.2.2004, s. 1.

(3)  EUT L 41, 14.2.2004, s. 26.

(4)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(5)  EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.

(6)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


BILAGA I

Hård- och programvarukrav för register och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning

Krav i fråga om systemarkitektur

1.   Alla register och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning skall vara utrustade med följande hård- och programvara:

a)

Webbserver.

b)

Applikationsserver.

c)

Databasserver installerad i en annan maskin än den eller de som används för webb- och applikationsservrarna.

d)

Brandväggar.

Krav i fråga om kommunikationer

2.   Från den 1 januari 2005 till dess att kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats skall

a)

tidsangivelserna i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och registren synkroniseras med världstid (UT),

b)

alla processer rörande utsläppsrätter, kontrollerade utsläpp och konton ske genom utbyte av data skriven i Extensible Markup Language (XML) med Simple Object Access Protocol (SOAP) version 1.1 via Hypertext Transfer Protocol (HTTP) version 1.1 (Remote Procedure Call (RPC) encoded style).

3.   När kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats skall

a)

tidsangivelserna i gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar och registren synkroniseras,

b)

samtliga processer rörande utsläppsrätter, kontrollerade utsläpp, konton och Kyotoenheter ske genom datautbyte

i enlighet med de hård- och programvarukrav som fastställs i de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8.


BILAGA II

Tabeller i medlemsstaternas register

1.

Varje medlemsstats register skall kunna sammanställa i tabellform, kallad tabellen över kontrollerade utsläpp, följande information:

a)

År: i enskilda fält från 2005 i stigande ordning.

b)

Anläggningskoder: i enskilda fält, uppbyggda av de beståndsdelar som anges i bilaga VI, och i stigande ordning.

c)

Kontrollerade utsläpp: En anläggnings kontrollerade utsläpp för ett angivet år skall noteras i det fält som förbinder året med anläggningskoden.

2.

Varje medlemsstats register skall kunna sammanställa i tabellform, kallad tabellen över överlämnade utsläppsrätter, följande information:

a)

År: i enskilda fält från 2005 i stigande ordning.

b)

Anläggningskoder: i enskilda fält, uppbyggda av de beståndsdelar som anges i bilaga VI, och i stigande ordning.

c)

Överlämnade utsläppsrätter: Det antal utsläppsrätter som har överlämnats i enlighet med artiklarna 52–54 för en viss anläggning och ett angivet år skall noteras i de tre fält som förbinder året med anläggningskoden.

3.

Varje medlemsstats register skall kunna sammanställa i tabellform, kallad tabellen över fullgörandestatus, följande information:

a)

År: i enskilda fält från 2005 i stigande ordning.

b)

Anläggningskoder: i enskilda fält, uppbyggda av de beståndsdelar som anges i bilaga VI, och i stigande ordning.

c)

Fullgörandestatus: En anläggnings fullgörandestatus för ett angivet år skall noteras i det fält som förbinder året med anläggningskoden. Fullgörandestatusen skall beräknas i enlighet med artikel 55.


BILAGA III

Information som skall lämnas till registeradministratören om varje verksamhetsutövardepåkonto

1.

Punkterna 1–4.1, 4.4–5.5 och 7 (verksamhet 1) i avsnitt 11.1 (identifiering av anläggning) i bilaga I till beslut 2004/156/EG.

2.

Den tillståndskod, uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI, som den behöriga myndigheten har fastställt.

3.

Anläggningskoden, uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI.

4.

Den inom registret unika alfanumeriska identifiering som kontoinnehavaren skall ha bestämt för kontot.

5.

Första behöriga ombudets namn, adress, ort, postnummer, land, telefon, fax och e-postadress (utsedd för kontot av verksamhetsutövaren).

6.

Andra behöriga ombudets namn, adress, ort, postnummer, land, telefon, fax och e-postadress (utsedd för kontot av verksamhetsutövaren).

7.

Eventuella extra behöriga ombuds namn, adress, ort, postnummer, land, telefon, fax, e-postadress och behörighet i fråga om kontot (utsedd för kontot av verksamhetsutövaren).

8.

Handlingar som styrker de behöriga ombudens identitet.


BILAGA IV

Information som skall lämnas till registeradministratören om de konton som avses i artikel 11.1, 11.3 och 11.4 och persondepåkonton

1.

I fråga om ansökningar om öppnande av persondepåkonton: sökandens namn, adress, ort, postnummer, land, telefon, fax och e-postadress.

2.

Handlingar som styrker sökandens identitet.

3.

Den inom registret unika alfanumeriska identifiering som medlemsstaten, kommissionen eller sökanden skall ha bestämt för kontot.

4.

Första behöriga ombudets namn, adress, ort, postnummer, land, telefon, fax och e-postadress (utsedd för kontot av medlemsstaten, kommissionen eller sökanden).

5.

Andra behöriga ombudets namn, adress, ort, postnummer, land, telefon, fax och e-postadress (utsedd för kontot av medlemsstaten, kommissionen eller sökanden).

6.

Eventuella extra behöriga ombuds namn, adress, ort, postnummer, land, telefon, fax, e-postadress och behörighet i fråga om kontot (utsedda för kontot av medlemsstaten, kommissionen eller sökanden).

7.

Handlingar som styrker de behöriga ombudens identitet.


BILAGA V

Basvillkor

Basvillkorens utformning och verkan

1.   Förhållandet mellan kontoinnehavare och registeradministratörer.

Kontoinnehavarens och det behöriga ombudets förpliktelser

2.   Kontoinnehavarens och det behöriga ombudets förpliktelser i fråga om säkerhet, användarnamn, lösenord och tillträde till registrets webbplats.

3.   Kontoinnehavarens och det behöriga ombudets förpliktelser att göra noteringar på webbplatsen och se till att de noterade uppgifterna är korrekta.

4.   Kontoinnehavarens och det behöriga ombudets förpliktelser att följa bestämmelserna för användning av registrets webbplats.

Registeradministratörens förpliktelser

5.   Registeradministratörens förpliktelse att utföra kontoinnehavarens instruktioner.

6.   Registeradministratörens förpliktelse att registrera uppgifter om kontoinnehavaren.

7.   Registeradministratörens förpliktelse att öppna, uppdatera och avsluta ett konto i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Genomförandet av processer

8.   Bestämmelser om slutgiltigt godkännande av processer och bekräftelse.

Betalning

9.   Villkor i fråga om avgifter för öppnande och innehav av konton.

Driften av registrets webbplats

10.   Bestämmelser om registeradministratörens rätt att ändra webbplatsen.

11.   Villkor för användning av webbplatsen.

Garantier och skadestånd

12.   Informationens tillförlitlighet.

13.   Behörighet att inleda processer.

Revidering av basvillkoren med anledning av att förordningen eller den nationella lagstiftningen ändras

Säkerhet och motåtgärder vid säkerhetsbrott

Tvistlösning

14.   Bestämmelser om lösning av tvister mellan kontoinnehavare.

Skadestånd

15.   Ansvarsbegränsning för registeradministratören.

16.   Ansvarsbegränsning för kontoinnehavaren.

Tredje parts rättigheter

Ombud, underrättelser och tillämplig rätt


BILAGA VI

Fastställande av identifieringskoder

Inledning

1.   I denna bilaga föreskrivs vilka beståndsdelar som ingår i följande identifieringskoder:

a)

Enhetskoder

b)

Kontokoder

c)

Tillståndskoder

d)

Kontoinnehavarkoder

e)

Anläggningskoder

f)

Korrelationskoder

g)

Transaktionskoder

h)

Redovisningskoder

i)

Projektkoder

Tillämplig version av ISO 3166-koderna fastställs i de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8.

Presentation och rapportering av identifieringskoder

2.   När de identifieringskoder som anges i denna bilaga presenteras och rapporteras skall beståndsdelarna åtskiljas med bindestreck (dash) ”-” utan mellanslag. Inledande nollor i numeriska värden skall inte anges. Det åtskiljande bindestrecket skall inte lagras i identifieringskodens beståndsdelar.

Enhetskoder

3.   Tabell VI–1 anger vilka beståndsdelar som ingår i en enhetskod. Varje Kyotoenhet och utsläppsrätt skall tilldelas en enhetskod. Enhetskoden skall genereras av registren och vara unik i hela registersystemet.

4.   En uppsättning enheter skall överföras som ett enhetsblock, avgränsat av en blockinlednings- och en blockavslutningsidentifiering. Alla enheter i ett enhetsblock måste vara identiska utom i fråga om de unika identifieringstecknen. De unika identifieringstecknen för enheterna i ett enhetsblock skall vara konsekutiva. Registren eller transaktionsförteckningarna skall dela ett enhetsblock i flera om det är nödvändigt för att man skall kunna utföra en transaktion eller följa, registrera eller på annat sätt karakterisera en enhet eller ett enhetsblock. När enstaka enheter överförs skall blockinlednings- och blockavslutningsidentifieringarna vara identiska.

5.   Enhetsblock med flera enheter får inte ha överlappande identifieringstecken. I meddelandet skall enhetsblock med flera enheter ordnas i stigande ordning enligt blockinledningsidentifieringen.

Tabell VI–1:   Enhetskoder

Beståndsdel

Presentationens ordningsföljd

Identifieringen krävs för följande enhetstyper

Datatyp

Längd

Intervall eller kod

Originating Registry

1

AAU, RMU, CER, ERU

A

3

ISO3166 (2 bokstäver), ”EU” för gemenskapens register

Unit Type

2

AAU, RMU, CER, ERU

N

2

0 = inte en Kyotoenhet

1 = AAU

2 = RMU

3 = ERU omvandlad från AAU

4 = ERU omvandlad från RMU

5 = CER (inte lCER eller tCER)

6 = tCER

7 = lCER

Supplementary Unit Type

3

AAU, RMU, CER, ERU

N

2

Blanktecken för Kyotoenheter

1 = Utsläppsrätt utfärdad för perioden 2008–2012 och påföljande femårsperioder

2 = Utsläppsrätt utfärdad för perioden 2005–2007

3 = Force majeure-utsläppsrätt

Unit Serial Block Start

4

AAU, RMU, CER, ERU

N

15

Unika numeriska värden tilldelade av register från 1–999 999 999 999 999

Unit Serial Block End

5

AAU, RMU, CER, ERU

N

15

Unika numeriska värden tilldelade av register från 1–999 999 999 999 999

Original Commitment Period

6

AAU, RMU, CER, ERU

N

2

0 = 2005–2007

1 = 2008–2012

99

Applicable Commitment Period

7

AAU, CER, ERU

N

2

0 = 2005–2007

1 = 2008–2012

99

LULUCF Activity

8

RMU, CER, ERU

N

3

1 = Avbeskogning och återbeskogning

2 = Avverkning

3 = Skogsskötsel

4 = Skötsel av jordbruksmark

5 = Skötsel av betesmark

6 = Förnyelse av växtligheten

Project Identifier

9

CER, ERU

N

7

Unikt numeriskt värde som tilldelats projektet

Track

10

ERU

N

2

1 eller 2

Expiry Date

11

lCER, tCER

Date

 

Dag när lCER eller tCER löper ut

6.   Tabell VI–2 anger kombinationer av giltig ursprunglig enhetstyp (Valid Initial Unit Type) och enhetstilläggstyper (Supplementary Unit Type). En utsläppsrätt skall alltid vara försedd med en enhetstilläggstyp, oavsett för vilken period den utfärdades eller huruvida den har omvandlats från en tilldelad utsläppsenhet (AAU) eller någon annan Kyotoenhet. En AAU och andra Kyotoenheter som inte har omvandlats till utsläppsrätter skall inte förses med enhetstilläggstyp. När en AAU omvandlas till en utsläppsrätt i enlighet med förordningen anges enhetstilläggstyp 1. När en utsläppsrätt omvandlas till en AAU i enlighet med förordningen anges ingen enhetstilläggstyp.

Tabell VI–2:   Giltig ursprunglig enhetstyp – Enhetstilläggstyp

Ursprunglig enhetstyp

Enhetstilläggstyp

Beskrivning

1

[ej tillämplig]

AAU

2

[ej tillämplig]

RMU

3

[ej tillämplig]

ERU omvandlad från AAU

4

[ej tillämplig]

ERU omvandlad från RMU

5

[ej tillämplig]

CER (inte lCER eller tCER)

6

[ej tillämplig]

tCER

7

[ej tillämplig]

lCER

1

1

Utsläppsrätt utfärdad för perioden 2008–2012 och påföljande femårsperioder som omvandlas från en AAU

0

2

Utsläppsrätt utfärdad för perioden 2005–2007 som inte omvandlats från en AAU eller annan Kyotoenhet

0

3

Force majeure-utsläppsrätt

Kontokoder

7.   Tabell VI–3 anger vilka beståndsdelar som ingår i en kontokod. Alla konton skall tilldelas en kontokod. Kontokoden skall genereras av registren och vara unik i hela registersystemet. Kontokoder som har tillhört avslutade konton får inte återanvändas för nya konton.

8.   En kontokod för ett verksamhetsutövardepåkonto skall kopplas till en anläggning. En anläggning skall kopplas till en kontokod för ett verksamhetsutövardepåkonto. Åtagandeperiod anges inte för depåkonton enligt artikel 11.1 och 11.2, oavsett kontotyp.

Tabell VI–3:   Kontokoder

Beståndsdel

Presentationens ordningsföljd

Datatyp

Längd

Intervall eller kod

Originating Registry

1

A

3

ISO3166 (2 bokstäver), ”CDM” för CDM-registret, ”EU” för gemenskapens register

Account Type

2

N

3

100 = Partsdepåkonto

120 = Verksamhetsutövardepåkonto

121 = Persondepåkonto

För övriga kontotyper följs de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8.

Account Identifier

3

N

15

Unika numeriska värden tilldelade av ett register från 1–999 999 999 999 999

Applicable Commitment Period

4

N

2

0 = Depåkonton

0–99 för återlösens- eller annulleringskonton

Tillståndskoder

9.   Tabell VI–4 anger vilka beståndsdelar som ingår i en tillståndskod. Alla tillstånd skall tilldelas en tillståndskod. Tillståndskoden skall genereras av den behöriga myndigheten och vara unik i hela registersystemet.

10.   En tillståndskod skall tilldelas en verksamhetsutövare. En verksamhetsutövare skall tilldelas minst en tillståndskod. En tillståndskod skall kopplas till minst en anläggning. Varje anläggning skall alltid vara kopplad till en tillståndskod.

Tabell VI–4:   Tillståndskoder

Beståndsdel

Presentationens ordningsföljd

Datatyp

Längd

Intervall eller kod

Originating Registry

1

A

3

ISO3166 (2 bokstäver), ”EU” för gemenskapens register

Permit Identifier

2

A

50

([0-9] | [A-Z] |[”-”]) +

Kontoinnehavarkoder

11.   Tabell VI–5 anger vilka beståndsdelar som ingår i en kontoinnehavarkod. Alla kontoinnehavare skall tilldelas en kontoinnehavarkod. Kontoinnehavarkoden skall genereras av registren och vara unik i hela registersystemet. Kontoinnehavarkoder får inte återanvändas för nya kontoinnehavare, och en kontoinnehavare skall ha samma kontoinnehavarkod under hela sin verksamma tid.

Tabell VI–5:   Kontoinnehavarkoder

Beståndsdel

Presentationens ordningsföljd

Datatyp

Längd

Intervall eller kod

Originating Registry

1

A

3

ISO3166 (2 bokstäver), ”EU” för gemenskapens register

Person Identifier

2

A

50

([0-9] | [A-Z]) +

Anläggningskoder

12.   Tabell VI–6 anger vilka beståndsdelar som ingår i en anläggningskod. Alla anläggningar skall tilldelas en anläggningskod. Anläggningskoden skall genereras av registren och vara unik i hela registersystemet. Anläggningsidentifieringen skall vara ett heltal tilldelat i en ökande monoton sekvens från 1. Anläggningsidentifieringar får inte innehålla luckor. När anläggningsidentifieringen n genereras skall registret alltså redan ha genererat samtliga identifieringar mellan 1 och n-1. Anläggningskoder får inte återanvändas för nya anläggningar, och en anläggning skall ha samma anläggningskod så länge den är i drift.

13.   En anläggningskod skall tilldelas en anläggning. En anläggning skall tilldelas en anläggningskod.

Table VI–6:   Anläggningskoder

Beståndsdel

Presentationens ordningsföljd

Datatyp

Längd

Intervall eller kod

Originating Registry

1

A

3

ISO3166 (2 bokstäver), ”EU” för gemenskapens register

Installation Identifier

2

N

15

Unika numeriska värden tilldelade av ett register från 1–999 999 999 999 999

Korrelationskoder

14.   Tabell VI–7 anger vilka beståndsdelar som ingår i en korrelationskod. Alla de processer som anges i bilaga VIII skall tilldelas en korrelationskod. Korrelationskoden skall genereras av registren och vara unik i hela registersystemet. Korrelationskoden får inte återanvändas. När en process rörande ett konto eller kontrollerade utsläpp som har avbrutits eller annullerats upprepas skall processen tilldelas en ny, unik korrelationskod.

Table VI–7:   Korrelationskoder

Beståndsdel

Presentationens ordningsföljd

Datatyp

Längd

Intervall eller kod

Originating Registry

1

A

3

ISO3166 (2 bokstäver), ”EU” för gemenskapens register

Correlation Identifier

2

N

15

Unika numeriska värden tilldelade av ett register från 1–999 999 999 999 999

Transaktionskoder

15.   Alla de processer som anges i bilaga IX skall tilldelas en transaktionskod. Transaktionskoden skall genereras av registren och vara unik i hela registersystemet. Transaktionskoden får inte återanvändas. När en process rörande en transaktion som har avbrutits eller annullerats upprepas skall processen tilldelas en ny, unik transaktionskod.

16.   Transaktionskodens beståndsdelar fastställs i de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8.

Redovisningskoder

17.   Alla de processer som anges i bilaga IX skall tilldelas en redovisningskod. Fram till dess att kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats skall gemenskapens oberoende transaktionsförteckning generera redovisningskoden när den begär redovisningsinformation från registren för en viss tidpunkt och dag. Efter det att länken har upprättats skall registren få redovisningskoder från klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning. Redovisningskoden skall vara unik i hela registersystemet, och alla meddelanden som har förmedlats under alla stadier av en redovisningsprocess vid en viss tidpunkt och dag skall ha samma redovisningskod.

18.   Redovisningskodens beståndsdelar fastställs i de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8.

Projektkoder

19.   Alla projekt skall tilldelas en projektkod. Projektkoden skall för certifierade utsläppsminskningar (CER) genereras av CDM:s verkställande organ och för utsläppsminskningsenheter (ERU) av partens behöriga organ eller tillsynskommittén enligt artikel 6 i partskonferensens beslut 16/CP.7, och skall i båda fallen vara unik i hela registersystemet.

20.   Projektkodens beståndsdelar fastställs i de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8.


BILAGA VII

Inkoder

Inledning

1.   I denna bilaga föreskrivs koder för alla beståndsdelar och kodstödtabeller. Tillämplig version av ISO3166-koderna fastställs i de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8.

EU-koder

2.   Fältets beteckning: Activity Type

Beskrivning: Numerisk kod för anläggingens verksamhetskategori

Kod

Beskrivning

1

Förbränningsanläggningar med en tillförd effekt på mer än 20 MW

2

Mineraloljeraffinaderier

3

Koksverk

4

Anläggningar för rostning och sintring av metallhaltig malm (inklusive svavelhaltig malm)

5

Anläggningar för tackjärns- eller ståltillverkning (primär- eller sekundärsmältning) inklusive stränggjutning

6

Anläggningar för produktion av cementklinker eller kalk i roterugn eller i andra typer av ugnar

7

Anläggningar för produktion av glas, inklusive sådana som är avsedda för tillverkning av glasfibrer

8

Anläggningar för tillverkning av keramiska produkter genom bränning, i synnerhet takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller porslin

9

Industriella anläggningar för framställning av a) pappersmassa av trä eller andra fibermaterial, b) papper och papp

99

Annan verksamhet som införts med tillämpning av artikel 24 i direktiv 2003/87/EG

3.   Fältets beteckning: Relationship Type

Beskrivning: Numerisk kod för personens eller verksamhetsutövarens ställning i fråga om kontot.

Kod

Beskrivning

1

Kontoinnehavare

2

Kontoinnehavarens första behöriga ombud

3

Kontoinnehavarens andra behöriga ombud

4

Kontoinnehavarens extra behöriga ombud

5

Kontrollörens behöriga ombud

6

Kontaktperson för anläggningen

4.   Fältets beteckning: Process Type

Beskrivning: Numerisk kod för processtypen för en transaktion

Kod

Beskrivning

01-00

Utfärdande av tilldelade utsläppsenheter (AAU) och sänkkrediter (RMU)

02-00

Omvandling av tilldelade utsläppsenheter (AAU) och sänkkrediter (RMU) till utsläppsminskningsenheter (ERU)

03-00

Extern överföring (2008–2012 och framåt)

04-00

Annullering (2008–2012 och framåt)

05-00

Återlösen (2008–2012 och framåt)

06-00

Annullering och ersättning av tillfälliga CER (tCER) och långsiktiga CER (lCER)

07-00

Överflyttning av Kyotoenheter och utsläppsrätter utfärdade för perioden 2008–2012 och påföljande femårsperioder

08-00

Ändring av giltighetstidens slut för tillfälliga CER (tCER) och långsiktiga CER (lCER)

10-00

Intern överföring

01-51

Utfärdande av utsläppsrätter (2005–2007)

10-52

Utfärdande av utsläppsrätter (2008–2012 och framåt)

10-53

Fördelning av utsläppsrätter

01-54

Utfärdande av force majeure-utsläppsrätter

10-55

Rättelse av utsläppsrätter

03-21

Extern överföring (2005–2007)

10-01

Annullering av utsläppsrätter (2005–2007)

10-02

Överlämnande av utsläppsrätter

04-03

Återlösen (2005–2007)

10-41

Annullering och ersättning

5.   Fältets beteckning: Supplementary Unit Type

Beskrivning: Numerisk kod för enhetstilläggstyper

Kod

Beskrivning

0

Ingen enhetstilläggstyp

1

Utsläppsrätt utfärdad för perioden 2008–2012 och påföljande femårsperioder som omvandlas från en AAU

2

Utsläppsrätt utfärdad för perioden 2005–2007 som inte omvandlats från en AAU eller annan Kyotoenhet

3

Force majeure-utsläppsrätt

6.   Fältets beteckning: Action Code

Beskrivning: Numerisk kod för åtgärd i kontouppdateringsprocessen

Kod

Beskrivning

1

Lägga till personer (people) till konto eller anläggning

2

Uppdatera personer (people)

3

Radera personer (people)

Klimatkonventionens koder

7.   Klimatkonventionens koder fastställs i de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8.


BILAGA VIII

Processer rörande konton och kontrollerade utsläpp med svarskoder

Processkrav

Följande meddelandesekvens gäller för processer rörande konton och kontrollerade utsläpp:

a)

Det behöriga ombudet för kontot lämnar begäran till registeradministratören.

b)

Registeradministratören ger begäran en unik korrelationskod uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI.

c)

Fram till dess att kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats aktiverar registeradministratören först lämplig funktion hos gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings webbtjänst för kontoförfaranden och därefter lämplig funktion hos klimatkonventionens oberoende transaktionsförtecknings webbtjänst för kontoförfaranden.

d)

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning validerar begäran genom att aktivera lämplig valideringsfunktion inom förteckningen.

e)

Om begäran valideras och därmed är accepterad ändrar gemenskapens oberoende transaktionsförteckning sina noteringar i enlighet med begäran.

f)

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning aktiverar funktionen ”receiveAccountOperationOutcome” hos webbtjänsten för kontoförfaranden hos det register som sände begäran, för att underrätta registret om begäran validerades och därmed accepterades eller befanns innehålla en diskrepans och därför avvisades.

g)

Om begäran validerades och därmed accepterades skall den registeradministratör som skickade begäran ändra noteringarna i registret i enlighet med den validerade begäran. Om begäran befanns innehålla en diskrepans och därför avvisades skall den registeradministratör som skickade begäran inte ändra noteringarna i registret i enlighet med den avvisade begäran.

Tabell VIII–1: Diagram över meddelandesekvensen för processer rörande konton och kontrollerade utsläpp

Image

2.   Fram till dess att kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats bör den registeradministratör som skickar en begäran få en bekräftelse inom 60 sekunder på att begäran har inkommit från gemenskapens oberoende transaktionsförteckning. Därefter bör den registeradministratör som skickar en begäran få en bekräftelse inom 60 sekunder på att begäran har inkommit av klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning. Den registeradministratör som skickar en begäran bör underrättas om valideringen av gemenskapens oberoende transaktionsförteckning inom 24 timmar.

Processens status under meddelandesekvensen är följande:

Tabell VIII–2: Diagram över status i en process rörande konton och kontrollerade utsläpp

Image

4.   Meddelandesekvensens komponenter och funktioner visas i tabellerna VIII–3–8. Öppna funktioner skall användas på föreskrivet sätt. Privata funktioner får bara användas för att ge information. Alla funktioners inkoder har strukturerats för att passa krav i fråga om format och innehåll som är formulerade på ett språk avsett för att beskriva webbtjänsters funktioner (WSDL, Web Service Desciption Language) som fastställs i de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8. En asterisk ”(*)” visar att en beståndsdel kan förekomma flera gånger som inkod.

Tabell VIII–3: Komponenter och funktioner i processer rörande konton och kontrollerade utsläpp

Komponent

Funktion

Användning

MgmtOfAccountWS

CreateAccount()

Offentlig

UpdateAccount()

Offentlig

CloseAccount()

Offentlig

UpdateVerifiedEmissions()

Offentlig

ReceiveAccountOperationOutcome()

Offentlig

AccountManagement

ValidateAccountCreation()

Privat

CreateAccount()

Privat

ValidateAccountUpdate()

Privat

UpdateAccount()

Privat

ValidateAccountClosure()

Privat

CloseAccount()

Privat

ValidateVerifiedEmissionsUpdate()

Privat

UpdateVerifiedEmissions()

Privat

DataValidation

AuthenticateMessage()

Privat

CheckVersion()

Privat

DataFormatsChecks()

Privat

Tabell VIII–4: Komponenten MgmtOfAccountWS

Syfte

Komponenten hanterar begäran från webbtjänster om förfaranden som gäller konton och kontrollerade utsläpp.

Funktioner tillgängliga via webbtjänster

CreateAccount()

Hanterar begäran om öppnande av konto

UpdateAccount()

Hanterar begäran om uppdatering av konto

CloseAccount()

Hanterar begäran om avslutande av konto

UpdateVerifiedEmissions()

Hanterar begäran om uppdatering av kontrollerade utsläpp

ReceiveAccountOperationOutcome()

Tar emot ett kontoförfarande (öppnande, uppdatering…) resultat (accepteras eller avvisas)

Övriga funktioner

Ej tillämplig

 

Berörd aktör

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning (alla funktioner) och registret (bara för funktionen ReceiveAccountOperationOutcome).

Tabell VIII–5: Funktionen MgmtOfAccountWS.CreateAccount()

Syfte

Funktionen tar emot begäran om öppnande av ett konto.

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning autentiserar det inledande registret (Originating registry) genom att aktivera funktionen AuthenticateMessage() och kontrollerar det inledande registrets version genom att aktivera funktionen CheckVersion().

Om autentiseringen och kontrollen av versionen går igenom returneras resultatidentifieringen ”1” utan svarskoder. Innehållet i begäran skrivs till en fil genom att funktionen WriteToFile() aktiveras och begäran ställs i kö.

Om autentiseringen eller kontrollen av versionen inte går igenom returneras resultatidentifieringen ”0” med en ensam svarskod som visar felorsaken.

För andra personer (People) än fysiska skall namnet anges i parametern LastName.

”PersonIdentifier” är kontoinnehavarkoden, uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI.

”IdentifierInRegistry” är den alfanumeriska identifiering som kontoinnehavaren har bestämt i enlighet med bilagorna III och IV.

Inparametrar

From

Obligatorisk

To

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

MinorVersion

Obligatorisk

Account (*)

Obligatorisk

AccountType

Obligatorisk

AccountIdentifier

Obligatorisk

IdentifierInReg

Obligatorisk

CommitmentPeriod

Frivillig

Installation

Frivillig

InstallationIdentifier

Obligatorisk

PermitIdentifier

Obligatorisk

Name

Obligatorisk

MainActivityType

Obligatorisk

Country

Obligatorisk

PostalCode

Obligatorisk

City

Obligatorisk

Address1

Obligatorisk

Address2

Frivillig

ParentCompany

Frivillig

SubsidiaryCompany

Frivillig

EPERIdentification

Frivillig

Latitude

Frivillig

Longitude

Frivillig

ContactPeople (see People)

Obligatorisk

People (*)

Obligatorisk

RelationshipCode

Obligatorisk

PersonIdentifier

Obligatorisk

FirstName

Frivillig

LastName

Obligatorisk

Country

Obligatorisk

PostalCode

Obligatorisk

City

Obligatorisk

Address1

Obligatorisk

Address2

Frivillig

PhoneNumber1

Obligatorisk

PhoneNumber2

Obligatorisk

FaxNumber

Obligatorisk

Email

Obligatorisk

Utparametrar

Result Identifier

Obligatorisk

Response Code

Frivillig

Användning

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Användare

Ej tillämplig (aktiveras som webbtjänst).

Tabell VIII–6: Funktionen MgmtOfAccountWS.UpdateAccount()

Syfte

Funktionen tar emot begäran om uppdatering av ett konto.

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning autentiserar det inledande registret (Originating registry) genom att aktivera funktionen AuthenticateMessage() och kontrollerar det inledande registrets version genom att aktivera funktionen CheckVersion().

Om autentiseringen och kontrollen av versionen går igenom returneras resultatidentifieringen ”1” utan svarskoder. Innehållet i begäran skrivs till en fil genom att funktionen WriteToFile() aktiveras och begäran ställs i kö.

Om autentiseringen eller kontrollen av versionen inte går igenom returneras resultatindetifieringen ”0” med en ensam svarskod som visar felorsaken.

För andra personer (People) än fysiska skall namnet anges i parametern LastName.

”PersonIdentifier” är kontoinnehavarkoden, uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI.

”IdentifierInRegistry” är den alfanumeriska identifiering som kontoinnehavaren har bestämt i enlighet med bilagorna III och IV.

Inparametrar

From

Obligatorisk

To

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

MinorVersion

Obligatorisk

Account (*)

Obligatorisk

AccountIdentifier

Obligatorisk

IdentifierInReg

Frivillig

Installation

Frivillig

PermitIdentifier

Frivillig

Name

Frivillig

MainActivityType

Frivillig

Country

Frivillig

PostalCode

Frivillig

City

Frivillig

Address1

Frivillig

Address2

Frivillig

ParentCompany

Frivillig

SubsidiaryCompany

Frivillig

EPERIdentification

Frivillig

Latitude

Frivillig

Longitude

Frivillig

ContactPeople (see People)

Frivillig

People (*)

Frivillig

Action

Obligatorisk

RelationshipCode

Obligatorisk

PersonIdentifier

Obligatorisk

FirstName

Frivillig

LastName

Frivillig

Country

Frivillig

PostalCode

Frivillig

City

Frivillig

Address1

Frivillig

Address2

Frivillig

PhoneNumber1

Frivillig

PhoneNumber2

Frivillig

FaxNumber

Frivillig

Email

Frivillig

Utparametrar

Result Identifier

Obligatorisk

Response Code

Frivillig

Användning

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Användare

Ej tillämplig (aktiveras som webbtjänst).

Tabell VIII–7: Funktionen MgmtOfAccountWS.CloseAccount()

Syfte

Funktionen tar emot begäran om avslutande av ett konto.

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning autentiserar det inledande registret (Originating registry) genom att aktivera funktionen AuthenticateMessage() och kontrollerar det inledande registrets version genom att aktivera funktionen CheckVersion().

Om autentiseringen och kontrollen av versionen går igenom returneras resultatidentifieringen ”1” utan svarskoder. Innehållet i begäran skrivs till en fil genom att funktionen WriteToFile() aktiveras och begäran ställs i kö.

Om autentiseringen eller kontrollen av versionen inte går igenom returneras resultatindetifieringen ”0” med en ensam svarskod som visar felorsaken.

Inparametrar

From

Obligatorisk

To

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

MinorVersion

Obligatorisk

Account (*)

Obligatorisk

AccountIdentifier

Obligatorisk

Utparametrar

Result Identifier

Obligatorisk

Response Code

Frivillig

Användning

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Användare

Ej tillämplig (aktiveras som webbtjänst).

Tabell VIII–8: Funktionen MgmtOfAccountWS.UpdateVerifiedEmissions()

Syfte

Funktionen tar emot begäran om uppdatering av kontrollerade utsläpp.

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning autentiserar det inledande registret (Originating registry) genom att aktivera funktionen AuthenticateMessage() och kontrollerar det inledande registrets version genom att aktivera funktionen CheckVersion().

Om autentiseringen och kontrollen av versionen går igenom returneras resultatidentifieringen ”1” utan svarskoder. Innehållet i begäran skrivs till en fil genom att funktionen WriteToFile() aktiveras och begäran ställs i kö.

Om autentiseringen eller kontrollen av versionen inte går igenom returneras resultatindetifieringen ”0” med en ensam svarskod som visar felorsaken.

Inparametrar

From

Obligatorisk

To

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

MinorVersion

Obligatorisk

VerifiedEmissions (*)

Obligatorisk

Year

Obligatorisk

Installations (*)

Obligatorisk

InstallationIdentifier

Obligatorisk

VerifiedEmission

Obligatorisk

Utparametrar

Result Identifier

Obligatorisk

Response Code

Frivillig

Användning

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Användare

Ej tillämplig (aktiveras som webbtjänst).

Tabell VIII–9: Funktionen MgmtOfAccountWS.ReceiveAccountOperationOutcome()

Syfte

Funktionen tar emot resultatet av ett kontoförfarande.

Det inledande registret (Originating registry) autentiserar klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning (eller, fram till dess att kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats, gemenskapens oberoende transaktionsförteckning) genom att aktivera funktionen AuthenticateMessage(), och kontrollerar transaktionsförteckningens version genom att aktivera funktionen CheckVersion().

Om autentiseringen och kontrollen av versionen går igenom returneras resultatidentifieringen ”1” utan svarskoder. Innehållet i begäran skrivs till en fil genom att funktionen WriteToFile() aktiveras och begäran ställs i kö.

Om autentiseringen eller kontrollen av versionen inte går igenom returneras resultatindetifieringen ”0” med en ensam svarskod som visar felorsaken.

Om resultatet är ”0” av någon annan felorsak består svarskodslistan av par (kontots eller anläggningens identifiering och tillämplig svarskod).

Inparametrar

From

Obligatorisk

To

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

MinorVersion

Obligatorisk

Outcome

Obligatorisk

Response List

Frivillig

Utparametrar

Result Identifier

Obligatorisk

Response Code

Frivillig

Användning

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Användare

Ej tillämplig (aktiveras som webbtjänst).

Tabell VIII–10: Komponenten AccountManagement

Syfte

Komponenten tillhandahåller funktionerna validering och uppdatering av förfaranden för konton och kontrollerade utsläpp.

Funktioner tillgängliga via webbtjänster

Ej tillämplig.

 

Övriga funktioner

ValidateAccountCreation()

Validerar öppnande av ett konto

ValidateAccountUpdate()

Validerar uppdatering av ett konto

ValidateAccountClosure()

Validerar avslutande av ett konto

ValidateVerifiedEmissionsUpdate()

Validerar uppdatering av kontrollerade utsläpp

CreateAccount()

Öppnar konto

UpdateAccount()

Uppdaterar konto

CloseAccount()

Avslutar konto

UpdateVerifiedEmissions()

Uppdaterar en anläggnings kontrollerade utsläpp

Berörd aktör

Transaktionsförteckning (alla funktioner), register (bara i informationssyfte).

Tabell VIII–11: Funktionen ManagementOfAccount.ValidateAccountCreation()

Syfte

Funktionen validerar begäran om öppnande av ett konto.

Om valideringsprovet misslyckas läggs kontoidentifieringen och svarskoden till svarskodslistan.

Inparametrar

From

Obligatorisk

To

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

MinorVersion

Obligatorisk

Account (*)

Obligatorisk

AccountType

Obligatorisk

AccountIdentifier

Obligatorisk

IdentifierInReg

Obligatorisk

CommitmentPeriod

Frivillig

Installation

Frivillig

InstallationIdentifier

Obligatorisk

PermitIdentifier

Obligatorisk

Name

Obligatorisk

MainActivityType

Obligatorisk

Country

Obligatorisk

PostalCode

Obligatorisk

City

Obligatorisk

Address1

Obligatorisk

Address2

Frivillig

ParentCompany

Frivillig

SubsidiaryCompany

Frivillig

EPERIdentification

Frivillig

Latitude

Frivillig

Longitude

Frivillig

ContactPeople (see People)

Obligatorisk

People (*)

Obligatorisk

RelationshipCode

Obligatorisk

PersonIdentifier

Obligatorisk

FirstName

Frivillig

LastName

Obligatorisk

Country

Obligatorisk

PostalCode

Obligatorisk

City

Obligatorisk

Address1

Obligatorisk

Address2

Frivillig

PhoneNumber1

Obligatorisk

PhoneNumber2

Frivillig

FaxNumber

Obligatorisk

Email

Frivillig

Utparametrar

Result Identifier

Obligatorisk

Response List

Frivillig

Meddelanden

Kodintervall 7101–7110 och 7122–7160.

Tabell VIII–12: Funktionen ManagementOfAccount.CreateAccount()

Syfte

Funktionen öppnar konton.

För varje konto görs följande:

Kontot med alla kontouppgifter skapas.

Alla personer (People) och personuppgifter skapas (om de inte redan är skapade) och kopplas till kontot.

Informationen om redan skapade, till kontot kopplade personer (People) uppdateras.

Om en anläggning är kopplad till kontot skapas anläggningen och med alla uppgifter om anläggningen.

Alla personer (People) kopplade till anläggningen (kontaktpersonen) skapas (om de inte redan är skapade).

All information knuten till redan skapade, till anläggningen kopplade personer (People) uppdateras.

Inparametrar

From

Obligatorisk

To

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

MinorVersion

Obligatorisk

Account (*)

Obligatorisk

AccountType

Obligatorisk

AccountIdentifier

Obligatorisk

IdentifierInReg

Obligatorisk

CommitmentPeriod

Frivillig

Installation

Frivillig

InstallationIdentifier

Obligatorisk

PermitIdentifier

Obligatorisk

Name

Obligatorisk

MainActivityType

Obligatorisk

Country

Obligatorisk

PostalCode

Obligatorisk

City

Obligatorisk

Address1

Obligatorisk

Address2

Frivillig

ParentCompany

Frivillig

SubsidiaryCompany

Frivillig

EPERIdentification

Frivillig

Latitude

Frivillig

Longitude

Frivillig

ContactPeople (see People)

Obligatorisk

People (*)

Obligatorisk

RelationshipCode

Obligatorisk

PersonIdentifier

Obligatorisk

FirstName

Frivillig

LastName

Obligatorisk

Country

Obligatorisk

PostalCode

Obligatorisk

City

Obligatorisk

Address1

Obligatorisk

Address2

Frivillig

PhoneNumber1

Obligatorisk

PhoneNumber2

Frivillig

FaxNumber

Obligatorisk

Email

Frivillig

Utparametrar

Result Identifier

Obligatorisk

Användning

Ej tillämplig.

Användare

Ej tillämplig (aktiveras som webbtjänst).

Tabell VIII–13: Funktionen AccountManagement.ValidateAccountUpdate()

Syfte

Funktionen validerar en begäran om uppdatering av ett konto.

Om valideringsprovet misslyckas läggs kontoidentifieringen och svarskoden till svarskodslistan.

Inparametrar

From

Obligatorisk

To

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

MinorVersion

Obligatorisk

Account (*)

Obligatorisk

AccountIdentifier

Obligatorisk

IdentifierInReg

Frivillig

Installation

Frivillig

PermitIdentifier

Frivillig

Name

Frivillig

MainActivityType

Frivillig

Country

Frivillig

PostalCode

Frivillig

City

Frivillig

Address1

Frivillig

Address2

Frivillig

ParentCompany

Frivillig

SubsidiaryCompany

Frivillig

EPERIdentification

Frivillig

Latitude

Frivillig

Longitude

Frivillig

ContactPeople (see People)

Frivillig

People (*)

Frivillig

Action

Obligatorisk

RelationshipCode

Obligatorisk

PersonIdentifier

Obligatorisk

FirstName

Frivillig

LastName

Frivillig

Country

Frivillig

PostalCode

Frivillig

City

Frivillig

Address1

Frivillig

Address2

Frivillig

PhoneNumber1

Frivillig

PhoneNumber2

Frivillig

FaxNumber

Frivillig

Email

Frivillig

Utparametrar

Result Identifier

Obligatorisk

Response List

Frivillig

Messages

Kodintervall 7102–7107; 7111–7113; 7120; 7122; 7124; och 7126–7158.

Tabell VIII–14: Funktionen ManagementOfAccount.UpdateAccount()

Syfte

Funktionen uppdaterar uppgifterna om kontot.

Om åtgärd = ”Add”:

För varje koppling som skall läggas till:

Om personen (People) redan är skapad, uppdatera personuppgifter.

Om personen (People) inte är skapad, skapa personen (People) och koppla till kontot.

Om åtgärd = ”Update”:

Uppdatera uppgifter om alla personer (People) som är kopplade till kontot.

Om åtgärd = ”Delete”:

Ta bort kopplingen mellan personen (People) och kontot (om t.ex. ett extra behörigt ombud skall tas bort).

Uppgifter om anläggningar kopplade till kontot uppdateras.

Uppdatera uppgifterna om personer (People) kopplade till anläggningen om sådana uppgifter har lämnats (genom ”Add”, ”Update” och ”Delete” enligt ovan).

Inparametrar

From

Obligatorisk

To

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

MinorVersion

Obligatorisk

Account (*)

Obligatorisk

AccountType

Obligatorisk

AccountIdentifier

Obligatorisk

IdentifierInReg

Obligatorisk

Installation

Frivillig

InstallationIdentifier

Obligatorisk

PermitIdentifier

Obligatorisk

Name

Obligatorisk

MainActivityType

Obligatorisk

Country

Obligatorisk

PostalCode

Obligatorisk

City

Obligatorisk

Address1

Obligatorisk

Address2

Frivillig

ParentCompany

Frivillig

SubsidiaryCompany

Frivillig

EPERIdentification

Frivillig

Latitude

Frivillig

Longitude

Frivillig

ContactPeople (see People)

Obligatorisk

People (*)

Obligatorisk

RelationshipCode

Obligatorisk

PersonIdentifier

Obligatorisk

FirstName

Frivillig

LastName

Obligatorisk

Country

Obligatorisk

PostalCode

Obligatorisk

City

Obligatorisk

Address1

Obligatorisk

Address2

Frivillig

PhoneNumber1

Frivillig

PhoneNumber2

Frivillig

FaxNumber

Frivillig

Email

Frivillig

Utparametrar

Result Identifier

Obligatorisk

Användning

Ej tillämplig.

Användare

Ej tillämplig (aktiveras som webbtjänst).

Tabell VIII–15: Funktionen ManagementOfAccount.ValidateAccountClosure()

Syfte

Funktionen validerar ett kontoavslutningsförfarande.

Om valideringsprovet misslyckas läggs kontoidentifieringen och svarskoden till svarskodslistan.

Inparametrar

From

Obligatorisk

To

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

MinorVersion

Obligatorisk

Account (*)

Obligatorisk

Syfte

AccountIdentifier

Obligatorisk

Utparametrar

Result Identifier

Obligatorisk

Response List

Frivillig

Meddelanden

7111; Kodintervall 7114–7115; 7117; 7153–7156; och 7158.

Tabell VIII–16: Funktionen ManagementOfAccount.CloseAccount()

Syfte

Funktionen avslutar ett konto genom att fastställa kontots sista giltighetsdag till dagens datum.

Inparametrar

Registry

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

MinorVersion

Obligatorisk

Account (*)

Obligatorisk

AccountIdentifier

Obligatorisk

Utparametrar

Result Identifier

Obligatorisk

Tabell VIII–17: Funktionen ManagementOfAccount.ValidateVerifiedEmissionsUpdate()

Syfte

Funktionen validerar en uppdatering av kontrollerade utsläpp.

Om valideringsprovet misslyckas läggs anläggningsidentifieringen och svarskoden till svarskodslistan.

Inparametrar

From

Obligatorisk

To

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

MinorVersion

Obligatorisk

VerifiedEmissions (*)

Obligatorisk

Year

Obligatorisk

Installations (*)

Obligatorisk

InstallationIdentifier

Obligatorisk

VerifiedEmission

Obligatorisk

Utparametrar

Result Identifier

Obligatorisk

Response List

Frivillig

Meddelanden

Kodintervall 7118–7119; 7152–7156; och 7159.

Tabell VIII–18: Funktionen ManagementOfAccount.UpdateVerifiedEmissions

Syfte

Uppdaterar kontrollerade årsutsläpp för en anläggning.

Inparametrar

From

Obligatorisk

To

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

VerifiedEmissions (*)

Obligatorisk

Year

Obligatorisk

Installations (*)

Obligatorisk

InstallationIdentifier

Obligatorisk

VerifiedEmission

Obligatorisk

Utparametrar

Result Identifier

Obligatorisk

Den första processkontrollen

5.   Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning skall kontrollera registrets status i fråga om alla processer rörande konton eller kontrollerade utsläpp. Fram till dess att kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats, eller om länken är tillfälligt avbruten i enlighet med artikel 6.3 för processen i fråga, skall processen avvisas och svarskod 7005 skall returneras.

6.   Fram till dess att kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats skall gemenskapens oberoende transaktionsförteckning kontrollera registerversion, registerautentisering och meddelandets giltighet i fråga om alla processer rörande konton eller kontrollerade utsläpp. Om någon diskrepans upptäcks skall lämplig svarskod returneras i enlighet med de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8. När kommunikationslänken har upprättats skall registren få svarskoderna från klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning.

7.   Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning skall kontrollera dataintegriteten i fråga om alla processer rörande konton eller kontrollerade utsläpp. Om någon diskrepans upptäcks skall någon av svarskoderna i intervallet 7122–7159 returneras.

Den andra processkontrollen

8.   Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning skall göra en andra kontroll av alla processer rörande konton eller kontrollerade utsläpp som har klarat den första kontrollen. De kontroller som skall göras vid den andra kontrollen och de svarskoder som skall returneras om en diskrepans upptäcks anges i tabell VIII–19.

Tabell VIII–19: Den andra kontrollen

Process

Gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings svarskoder

Account creation

7101–7110

7160

Account update

7102–7105

7107–7108

7111

7113

7120

7160

Account closure

7111

7114–7115

7117

Verified emissions update

7118–7119


BILAGA IX

Processer rörande transaktioner med svarskoder

Processtyper

1.   Varje transaktionsprocess skall tilldelas en processtyp bestående av en ursprunglig processtyp och en processtilläggstyp. Den ursprungliga processtypen skall ange kategori i enlighet med de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8. Processtilläggstypen skall ange kategori fastställd enligt denna förordning, utarbetad i enlighet med direktiv 2003/87/EG. Processtyperna anges i tabell IX–1.

Processkrav

2.   Meddelandesekvensen för transaktionsprocesser, transaktionens status, status för de Kyotoenheter eller utsläppsrätter som ingår i transaktionen under meddelandesekvensen samt de komponenter och funktioner som används under meddelandesekvensen fastställs i de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8

Den första processkontrollen

3.   Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning skall kontrollera registrets status i alla transaktionsprocesser. Fram till dess att kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats, eller om länken är tillfälligt avbruten i enlighet med artikel 6.3 för processen i fråga, skall processen avvisas och svarskod 7005 eller 7006 skall returneras.

4.   Fram till dess att kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats skall gemenskapens oberoende transaktionsförteckning göra en första kontroll av alla transaktionsprocesser i fråga om följande:

a)

Registerversion och registerautentisering.

b)

Meddelandets giltighet.

c)

Dataintegritet.

d)

Transaktionen i allmänhet.

e)

Meddelandesekvens.

Om någon diskrepans upptäcks skall gemenskapens oberoende transaktionsförteckning returnera lämplig svarskod i enlighet med de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8. När kommunikationslänken har upprättats skall registren få svarskoderna från klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning.

Den andra och tredje processkontrollen

5.   Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning skall vid en andra kontroll av alla transaktionsprocesser som har klarat den första kontrollen se till att

a)

Kyotoenheterna eller utsläppsrätterna finns på det överförande kontot (vid diskrepans returneras svarskod 7027),

b)

det överförande kontot finns i angivet register (vid diskrepans returneras svarskod 7021),

c)

det förvärvande kontot finns i angivet register (vid diskrepans returneras svarskod 7020),

d)

båda konton finns i samma register om det är fråga om en intern överföring (vid diskrepans returneras svarskod 7022),

e)

båda konton finns i olika register om det är fråga om en extern överföring (vid diskrepans returneras svarskod 7023),

f)

det överförande kontot inte är spärrat i enlighet med artikel 27 (vid diskrepans returneras svarskod 7025),

g)

force majeure-utsläppsrätter inte överförs (vid diskrepans returneras svarskod 7024).

6.   Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning skall göra en tredje kontroll av alla transaktionsprocesser som har klarat den första kontrollen. I tabell IX–1 anges vilka kontroller som skall göras vid den tredje kontrollen och de svarskoder som skall returneras om en diskrepans upptäcks.

Tabell IX–1:   Den tredje kontrollen

Process

Processtyp

Gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings svarskoder

Utfärdande av tilldelade utsläppsenheter (AAU) och sänkkrediter (RMU)

01-00

[ej tillämplig]

Omvandling av tilldelade utsläppsenheter (AAU) och sänkkrediter (RMU) till utsläppsminskningsenheter (ERU)

02-00

7218

Extern överföring (2008–2012 och framåt)

03-00

7301–7302

7304

Annullering (2008–2012 och framåt)

04-00

[ej tillämplig]

Återlösen (2008–2012 och framåt)

05-00

7358–7361

Annullering och ersättning av tillfälliga CER (tCER) och långsiktiga CER (lCER)

06-00

[ej tillämplig]

Överflyttning av Kyotoenheter och utsläppsrätter utfärdade för perioden 2008–2012 och påföljande femårsperioder

07-00

[ej tillämplig]

Ändring av giltighetstidens slut för tillfälliga CER (tCER) och långsiktiga CER (lCER)

08-00

[ej tillämplig]

Intern överföring

10-00

7304

7406–7407

Utfärdande av utsläppsrätter (2005–2007)

01-51

7201–7203

7219

Utfärdande av utsläppsrätter (2008–2012 och framåt)

10-52

7201–7203

7205

7219

Fördelning av utsläppsrätter

10-53

7202

7203

7206–7208

7214

7216

7304

7360

Utfärdande av force majeure-utsläppsrätt

01-54

7202

7210–7211

7215

7217

7220

Rättelse av utsläppsrätter

10-55

7212–7213

Extern överföring (2005–2007)

03-21

7302

7304–7305

7406–7407

Annullering av utsläppsrätter (2005–2007)

10-01

7212

7305

Överlämnande av utsläppsrätter

10-02

7202

7304

7353–7356

Återlösen (2005–2007)

04-03

7209

7305

7357

7360–7362

Annullering och ersättning

10-41

(2005–2007)

7205

7212

7219

7360

7402

7404

7406–7407

(2008–2012 och framåt)

7202

7205

7219

7360

7401–7402

7404–7407


BILAGA X

Redovisningsprocesser med svarskoder

Processkrav

1.   Fram till dess att kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats skall registren på gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings begäran lämna följande information för efterfrågad tidpunkt och dag:

a)

För varje kontotyp i registret: det sammanlagda antalet utsläppsrätter på alla konton av den kontotypen.

b)

För varje kontotyp i registret: enhetskoder för alla utsläppsrätter på alla konton av den kontotypen.

c)

För varje kontotyp i registret: transaktions- och ändringslogg för alla utsläppsrätter som finns på alla konton av den kontotypen.

d)

För varje konto i registret: det sammanlagda antalet utsläppsrätter på kontot.

e)

För varje konto i registret: enhetskoder för alla utsläppsrätter på kontot.

f)

För varje konto i registret: transaktions- och ändringsloggshistoria för alla utsläppsrätter som finns på kontot.

2.   När kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats skall registren på klimatkonventionens oberoende transaktionsförtecknings begäran lämna följande information för efterfrågad tidpunkt och dag:

a)

För varje kontotyp i registret: det sammanlagda antalet utsläppsrätter, tilldelade utsläppsenheter (AAU), sänkkrediter (RMU), utsläppsminskningsenheter (ERU), certifierade utsläppsminskningar (CER) (utom tillfälliga CER (tCER) eller långsiktiga CER (lCER)) på alla konton av den kontotypen.

b)

För varje kontotyp i registret: enhetskoder för alla utsläppsrätter, tilldelade utsläppsenheter (AAU), sänkkrediter (RMU), utsläppsminskningsenheter (ERU), certifierade utsläppsminskningar (CER) (utom tillfälliga CER (tCER) eller långsiktiga CER (lCER)) på alla konton av den kontotypen.

c)

För varje kontotyp i registret: transaktions- och ändringsloggshistoria för alla utsläppsrätter, tilldelade utsläppsenheter (AAU), sänkkrediter (RMU), utsläppsminskningsenheter (ERU), certifierade utsläppsminskningar (CER) (utom tillfälliga CER (tCER) eller långsiktiga CER (lCER)), tillfälliga CER (tCER) och långsiktiga CER (lCER) på alla konton av den kontotypen.

3.   När kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats skall registren, när klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning gör en sådan begäran på gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings vägnar, lämna följande information för efterfrågad tidpunkt och dag:

a)

För varje konto i registret: det sammanlagda antalet utsläppsrätter, tilldelade utsläppsenheter (AAU), sänkkrediter (RMU), utsläppsminskningsenheter (ERU), certifierade utsläppsminskningar (CER) (utom tillfälliga CER (tCER) eller långsiktiga CER (lCER)) på kontot.

b)

För varje konto i registret: enhetskoder för alla utsläppsrätter, tilldelade utsläppsrätter (AAU), sänkrätter (RMU), utsläppsminskningsenheter (ERU), certifierade utsläppsminskningar (CER) (utom tillfälliga CER (tCER) eller långsiktiga CER (lCER)) på kontot.

c)

För varje konto i registret: transaktions- och ändringsloggshistoria för alla utsläppsrätter, tilldelade utsläppsenheter (AAU), sänkkrediter (RMU), utsläppsminskningsenheter (ERU), certifierade utsläppsminskningar (CER) (utom tillfälliga CER (tCER) eller långsiktiga CER (lCER)), tillfälliga CER (tCER) och långsiktiga CER (lCER) på kontot.

4.   Meddelandesekvensen för redovisningsprocessen, redovisningsprocessens status, status för de Kyotoenheter eller utsläppsrätter som ingår i redovisningsprocessen under meddelandesekvensen samt komponenter och funktioner som används under meddelandesekvensen fastställs i de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8

Den första processkontrollen

5.   Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning skall kontrollera registrets status under redovisningsprocessen. Fram till dess att kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats, eller om länken är tillfälligt avbruten i enlighet med artikel 6.3 för redovisningsprocessen, skall processen avvisas och svarskod 7005 skall returneras.

6.   Fram till dess att kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats skall gemenskapens oberoende transaktionsförteckning kontrollera registerversion, registerautentisering, meddelandets giltighet och dataintegritet under redovisningsprocessen. Om någon diskrepans upptäcks skall lämplig svarskod returneras i enlighet med de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8. När kommunikationslänken har upprättats skall registren få svarskoderna från klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning.

Den andra processkontrollen

7.   Efter redovisningsprocessens första kontroll skall gemenskapens oberoende transaktionsförteckning göra en andra kontroll.

Tabell X–1:   Den andra kontrollen

Process

Gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings svarskoder

Reconciliation

7501–7524

Manuella ingripanden

8.   Om informationen i registret har ändrats med anledning av en process som har inletts men inte slutgiltigen godkänts i enlighet med artiklarna 34–36 skall den centrala förvaltaren ålägga registeradministratören att backa processen genom att återställa den ursprungliga informationen.

Om informationen i registret inte har ändrats med anledning av en process som har inletts och slutgiltigen godkänts i enlighet med artiklarna 34–36, skall den centrala förvaltaren ålägga registeradministratören att slutgiltigen godkänna processen genom att ändra informationen i registret i enlighet därmed.

9.   Om redovisningsprocessen avslöjar en inkonsekvens skall den centrala förvaltaren i samråd med berörda registeradministratörer spåra orsaken till inkonsekvensen. Vid behov skall den centrala förvaltaren därefter antingen ändra informationen i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning eller begära att berörda registeradministratörer manuellt justerar informationen i sina register.


BILAGA XI

Administrativa processer med svarskoder

Administrativa processer

1.   Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning skall tillhandahålla följande administrativa processer:

a)

Transaction clean-up: samtliga processer som anges i bilaga IX som har inletts men inte avbrutits, fullbordats eller annullerats inom 24 timmar skall annulleras. Transaction clean-up skall göras en gång i timmen.

b)

Outstanding units: En förteckning skall upprättas över alla utsläppsrätter som inte har annullerats i enlighet med artiklarna 60 eller 61 tidigast den 1 maj 2008 eller tidigast den 1 maj det första året av respektive påföljande femårsperiod.

c)

Process status: Den registeradministratör som initierar en process som anges i bilaga IX får fråga om processens status.

d)

Time synchronisation: På begäran skall registeradministratören meddela sitt registers systemtid för att man skall kunna kontrollera att registrets systemtid är synkroniserat med gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings systemtid och, vid behov, synkronisera tiderna. Registeradministratören skall på begäran synkronisera registrets systemtid med gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings systemtid.

2.   När kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats skall gemenskapens oberoende transaktionsförteckning endast tillhandahålla den administrativa process som anges i punkt 1 b.

3.   Registren skall korrekt kunna utföra de administrativa processer som är förknippade med klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning och som fastställs i de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8.

Processkrav

4.   Meddelandesekvensen för administrativa processer och de komponenter och funktioner som används under meddelandesekvensen fastställs i de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8.

Processkontroller

5.   Om gemenskapens oberoende transaktionsförteckning under den period som avses i punkt 2 upptäcker någon diskrepans skall transaktionsförteckningen returnera lämplig svarskod i enlighet med de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8.

6.   Om gemenskapens oberoende transaktionsförteckning upptäcker någon diskrepans som omfattas av punkt 1 b skall transaktionsförteckningen returnera svarskod 7601.

7.   Under den period som avses i punkt 2 och när en förfrågan om en process som anges i bilaga IX inkommer från ett register i enlighet med punkt 1 c skall gemenskapens oberoende transaktionsförteckning kontrollera följande:

a)

Registrets status: fram till dess att kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats, eller om länken är tillfälligt avbruten i enlighet med artikel 6.3 för processen i fråga, skall meddelandet avvisas och svarskod 7005 returneras.

b)

Registerversion, registerautentisering, meddelandets giltighet och dataintegritet: om gemenskapens oberoende transaktionsförteckning upptäcker någon diskrepans skall meddelandet avvisas och lämplig svarskod returneras i enlighet med de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8.

8.   Under den period som avses i punkt 2 och när ett meddelande inkommer från ett register i enlighet med punkt 1 d skall gemenskapens oberoende transaktionsförteckning kontrollera följande:

a)

Registrets status: fram till dess att kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats, eller om länken är tillfälligt avbruten i enlighet med artikel 6.3 för processen i fråga, skall meddelandet avvisas och svarskod 7005 returneras.

b)

Registerversion, registerautentisering, meddelandets giltighet, dataintegritet och tidssynkronisering: om gemenskapens oberoende transaktionsförteckning upptäcker någon diskrepans skall meddelandet avvisas och lämplig svarskod returneras i enlighet med de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8.


BILAGA XII

Svarskoder för samtliga processer

1.   Där så anges i bilagorna VIII–XI skall gemenskapens oberoende transaktionsförteckning returnera svarskoder i varje process. Alla svarskoder utgörs av heltal i intervallet 7000–7999. Svarskodernas betydelse anges i tabell XII–1.

2.   Varje registeradministratör skall se till att svarskodernas betydelse bibehålls när information för en process i enlighet med bilaga XVI meddelas det behöriga ombud som inledde processen.

Tabell XII-1:   Gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings svarskoder

Svarskod

Beskrivning

7005

Det inledande (eller överförande) registrets nuvarande status tillåter inte att processen genomförs.

7006

Det mottagande registrets nuvarande status tillåter inte att processen genomförs.

7020

Angiven kontokod finns inte i det mottagande registret.

7021

Angiven kontokod finns inte i det överförande registret.

7022

Vid alla transaktioner utom externa överföringar måste överförande och mottagande konto finnas i samma register.

7023

Vid externa överföringar måste överförande och mottagande konto finnas i olika register.

7024

Force majeure-utsläppsrätter får bara överföras från partsdepåkontot för att annulleras och återlösas i enlighet med artikel 58.

7025

Överförande konto är spärrat för alla utgående överföringar av utsläppsrätter, utom i fråga om processerna för överlämnande, annullering och ersättning enligt artiklarna 52, 53, 60 och 61.

7027

En eller flera enheter i enhetsblocket kan inte identifieras som tillhörande det överförande kontot.

7101

Kontot har redan öppnats.

7102

Ett konto måste ha en och endast en innehavare.

7103

Ett konto måste ha ett och endast ett första behörigt ombud.

7104

Ett konto måste ha ett och endast ett andra behörigt ombud.

7105

Ett konto måste ha en och endast en kontaktperson.

7106

Den anläggning som kontot kopplats till är redan kopplad till ett annat konto.

7107

De behöriga ombuden för kontot måste vara olika personer.

7108

Den alfanumeriska identifiering som har bestämts för kontot har redan tilldelats ett annat konto.

7109

Fel åtagandeperiod har angivits för den kontotyp som skall skapas.

7110

En (och endast en) anläggning måste kopplas till verksamhetsutövardepåkontot.

7111

Angivet konto existerar inte och kan därför inte uppdateras eller stängas.

7113

Det går inte att byta kontoinnehavare för ett persondepåkonto.

7114

Angivet konto är redan avslutat och kan därför inte avslutas.

7115

Det finns fortfarande enheter på angivet konto och det kan därför inte avslutas.

7117

Den anläggning som är kopplat till angivet konto har inte fullgjort sina skyldigheter och kontot kan därför inte avslutas.

7118

Angiven anläggning existerar inte och tabellen över kontrollerade utsläpp för anläggningen kan därför inte uppdateras.

7119

Angivet år ligger i framtiden och tabellen över kontrollerade utsläpp för året kan därför inte uppdateras.

7120

Angivna personer (People) och deras ställning i förhållande till kontot existerar inte och kan därför inte uppdateras.

7122

CorrelationId är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7124

AccountIdentifier är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7125

PermitIdentifier är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7126

Anläggningens namn (Name) är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7127

Anläggningens huvudsakliga verksamhet (MainActivityType) är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7128

Anläggningens land (Country) är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7129

Anläggningens postnummer (PostalCode) är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7130

Anläggningens ort (City) är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7131

Anläggningens Address1 är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7132

Anläggningens Address2 är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7133

Anläggningens moderbolag (ParentCompany) är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7134

Anläggningens dotterbolag (SubsidiaryCompany) är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7135

Anläggningens EPERIdentification är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7136

Anläggningens Latitude är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7137

Anläggningens Longitude är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7138

Koden för personers ställning (RelationshipCode) är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7139

PersonIdentifier är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7140

Personens förnamn (FirstName) är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7141

Personens efternamn (LastName) är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7142

Personens land (Country) är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7143

Personens postnummer (PostalCode) är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7144

Personens ort (City) är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7145

Personens Address1 är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7146

Personens Address2 är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7147

Personens telefonnummer 1 PhoneNumber1 är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7148

Personens telefonnummer 2 (PhoneNumber2) är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7149

Personens faxnummer (FaxNumber) är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7150

Personens e-postadress (Email) är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7151

Åtgärden beträffande personen (Action) är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7152

Anläggningens kontrollerade utsläpp (VerifiedEmission) är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7153

Beståndsdelen from är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7154

Beståndsdelen to är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7155

MajorVersion är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7156

MinorVersion är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7157

Kontotypen (AccountType) är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7158

Kontokoden (AccountIdentifier) är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7159

Anläggningskoden (InstallationIdentifier) är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.

7160

Kontaktperson, uppgifter om kontaktperson, en anläggning eller uppgifter om en anläggning (enligt uppräkningen i punkt 11.1 i bilaga I till kommissionens beslut nr 156/2004/EG) kan inte kopplas till ett persondepåkonto.

7201

Det antal utsläppsrätter som har begärts utfärdade för perioden överstiger det antal som kommissionen har godkänt i den nationella fördelningsplanen.

7202

Mottagande konto är inte ett partsdepåkonto.

7203

Den nationella fördelningsplanen har inte lämnats till kommissionen. Utsläppsrätter för angiven period kan därför inte utfärdas eller tilldelas.

7205

De enheter som begärs omvandlade till utsläppsrätter måste vara tilldelade utsläppsenheter (AAU) utfärdade för samma åtagandeperiod som utsläppsrätterna.

7206

Angivet mottagande konto är inte det verksamhetsutövardepåkonto som är kopplat till angiven anläggning.

7207

Anläggningen finns inte i tabellen över den nationella fördelningsplanen.

7208

Angivet år finns inte i tabellen över den nationella fördelningsplanen.

7209

Mottagande konto är inte återlösenskontot för perioden 2005–2007.

7210

Force majeure-utsläppsrätter kan bara utfärdas före den 30 juni 2008.

7211

Det antal force majeure-utsläppsrätter som har begärts utfärdade överstiger det antal som kommissionen har godkänt för åtagandeperioden.

7212

Mottagande konto är inte annulleringskontot för perioden 2005–2007.

7213

Minskningen av antalet utsläppsrätter överstiger den rättelse av den nationella fördelningsplanen som kommissionen har godkänt.

7214

Det antal utsläppsrätter som har begärts överförda är inte exakt lika med det antal som anges i den nationella fördelningsplanen för angiven anläggning och angivet år.

7215

Anläggningen existerar inte.

7216

Det antal utsläppsrätter som har begärts överförda för angiven anläggning och angivet år i enlighet med den nationella fördelningsplanen har redan överförts.

7217

Angivet år ligger utanför perioden 2005–2007.

7218

Angivna tilldelade utsläppsenheter (AAU) är utsläppsrätter och kan därför inte omvandlas till utsläppsminskningsenheter (ERU).

7219

Begärda enheter har fel utsläppsrättskod och kan därför inte utfärdas.

7220

Begärda enheter har fel force majeure-utsläppsrättskod och kan därför inte utfärdas.

7301

Varning: Gränsen för åtagandeperiodsreserven är snart nådd.

7302

Det avtal om ömsesidigt erkännande mellan överförande och mottagande register som behövs för överföring av utsläppsrätter saknas.

7304

Efter den 30 april det första året i innevarande period får utsläppsrätter utfärdade för föregående period bara överföras till annullerings- eller återlösenskontot.

7305

Utsläppsrätterna är inte utfärdade för perioden 2005–2007.

7353

Utsläppsrätter utfärdade för perioden 2005–2007 kan inte överlämnas för perioden 2008–2012 eller påföljande femårsperioder.

7354

Överförande konto är inte ett verksamhetsutövardepåkonto.

7355

Utsläppsrätter utfärdade för innevarande period kan inte överlämnas för föregående period.

7356

Enheterna är inte giltiga för överlämnande i enlighet med artikel 53.

7357

Det antal utsläppsrätter och force majeure-utsläppsrätter som har begärts överförda till återlösenskontot är inte lika med det antal utsläppsrätter som har överlämnats i enlighet med artiklarna 52 och 54.

7358

Det antal tilldelade utsläppsenheter (AAU) som har begärts omvandlade från utsläppsrätter är inte lika med det antal utsläppsrätter som har överlämnats i enlighet med artikel 52.

7359

Det antal enheter som har begärts överförda till återlösenskontot är inte lika med det antal utsläppsrätter som har överlämnats i enlighet med artiklarna 52 och 53.

7360

Överförande konton är inte partsdepåkonton.

7361

Enheterna får inte återlösas i enlighet med artiklarna 58 och 59.

7362

Det antal certifierade utsläppsminskningar (CER) som har begärts överförda till annulleringskontot är inte lika med det antal utsläppsrätter som har överlämnats i enlighet med artikel 53.

7401

Det antal tilldelade utsläppsenheter (AAU) som har begärts omvandlade till utsläppsrätter är inte lika med det antal utsläppsrätter som annullerats.

7402

Den enhetstyp som har begärts annullerad före ersättning är inte en utsläppsrätt utfärdad för föregåend period.

7404

Det antal utsläppsrätter som har annullerats är inte lika med det antal utsläppsrätter som skall annulleras i enlighet med artiklarna 60 a och 61 b.

7405

Det antal utsläppsrätter som annullerats från det överförande kontot är inte lika med det antal utsläppsrätter som överförs till det kontot.

7406

Överförande konto måste vara ett konto enligt artikel 11.1 eller 11.2.

7407

Mottagande konto måste vara ett konto enligt artikel 11.1 eller 11.2.

7501

Det finns en inkonsekvens mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i fråga om enhetsblocken på ett eller flera verksamhetsutövardepåkonton.

7502

Det finns en inkonsekvens mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i fråga om enhetsblocken på ett eller flera persondepåkonton.

7503

Information: Det finns inga inkonsekvenser mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i fråga om enhetsblocken på verksamhetsutövardepåkontona.

7504

Information: Det finns inga inkonsekvenser mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i fråga om enhetsblocken på persondepåkontona.

7505

Det finns en inkonsekvens mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i fråga om det sammanlagda antalet enhetsblock på ett eller flera verksamhetsutövardepåkonton.

7506

Det finns en inkonsekvens mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i fråga om det sammanlagda antalet enhetsblock på ett eller flera persondepåkonton.

7507

Information: Det finns inga inkonsekvenser mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i fråga om det sammanlagda antalet enhetsblock på verksamhetsutövardepåkontona.

7508

Information: Det finns inga inkonsekvenser mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i fråga om det sammanlagda antalet enhetsblock på persondepåkontona.

7509

Det finns en inkonsekvens mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i fråga om enhetsblocken på ett eller flera partsdepåkonton.

7510

Det finns en inkonsekvens mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i fråga om enhetsblocken på återlösenskontot.

7511

Det finns en inkonsekvens mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i fråga om enhetsblocken på annulleringskontot.

7512

Information: Det finns inga inkonsekvenser mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i fråga om enhetsblocken på partsdepåkontona.

7513

Information: Det finns inga inkonsekvenser mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i fråga om enhetsblocken på återlösenskontot.

7514

Information: Det finns inga inkonsekvenser mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i fråga om enhetsblocken på annulleringskontot.

7515

Det finns en inkonsekvens mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i fråga om det sammanlagda antalet enhetsblock på ett eller flera partsdepåkonton.

7516

Det finns en inkonsekvens mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i fråga om det sammanlagda antalet enhetsblock på återlösenskontot.

7517

Det finns en inkonsekvens mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i fråga om det sammanlagda antalet enhetsblock på annulleringskontot.

7518

Information: Det finns inga inkonsekvenser mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i fråga om det sammanlagda antalet enhetsblock på partsdepåkontona.

7519

Information: Det finns inga inkonsekvenser mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i fråga om det sammanlagda antalet enhetsblock på återlösenskontot.

7520

Information: Det finns inga inkonsekvenser mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i fråga om det sammanlagda antalet enhetsblock på annulleringskontot.

7521

Det finns en inkonsekvens mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i fråga om enhetsblocken på ersättningskontot.

7522

Information: Det finns inga inkonsekvenser mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i fråga om enhetsblocken på ersättningskontot.

7523

Det finns en inkonsekvens mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i fråga om det sammanlagda antalet enhetsblock på ersättningskontot.

7524

Information: Det finns inga inkonsekvenser mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i fråga om det sammanlagda antalet enhetsblock på ersättningskontot.

7601

Påminnelse: de angivna enhetsblocken av utsläppsrätter utfärdade för föregående period har inte annullerats i enlighet med artiklarna 60 och 61.


BILAGA XIII

Prov

1.   Varje register och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning skall fullborda följande prov:

a)

Prov av enheter: provning av om enskilda beståndsdelar motsvarar specifikationerna.

b)

Integrationsprov: provning av om grupper av beståndsdelar, inbegripet delar av det kompletta systemet, motsvarar specifikationerna.

c)

Prov av system: provning av om systemet som helhet motsvarar specifikationerna.

d)

Belastningsprov: systemet skall utsättas för belastningstoppar som motsvarar den belastning systemet kan komma att utsättas för.

e)

Säkerhetsprov: svaga punkter i säkerheten skall kartläggas.

2.   De prov som anges i punkt 1 skall göras i enlighet med en i förväg upprättad plan och resultaten skall dokumenteras. På begäran skall den centrala förvaltaren få tillgång till dokumentationen. Alla brister i registret som upptäcks vid provningen skall åtgärdas innan datautbytet mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning provas.

3.   Den centrala förvaltaren skall begära att registret fullbordar följande prov:

a)

Autentiseringsprov: provning av registrets förmåga att identifiera gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och vice versa.

b)

Tidssynkroniseringsprov: provning av registrets förmåga att fastställa systemtiden och att synkronisera den med gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningars systemtid.

c)

Dataformatsprov: provning av registrets förmåga att generera rätt slags meddelanden för processtatus, processtadium och format, i enlighet med de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8.

d)

Provning av progammeringskod och databasoperationer: provning av registrets förmåga att bearbeta inkomna meddelanden för olika slags format, i enlighet med de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8.

e)

Integrerad processprovning: provning av registrets förmåga att utföra samtliga processer, inbegripet samtlig typer av relevant status och samtliga stadier som anges i bilagorna VIII–XI, och att medge manuella ingrepp i databasen i enlighet med bilaga X.

f)

Provning av datalagring: provning av registrets förmåga att fastställa och lagra information i enlighet med artikel 73.2.

4.   Den centrala förvaltaren skall begära att registret visar att de inkoder som anges i bilaga VII och de svarskoder som anges i bilagorna VIII–XI finns i registrets databas och tolkas och används korrekt i fråga om processer.

5.   De prov som anges i punkt 3 skall göras mellan registrets och gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings provområden inrättade i enlighet med artikel 71.

6.   De prov som anges i punkt 3 får anpassas till registrets program- och hårdvara.

7.   De prov som anges i punkt 3 skall göras i enlighet med en i förväg upprättad plan och resultaten skall dokumenteras. På begäran skall den centrala förvaltaren få tillgång till dokumentationen. Alla brister i registret som upptäcks vid provningen skall åtgärdas innan någon kommunikationslänk mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning upprättas. Registeradministratören skall visa att bristerna åtgärdats genom att framgångsrikt fullborda de prov som anges i punkt 3.


BILAGA XIV

Initialisering

1.   Medlemsstaterna skall senast den 1 september ge kommissionen följande information:

a)

Registeradministratörens namn, adress, ort, postnummer, land, telefon, fax och e-postadress.

b)

Plats där registret är lokaliserat: adress, ort, postnummer och land.

c)

Registrets säkra och offentliga delar och provområdet: webbadress och port.

d)

Beskrivning av registrets hård- och programvara (ordinarie och reserv) och hård- och programvara för det provområde som inrättats i enlighet med artikel 68.

e)

Beskrivning av de system och förfaranden för dataskydd (inbegripet hur ofta säkerhetskopiering görs) och snabbt återställande av data och funktioner vid ett sammanbrott som avses i artikel 68.

f)

Beskrivning av den säkerhetsplan för registret som upprättats i enlighet med bilaga XV.

g)

Beskrivning av de system och förfaranden för ändringar i registret som avses i artikel 72.

h)

Den information som den centrala förvaltaren har begärt för att kunna dela ut de digitala certifikat som avses i bilaga XV.

Kommissionen skall omedelbart underrättas om ändringar i ovanstående information.

2.   För perioden 2005–2007: När kommissionen i enlighet med artikel 29 i direktiv 2003/87/EG har gett tillstånd till utfärdande av force majeure-utsläppsrätter skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om det antal som skall utfärdas.

3.   För perioden 2008–2012 och påföljande femårsperioder skall medlemsstaterna före periodens början underrätta kommissionen om följande:

a)

Det sammanlagda antal utsläppsminskningsenheter (ERU) och certifierade utsläppsminskningar (CER) som verksamhetsutövarna får använda för perioden i fråga i enlighet med artikel 11a.1 i direktiv 2003/87/EG.

b)

Åtagandeperiodsreserven, beräknad i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 18/CP.7, dvs. 90 % av medlemsstatens tilldelade mängd eller, om detta är lägre, fem gånger 100 % av medlemsstatens senast granskade inventering. Kommissionen skall omedelbart underrättas om ändringar i ovanstående information.

Den nationella fördelningsplanen

4.   Alla nationella fördelningsplaner skall lämnas in i de format som anges i punkterna 5 och 7.

5.   Den nationella fördelningsplanen skall lämnas in till kommissionen i följande format:

a)

Sammanlagt antal tilldelade utsläppsrätter: ange i ett enda fält det sammanlagda antal utsläppsrätter som tilldelats för den period som den nationella fördelningsplanen avser.

b)

Sammanlagt antal utsläppsrätter i reserven för nya deltagare: ange i ett enda fält det sammanlagda antal utsläppsrätter som har avdelats för nya deltagare för den period som den nationella fördelningsplanen avser.

c)

År: i enskilda fält för de år som omfattas av den nationella fördelningsplanen från 2005 och framåt i stigande ordning.

d)

Anläggningskoder: i enskilda fält, uppbyggda av de beståndsdelar som anges i bilaga VI, och i stigande ordning.

e)

Tilldelade utsläppsrätter: de utsläppsrätter som skall tilldelas en anläggning för ett angivet år skall noteras i det fält som förbinder året med anläggningskoden.

6.   Punkt 5 d gäller också anläggningar som införts unilateralt med tillämpning av artikel 24 i direktiv 2003/87/EG, men inte anläggningar som tillfälligt undantagits med tillämpning av artikel 27 i direktivet.

7.   Följande XML-schema skall användas för att kommunicera den nationella fördelningsplanen till kommissionen:

Image

Image

8.   I de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8, fastställs ett initialiseringsförfarande. Vid denna initialisering skall kommissionen underrätta klimatkonventionens sekretariat om kontokoder för annulleringskonton, återlösenskonton och ersättningskonton för alla register.


BILAGA XV

Säkerhetsnormer

Kommunikationslänken mellan gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och respektive register

1.   Från den 1 januari 2005 till dess att kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning har upprättats skall samtliga processer rörande utsläppsrätter, kontrollerade utsläpp och konton ske via en kommunikationslänk med följande egenskaper:

a)

Säker överföring skall uppnås genom användning av SSL-teknik (Secure Socket Layer) med minst 128 bits kryptering.

b)

Varje registers identitet skall autentiseras med digitala certifikat för varje begäran från gemenskapens oberoende transaktionsförteckning. Gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings identitet skall autentiseras med digitala certifikat för varje begäran från ett register. Varje registers identitet skall autentiseras med ett användarnamn och ett lösenord för varje begäran från ett register. Gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings identitet skall autentiseras med ett användarnamn och ett lösenord för varje begäran från gemenskapens oberoende transaktionsförteckning. Certifieringsmyndigheten skall registrera digitala certifikat som giltiga. Säkra system skall användas för att lagra de digitala certifikaten, användarnamnen och lösenorden. Tillgången skall vara begränsad. Användarnamn och lösenord skall bestå av minst tio tecken och vara utformade i enlighet med hypertext transfer protocol (HTTP) basic authentication scheme (http://www.ietf.org/rfc/rfc2617.txt).

2.   När kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats skall samtliga processer rörande utsläppsrätter, kontrollerade utsläpp, konton och Kyotoenheter ske via en kommunikationslänk som har de egenskaper som fastställs i de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8.

Kommunikationslänk mellan gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och dess behöriga ombud, och mellan respektive register och dess behöriga ombud

3.   Kommunikationslänken mellan gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och dess behöriga ombud, och mellan ett register och behöriga ombud för kontoinnehavare, kontrollörer och registeradministratörer skall ha följande egenskaper när ombuden får tillträde från ett annat nät än det som betjänar gemenskapens oberoende transaktionsförteckning eller registret:

a)

Säker överföring skall uppnås genom användning av SSL-teknik (Secure Socket Layer) med minst 128 bits kryptering.

b)

Varje behörigt ombuds identitet skall autentiseras med användarnamn och lösenord, som registret har registrerat som giltiga.

4.   Förfarandet för utfärdande av de användarnamn och lösenord som avses i punkt 3 b till behöriga ombud skall ha följande egenskaper:

a)

Varje behörigt ombud skall alltid ha ett unikt användarnamn och ett unikt lösenord.

b)

Registeradministratören skall ha en förteckning över alla behöriga ombud som har tillträde till registret och respektive ombuds behörighet i fråga om registret.

c)

Den centrala förvaltaren och registeradministratören skall ha så få behöriga ombud som möjligt, och dessa ombud skall ges tillträdesrätt bara för att genomföra administrativa uppgifter.

d)

Vid installation av program- eller hårdvara i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning eller i ett register skall alla förinställda lösenord som rör den centrala förvaltarens eller registeradministratörens befogenheter omedelbart ändras.

e)

De behöriga ombuden skall åläggas att ändra de tillfälliga lösenord som de tilldelas när de för första gången får tillträde till gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings eller registrets säkra område. De skall därefter åläggas att ändra detta lösenord minst varannan månad.

f)

Det system som hanterar lösenorden skall arkivera de behöriga ombudens lösenord, och se till att ett behörigt ombud inte kan återanvända något av sina tio senaste lösenord. Lösenorden skall bestå av minst åtta tecken och innehålla både siffror och bokstäver.

g)

Lösenorden skall inte visas på skärmen när det behöriga ombudet skriver in det, och den centrala förvaltarens eller registeradministratörens behöriga ombud skall inte kunna se lösenordsfilerna direkt.

Kommunikationslänken mellan gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och allmänheten, och mellan respektive register och allmänheten

5.   Allmänheten skall ha tillträde utan autentisering till de offentliga delarna av gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings och registrens webbplatser.

6.   Allmänheten skall inte via den offentliga delen av gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings och registrens webbplatser kunna få direkt tillträde till uppgifter från gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings eller registrens databaser. Tillträdet till de uppgifter som är tillgängliga för allmänheten i enlighet med bilaga XVI skall ske via en separat databas.

Allmänna säkerhetskrav för gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och registren

7.   Följande allmänna säkerhetskrav gäller för gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och registren:

a)

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och respektive register skall skiljas från Internet med en brandvägg som skall konfigureras så strikt som möjligt för att begränsa trafiken till och från Internet.

b)

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och varje register skall göra regelbundna viruskontroller i alla noder, terminaler och servrar i sina respektive nät. Virusbekämpningsprogrammen skall uppdateras regelbundet.

c)

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och varje register skall se till att all mjukvara för noder, terminaler och servrar är rätt konfigurerad och rutinmässigt modifieras efterhand som säkerhets- och funktionsuppdateringar lanseras.

d)

Vid behov skall gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och varje register vidta ytterligare säkerhetsåtgärder för att se till att registersystemet kan hantera nya säkerhetshot.


BILAGA XVI

Registeradministratörernas och den centrala förvaltarens rapporteringsskyldigheter

Allmänt tillgänglig information från register och från gemenskapens oberoende transaktionsförteckning

1.   Den centrala förvaltaren skall på den offentliga delen av gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings webbplats vid fastställd tidpunkt presentera och uppdatera den information om registersystemet som anges i punkterna 2–4 nedan. Registeradministratören skall på den offentliga delen av registrets webbplats vid fastställd tidpunkt presentera och uppdatera den information om registret som anges i punkterna 2–4 nedan.

2.   Följande uppgifter om konton skall presenteras senast en vecka efter det att kontot först öppnades i ett register och därefter uppdateras en gång i veckan:

a)

Kontoinnehavarens namn: kontoinnehavare (person, verksamhetsutövare, kommissionen, medlemsstat).

b)

Alfanumerisk identifiering: den identifiering som kontoinnehavaren har bestämt för kontot.

c)

Första respektive andra behöriga ombudens namn, adress, ort, postnummer, land, telefon, fax och e-postadress (utsedda av kontoinnehavaren).

3.   Följande kompletterande uppgifter om verksamhetsutövardepåkonton skall presenteras senast en vecka efter det att kontot först öppnades i ett register och därefter uppdateras en gång i veckan:

a)

Den information om verksamhetsutövarens anläggning som avses i punkterna 1–4.1, 4.4–5.5 och 7 (verksamhet 1) i avsnitt 11.1 om identifiering av anläggning i bilaga I till beslut 2004/156/EG.

b)

Tillståndskod: den kod som har tilldelats den anläggning som är kopplad till verksamhetsutövardepåkontot, uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI.

c)

Anläggningskod: den kod som har tilldelats den anläggning som är kopplad till verksamhetsutövardepåkontot, uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI.

d)

Utsläppsrätter och force majeure-utsläppsrätter tilldelade den anläggning som är kopplad till verksamhetsutövardepåkontot, som finns med i den nationella fördelningsplanen eller är en ny deltagare, i enlighet med artikel 11 i direktiv 2003/87/EG.

4.   Följande kompletterande uppgifter om verksamhetsutövardepåkonton för åren från 2005 och framåt skall anges vid följande tidpunkter:

a)

Kontrollerade utsläpp för år X för den anläggning som är kopplad till verksamhetsutövardepåkontot skall anges från den 15 maj och framåt år X+1.

b)

De utsläppsrätter som har överlämnats i enlighet med artiklarna 52–54 för år X skall anges ordnade efter enhetskod från den 15 maj och framåt år X+1.

c)

En symbol som visar huruvida den anläggning som är kopplad till verksamhetsutövardepåkontot har fullgjort sina skyldigheter enligt artikel 6.2 e i direktiv 2003/87/EG för år X skall anges från den 15 maj och framåt år X+1.

Allmänt tillgänglig information från register

5.   Registeradministratören skall på den offentliga delen av registrets webbplats i rätt tid ange och uppdatera den information om registret som anges i punkterna 6–10 nedan.

6.   Följande uppgifter om varje projektidentifiering för en projektaktivitet som genomförs i enlighet med artikel 6 i Kyotoprotokollet, och för vilken medlemsstaten har utfärdat utsläppsminskningsenheter (ERU), skall anslås senast en vecka efter utfärdandet:

a)

Projektnamn: ett unikt namn för projektet.

b)

Plats för projektet: medlemsstat och stad eller region där projektet är lokaliserat.

c)

År då utsläppsminskningsenheter (ERU) har utfärdats: de år då utsläppsminskningsenheter (ERU) har utfärdats med anledning av projektaktiviteten.

d)

Rapporter: nedladdningsbara elektroniska versioner av all allmänt tillgänglig dokumentation om projektet, t.ex. förslag, övervakning, kontroll och utfärdande av utsläppsminskningsenheter (ERU), i enlighet med sekretessbestämmelserna i beslut -/CMP.1 [artikel 6] av klimatkonventionens partskonferens i sin funktion som Kyotoprotokollets partsmöte.

7.   Följande uppgifter om innehav och transaktioner för registret för åren från 2005 och framåt skall anges, ordnade efter enhetskod uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI, vid följande tidpunkter:

a)

För varje konto (persondepåkonto, verksamhetsutövardepåkonto, partsdepåkonto, annulleringskonto, ersättningskonto och återlösenskonto) skall det sammanlagda antal utsläppsminskningsenheter (ERU), certifierade utsläppsminskningar (CER), tilldelade utsläppsenheter (AAU) och sänkkrediter (RMU) som finns på kontot den 1 januari år X anges från den 15 januari och framåt år X+5.

b)

Det sammanlagda antal tilldelade utsläppsenheter (AAU) som utfärdades år X på grundval av artikel 7 i beslut nr 280/2004/EG skall anges från den 15 januari och framåt år X+1.

c)

Det sammanlagda antal utsläppsminskningsenheter (ERU) som utfärdades år X på grundval av projektaktiviteter genomförda i enlighet med artikel 6 i Kyotoprotokollet skall anges från den 15 januari och framåt år X+1.

d)

Det sammanlagda antal utsläppsminskningsenheter (ERU), certifierade utsläppsminskningar (CER), tilldelade utsläppsenheter (AAU) och sänkkrediter (RMU) som förvärvades från andra register år X skall anges, tillsammans med uppgift om överförande konton och register, från den 15 januari och framåt år X+5.

e)

Det sammanlagda antal sänkkrediter (RMU) som utfärdades år X på grundval av var och en av de projektaktiviteter som genomfördes i enlighet med artikel 3.3 och 3.4 i Kyotoprotokollet skall anges från den 15 januari och framåt år X+1.

f)

Det sammanlagda antal utsläppsminskningsenheter (ERU), certifierade utsläppsminskningar (CER), tilldelade utsläppsenheter (AAU) och sänkkrediter (RMU) som överfördes till andra register år X skall anges, tillsammans med uppgift om förvärvande konton och register, från den 15 januari och framåt år X+5.

g)

Det sammanlagda antal utsläppsminskningsenheter (ERU), certifierade utsläppsminskningar (CER), tilldelade utsläppsenheter (AAU) och sänkkrediter (RMU) som annullerades år X på grundval av projektaktiviteter genomförda i enlighet med artikel 3.3 och 3.4 i Kyotoprotokollet skall anges från den 15 januari och framåt år X+1.

h)

Det sammanlagda antal utsläppsminskningsenheter (ERU), certifierade utsläppsminskningar (CER), tilldelade utsläppsenheter (AAU) och sänkkrediter (RMU) som annullerades år X, med anledning av att den kommitté som inrättats i enlighet med Kyotoprotokollet för att bevaka att åtagandena enligt protokollet fullgörs konstaterar att medlemsstaten inte har fullgjort sitt åtagande i enlighet med artikel 3.1 i Kyotoprotokollet, skall anges från den 15 januari och framåt år X+1.

i)

Det sammanlagda antal utsläppsminskningsenheter (ERU), certifierade utsläppsminskningar (CER), tilldelade utsläppsenheter (AAU), sänkkrediter (RMU) och utsläppsrätter som annullerades år X skall anges, med en hänvisning till den artikel i denna förordning enligt vilken de annullerades, från den 15 januari och framåt år X+1.

j)

Det sammanlagda antal utsläppsminskningsenheter (ERU), certifierade utsläppsminskningar (CER), tilldelade utsläppsenheter (AAU), sänkkrediter (RMU) och utsläppsrätter som annullerades år X skall anges från den 15 januari och framåt år X+1.

k)

Det sammanlagda antal utsläppsminskningsenheter (ERU), certifierade utsläppsminskningar (CER) och tilldelade utsläppsenheter (AAU) som år X flyttades över från föregående åtagandeperiod skall anges från den 15 januari och framåt år X+1.

l)

Det sammanlagda antal utsläppsrätter från föregående åtagandeperiod som annullerades och ersattes år X skall anges från den 15 maj och framåt år X.

m)

Innehaven på varje konto (persondepåkonto, verksamhetsutövardepåkonto, partsdepåkonto, annulleringskonto och återlösenskonto) den 31 december år X skall anges från den 15 januari och framåt år X+5.

8.   Förteckningen över de personer som medlemsstaten har bemyndigat att inneha utsläppsminskningsenheter (ERU), certifierade utsläppsminskningar (CER), tilldelade utsläppsenheter (AAU) och sänkkrediter (RMU) under sitt ansvar skall anges senast en vecka efter det att bemyndigandena utfärdades, och skall därefter uppdateras en gång i veckan.

9.   Det sammanlagda antal certifierade utsläppsminskningar (CER) och utsläppsminskningsenheter (ERU) som verksamhetsutövarna får använda för respektive period i enlighet med artikel 11a.1 i direktiv 2003/87/EG skall anges i enlighet med artikel 30.3 i direktivet.

10.   På begäran skall anges åtagandeperiodsreserven – beräknad i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 18/CP.7, dvs. som 90 % av medlemsstatens tilldelade mängd eller, om detta är lägre, fem gånger 100 % av medlemsstatens senast granskade inventering – och det antal Kyotoenheter med vilket medlemsstaten överstiger åtagandeperiodsreserven.

Allmänt tillgänglig information från gemenskapens oberoende transaktionsförteckning

11.   Den centrala förvaltaren skall på den offentliga delen av gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings webbplats i rätt tid ange och uppdatera den information om registersystemet som anges i punkt 12 nedan.

12.   För varje fullbordad transaktion som berör registersystemet år X skall följande uppgifter anges från den 15 januari och framåt år X+5.

a)

Det överförande kontots kontokod: den kod som har tilldelats kontot, uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI.

b)

Det förvärvande kontots kontokod: den kod som har tilldelats kontot, uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI.

c)

Kontoinnehavare av det överförande kontot: kontoinnehavare (person, verksamhetsutövare, kommissionen, medlemsstat).

d)

Kontoinnehavare av det förvärvande kontot: kontoinnehavare (person, verksamhetsutövare, kommissionen, medlemsstat).

e)

De utsläppsrätter och Kyotoenheter som ingår i transaktionen, ordnade efter enhetskod, uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI.

f)

Transaktionskod: den kod som har tilldelats transaktionen, uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI.

g)

Dag och klockslag när transaktionen fullbordades (anges i världstid, UT).

h)

Processtyp: angivelse av vilka kategorier processen tillhör, uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VII.

Uppgifter som varje register skall tillhandahålla kontoinnehavare

13.   Registeradministratören skall på den säkra delen av registrets webbplats i rätt tid ange och uppdatera den information om registret som anges i punkt 14 nedan.

14.   På kontoinnehavarens begäran skall för varje konto följande uppgifter anges så att uppgifterna bara är tillgängliga för kontoinnehavaren, ordnade efter enhetskod, uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI.

a)

Aktuellt innehav av utsläppsrätter och Kyotoenheter.

b)

En förteckning över de föreslagna transaktioner som kontoinnehavaren har inlett, med de uppgifter som anges i punkt 12 a–f, dag och klockslag när transaktionen föreslogs (i världstid, UT), den föreslagna transaktionens nuvarande status och de svarskoder som har returnerats i samband med de kontroller som gjorts i enlighet med bilaga IX.

c)

En förteckning över de utsläppsrätter och Kyotoenheter som har förvärvats av kontot efter fullbordade transaktioner. För varje transaktion skall de uppgifter som anges i punkt 12 a–g anges.

d)

En förteckning över de utsläppsrätter och Kyotoenheter som har överförts från kontot efter fullbordade transaktioner. För varje transaktion skall de uppgifter som anges i punkt 12 a–g anges.


Top