EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1488

Kommissionens förordning (EG) nr 1488/2004 av den 20 augusti 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 314/2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

OJ L 273, 21.8.2004, p. 12–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 114–120 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 261 - 264
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 261 - 264
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 002 P. 86 - 89

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1488/oj

21.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 273/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1488/2004

av den 20 augusti 2004

om ändring av rådets förordning (EG) nr 314/2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 314/2004 av den 19 februari 2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (1), särskilt artikel 11 a i denna, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 314/2004 anges de behöriga myndigheter som tilldelats särskilda uppgifter som rör tillämpningen av förordningen.

(2)

Den 1 maj 2004 anslöt sig Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien till Europeiska unionen. Anslutningsakten innehåller inga bestämmelser om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 314/2004.

(3)

Bilagan bör därför ändras, så att de nya medlemsstaternas behöriga myndigheter från och med den 1 maj 2004 omfattas av denna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 314/2004 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 maj 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 augusti 2004.

På kommissionens vägnar

Christopher PATTEN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 55, 24.2.2004, s. 1.


BILAGA

Bilaga II till förordning (EG) nr 314/2004 skall ändras på följande sätt:

1.

Följande skall införas mellan uppgifterna för Belgien och Danmark:

 

”TJECKIEN

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel: +420 22406 2720

Fax: +420 22422 1811

 

Ministerstvo financí

Finanční analyticky útvar

P.O. Box 675

Jindřisská 14

111 21 Praha 1

Tel: +420 25704 4501

Fax: +420 25704 4502”

2.

Följande skall införas mellan uppgifterna för Tyskland och Grekland:

 

”ESTLAND

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: +372 6 317 100

Fax: +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 6680500

Fax: +372 6680501”

3.

Följande skall införas mellan uppgifterna för Italien och Luxemburg:

 

”CYPERN

 

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: +357-22-300600

Φαξ: +357-22-661881

 

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel: +357-22-300600

Fax: +357-22-661881

 

LETTLAND

 

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV1395

Tel. Nr. (371) 7016201

Fax Nr. (371) 7828121

 

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6,

Rīgā, LV 1081

Tel: +7044 431

Fax: +7044 549

 

LITAUEN

Economics Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-2600 Vilnius

Tel.: 370 5 236 25 92

Fax: 370 5 231 30 90”

4.

Följande skall införas mellan uppgifterna för Luxemburg och Nederländerna:

 

”UNGERN

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest

József nádor tér 2-4.

Tel: (36-1) 327 2100

Fax: (36-1) 318 2570

 

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20”

5.

Följande skall införas mellan uppgifterna för Österrike och Portugal:

 

”POLEN

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48 22) 523 93 48

Fax (48 22) 523 91 29”

6.

Följande skall införas mellan uppgifterna för Portugal och Finland:

 

”SLOVENIEN

 

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel: +386 (1) 471 90 00

Fax: +386 (1) 251 55 16

http://www.bsi.si

 

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel: +386 1 478 20 00

Fax: +386 1 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

 

SLOVAKIEN

 

Beträffande ekonomiskt och tekniskt bistånd som rör militär verksamhet:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochranspotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

tel: +421 2 4854 2116

fax: +421 2 4854 3116

 

Beträffande penningmedel och ekonomiska resurser:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

tel: +421 2 5958 2201

fax: +421 2 5249 3531”

7.

Följande skall införas efter uppgifterna för Förenade kungariket:

 

”EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations — Sanctions

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63”


Top