EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1353

Rådets förordning (EG) nr 1353/2004 av den 26 juli 2004 om ändring av förordning (EG) nr 131/2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Sudan

OJ L 251, 27.7.2004, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 7–8 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2014; upphävd genom 32014R0747

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1353/oj

27.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1353/2004

av den 26 juli 2004

om ändring av förordning (EG) nr 131/2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Sudan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301 i detta,

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2004/510/GUSP av den 10 juni 2004 om ändring av rådets gemensamma ståndpunkt 2004/31/GUSP om införande av ett mot Sudan riktat embargo mot vapen, ammunition och militär utrustning (1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets gemensamma ståndpunkt 2004/31/GUSP (2) införs ett embargo på vapen, ammunition och militär utrustning riktat mot Sudan, vilket även inbegriper ett förbud mot tillhandahållande av tekniskt och ekonomiskt bistånd som rör militär verksamhet i Sudan. Förbudet mot tillhandahållande av tekniskt och ekonomiskt bistånd som rör militär verksamhet genomförs på gemenskapsnivå genom förordning (EG) nr 131/2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Sudan (3).

(2)

Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling i Sudan och den omkringliggande regionen, bl.a. undertecknandet av ett humanitärt avtal om vapenvila den 8 april 2004 gällande konflikten i Darfur, och med hänsyn till den planerade utplaceringen i Sudan av en kommission för vapenvila ledd av Afrikanska unionen, ändrades gemensam ståndpunkt 2004/31/GUSP genom gemensam ståndpunkt 2004/510/GUSP av den 10 juni 2004 i vilken ytterligare undantag från embargot anges för Afrikanska unionens krishanteringsoperationer.

(3)

Undantaget är även tillämpligt på embargot rörande visst tekniskt och ekonomiskt bistånd. Förordning (EG) nr 131/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

För att se till att undantaget blir verkningsfullt så snart som möjligt bör denna förordning träda i kraft omedelbart och tillämpas från och med dagen för antagandet av gemensam ståndpunkt 2004/510/GUSP.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 4 i förordning (EG) nr 131/2004 skall ersättas med följande:

”Artikel 4

1.   Genom undantag från artiklarna 2 och 3 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges i bilagan ge tillstånd till tillhandahållande av finansiering och ekonomiskt stöd och tekniskt bistånd som rör

a)

icke-dödande militär utrustning som endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd, eller för FN:s, Afrikanska unionens, EU:s och gemenskapens program för institutionsuppbyggnad,

b)

material som är avsett för EU:s eller FN:s krishanteringsoperationer,

c)

utrustning och materiel för minröjning.

d)

Afrikanska unionens krishanteringsoperationer, inbegripet material till dessa.

2.   Tillstånd får inte ges till åtgärder som redan ägt rum.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall gälla från och med den 10 juni 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2004.

På rådets vägnar

Ordförande

B. BOT


(1)  EUT L 209, 11.6.2004, s. 28.

(2)  EUT L 6, 10.1.2004, s. 55. Gemensam ståndpunkt ändrad genom gemensam ståndpunkt 2004/510/GUSP (EUT L 209, 11.6.2004, s. 28).

(3)  EUT L 21, 28.1.2004, s. 1.


Top