Help Print this page 

Document 32004R1682

Title and reference
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1682/2004 av den 15 september 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1655/2000 om det finansiella instrumentet för miljön (Life)
  • No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2007
OJ L 308, 5.10.2004, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 50 - 54
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 50 - 54

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1682/oj
Multilingual display
Text

5.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG)nr 1682/2004

av den 15 september 2004

om ändring av förordning (EG) nr 1655/2000 om det finansiella instrumentet för miljön (Life)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Det finansiella instrumentet för miljön, Life, fastställt i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1655/2000 (3), genomförs i etapper där den tredje etappen avslutas den 31 december 2004.

(2)

Med beaktande av det positiva bidrag som Life innebär när det gäller att uppnå gemenskapens miljömål och för att ytterligare bidra till genomförandet, uppdateringen och utvecklingen av gemenskapens miljöpolitik och miljölagstiftningen, främst när det gäller integreringen av miljöaspekter i övriga politikområden, och till hållbar utveckling, bör den tredje etappen utvidgas till den 31 december 2006.

(3)

Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG (4) antogs gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram den 22 juli 2002. Det är nödvändigt att anpassa förordning (EG) nr 1655/2000 till målen och prioriteringarna i det programmet.

(4)

Det finns ett behov av att överbrygga den klyfta som uppstår när Life:s tredje etapp löper ut och den nya budgetplanen som gäller efter 2006 träder i kraft, dvs. den tvåårsperiod som avslutas den 31 december 2006.

(5)

Life bör förstärkas som ett särskilt finansiellt instrument som kompletterar gemenskapens forskningsprogram, samt programmen strukturfonderna och regional utveckling. Ansträngningar bör göras för att effektivisera användningen av dessa gemenskapens finansiella instrument vid finansiering av delar av miljö- och naturprojekt. Lämpliga bestämmelser bör också införas för att förhindra dubbelfinansiering.

(6)

Kommissionen antog den 25 mars 2003 meddelandet ”Utarbetande av en handlingsplan för miljöteknik”. Meddelandet följdes av en handlingsplan för miljöteknik, antagen den 28 januari 2004, som bör fungera som referens för riktlinjerna för Life-Miljö.

(7)

I särskild rapport nr 11/2003 från revisionsrätten (5) granskades utformningen, förvaltningen och genomförandet av Life. Revisionsrättens rekommendationer bör beaktas.

(8)

Den 1 maj 2004 anslöt sig tio nya medlemsstater till Europeiska unionen, vilket bör återspeglas i budgettilldelningen till Life.

(9)

Utnyttjandet och spridningen av resultat bör förbättras och tilldelningen av budgetmedel bör i det syftet ökas.

(10)

De projekt som fortfarande drivs i slutet av 2006 bör även i fortsättningen övervakas och vara föremål för revision.

(11)

I sin dom av den 21 januari 2003 (6) ogiltigförklarade EG-domstolen artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1655/2000. Domstolen förklarade att ”verkningarna av artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1655/2000 skall bestå i sin helhet till dess att parlamentet och rådet antar nya bestämmelser om det kommittéförfarande som skall gälla för åtgärderna för genomförande av nämnda förordning.”

(12)

I enlighet med artikel 233 i fördraget skall de institutioner vars rättsakt har förklarats ogiltig vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa domen.

(13)

De åtgärder kommissionen är bemyndigad att anta i enlighet med de genomförandebefogenheter den givits genom förordning (EG) nr 1655/2000 är förvaltningsåtgärder som gäller genomförandet av ett program med betydande budgetkonsekvenser i enlighet med artikel 2 a i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (7). Dessa åtgärder bör därför antas i enlighet med det förvaltningsförfarande som föreskrivs i artikel 4 i det beslutet, utan att det påverkar valet av kommittéförfarande för en eventuell vidareutveckling av Life eller ett finansiellt instrument uteslutande på miljöområdet.

(14)

I denna rättsakt fastställs, för hela den tid programmet pågår, en finansieringsram som under det årliga budgetförfarandet utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten enligt punkt 33 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (8).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1655/2000 ändras enligt följande:

1)

Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3 skall

i)

led a ersättas med följande:

”a)

50 % för naturbevarande projekt, 100 % av de stödberättigande kostnaderna exklusive overhead-kostnader och sällanköpsvaror för kompletterande åtgärder i enlighet med punkt 2 b i och ii samt 100 % av kostnaderna för kompletterande åtgärder i enlighet med punkt 2 b iii.”

ii)

följande led läggas till:

”c)

Lönekostnaderna för en statstjänsteman skall anses stödberättigande endast i den utsträckning som de avser kostnaden för sådan verksamhet som den berörda offentliga myndigheten inte skulle utföra om projektet i fråga inte genomfördes.”

b)

Följande punkt skall införas:

”3a.   Bistånd för projekt som medför förvärv av mark skall beviljas endast under förutsättning att den inköpta marken långsiktigt reserveras för sådana typer av markanvändning som är förenliga med målet för Life-Natur enligt punkt 1. Medlemsstaterna skall genom överföring eller på annat sätt se till att sådan mark långsiktigt reserveras för naturbevarande ändamål.”

c)

Punkt 7 andra stycket skall ersättas med följande:

”I enlighet med artikel 116 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (9) skall kommissionen fatta beslut om de projekt som godkänts och överenskommelser om bidrag skall ingås med stödmottagarna, vilka överenskommelser skall innehålla uppgifter om stödbeloppets storlek, finansieringsförfaranden och finansieringskontroller samt särskilda tekniska villkor för det godkända projektet.

d)

Punkt 8 skall ersättas med följande:

”8.   På kommissionens initiativ

a)

skall kompletterande åtgärder som skall finansieras enligt punkt 2 b i och ii, efter samråd med den kommitté som anges i artikel 21 i direktiv 92/43/EEG, göras till föremål för anbudsinfordran; medlemsstaterna får förelägga kommissionen förslag till kompletterande åtgärder,

b)

skall kompletterande åtgärder som skall finansieras enligt punkt 2 b iii vara föremål för anbudsinfordran. Alla anbudsinfordringar skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning där de särskilda kriterier som måste uppfyllas skall anges.”

2)

Artikel 4 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3 skall

i)

fjärde stycket ersättas med följande:

”Gemenskapens finansiella stöd skall vara 100 % av de stödberättigande kostnaderna exklusive overhead-kostnader och sällanköpsvaror för kompletterande åtgärder i enlighet med punkt 2 c i samt 100 % av kostnaderna för kompletterande åtgärder i enlighet med punkt 2 c ii.”

ii)

följande stycke läggas till:

”Lönekostnaderna för en statstjänsteman skall anses stödberättigande endast i den utsträckning som de avser kostnaden för sådan verksamhet som den berörda offentliga myndigheten inte skulle utföra om projektet i fråga inte genomfördes.”

b)

Punkt 4 skall ersättas med följande:

”4.   I fråga om de demonstrationsprojekt som avses i punkt 2 a skall kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 11.2, fastställa riktlinjer som skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Dessa riktlinjer skall innehålla de prioriterade områdena och målen för demonstrationsprojekten med en tydlig hänvisning till prioriteringarna i beslut nr 1600/2002/EG (10).

Genom riktlinjerna skall det säkerställas att Life-Miljö kompletterar gemenskapens program för forskning, strukturfonderna och landsbygdsutveckling.

Kommissionen skall även fastställa riktlinjer för de förberedande projekt som avses i punkt 2 b. Kommissionen skall offentliggöra riktlinjerna i Europeiska unionens officiella tidning och informera den kommitté som avses i artikel 11.1 om detta.

c)

I punkt 6 skall leden d och e ersättas med följande:

”d)

De skall kunna främja bred användning och spridning av metoder, teknik och/eller produkter som främjar miljöskyddet.

e)

De skall syfta till utveckling och överföring av innovativ teknik eller metoder som kan användas i identiska eller liknande situationer, särskilt i de nya medlemsstaterna.”

d)

Punkt 8 skall ersättas med följande:

”8.   På kommissionens initiativ

a)

skall projekt som skall finansieras enligt punkt 2 b och kompletterande åtgärder som skall finansieras enligt punkt 2 c i, efter samråd med den kommitté som anges i artikel 11.1, göras till föremål för anbudsinfordran; medlemsstaterna får förelägga kommissionen förslag på projekt som skall finansieras enligt punkt 2 b och kompletterande åtgärder som skall finansieras enligt punkt 2 c i,

b)

skall kompletterande åtgärder som skall finansieras enligt punkt 2 c ii vara föremål för anbudsinfordran. Alla anbudsinfordringar skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning där de särskilda kriterier som måste uppfyllas skall anges.”

e)

Punkt 11 skall ersättas med följande:

”11.   I enlighet med artikel 116 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 skall kommissionen fatta beslut om de projekt som godkänts och överenskommelser om bidrag skall ingås med stödmottagarna, vilka överenskommelser skall innehålla uppgifter om stödbeloppets storlek, finansieringsförfaranden och finansieringskontroller samt särskilda tekniska villkor för det godkända projektet.”

3)

Artikel 5.9 skall ersättas med följande:

”9.   På kommissionens initiativ skall anbudsinfordran för de kompletterande åtgärder som skall finansieras enligt punkt 2 b utfärdas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning; i denna infordran skall de särskilda kriterier som måste uppfyllas anges.”

4)

I artikel 7 skall rubriken och punkt 1 ersättas med följande:

Artikel 7

Överensstämmelse och komplementaritet mellan finansiella instrument

1.   Utan att det påverkar de villkor som fastställts för kandidatländerna i artikel 6 skall projekt som får stöd från strukturfonderna eller från andra av gemenskapens budgetinstrument inte vara berättigade till finansiellt stöd enligt denna förordning. Kommissionen skall säkerställa att de sökande görs uppmärksamma på att de inte får ackumulera subventioner från olika gemenskapsfonder. Lämpliga åtgärder skall vidtas för att förhindra dubbelfinansiering.

Kommissionen och medlemsstaterna skall informera sökanden om de olika finansieringsinstrument inom gemenskapen som är tillgängliga för finansiering av delar av miljö- och naturprojekt.”

5)

Artikel 8 skall ändras enligt följande:

a)

I punkt 1 skall följande stycke läggas till:

”Den tredje etappen utvidgas med två år till och med den 31 december 2006. Finansieringsramen för genomförandet av denna förordning fastställs härmed till 317,2 miljoner euro. Budgetmyndigheten skall bevilja årliga anslag inom ramen för det årliga budgetförfarandet och inom ramen för gällande budgetplan.”

b)

I punkt 3 skall andra stycket ersättas med följande:

”För perioden 1 januari 2005 till 31 december 2006 skall anslagen till kompletterande åtgärder begränsas till 6 % av de tillgängliga medlen.”

6)

Artikel 9 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall följande stycke läggas till:

”Kommissionen skall se till att resultaten av samtliga finansierade projekt sprids till allmänheten och därutöver påvisa hur de färdigheter och erfarenheter som erhållits kan utnyttjas på annat håll.”

b)

Följande punkt skall läggas till:

”6.   Kommissionen skall årligen offentliggöra en uttömmande lista över finansierade projekt med en kort beskrivning och en sammanfattning av de medel som använts i varje enskilt fall.”

7)

Artikel 11.2 skall ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.”

8)

Artikel 12 skall ersättas med följande:

Artikel 12

Utvärdering av den tredje etappen som fortsättning av Life

1.   Senast den 30 september 2005 skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna

a)

en rapport med en uppdatering av den halvtidsöversyn som lades fram i november 2003 och en utvärdering av genomförandet av denna förordning, dess bidrag till utvecklingen av gemenskapens miljöpolitik och användningen av anslagen, och

b)

vid behov ett förslag till en vidareutveckling av Life eller ett finansieringsinstrument uteslutande på miljöområdet som skall gälla från 2007 och framåt, och där bland annat rekommendationerna från översynen av Life skall beaktas.

2.   Efter kommissionens antagande av ett sådant förslag skall Europaparlamentet och rådet i enlighet med fördraget senast den 1 maj 2006 besluta om genomförandet av det finansieringsinstrumentet från och med den 1 januari 2007.

3.   Det belopp som krävs inom den finansiella ramen för övervakning och revision för perioden efter den 31 december 2006 skall anses vara bekräftat endast om det överensstämmer med den nya budgetplanen som börjar 2007.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 15 september 2004.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

A. NICOLAÏ

Ordförande


(1)  EUT C 80, 30.3.2004, s 57.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 21 april 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 26 juli 2004.

(3)  EGT L 192, 28.7.2000, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 788/2004 (EUT L 138, 30.4.2004, s. 17).

(4)  EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.

(5)  EUT C 61, 10.3.2004, s. 1.

(6)  Mål C-378/00, kommissionen mot Europaparlamentet och rådet, REG 2003, s. I-937.

(7)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Avtalet ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2003/429/EG (EUT L 147, 14.6.2003, s. 25).

(9)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.”

(10)  EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.”


Top