EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0917

Kommissionens förordning (EG) nr 917/2004 av den 29 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 797/2004 om insatser på biodlingsområdet

OJ L 163, 30.4.2004, p. 83–87 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 046 P. 250 - 254
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 046 P. 250 - 254
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 046 P. 250 - 254
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 046 P. 250 - 254
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 046 P. 250 - 254
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 046 P. 250 - 254
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 046 P. 250 - 254
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 046 P. 250 - 254
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 046 P. 250 - 254
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 058 P. 207 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 058 P. 207 - 212
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 001 P. 124 - 128

No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2015; upphävd genom 32015R1366 . Latest consolidated version: 01/09/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/917/oj

30.4.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/83


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 917/2004

av den 29 april 2004

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 797/2004 om insatser på biodlingsområdet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 797/2004 av den 26 april 2004 om insatser på biodlingsområdet (1), särskilt artikel 6 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 797/2004, som ersätter rådets förordning (EG) nr 1221/97 (2), fastställs åtgärder för förbättring av villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter. Av tydlighetsskäl är det lämpligt att upphäva kommissionens förordning (EG) nr 2300/97 av den 20 november 1997 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1221/97 om allmänna tillämpningsregler för åtgärder som syftar till att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung (3) och ersätta den med en ny förordning.

(2)

Enligt artikel 1 i förordning (EG) nr 797/2004 får medlemsstaterna införa biodlingsprogram. Det är nödvändigt att fastställa vilka huvudpunkter som bör ingå i dessa program och när dessa program senast skall överlämnas till kommissionen.

(3)

Det är nödvändigt att begränsa gemenskapsbidraget till finansieringen av biodlingsprogrammen med hänsyn till bistammarnas fördelning i gemenskapen.

(4)

Medlemsstaterna bör genomföra kontroller av hur den här förordningen tillämpas. Dessa kontrollåtgärder bör anmälas till kommissionen.

(5)

Under genomförandet av programmen bör överensstämmelsen säkras mellan biodlingsprogrammens åtgärder och andra åtgärder inom gemenskapspolitiken på olika områden. Framför allt bör man undvika överkompensation på grund av att flera stöd kombineras liksom motstridiga uppgifter i åtgärdsbeskrivningarna.

(6)

För att möjliggöra en viss handlingsfrihet då programmet genomförs får de anmälda ekonomiska ramarna för varje åtgärd variera med ett visst procenttal förutsatt att taken för utgiftsberäkningarna inte överskrids. Om denna handlingsfrihet utnyttjas vid programmets genomförande får finansieringen från gemenskapen inte överstiga 50 % av de kostnader som den berörda medlemsstaten står för.

(7)

För att möjliggöra en ökad handlingsfrihet vid programmets genomförande bör åtgärderna i ett program kunna anpassas under programmets genomförande, förutsatt att de anpassade åtgärderna stämmer överens med de åtgärder som avses i förordning (EG) nr 797/2004.

(8)

Det bör införas bestämmelser för fastställandet av de omräkningskurser som skall tillämpas på biodlingsprogrammens finansiering.

(9)

För att den studie över strukturen i biodlingssektorn som föreskrivs i artikel 3 i förordning (EG) nr 797/2004 skall kunna genomföras och uppdateras på ett harmoniserat sätt, bör det antas gemensammas bestämmelser om vad studien skall omfatta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De nationella program som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 797/2004 (nedan kallade biodlingsprogrammen) skall bland annat innehålla följande:

a)

En beskrivning av situationen i sektorn som skall göra det möjligt att regelbundet uppdatera strukturuppgifterna i den studie som föreskrivs i artikel 3 i förordning (EG) nr 797/2004.

b)

Biodlingsprogrammets mål.

c)

En exakt beskrivning av åtgärderna, eventuellt med uppgift om kostnader per enhet.

d)

Beräknade kostnader samt finansieringsplan, med uppdelning på verksamhetsår, på nationell och regional nivå.

e)

Hänvisning till gällande lagar och andra författningar.

f)

En förteckning över branschorganisationer och kooperativ för biodlare som samarbetar med den behöriga myndigheten i medlemsstaten när det gäller att utarbeta biodlingsprogram.

g)

Bestämmelser för biodlingsprogrammets uppföljning och utvärdering.

Artikel 2

1.   Före den 15 april det första året i den treårsperiod som programmet gäller skall medlemsstaterna anmäla biodlingsprogrammet till kommissionen.

När det gäller 2004 skall dock medlemsstaterna anmäla sitt biodlingsprogram senast den 15 maj 2004.

2.   Biodlingsprogrammets verksamhetsår skall vara från den 16 oktober varje år till den 15 oktober året efter.

3.   Biodlingsprogrammens åtgärder, som skall fastställas för varje år i treårsperioden, skall vara helt genomförda före den 31 augusti året efter. Betalningarna för dessa åtgärder skall göras under verksamhetsåret.

Artikel 3

För varje medlemsstat skall gemenskapens bidrag till finansieringen av biodlingsprogram högst uppgå till det belopp som motsvarar den berörda medlemsstatens andel av gemenskapens bistammar, vilken anges i bilaga I.

Om en eller flera medlemsstater inte anmäler biodlingsprogram inom den tidsfrist som anges i artikel 2.2 eller inte utnyttjar hela det belopp som avses i första stycket får de andra medlemsstaternas andelar ökas i proportion till deras egen andel.

Artikel 4

Samtidigt med biodlingsprogrammen skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om hur programmen kontrollerats.

Syftet med dessa kontroller skall vara att verifiera att villkoren för beviljande av stöd som införts enligt de framlagda biodlingsprogrammen har iakttagits. Kontrollerna skall utgöras av administrativa kontroller och kontroller på plats.

De utbetalande organen skall bevara tillräckliga bevis för att dessa kontroller gjorts.

Artikel 5

1.   Före den dag som avses i artikel 2.2 skall medlemsstaterna till kommissionen överlämna en förteckning över de biodlingsåtgärder som finns upptagna i de nationella operativa programmen avseende mål 1 och 2 enligt rådets förordning (EG) nr 1260/1999 (4).

2.   Stöd får inte samtidigt beviljas för en åtgärd både inom ramen för förordning (EG) nr 797/2004 och inom ramen för någon annan av gemenskapens stödordningar, t.ex. enligt rådets förordning (EG) nr 1257/1999 (5).

Artikel 6

De ekonomiska gränserna för varje åtgärd får höjas eller sänkas med högst 20 %, förutsatt att taket för de beräknade årliga utgifterna inte överskrids och gemenskapens bidrag till finansieringen av biodlingsprogrammen inte överskrider 50 % av de utgifter som den berörda medlemsstaten står för.

Artikel 7

Åtgärderna i biodlingsprogrammen får anpassas under verksamhetsåret, förutsatt att de överensstämmer med artikel 2 i förordning (EG) nr 797/2004 och godkänns i enlighet med artikel 5 i samma förordning.

Artikel 8

Den omräkningskurs som skall tillämpas på det belopp som avses i artikel 3 skall vara den som gäller den 1 maj det år då biodlingsprogrammet anmäls.

Artikel 9

Den studie som föreskrivs i artikel 3 i förordning (EG) nr 797/2004 skall omfatta de punkter som anges i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 10

Förordning (EG) nr 2300/97 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till denna förordning och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 april 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 125, 28.4.2004, s. 1.

(2)  EGT L 173, 1.7.1997, s. 1.

(3)  EGT L 319, 21.11.1997, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1387/2003 (EUT L 196, 2.8.2003, s. 22).

(4)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 1.

(5)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.


BILAGA I

Medlemsstat

Bistammar

Antal bikupor

Belgien

100 000

Danmark

155 000

Tyskland

893 000

Grekland

1 380 000

Spanien

2 397 840

Frankrike

1 150 000

Irland

20 000

Italien

1 100 000

Luxemburg

10 213

Nederländerna

80 000

Österrike

336 139

Portugal

590 000

Finland

47 000

Sverige

145 000

Förenade kungariket

274 000

Totalt

8 678 192


BILAGA II

Den studie över strukturen i biodlingssektorn som avses i artikel 9

1.   Antal bikupor och biodlare

Bikupor som utnyttjas professionellt:

Bikupor totalt:

Professionella biodlare (a):

Biodlare totalt:

2.   Saluföringsstruktur

Produktion (b): Försäljning direkt till konsumenter

Försäljning direkt till detaljhandlare

Försäljning till förpacknings-/handelscentra

Försäljning till industrin

Import: Försäljning till handeln/förpackningscentraler/industrin

Export:

3.   Priser

4.   Produktions- och förpackningskostnader

Fasta kostnader:

Rörliga kostnader:

Om sådan finns tillgänglig, en detaljerad fördelning som särskilt omfattar

kostnader för bekämpning av varroasjukan,

vinterfoder,

förpackning (behållare),

förflyttning

5.   Honungens kvalitet

Särart: Rådets förordning (EEG) nr 2082/92 (1)

Skyddad ursprungsbeteckning (SUB): Rådets förordning (EEG) nr 2081/92 (2)

Skyddad geografisk beteckning (SGB): Förordning (EEG) nr 2081/92

Anmärkningar:

(a)

Professionell biodlare = Biodlare som utnyttjar fler än 150 bikupor

(b)

I tillämpliga fall anges typ av honung och anläggningens storlek


(1)  EGT L 208, 24.7.1992, s. 9.

(2)  EGT L 208, 24.7.1992, s. 1.


BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 2300/97

Den här förordningen

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2.1

Artikel 2.1

 

Artikel 2.2

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4.1

Artikel 4 stycke 1 och 2

Artikel 4.2

Artikel 5.1

Artikel 4.3

Artikel 5.2

Artikel 4a

Artikel 6

 

Artikel 7

Artikel 5

Artikel 8

Artikel 6

Artikel 9

 

Artikel 10

Artikel 7

Artikel 11

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga III


Top