Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0807

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 807/2004 av den 21 april 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2236/95 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät

OJ L 143, 30.4.2004, p. 46–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 044 P. 192 - 194
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 044 P. 192 - 194

No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/807/oj

32004R0807

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 807/2004 av den 21 april 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2236/95 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät

Europeiska unionens officiella tidning nr L 143 , 30/04/2004 s. 0046 - 0048


Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 807/2004

av den 21 april 2004

om ändring av rådets förordning (EG) nr 2236/95 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 156 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Högnivågruppen för det transeuropeiska transportnätet, under Karel Van Mierts ordförandeskap, beklagar att gränsöverskridande sträckor av prioriterade projekt i det transeuropeiska transportnätet försenats. Dessa förseningar påverkar avkastningen på medlemsstaternas investeringar i sträckor inom det egna landets gränser negativt, eftersom stordriftsfördelar omöjliggörs. Högnivågruppen rekommenderar att gemenskapens finansieringsgrad differentieras på grundval av fördelarna för andra länder, i synnerhet grannländer, och understryker att denna differentiering i första hand bör gynna gränsöverskridande projekt som berör fjärrtransporter. Vidare bör gemenskapens finansieringsgrad differentieras beroende på hur mycket projektens ekonomiska fördelar överstiger den finansiella lönsamheten.

(2) Högnivågruppen rekommenderar därför en höjning av gemenskapens finansieringsgrad för att främja genomförandet av gränsöverskridande förbindelser inom prioriterade projekt och påpekar dessutom att en sådan förändring endast skulle ha begränsade budgetkonsekvenser. Denna bör genomföras med tanke på behovet att koncentrera de transeuropeiska nätens resurser på viktiga projekt, samtidigt som behovet av fortsatt finansiellt stöd till icke-prioriterade projekt erkänns.

(3) Det bör bli möjligt att genomföra budgetåtaganden i form av årliga utbetalningar på grundval av ett samlat och flerårigt rättsligt åtagande.

(4) En tillfällig ökning av gemenskapens finansieringsgrad kan leda till att aktörerna motiveras till att påskynda genomförandet av de prioriterade projekt som omfattas av denna förordning och till att göra detta effektivt.

(5) En förutsättning för upprättandet av offentlig-privata partnerskap (och andra former av samarbete mellan offentlig och privat sektor) är ett tydligt finansiellt åtagande från de institutionella investerarnas sida som är tillräckligt lockande för att mobilisera privat kapital. Om gemenskapens finansiella stöd beviljas på flerårig grund skulle det undanröja den osäkerhet som bromsar utvecklingen av projekt. Därför bör åtgärder vidtas för att på grundval av ett flerårigt rättsligt åtagande bevilja finansiellt stöd åt de projekt som väljs ut.

(6) På energinätsområdet är de gränsöverskridande förbindelserna viktiga för att garantera en väl fungerande inre marknad, försörjningstrygghet och ett optimalt utnyttjande av energiinfrastrukturer. Prioriterade energinätsprojekt, som är nödvändiga för Europeiska unionens ekonomi men olönsamma i företagsekonomiskt avseende och som inte snedvrider konkurrensen mellan företagen, bör därför också beviljas ökat finansiellt stöd. Detta stöd avser prioriterade energinätsprojekt.

(7) Rådets förordning (EG) nr 2236/95(4) bör anpassas för att ta hänsyn till rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(5).

(8) Förordning (EG) nr 2236/95 bör följaktligen ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2236/95 ändras på följande sätt:

1. Artikel 5 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 3 skall ersättas med följande:"3. Det totala gemenskapsstödet enligt denna förordning får inte överstiga 10 % av den totala investeringskostnaden, oavsett vilken stödform som valts. Det totala gemenskapsstödet får dock i följande undantagsfall uppgå till 20 % av den totala investeringskostnaden:

a) Projekt som rör positionsbestämnings- och navigeringssystem via satellit enligt artikel 17 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet(6).

b) Prioriterade energinätsprojekt.

c) Sträckor av projekt av gemenskapsintresse som anges i bilaga III till beslut 1692/96/EG, vilka syftar till att avlägsna flaskhalsar och/eller åtgärda brister på förbindelser, om dessa går över gränserna eller över naturliga hinder och bidrar till en integrering av den inre marknaden i en utvidgad gemenskap och att säkerheten främjas och interoperabiliteten säkras för nationella nät och/eller som bidrar väsentligt till en bättre balans mellan olika transportsätt, till förmån för de miljövänligaste transportsätten, under förutsättning att dessa projekt påbörjas före 2010. Denna finansieringsgrad skall differentieras på grundval av fördelarna för andra länder, särskilt grannmedlemsstater."

b) Följande punkt skall läggas till:"5. När det gäller projekt som avses i punkt 3, och inom ramen för denna förordning, är det rättsliga åtagandet flerårigt, och anslagen ur budgeten skall betalas ut i form av årliga utbetalningar."

2. I artikel 13 skall följande punkt läggas till:"4. Om ett projekt inte är slutfört inom tio år efter det att det beviljats ekonomiskt stöd, får kommissionen återkräva det utbetalda stödet, med beaktande av proportionalitetsprincipen och med hänsyn till alla relevanta faktorer."

3. Artikel 17 skall ersättas med följande:

"Artikel 17

Kommittéförfarande

1. Kommissionen är ansvarig för genomförandet av denna förordning.

2. Kommissionen skall biträdas av en kommitté. Europeiska investeringsbanken skall utse en företrädare utan rösträtt till kommittén.

3. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(7) tillämpas med beaktande av artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

4. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

4. I artikel 18 skall följande punkt läggas till:"Fördelningen av anslag skall vara kopplad till genomförandets kvalitativa och kvantitativa nivå."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 21 april 2004.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

D. Roche

Ordförande

(1) EGT C 75 E, 26.3.2002, s. 316 och EGT C 151 E, 25.6.2002, s. 291.

(2) EGT C 125, 27.5.2002, s. 13.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 2 juli 2002 (EGT C 271 E, 12.11.2003, s. 163), rådets gemensamma ståndpunkt av den 24 februari 2004 (ännu ej offentliggjord i EUT) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 30 mars 2004 (ännu ej offentliggjord i EUT).

(4) EGT L 228, 23.9.1995, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1655/1999 (EGT L 197, 29.7.1999, s. 1).

(5) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6) EGT L 228, 9.9.1996, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut nr 1346/2001/EG (EGT L 185, 6.7.2001, s. 1).

(7) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

Top