EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0872

Rådets förordning (EG) nr 872/2004 av den 29 april 2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia

OJ L 162, 30.4.2004, p. 32–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 209 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 209 - 215
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 007 P. 7 - 12

No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2015; upphävd genom 32015R1776 . Latest consolidated version: 06/02/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/872/oj

30.4.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 162/32


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 872/2004

av den 29 april 2004

om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301 i detta,

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2004/487/GUSP (1) angående frysning av penningmedel tillhörande Liberias före detta president Charles Taylor och personer och enheter med anknytning till honom.

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 10 februari 2004, efter det att Förenta nationernas säkerhetsråd antagit sin resolution 1521 (2003), som fastställer reviderade åtgärder mot Liberia mot bakgrund av utvecklingen av situation i Liberia och särskilt före detta president Charles Taylors avgång samt antagandet av rådets gemensamma ståndpunkt 2004/137/GUSP av den 10 februari 2004 om restriktiva åtgärder mot Liberia (2), antog rådet förordning 234/2004 om restriktiva åtgärder mot Liberia (3).

(2)

I FN:s säkerhetsråds resolution 1532 (2004) av den 12 mars 2004 föreskrivs att de penningmedel och ekonomiska resurser, som ägs eller kontrolleras av Liberias före detta president Charles Taylor, Jewell Howard Taylor och Charles Taylor Jr, andra nära anhöriga, hans tidigare högre tjänstemän, andra nära bundsförvanter och medarbetare som angivits av den kommitté som säkerhetsrådet har inrättat i enlighet med punkt 21 i resolution 1521 (2003), skall frysas.

(3)

Den politik som bedrevs av Liberias före detta president Charles Taylor och andra personer och de åtgärder som vidtogs, särskilt uttömningen av Liberias resurser och bortförandet av dessa från Liberia liksom undanhållandet av penningmedel och egendomar från detta land, har undergrävt Liberias övergång till demokrati och en välordnad utveckling av dess politiska, administrativa och ekonomiska institutioner och resurser.

(4)

Eftersom överföringen till utlandet av förskingrade penningmedel och tillgångar samt nyttjandet av de penningmedel som förskingrats av Charles Taylor och hans medarbetare för att undergräva fred och stabilitet i Liberia och i regionen påverkar Liberia negativt, är en frysning av Charles Taylors och hans medarbetares tillgångar nödvändig.

(5)

I gemensam ståndpunkt 2004/487/GUSP föreskrivs att de penningmedel och ekonomiska resurser skall frysas som tillhör Liberias före detta president Charles Taylor, hans närmaste anhöriga, hans tidigare högre tjänstemän och andra nära bundsförvanter och medarbetare.

(6)

Dessa åtgärder ligger inom fördragets tillämpningsområde och därför behövs det, i syfte att undvika snedvridning av konkurrensen, gemenskapslagstiftning för att genomföra dem för gemenskapens vidkommande. Gemenskapens territorium bör i denna förordning anses omfatta de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, på de villkor som anges i fördraget.

(7)

I gemensam ståndpunkt 2004/487/GUSP föreskrivs det också att vissa undantag från kravet på att tillgångar skall frysas kan medges av humanitära skäl eller för att uppfylla fordringar enligt kvarstadsbeslut eller domar, fastställda före den dag då resolution 1532 (2004) antogs.

(8)

FN:s säkerhetsråd har för avsikt att ta upp frågan om och på vilket sätt frysta penningmedel och ekonomiska resurser enligt resolution 1532 (2004) skall göras tillgängliga för Liberias regering, så snart som denna regering inrättat redovisnings- och revisionsförfaranden som medger insyn för att säkerställa att regeringens intäkter används på ett ansvarigt sätt som direkt kommer Liberias folk till godo.

(9)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall vara verkningsfulla bör förordningen träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1.

sanktionskommittén: den kommitté som FN:s säkerhetsråd inrättat genom punkt 21 i resolution 1521 (2003).

2.

penningmedel: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

a)

kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, betalningsorder och andra betalningsinstrument,

b)

inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser,

c)

börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldförbindelser, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis och derivatkontrakt,

d)

räntor, utdelningar eller annan inkomst från eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar,

e)

krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden,

f)

remburser, fraktsedlar och pantförskrivningar,

g)

sådana dokument som utgör bevis på andelar i penningmedel eller finansiella medel, och

h)

varje annat exportfinansieringsinstrument.

3.

frysning av penningmedel: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning, åtkomst och hantering av penningmedel på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller någon annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja penningmedlen, inbegripet portföljförvaltning.

4.

ekonomiska resurser: sådan materiell eller immateriell samt lös eller fast egendom som inte utgör penningmedel, men som kan användas för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster.

5.

frysning av ekonomiska resurser: förhindrande av att dessa resurser på något sätt används för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.

Artikel 2

1.   Alla penningmedel och ekonomiska resurser som, direkt eller indirekt, ägs eller kontrolleras av Liberias före detta president Charles Taylor, Jewell Howard Taylor och Charles Taylor Jr och av sådana personer och enheter, som angivits av sanktionskommittén och förtecknas i bilaga I, skall frysas:

a)

Andra nära anhöriga till Liberias före detta president Charles Taylor.

b)

Högre tjänstemän inom Taylors regim och andra bundsförvanter eller andra med nära anknytning till honom.

c)

Juridiska personer, organ eller enheter som ägs eller kontrolleras direkt eller indirekt av de personer som avses ovan.

d)

Fysiska eller juridiska personer som agerar på uppmaning av de personer som avses ovan.

2.   Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får, direkt eller indirekt, göras tillgängliga för de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I, och inte heller komma dem till godo.

3.   Det skall vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att, direkt eller indirekt, kringgå de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 3

1.   Genom avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga II ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, om den behöriga myndigheten har konstaterat att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna är

a)

nödvändiga för att täcka grundläggande utgifter, inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor på bostadskrediter, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för allmännyttiga tjänster,

b)

avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster, eller

c)

avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser,

förutsatt att den har meddelat sanktionskommittén att den har för avsikt att bevilja åtkomst till sådana penningmedel och ekonomiska resurser och sanktionskommittén inte har fattat ett negativt beslut inom två arbetsdagar efter det att den meddelats.

2.   Genom avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga II ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga om den behöriga myndigheten har konstaterat att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna är nödvändiga för att täcka extraordinära kostnader, förutsatt att den behöriga myndigheten har meddelat sanktionskommittén vad som fastställts och att denna kommitté har godkänt detta.

Artikel 4

Genom avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga II ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs om följande villkor uppfylls:

a)

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom som gäller kvarstad som meddelades före den 12 mars 2004 eller för en rättslig eller administrativ dom eller skiljedom som meddelades före den dagen.

b)

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad eller har erkänts som giltiga i en sådan dom, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar och som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c)

Kvarstaden eller domen är inte till förmån för någon av de personer, enheter eller organ, som angivits av sanktionskommittén och förtecknas i bilaga I.

d)

Erkännandet av en kvarstad eller dom står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna politik.

e)

Den behöriga myndigheten har meddelat sanktionskommittén kvarstaden eller domen.

Artikel 5

Den behöriga myndigheten skall underrätta de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som beviljats enligt artikel 3 och 4.

Artikel 6

Artikel 2.2 skall inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller andra intäkter från dessa konton, eller

b)

betalningar enligt avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före det datum från och med vilket dessa konton omfattas av denna förordning,

förutsatt att alla sådana ränteintäkter, andra intäkter och betalningar är frysta i enlighet med artikel 2.1.

Artikel 7

Artikel 2.2 skall inte hindra att det görs en kreditering av frysta konton av de finansinstitut som erhåller penningmedel som överförts av tredje part till ett konto tillhörande en förtecknad person eller enhet, förutsatt att varje insättning på sådana konton också kommer att frysas. Finansinstitutet skall så snart som möjligt underrätta de behöriga myndigheterna om sådana transaktioner.

Artikel 8

1.   Utan att det påverkar de tillämpliga reglerna om rapportering, sekretess och tystnadsplikt samt bestämmelserna i artikel 284 i fördraget skall fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a)

omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 2, till de i bilaga II förtecknade behöriga myndigheterna i de medlemsstater där de är bosatta eller belägna och även vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, antingen direkt eller genom dessa behöriga myndigheter, och

b)

samarbeta med de behöriga myndigheter som förtecknas i bilaga II vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2.   De ytterligare uppgifter som kommissionen mottar direkt skall göras tillgängliga för den berörda medlemsstatens behöriga myndigheter.

3.   De uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får användas endast i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

Artikel 9

Frysning av penningmedel och ekonomiska resurser eller vägran att tillgängliggöra penningmedel eller ekonomiska resurser som utförs i god tro, dvs. i tron att åtgärden sker i enlighet med denna förordning, skall inte medföra ansvar av något slag för den fysiska eller juridiska person eller enhet som genomför frysningen, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att penningmedlen och de ekonomiska resurserna frystes på grund av vårdslöshet.

Artikel 10

Kommissionen och medlemsstaterna skall omedelbart underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt den här förordningen och lämna varandra alla relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till den här förordningen, särskilt upplysningar om överträdelser, problem med genomförandet samt domar som avkunnats av nationella domstolar.

Artikel 11

Kommissionen skall bemyndigas att

a)

ändra bilaga I på grundval av beslut som fattas av FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén, och

b)

ändra bilaga II på grundval av de upplysningar som lämnas av medlemsstaterna.

Artikel 12

Medlemsstaterna skall fastställa regler om vilka sanktioner som skall gälla vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de bestämmelserna tillämpas. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om dessa regler omedelbart efter det att denna förordning trätt i kraft och underrätta kommissionen om alla eventuella påföljande ändringar.

Artikel 13

Denna förordning skall tillämpas

a)

inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,

b)

ombord på alla flygplan och fartyg som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion,

c)

på varje person inom eller utanför gemenskapens territorium, som är medborgare i en medlemsstat,

d)

på varje juridisk person, grupp eller enhet som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning, och

e)

på varje juridisk person, grupp eller enhet som bedriver affärsverksamhet inom gemenskapen.

Artikel 14

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 29 april 2004.

På rådets vägnar

M. McDOWELL

Ordförande


(1)  Se sidan 116 i detta nummer av EUT.

(2)  EUT L 40, 12.2.2004, s. 35.

(3)  EUT L 40, 12.2.2004, s. 1.


BILAGA I

Förteckning över de fysiska och juridiska personer, organ och enheter som avses i artikel 2

Namn

Födelsedatum

Födelseort

Övrigt

Charles Ghankay Taylor

Senior, Liberias f.d. president

1.9.1947

Liberia

 

Jewell Howard Taylor

Hustru till f.d. president Taylor

17.1.1963

Liberia

 

Charles Taylor Junior

Son till f.d. president Taylor

 

Liberia

 


BILAGA II

Förteckning över de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 3, 4, 5, 7 och 10

BELGIEN

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bryssel

Fax (32-2) 233 74 65

E-post: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK - 2100 Köpenhamn Ø

Tfn (45-35) 46 60 00

Fax (45-35) 46 60 01

TYSKLAND

Frysning av penningmedel:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D - 80281 München

Tfn (49-89) 28 89 38 00

Fax (49-89) 35 01 63 38 00

Frysning av egendom:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Strasse, 29-35

D-65760 ESCHBORN

Tfn (49-61) 969 08-0

Fax (49-61) 969 08-800

GREKLAND

A.   Frysning av egendom

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Adress: 5 Nikis Str., 101 80

Athens.-Greece

Tfn (30-210) 333 27 86

Fax (30-210) 333 28 10

A.   ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ.: (30-210) 3332786

Φαξ: (30-210) 3332810

B.   Import- och Exportrestriktioner

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str., 105 63 Athens

Tfn (30-210) 328 64 01-3

Fax (30-210) 328 64 04

B.   ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα - Ελλάς

Τηλ.: (30-210) 3286401-3

Φαξ: (30-210) 3286404

SPANIEN

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E - 28014 Madrid

Tfn (34-91) 209 95 11

Fax (34-91) 209 96 56

FRANKRIKE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo - Bureau E2

Tfn (33-1) 44 74 48 93

Fax (33-1) 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

F - 75572 Paris Cedex 12

Tfn (33-1) 44 87 72 85

Fax (33-1) 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tfn (33-1) 43 17 44 52

Fax (33-1) 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune

Tfn (33-1) 43 17 45 16

Fax (33-1) 43 17 45 84

IRLAND

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tfn (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tfn (353-1) 408 21 53

Fax (353-1) 408 20 03

ITALY

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio II

Tfn (39-6) 3691 73 34

Fax (39-6) 3691 54 46

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma

D.G.A.O. - Ufficio II

Tfn (39-6) 3691 38 20

Fax (39-6) 3691 51 61

U.A.M.A.

Tfn (39-6) 3691 36 05

Fax (39-6) 3691 88 15

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma

Tfn (39-6) 4761 39 42

Fax (39-6) 4761 30 32

Ministero della attivita'produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35 - 00144 Roma

Tfn (39-6) 599 31

Fax (39-6) 5964 7531

Firma e funzione: Ferdinando Nelli Feroci, Direttore Generale per l'Integrazione Europea

LUXEMBURG

Ministère des Affaires Etrangères

Direction des Relations internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 LUXEMBOURG

Tfn (352) 478 23 46

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxemburg

Tfn (352) 478 27 12

Fax (352) 47 52 41

NEDERLÄNDERNA

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Haag

Tfn (3170) 342 89 97

Fax (3170) 342 79 84

ÖSTERRIKE

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tfn (43-1) 404 20-0

Fax (43-1) 404 20-73 99

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P - 1100 Lissabon

Tfn (351-21) 882 32 40/47

Fax (351-21) 882 32 49

FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

00161 Helsinki/Helsingfors

Tfn (358-9) 16 05 59 00

Fax (358-9) 16 05 57 07

SVERIGE

Finansinspektionen

Box 6750

SE - 113 85 Stockholm

Sverige

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

Riksförsäkringsverket

SE-103 51 Stockholm

Sverige

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

FÖRENADE KUNGARIKET

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tfn (44-207) 270 59 77

Fax (44-207) 270 54 30

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tfn (44-207) 601 46 07

Fax (44-207) 601 43 09


Top