EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1582

Kommissionens förordning (EG) nr 1582/2004 av den 8 september 2004 om inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 1470/2001 införts beträffande import av integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import av integrerade elektroniska kompaktlysrör som avsänts från Republiken Filippinerna, Islamiska republiken Pakistan och Socialistiska republiken Vietnam, oavsett om produkten deklarerats ha sitt ursprung i Republiken Filippinerna, Islamiska republiken Pakistan respektive Socialistiska republiken Vietnam eller ej, och om registrering av sådan import

OJ L 289, 10.9.2004, p. 54–57 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/09/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1582/oj

10.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/54


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1582/2004

av den 8 september 2004

om inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 1470/2001 införts beträffande import av integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import av integrerade elektroniska kompaktlysrör som avsänts från Republiken Filippinerna, Islamiska republiken Pakistan och Socialistiska republiken Vietnam, oavsett om produkten deklarerats ha sitt ursprung i Republiken Filippinerna, Islamiska republiken Pakistan respektive Socialistiska republiken Vietnam eller ej, och om registrering av sådan import

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad ”grundförordningen”), särskilt artiklarna 13.3 samt 14.3 och 14.5 i denna,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   BEGÄRAN

B.   PRODUKT

C.   GÄLLANDE ÅTGÄRDER

D.   GRUND FÖR BEGÄRAN

Följande bevisning har lämnats i begäran:

 

Det har skett en betydande förändring i handelsmönstret, vilken innebär att importen av den produkt som är föremål för undersökning har ökat väsentligt samtidigt som importen av den berörda produkten med ursprung i Kina har minskat till följd av införandet av åtgärder och det förefaller inte finnas någon annan tillräcklig grund eller något annat ekonomiskt berättigande för denna förändring än införandet av antidumpningstullen.

 

Förändringen i handelsmönstret förefaller bero på att integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Kina omlastas eller sätts ihop i Filippinerna, Pakistan eller Vietnam.

 

Begäran innehåller dessutom tillräcklig bevisning för att de positiva verkningarna av de gällande antidumpningsåtgärderna för importen av den berörda produkten med ursprung i Kina undergrävs i fråga om kvantiteter och priser. Importen av den berörda produkten med ursprung i Kina förefaller ha ersatts av betydande importkvantiteter av integrerade elektroniska kompaktlysrör från Filippinerna, Pakistan och Vietnam.

 

Begäran innehåller dessutom tillräcklig bevisning för att priserna på den produkt som är föremål för undersökning dumpas i förhållande till det normalvärde som tidigare fastställts för integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Kina.

E.   FÖRFARANDE

a)   Frågeformulär

b)   Insamling av uppgifter; utfrågningar

c)   Befrielse från registrering av import eller från åtgärder

F.   REGISTRERING

G.   TIDSFRISTER

Enligt god förvaltningspraxis bör det fastställas tidsfrister inom vilka

berörda parter kan ge sig till känna för kommissionen, skriftligen lämna synpunkter, besvara frågeformulär och lämna övriga uppgifter som bör beaktas vid undersökningen,

tillverkare i Filippinerna, Pakistan och Vietnam får ansöka om befrielse från registrering av import eller från åtgärder,

berörda parter skriftligen kan begära att bli hörda av kommissionen.

H.   BRISTANDE SAMARBETE

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En undersökning i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG) nr 384/96 inleds härmed i syfte att fastställa huruvida importen till gemenskapen av elektroniska kompakta gasurladdningslampor (lysrör), med ett eller flera glasrör och med samtliga belysningselement och elektroniska komponenter fästade vid eller integrerade i lampsockeln som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8539 31 90 (TARIC-nummer 85393190*91) som avsänts från Filippinerna, Pakistan eller Vietnam, oavsett om produkten deklarerats ha sitt ursprung i Filippinerna, Pakistan respektive Vietnam eller ej, kringgår de åtgärder som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1470/2001 beträffande import av integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Kina.

I denna förordning avses med elektroniska kompakta gasurladdningslampor (lysrör) ett eller flera glasrör och med samtliga belysningselement och elektroniska komponenter fästade vid eller integrerade i lampsockeln. De är avsedda att ersätta vanliga glödlampor och passa till samma uttag som glödlampor och framställs i olika modeller beroende bl.a. på vilken bränntid, vilket wattal och vilket hölje de har.

Artikel 2

Tullmyndigheterna skall i enlighet med artiklarna 13.3 och 14.5 i förordning (EG) nr 384/96 vidta lämpliga åtgärder för att registrera den import till gemenskapen som avses i artikel 1 i den här förordningen.

Registreringen skall upphöra nio månader efter denna förordnings ikraftträdande.

Kommissionen kan genom en förordning ålägga tullmyndigheterna att upphöra med registreringen av import till gemenskapen av produkter som exporteras av exportörer som ansökt om undantag från registrering och som konstaterats inte kringgå antidumpningstullen.

Artikel 3

1.   Frågeformulären skall begäras från kommissionen inom 15 dagar efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Om de berörda parternas uppgifter skall kunna beaktas vid undersökningen måste de berörda parterna ge sig till känna och skriftligen lämna sina synpunkter och uppgifter samt besvara frågeformulären inom 40 dagar efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, såvida inte annat anges.

3.   Tillverkare i Filippinerna, Pakistan och Vietnam som begär undantag från registrering av import eller åtgärder skall lämna en styrkt ansökan inom samma tidsfrist på 40 dagar.

4.   Berörda parter kan även inom samma tidsfrist på 40 dagar begära att bli hörda av kommissionen.

5.   Alla uppgifter i detta ärende, alla framställningar om att bli hörd eller om frågeformulär och ansökningar om undantag måste lämnas skriftligen (inte i elektroniskt format, såvida inte annat anges) och innehålla uppgift om den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och fax- eller telexnummer. Alla skriftliga inlagor, inbegripet sådana uppgifter som begärs i denna förordning, svar på frågeformulär och korrespondens som de berörda parterna tillhandahåller konfidentiellt skall märkas ”För begränsad spridning” (3) och i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen åtföljas av en icke-konfidentiell sammanfattning som skall märkas ”För granskning av berörda parter”.

Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat B

J-79 5/16

B-1049 Bryssel

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 september 2004.

På kommissionens vägnar

Pascal LAMY

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EGT L 195, 19.7.2001, s. 8.

(3)  Detta betyder att dokumentet endast är för internt bruk. Det är skyddat enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Det är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i förordning (EG) nr 384/96 och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet).


Top