Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0824

Rådets förordning (EG) nr 824/2004 av den 26 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1784/2000 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tullen på import av vissa rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Förbundsrepubliken Brasilien, Japan, Folkrepubliken Kina, Republiken Korea, Konungariket Thailand och Republiken Tjeckien

OJ L 127, 29.4.2004, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 163 - 164
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 163 - 164
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 163 - 164
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 163 - 164
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 163 - 164
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 163 - 164
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 163 - 164
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 163 - 164
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 163 - 164

No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/824/oj

32004R0824

Rådets förordning (EG) nr 824/2004 av den 26 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1784/2000 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tullen på import av vissa rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Förbundsrepubliken Brasilien, Japan, Folkrepubliken Kina, Republiken Korea, Konungariket Thailand och Republiken Tjeckien

Europeiska unionens officiella tidning nr L 127 , 29/04/2004 s. 0010 - 0011


Rådets förordning (EG) nr 824/2004

av den 26 april 2004

om ändring av förordning (EG) nr 1784/2000 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tullen på import av vissa rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Förbundsrepubliken Brasilien, Japan, Folkrepubliken Kina, Republiken Korea, Konungariket Thailand och Republiken Tjeckien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen(1), särskilt artiklarna 8 och 9 i denna,

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med den rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A. TIDIGARE FÖRFARANDE

(1) Genom ett tillkännagivande som offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning den 29 maj 1999 meddelade kommissionen att ett antidumpningsförfarande(2) inletts beträffande import av rördelar av aducerat gjutjärn (nedan kallad "den berörda produkten") med ursprung i Brasilien, Japan, Jugoslavien, Kina, Kroatien, Sydkorea, Thailand och Tjeckien.

(2) Detta förfarande ledde till införandet av preliminära antidumpningstullar i februari 2000 på import från Brasilien, Japan, Kina, Sydkorea, Thailand och Tjeckien genom förordning (EG) nr 449/2000(3) i syfte att avhjälpa dumpningens skadevållande verkningar.

(3) I samma förordning godtog kommissionen ett åtagande från en exporterande tillverkare i Tjeckien, nämligen Moravske Zelezárny a.s. (nedan kallad "Moravske"). Enligt artikel 2.1 i förordning (EG) nr 449/2000 skall den import till gemenskapen av den berörda produkten som tillverkats av Moravske vara befriad från den preliminära antidumpningstullen, med förbehåll för de villkor som anges i den förordningen.

(4) Genom förordning (EG) nr 1784/2000(4) infördes därefter slutgiltiga tullar för Brasilien, Japan, Kina, Sydkorea, Thailand och Tjeckien. Dessutom beviljades Moravske befrielse från den slutgiltiga antidumpningstullen, med förbehåll för de villkor som anges i den förordningen, eftersom ett åtagande från detta företag redan slutgiltigt godtagits i förfarandets preliminära skede.

B. UNDERLÅTELSE ATT FULLGÖRA ÅTAGANDET

(5) Enligt det åtagande som gjorts i detta fall måste det berörda företagets export till gemenskapen av den berörda produkten ske till minst de minimiprisnivåer som anges i åtagandet. Företaget åtar sig dessutom att inte kringgå åtagandet genom att ingå kompensationsarrangemang med någon annan part som leder till att den första oberoende kunden i gemenskapen betalar ett nettopris som är lägre än minimiimportpriset. Moravske är förpliktigat att till kommissionen lämna kvartalsrapporter över sin totala exportförsäljning av den berörda produkten till gemenskapen.

(6) Vid en kontroll på platsen som nyligen genomfördes hos Moravske för att kontrollera riktigheten i de uppgifter som lämnats i kvartalsrapporterna konstaterades det att företaget hade överträtt sitt åtagande genom att det ingått ett kompensationsarrangemang som gjorde det möjligt för det att i gemenskapen sälja en del av de produkter som omfattades av åtagandet till priser som var lägre än minimiimportpriset. Dessutom hade företaget underlåtit att till kommissionen rapportera sjutton exportfakturor avseende den produkt som omfattades av åtagandet.

(7) I kommissionens förordning (EG) nr 833/2004(5) beskrivs överträdelserna i detalj.

(8) Med hänsyn till dessa överträdelser återtogs godtagandet av det åtagande som gjorts av Moravske (UT10, TARIC-tilläggsnummer A097) genom förordning (EG) nr 833/2004, och en slutgiltig antidumpningstull bör således omgående införas på den import till gemenskapen av den berörda produkten som tillverkats av Moravske.

(9) I enlighet med artikel 8.9 i förordning (EG) nr 384/96 skall antidumpningstullsatsen fastställas på grundval av de fakta som konstaterats på grundval av de faktiska omständigheter som konstaterats i samband med den undersökning som ledde till att åtagandet gjordes. Eftersom undersökningen i fråga ledde fram till att det i förordning (EG) nr 1784/2000 slutgiltigt fastställdes att det förekom dumpning och skada bör den slutgiltiga antidumpningstullsatsen uppgå till den nivå och ha den form som införs genom den förordningen, dvs. 26,1 % av nettopriset fritt gemenskapens gräns, före tull.

C. ÄNDRING AV FÖRORDNING (EG) nr 1784/2000

(10) Förordning (EG) nr 1784/2000 bör således ändras i enlighet härmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1784/2000 ändras härmed på följande sätt:

1. I artikel 1.2 skall TARIC-tilläggsnummer "A999" för Tjeckien ersättas med "-".

2. Tabellen i artikel 2.3 skall ersättas med följande tabell:

">Plats för tabell>"

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 26 april 2004.

På rådets vägnar

B. Cowen

Ordförande

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2) EGT C 151, 29.5.1999, s. 21.

(3) EGT L 55, 29.2.2000, s. 3.

(4) EGT L 208, 18.8.2000, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 436/2004 (EUT L 72, 11.3.2004, s. 15).

(5) Se sidan 37 i detta nummer av EUT.

Top