Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0795

Kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 av den 21 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

OJ L 141, 30.4.2004, p. 1–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 226 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 226 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 226 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 226 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 226 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 226 - 242
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 226 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 226 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 226 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 193 - 209
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 193 - 209

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; upphävd genom 32009R1120

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/795/oj

30.4.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 795/2004

av den 21 april 2004

om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 (1), särskilt artikel 40.5 andra stycket, artiklarna 42.4, 42.9, 46.3, 52.2, 54.5, artikel 145 c och d och artikel 155 i denna, och,

av följande skäl:

(1)

Det bör fastställas tillämpningsföreskrifter för avdelning III i förordning (EG) nr 1782/2003 om systemet med samlat gårdsstöd för jordbrukare.

(2)

Av tydlighetsskäl bör vissa definitioner införas. Definitioner som redan används i liknande sammanhang eller som har använts i åratal bör användas där så är lämpligt.

(3)

För att underlätta beräkningen av enhetsvärdet för stödrättigheterna bör det införas tydliga regler om avrundning av siffror och en möjlighet att dela upp befintliga stödrättigheter i de fall då storleken på det jordbruksskifte som deklarerats eller överförts med stödrättigheterna endast uppgår till en liten del av arealen.

(4)

Särskilda bestämmelser bör införas för den nationella reserven, särskilt hur minskningen av referensbeloppen eller stödrättigheterna skall beräknas, och även regler om minskning vid fall av sådana delvis eller helt frikopplade mjölkbidrag och ytterligare betalningar som avses i artiklarna 95 och 96 i förordning (EG) nr 1782/2003.

(5)

I artikel 42.3 och 42.5 i förordning (EG) nr 1782/2003 föreskrivs när medlemsstaterna får tilldela stödrättigheter ur den nationella reserven. Det bör införas bestämmelser om beräkningen av antalet och värdet på de stödrättigheter som beviljas på detta sätt. För att ge medlemsstaterna en viss flexibilitet, eftersom de lättare kan bedöma varje situation där en jordbrukare ansöker om dessa åtgärder, bör det högsta antalet rättigheter för fördelning inte överstiga antalet deklarerade hektar och värdet bör inte överstiga ett belopp som fastställs av medlemsstaterna på grundval av objektiva kriterier. Vid en ökning av enhetsvärdet för befintliga stödrättigheter bör det regionala genomsnittet iakttas i enlighet med artikel 42.6 i förordning (EG) nr 1782/2003. Medlemsstaterna bör ha rätt att fastställa det regionala värdet på lämplig territoriell nivå. Eftersom stödet är frikopplat från produktionen får beloppet inte i något fall differentieras eller beräknas utifrån någon sektorsproduktion.

(6)

Under vissa omständigheter kan jordbrukare få mer rättigheter än de har mark, till exempel vid gemensam användning av en grovfoderareal på grund av att ett arrende löpt ut, att arealerna ingår i ett beskogningsprogram eller genom inköp, i enlighet med nationella bestämmelser, av referenskvantiteter för mjölk som under referensperioden arrenderats tillsammans med mark. En bestämmelse bör därför införas som garanterar jordbrukarens stöd genom att det koncentreras till återstående tillgängliga hektar. För att denna bestämmelse inte skall missbrukas bör det föreskrivas villkor för när bestämmelsen får användas.

(7)

Enligt förordning (EG) nr 1782/2003 skall den nationella reserven fyllas på med outnyttjade rättigheter eller, på frivillig grund, genom kvarhållande efter försäljning av stödrättigheter eller försäljning som ägt rum före ett visst datum. Ett datum bör därför fastställas för när outnyttjade rättigheter återgår till den nationella reserven. Av administrativa skäl bör det också föreskrivas att stödrättigheter som när de återgår till den nationella reserven åtföljs av arealuttagsrättigheter eller tillstånd att odla frukt och grönsaker eller matpotatis förlorar åtföljande skyldighet eller tillstånd. Detta motiveras också av att skyldigheten eller tillståndet upprättats enligt tidigare referenser och när systemet med samlat gårdsstöd väl börjar gälla kommer det inte att gå att fastställa vem som bör få arealuttagsrättigheter eller tillstånd från reserven, eftersom stödet kommer att vara frikopplat.

(8)

Vid kvarhållande efter försäljning av stödrättigheter bör maximala procentsatser och tillämpningskriterier fastställas och differentieras med beaktande av typ av överföring och stödrättighet. Om det finns risk för spekulation under de första åren då systemet med samlat gårdsstöd tillämpas får medlemsstaten öka andelen kvarhållande för försäljning utan mark. Kvarhållanden får inte i något fall leda till betydande hinder för eller förbud mot överföring av stödrättigheter.

(9)

För att underlätta förvaltningen av den nationella reserven bör den skötas på regional nivå, utom i de fall som avses i artikel 42.3 i förordning (EG) nr 1782/2003, där så är tillämpligt, och i artikel 42.4 i samma förordning, där medlemsstaterna är skyldiga att fördela stödrättigheter.

(10)

För att underlätta genomförandet av systemet med samlat gårdsstöd bör medlemsstaterna redan året före systemets första tillämpningsår få sätta i gång dels med att identifiera potentiella stödmottagare, särskilt när förändringar skett på jordbruksföretaget till följd av arv eller juridiska ändringar, dels med att provisoriskt fastställa stödrättigheter.

(11)

Enligt artikel 33 i förordning (EG) nr 1782/2003 kan jordbrukare få tillträde till det samlade gårdsstödet under särskilda omständigheter. För att sådana omständigheter inte skall kunna utnyttjas för att undvika tillämpning av bestämmelserna om jordbruksföretags normala överföringar med tillhörande referensbelopp bör vissa villkor och definitioner fastställas för de särskilda omständigheterna.

(12)

Enligt artikel 46.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 får jordbrukare överföra sina stödrättigheter utan mark först efter att enligt artikel 44 i den förordningen ha använt minst 80 % av sina stödrättigheter under minst ett kalenderår. För att ta hänsyn till överföringar av mark som ägt rum före tillämpningen av det samlade gårdsstödet bör överföringen av jordbruksföretaget eller en del av det tillsammans med framtida stödrättigheter anses som en giltig överföring av stödrättigheter med mark i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1782/2003, dock på vissa villkor. Det främsta villkoret är att försäljaren skall ansöka om fastställande av stödrättigheter då det i förordningen klart föreskrivs att endast de som fått direktstöd under referensperioden får omfattas av systemet.

(13)

Enligt artikel 42.4 i förordning (EG) nr 1782/2003 fastställer kommissionen vilka särskilda situationer som skall ge rätt till att fastställa referensbelopp för vissa jordbrukare som befinner sig i en situation som helt eller delvis har hindrat dem från att få direktstöd under referensperioden. Det är därför lämpligt att göra en förteckning över dessa särskilda situationer genom att utforma bestämmelser om hur man skall undvika att samma jordbrukare får stöd genom flera olika fördelningar av stödrättigheter. Detta skall emellertid inte hindra kommissionen från att vid behov lägga till fler situationer. Medlemsstaterna bör ges möjlighet att fastställa referensbeloppet.

(14)

I de fall en medlemsstat i enlighet med nationell rätt eller väletablerad praxis låter definitionen av långtidsarrende innefatta arrenden på fem år bör medlemsstaten vid behov få tillämpa detta kortare arrende.

(15)

Eftersom mjölkbidrag och ytterligare betalningar kommer att ingå i det samlade gårdsstödet med en annan referensperiod än den som avses i artikel 37 i förordning (EG) nr 1782/2003 är det lämpligt att vid fastställandet av referensbeloppet ta hänsyn till mjölkproducenter som befinner sig i den typ av situation som beskrivs i artikel 40 i förordning (EG) nr 1782/2003 och som på grund av denna situation tillfälligt arrenderar ut sin individuella referenskvantitet eller en del av den i enlighet med artikel 16 i förordning (EG) nr 1788/2003 under den tolvmånadersperiod som slutar den 31 mars det första år då systemet med samlat gårdsstöd tillämpas.

(16)

När jordbrukare går i pension eller avlider och en del av eller hela jordbruksföretaget skall överföras till en familjemedlem eller en arvtagare som avser att fortsätta med jordbruksverksamheten på företaget, bör denna överföring inom familjen kunna ske smidigt – i synnerhet om den överförda marken har varit tillfälligt utarrenderad till en tredje person under referensperioden – och utan att det påverkar arvtagarens möjlighet att fortsätta jordbruksverksamheten.

(17)

Jordbrukare som har gjort investeringar som har lett till en potentiell ökning av det direktstöd de skulle ha fått om det samlade gårdsstödet inte hade införts bör också tilldelas rättigheter. Särskilda regler bör införas för beräkningen av stödrättigheter i de fall då en jordbrukare redan har stödrättigheter eller inte har några arealer. Under samma omständigheter skulle jordbrukare som köpte eller arrenderade ut mark eller deltog i nationella program för omställning av produktionen, vilket under referensperioden skulle ha givit rätt till direktstöd inom ramen för det samlade gårdsstödet, bli utan stödrättigheter, trots att de förvärvade mark eller deltog i programmen för att utöva sådan jordbruksverksamhet som i framtiden skulle kunna ge visst direktstöd. Det bör därför föreskrivas bestämmelser om fördelning av stödrättigheter i detta fall.

(18)

För att systemet skall kunna förvaltas väl bör det fastställas regler för överföringar av stödrättigheter.

(19)

Enligt artikel 46 i förordning (EG) nr 1782/2003 får en medlemsstat besluta att stödrättigheter endast får överföras eller användas inom en och samma region. För att undvika praktiska problem bör det införas särskilda bestämmelser för jordbruksföretag som ligger i två eller flera regioner.

(20)

Enligt artikel 43.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall all grovfoderareal under referensperioden ingå i beräkningen av stödrättigheter. För att underlätta de nationella förvaltningarnas arbete med att fastställa antalet hektar grovfoderareal bör de få möjlighet att beakta de grovfoderarealer som deklarerats i ansökan om arealstöd före införandet av det samlade gårdsstödet, på samma gång som jordbrukaren får möjlighet att bevisa att grovfoderarealen var lägre under referensperioden.

(21)

Enligt artikel 52 i förordning (EG) nr 1782/2003 får hampa produceras på vissa villkor. En förteckning över stödberättigande sorter bör upprättas och det bör antas bestämmelser om certifiering av dessa sorter.

(22)

Särskilda bestämmelser bör införas för beräkning av djurenheter för fastställandet av rättigheter som omfattas av särskilda villkor. Den befintliga omräkningstabellen för nötköttssektorn bör användas.

(23)

Det behövs också särskilda bestämmelser för att underlätta upprättandet av stödrättigheter när det gäller den planerade frikopplingen av stödet i mjölksektorn.

(24)

Enligt artikel 54 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall en arealuttagsrättighet som åtföljs av ett hektar som berättigar till arealuttagsrättighet ge rätt till utbetalning av det belopp som fastställs genom arealuttagsrättigheten. Minimiperioden för uttag av mark bör minst omfatta jordbruksgrödornas växtcykel. För att hänsyn skall kunna tas till vissa särskilda omständigheter bör det emellertid vara möjligt att använda de uttagna arealerna innan minimiperioden för uttag löper ut. Dessutom bör bestämmelser fastställas rörande miljöskydd, skötsel och användning av de uttagna arealerna.

(25)

Om en medlemsstat beslutar att utnyttja möjligheten till regionalisering av gårdsstödet bör särskilda bestämmelser fastställas för att underlätta beräkningen av det regionala referensbeloppet för jordbruksföretag som ligger i två eller flera regioner och också för att hela det regionala beloppet garanterat skall tilldelas under systemets första tillämpningsår. En del av bestämmelserna i den här förordningen, särskilt de om upprättande av den nationella reserven, den första fördelningen av stödrättigheter och överföring av stödrättigheter, bör anpassas för den regionala modellen.

(26)

Enligt artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003 får medlemsstaterna inom ramen för budgeten bevilja ytterligare betalning för särskilda typer av jordbruk som är viktiga för att skydda eller förbättra miljön eller för att förbättra kvaliteten och saluföringen av jordbruksprodukter. Det är därför nödvändigt att definiera vilka jordbrukare som bör omfattas av detta, hur betalningen får kombineras med befintliga åtgärder för landsbygdsutveckling och vilken typ av jordbruk som får omfattas.

(27)

Enligt artikel 58 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall medlemsstaterna fastställa regionerna enligt objektiva kriterier. Enligt artikel 59 i samma förordning får medlemsstaterna regionalisera det samlade gårdsstödet i välgrundade fall och i överensstämmelse med objektiva kriterier. Det bör därför antas bestämmelser om meddelande av nödvändiga uppgifter och information för bedömning av kriterierna.

(28)

För att bedöma tillämpningen av systemet med samlat gårdsstöd bör det fastställas föreskrifter och datum för utbyte av information mellan kommissionen och medlemsstaterna och för information till kommissionen om arealer som fått stöd på nationell eller, i förekommande fall, på regional nivå.

(29)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

KAPITEL 1

RÄCKVIDD OCH ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Artikel 1

Syfte och räckvidd

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i förordning (EG) nr 1782/2003.

Artikel 2

Definitioner

Vid tillämpning av avdelning III i förordning (EG) nr 1782/2003 och den här förordningen används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)

jordbruksareal: den totala areal som upptas av åkermark, permanent betesmark och permanenta grödor.

b)

åkermark: åkermark enligt artikel 2.1 i kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 (2).

c)

permanenta grödor: grödor som inte ingår i växtföljden, utom permanent betesmark, och som odlas på marken i fem år eller mer och ger upprepade skördar, som inbegriper plantskolor enligt bilaga I punkt (G/05) i kommissionens beslut 2000/115/EG (3), med undantag för fleråriga grödor och plantskolor med sådana fleråriga grödor.

d)

fleråriga grödor: grödor för följande produkter:

KN-nummer

 

0709 10 00

Kronärtskockor

0709 20 00

Sparris

0709 90 90

Rabarber

0810 20

Hallon, björnbär, mullbär och loganbär

0810 30

Vinbär och krusbär

0810 40

Tranbär, blåbär och andra bär av släktet Vaccinium

Ex06029041

Stubbskott med kort omloppstid

Ex06029051

Miscanthus

Ex12149090

Rörflen

e)

permanent betesmark: permanent betesmark enligt artikel 2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 795/2004.

f)

vall- och betesmark: åkermark som används för produktion av gräs (sått eller naturligt). Vid tillämpning av artikel 61 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall vall- och betesmark innefatta permanent betesmark.

g)

försäljning: försäljning eller annan definitiv överföring av äganderätten till mark eller stödrättigheter. Definitionen skall inte innefatta försäljning av mark som överförs till offentliga myndigheter eller för användning av allmänintresse där överföringen sker i annat syfte än för jordbruk.

h)

arrende: upplåtelse eller liknande typer av tillfälliga transaktioner.

i)

överföring, försäljning eller upplåtelse av stödrättigheter med mark: försäljning eller upplåtelse av stödrättigheter med försäljning eller arrendering av motsvarande antal hektar stödberättigande mark enligt artikel 44.2.

Vid upplåtelse skall stödrättigheterna och hektaren upplåtas för samma period.

Om alla stödrättigheter som omfattas av de särskilda villkor som anges i artikel 49.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 överförs skall detta betraktas som en överföring av stödrättigheter med mark.

j)

produktionsenhet: minst en areal som under referensperioden gav rätt till direktstöd, inklusivegrovfoderarealer enligt artikel 43.3 i förordning (EG) nr 1782/2003, eller ett djur som under referensperioden skulle ha givit rätt till direktstöd, åtföljt, i förekommande fall, av motsvarande bidragsrättighet.

k)

jordbrukare som inleder jordbruksverksamhet: vid tillämpning av artiklarna 37.2 och 42.3 i förordning (EG) nr 1782/2003, en fysisk eller juridisk person som inte bedrivit jordbruksverksamhet i eget namn och på egen risk och som inte heller kontrollerat en juridisk person som bedrivit jordbruksverksamhet under fem år innan den nya jordbruksverksamheten inleddes.

När det gäller en juridisk person får den fysiska person som ansvarar för den juridiska personen inte ha bedrivit jordbruksverksamhet i sitt eget namn och på egen risk under fem år innan den juridiska personens jordbruksverksamhet inleddes.

Artikel 3

Beräkning av enhetsvärdet för stödrättigheterna

1.   Stödrättigheter skall beräknas upp till tre decimaler och avrundas upp eller ner till närmaste andra decimal. Om beräkningen ger ett resultat som ligger exakt mitt i mellan, görs avrundningen upp till närmaste andra decimal.

2.   Om storleken på ett jordbruksskifte som deklareras i enlighet med artikel 44.3 i förordning (EG) nr 1782/2003, eller som överförs med en rättighet i enlighet med artikel 46.2 i den förordningen, uppgår till en del av en hektar skall rättigheten i fråga deklareras eller överföras med marken till ett värde som beräknas till motsvarande del. Den återstående delen av rättigheten skall stå till jordbrukarens förfogande till ett värde som beräknats på motsvarande sätt.

KAPITEL 2

NATIONELL RESERV

Avsnitt 1

Upprättande av den nationella reserven

Artikel 4

Minskningar

1.   Den minskning som föreskrivs i artikel 42.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall gälla alla referensbelopp efter eventuell minskning enligt artikel 41.2 i den förordningen och, i tillämpliga fall, efter eventuell minskning enligt artikel 65.1 och artikel 70.2 andra stycket i den förordningen.

2.   Om den minskning som avses i artikel 42.7 i förordning (EG) nr 1782/2003 tillämpas skall enhetsvärdet för alla stödrättigheter som har fastställts samma dag som den linjära minskningen minskas proportionerligt.

Artikel 5

Mjölkbidrag och ytterligare betalningar

1.   Den procentuella minskning som fastställs av medlemsstaterna i enlighet med artikel 42.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall under 2007 tillämpas på de belopp som är resultatet av mjölkbidrag och ytterligare betalningar som skall ingå i det samlade gårdsstödet.

2.   Om en medlemsstat väljer möjligheten enligt artikel 62 första stycket i förordning (EG) nr 1782/2003 att låta de belopp som är resultat av mjölkbidrag och ytterligare betalningar helt ingå i det samlade gårdsstödet skall medlemsstaten tillämpa den procentuella minskning som avses i punkt 1 i den här artikeln det år som möjligheten utnyttjas. Under de följande åren skall medlemsstaten tillämpa minskningen inom ramen för den ökning av beloppen som föreskrivs i artiklarna 95.2 och 96.2 i förordning (EG) nr 1782/2003.

3.   Om en medlemsstat väljer möjligheten enligt artikel 62 första stycket i förordning (EG) nr 1782/2003 att låta de belopp som är resultat av mjölkbidrag och ytterligare betalningar delvis ingå i det samlade gårdsstödet skall medlemsstaten tillämpa den procentuella minskning som avses i punkt 1 i den här artikeln på motsvarande belopp i systemet med samlat gårdsstöd det år som möjligheten utnyttjas, och ta hänsyn till ökningen av beloppen enligt artiklarna 95.2 och 96.2 i förordning (EG) nr 1782/2003.

Avsnitt 2

Fastställande av stödrättigheter ur den nationella reserven

Artikel 6

Fastställande av stödrättigheter

1.   Om en medlemsstat tillämpar artikel 42.3 och 42.5 i förordning (EG) nr 1782/2003 får jordbrukarna, i enlighet med villkoren i detta avsnitt och i enlighet med de objektiva kriterier som medlemsstaten i fråga fastställer, ges stödrättigheter ur den nationella reserven.

2.   Jordbrukare som inte äger några stödrättigheter och som ansöker om sådana ur den nationella reserven får ges ett antal stödrättigheter som inte överstiger det antal hektar som jordbrukaren vid det tillfället förfogar över (genom ägande eller arrende).

3.   Jordbrukare som äger stödrättigheter och som ansöker om sådana ur den nationella reserven får ges ett antal stödrättigheter som inte överstiger det antal hektar utan stödrättigheter som jordbrukaren förfogar över.

Enhetsvärdet för varje stödrättighet som jordbrukaren redan äger får ökas inom ramen för det regionala genomsnitt som avses i punkt 4.

Artikel 42.8 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall tillämpas på stödrättigheter vars enhetsvärde har ökat mer än 20 % i enlighet med andra stycket i den här punkten.

4.   Det regionala genomsnittet skall fastställas av medlemsstaterna på lämplig territoriell nivå i enlighet med objektiva kriterier och på ett sådant sätt att likabehandling av jordbrukare kan garanteras och snedvridning av marknaden och konkurrensen undviks. Medlemsstaterna skall besluta vilken dag genomsnittet skall fastställas. Det får ses över årligen. Det skall grunda sig på värdet av de stödrättigheter som fördelats bland jordbrukarna i regionen i fråga. Det skall inte differentieras mellan olika produktionssektorer.

5.   Värdet av varje stödrättighet som förvärvats i enlighet med punkterna 2 eller 3, utom punkt 3 andra stycket skall beräknas genom att det referensbelopp som medlemsstaterna fastställt i enlighet med objektiva kriterier och på ett sådant sätt att likabehandling av jordbrukare kan garanteras och snedvridning av marknaden och konkurrensen undviks, divideras med ett antal hektar som inte överstiger det antal hektar som avses i punkt 2.

Artikel 7

Tillämpning av artikel 42.5 i förordning (EG) nr 1782/2003 vid fall av färre hektar än stödrättigheter

1.   Om en medlemsstat tillämpar artikel 42.5 i förordning (EG) nr 1782/2003 får den på begäran och i enlighet med den här artikeln fördela stödrättigheter till jordbrukare som i områdena i fråga deklarerar färre hektar än det antal som motsvarar de rättigheter de skulle ha tilldelats i enlighet med artikel 43 i den förordningen.

I det fallet skall jordbrukarna till den nationella reserven lämna in alla stödrättigheter de äger eller skulle ha tilldelats, utom arealuttagsrättigheter och stödrättigheter som omfattas av de särskilda villkoren i artikel 49 i förordning (EG) nr 1782/2003.

2.   Antalet stödrättigheter som fördelas ur den nationella reserven skall motsvara det antal hektar som jordbrukarna deklarerar.

3.   Den femårsperiod som föreskrivs i artikel 42.8 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall gälla eller, i förekommande fall, påbörjas på nytt för alla fördelade stödrättigheter.

4.   Enhetsvärdet för de stödrättigheter som fördelas ur den nationella reserven skall beräknas genom att jordbrukarens referensbelopp divideras med antalet deklarerade hektar minskat med antalet arealuttagsrättigheter. Det regionala genomsnittet enligt artikel 6.4 skall inte tillämpas.

5.   Punkterna 1–4 skall inte tillämpas på jordbrukare som deklarerat mindre än 50 % av det totala antalet hektar enligt artikel 43.1 och 43.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 som de arrenderade eller ägde under referensperioden.

6.   Punkterna 1–4 skall inte tillämpas på jordbrukare som deklarerar färre antal hektar än det antal stödrättigheter som de skulle ha tilldelats eller har tilldelats i enlighet med artikel 43 i förordning (EG) nr 1782/2003 till följd av att hektaren sålts eller arrenderats ut.

7.   Jordbrukarna i fråga skall deklarera samtliga hektar som de förfogar över vid tidpunkten för förfrågan.

Avsnitt 3

Påfyllning av den nationella reserven

Artikel 8

Outnyttjade stödrättigheter

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 34.3 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall outnyttjade stödrättigheter återgå till den nationella reserven dagen efter den sista dagen för ändring av ansökan om samlat gårdsstöd under det kalenderår då den period som avses i artikel 42.8 andra stycket eller i artikel 45.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 löper ut.

Med outnyttjad stödrättighetavses i denna artikel att inget stöd har beviljats för rättigheten under den period som avses i första stycket. Stödrättigheter som är föremål för en ansökan och som åtföljer en areal som fastställts enligt artikel 2.22 i förordning (EG) nr 795/2004 skall anses som utnyttjade.

2.   Arealuttagsrättigheter och stödrättigheter som åtföljs av det tillstånd som föreskrivs i artikel 60 i förordning (EG) nr 1782/2003 när de återgår till den nationella reserven skall förlora åtföljande skyldighet eller tillstånd.

Artikel 9

Kvarhållande vid försäljning av stödrättigheter

1.   Om en medlemsstat tillämpar artikel 46.3 i förordning (EG) nr 1782/2003 får medlemsstaten besluta att stödrättigheterna skall återgå till den nationella reserven i följande fall:

a)

vid försäljning av stödrättigheter utan mark, upp till 30 % av värdet av varje stödrättighet eller motsvarande belopp uttryckt i antal stödrättigheter. Under de första tre åren då det samlade gårdsstödet tillämpas får emellertid upp till 50 % av värdet återgå,

och/eller

b)

vid försäljning av stödrättigheter med mark, upp till 10 % av värdet av varje stödrättighet eller motsvarande belopp uttryckt i antal stödrättigheter,

och/eller

c)

vid försäljning av arealuttagsrättigheter utan mark, upp till 30 % av värdet av varje stödrättighet. Under de första tre åren då det samlade gårdsstödet tillämpas får emellertid upp till 50 % av värdet återgå,

och/eller

d)

vid försäljning av stödrättigheter med en helt jordbruksföretag, upp till 5 % av värdet av varje stödrättighet eller motsvarande belopp uttryckt i antal stödrättigheter,

och/eller

e)

vid försäljning av stödrättigheter som åtföljs av det tillstånd som avses i artikel 60 i förordning (EG) nr 1782/2003, upp till 10 % av värdet av varje stödrättighet.

Kvarhållande skall inte ske vid försäljning av stödrättigheter med eller utan mark till en jordbrukare som inleder jordbruksverksamhet eller vid faktiskt eller förtida arv av stödrättigheter.

2.   När de procenttal som avses i punkt 1 fastställs får medlemsstaten differentiera procenttalet inom ett av de fall som avses i punkt a–e i enlighet med objektiva kriterier och på ett sådant sätt att likabehandling av jordbrukare kan garanteras och snedvridning av marknaden och konkurrensen undviks.

Artikel 10

Regeln om oväntade vinster

1.   I sådana fall som avses i artikel 42.9 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall följande återgå till den nationella reserven:

a)

Vid försäljning, upp till 90 % av det referensbelopp som skall fastställas i enlighet med artikel 37 i förordning (EG) nr 1782/2003 för säljaren när det gäller produktionsenheter och hektar på det överförda jordbruksföretaget eller en del av det överförda jordbruksföretaget.

b)

Vid sexårsarrende, upp till 50 % av det referensbelopp som skall fastställas i enlighet med artikel 37 i förordning (EG) nr 1782/2003 för utarrenderaren när det gäller produktionsenheter och hektar på det överförda jordbruksföretaget eller en del av det överförda jordbruksföretaget.

c)

Vid arrende på mer än sex år, 5 % per år efter sexårsperioden, dock högst 20 % av det referensbelopp som skall fastställas i enlighet med artikel 37 i förordning (EG) nr 1782/2003 för utarrenderaren när det gäller produktionsenheter och hektar på det överförda jordbruksföretaget eller en del av det överförda jordbruksföretaget.

2.   De stödrättigheter som skall fastställas för säljaren eller utarrenderaren skall beräknas i enlighet med artikel 43 i förordning (EG) nr 1782/2003 på grundval av återstående referensbelopp och hektar.

3.   Punkt 1 skall inte tillämpas om säljaren eller utarrenderaren inom ett år av den 30 april 2004 från försäljningen eller utarrenderingen köper eller för sex år eller mer arrenderar ett annat jordbruksföretag eller del av ett jordbruksföretag. I det fallet skall säljaren eller utarrenderaren behålla minst lika många stödrättigheter som det antal stödrättigheter som jordbrukaren får utnyttja på det nya jordbruksföretaget enligt artikel 44 i förordning (EG) nr 1782/2003.

4.   Punkt 1 skall inte tillämpas om jordbrukaren med för medlemsstaten tillfredsställande bevis kan visa att priset för försäljningen eller arrendet motsvarar värdet på jordbruksföretaget eller (vid delvis överföring) på en del av jordbruksföretaget utan stödrättigheter.

Avsnitt 4

Regional administration

Artikel 11

Regionala reserver

1.   Medlemsstaterna får administrera den nationella reserven på regional nivå.

I det fallet får medlemsstaterna helt eller delvis fördela de belopp som finns tillgängliga på nationell nivå i enlighet med artiklarna 4, 5, 8, 9 och 10.

2.   De belopp som fördelas till varje regional nivå kan anses tillgängliga för fördelning endast inom den berörda regionen, utom i de fall som avses i artikel 42.4 i förordning (EG) nr 1782/2003 eller, om medlemsstaten så väljer, vid tillämpning av artikel 42.3 i den förordningen.

KAPITEL 3

FÖRDELNING AV STÖDRÄTTIGHETER

Avsnitt 1

Initial fördelning av stödrättigheter

Artikel 12

Ansökningar

1.   Med början det kalenderår som föregår det första året systemet med samlat gårdsstöd tillämpas får medlemsstaterna börja identifiera stödberättigade jordbrukare i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 1782/2003, provisoriskt fastställa belopp och antal hektar enligt artikel 34.1 a och b i den förordningen och preliminärt kontrollera villkoren enligt punkt 5 i den här artikeln.

2.   För att provisoriskt fastställa stödrättigheterna får medlemsstaterna skicka det ansökningsformulär som avses i artikel 34.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 senast den dag som fastställs av medlemsstaten, dock senast den 15 april det första året systemet med samlat gårdsstöd tillämpas, till de jordbrukare som avses i artikel 33.1 a i den förordningen, eller i förekommande fall till de jordbrukare som identifierats i enlighet med punkt 1 i den här artikeln. I detta fall skall andra jordbrukare än de som avses i artikel 33.1 a i förordning (EG) nr 1782/2003 senast samma dag ansöka om fastställande av sina stödrättigheter.

3.   Om en medlemsstat inte utnyttjar möjligheten i punkt 2 skall medlemsstaten skicka det ansökningsformulär som avses i artikel 34.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 senast den dag som skall fastställas av medlemsstaten, dock inte senare än en månad före sista dagen för inlämnande av ansökan om samlat gårdsstöd.

4.   Stödrättigheterna för det första året då systemet med samlat gårdsstöd tillämpas skall slutgiltigt fastställas på grundval av ansökan om anslutning till systemet med samlat gårdsstöd enligt artikel 34.3 i förordning (EG) nr 1782/2003.

Stödrättigheterna skall inte gå att överföra innan de slutgiltigt fastställs.

5.   De sökande skall på dagen för ansökan om stödrättigheter kunna lägga fram tillfredsställande bevis för medlemsstaten om att de är jordbrukare enligt definitionen i artikel 2 a i förordning (EG) nr 1782/2003.

6.   En medlemsstat får besluta att fastställa en minsta storlek för de jordbruksföretag för vilka det kan ansökas om stödrättigheter. Den minsta storleken får dock inte överstiga 0,3 ha.

Ingen minsta storlek skall gälla för fastställande av stödrättigheter som omfattas av de särskilda villkoren i artiklarna 47–50 i förordning (EG) nr 1782/2003.

7.   En medlemsstat får besluta att ansökan om slutgiltigt fastställande av stödrättigheter enligt punkt 4 får lämnas in samtidigt som ansökan om stöd enligt systemet med samlat gårdsstöd.

Avsnitt 2

Fördelning av stödrättigheter utanför den nationella reserven

Artikel 13

Arv och förtida arv

1.   I de fall som avses i artikel 33.1 b i förordning (EG) nr 1782/2003 skall den jordbrukare som har fått jordbruksföretaget eller en del av det, i sitt eget namn ansöka om beräkning av stödrättigheter för jordbruksföretaget eller en del av det.

Antalet och värdet på stödrättigheterna skall fastställas på grundval av referensbeloppet och antal hektar för de ärvda produktionsenheterna.

2.   När det gäller förtida arv som kan återkallas skall tillträde till systemet med samlat gårdsstöd ges endast en gång till den utnämnde arvtagaren och senast den dag då ansökan om stöd inom ramen för systemet lämnas in.

”Leaseback”, arv eller förtida arv från en jordbrukare som är en fysisk person och som arrenderat jordbruksföretaget eller en del av det under referensperioden, vilket skulle ha givit rätt till stödrättigheter, skall betraktas som arv av jordbruksföretaget.

3.   Om en jordbrukare enligt punkt 1 redan har rätt till stödrättigheter skall antalet och värdet på stödrättigheterna fastställas på grundval av summan av referensbeloppen respektive summan av antalet hektar på det ursprungliga jordbruksföretaget och de ärvda produktionsenheterna.

4.   Om jordbrukare enligt punkt 1 uppfyller villkoret för tillämpning av två eller flera av artiklarna 19–23 i den här förordningen eller artikel 37.2, artikel 40, artiklarna 42.3 eller 42.5 i förordning (EG) nr 1782/2003, skall jordbrukarna få ett antal stödrättigheter som inte överstiger antalet ärvda hektar eller antalet deklarerade hektar (beroende på vilket som är högst) under det första år då systemet tillämpas –stödrättigheternas värde skall vara det högsta värde som skulle kunna uppnås genom separat tillämpning av någon av de ovan nämnda artiklarna.

5.   Vid tillämpning av artikel 33.1 b i förordning (EG) nr 1782/2003 och av den här förordningen skall definitionerna i nationell lagstiftning av arv och förtida arv användas.

Artikel 14

Förändring av juridisk ställning eller benämning

1.   Vid tillämpning av artikel 33.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall jordbrukare, vid ändrad juridisk ställning eller benämning, ha tillträde till systemet med samlat gårdsstöd på samma villkor som den jordbrukare som ursprungligen drev jordbruksföretaget (inom gränserna för de stödrättigheter som skall tilldelas det ursprungliga jordbruksföretaget) på följande villkor:

a)

Antalet och värdet på stödrättigheterna skall fastställas på grundval av referensbeloppet och antalet hektar för det ursprungliga jordbruksföretaget.

b)

I samband med ändrad juridisk ställning för juridisk person eller med ändrad ställning från fysisk person till juridisk person eller från juridisk person till fysisk person skall den jordbrukare som driver det nya jordbruksföretaget vara den jordbrukare som drev det ursprungliga företaget när det gäller administration, bidrag och ekonomiska risker.

2.   Om de fall som avses i artikel 33.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 inträffar mellan den 1 januari och dagen för inlämnande av ansökan om samlat gårdsstöd skall punkt 1 i den här artikeln tillämpas.

Artikel 15

Sammanslagning och splittring

1.   I artikel 33.3 första stycket i förordning (EG) nr 1782/2003 skall med sammanslagning avses en sammanslagning av två eller flera enskilda jordbrukare till en ny jordbrukare i den mening som avses i artikel 2 a i förordning (EG) nr 1782/2003 som när det gäller administration, bidrag och ekonomiska risker drivs av de jordbrukare som drev de ursprungliga företagen eller ett av dem.

Antalet och värdet på stödrättigheterna skall fastställas på grundval av referensbeloppet och antal hektar för de ursprungliga jordbruksföretagen.

2.   I artikel 33.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1782/2003 skall med uppdelning avses uppdelning av jordbrukare i minst två nya separata jordbrukare i den mening som avses i artikel 2 a i förordning (EG) nr 1782/2003, varav minst det ena drivs (när det gäller administration, bidrag och ekonomiska risker) av minst en av de juridiska eller fysiska personer som ursprungligen drev företaget, eller uppdelning av jordbrukare i minst en ny jordbrukare enligt artikel 2 a i förordning (EG) nr 1782/2003 som drivs av den jordbrukare som ursprungligen drev företaget när det gäller administration, bidrag och ekonomiska risker.

Antalet och värdet på stödrättigheterna skall fastställas på grundval av referensbeloppet och antal hektar för ursprungsföretagets överförda produktionsenheter.

3.   Om de fall som avses i artikel 33.3 första eller andra stycket i förordning (EG) nr 1782/2003 inträffar mellan den 1 januari och dagen för inlämnande av ansökan om samlat gårdsstöd under det första tillämpningsåret skall punkt 1 respektive 2 i den här artikeln tillämpas.

Artikel 16

Särskilda svårigheter

1.   I de fall som avses i artikel 40.5 i förordning (EG) nr 1782/2003 där åtaganden att bedriva ett miljövänligt jordbruk enligt den artikeln upphör att gälla efter den sista dagen för inlämnande av ansökan om samlat gårdsstöd det första tillämpningsåret, skall medlemsstaten under detta första år fastställa referensbelopp för samtliga berörda jordbrukare i enlighet med artikel 40.1–3 eller artikel 40.5 andra stycket i den förordningen, förutsatt att eventuellt dubbelt stöd i samband med dessa åtaganden kan uteslutas.

Belopp under 10 euro per stödrättighet eller mindre än ett totalt belopp på 100 euro per jordbrukare skall inte anses som dubbelt stöd.

I de fall medlemsstaten inte får ändra beloppen för åtagandena om miljövänligt jordbruk får de berörda jordbrukarna

a)

antingen ges ett minskat referensbelopp och efter åtagandets utgång samt inom ramen för ett program som medlemsstaten skall inrätta enligt artikel 42.5 i förordning (EG) nr 1782/2003, ansöka om anpassning av enhetsvärdet för sina stödrättigheter senast den dag som skall fastställas av medlemsstaten, dock inte senare än sista dagen för ansökan om samlat gårdsstöd påföljande år,

eller

b)

ges ett helt referensbelopp på villkor att jordbrukarna accepterar att ändra de belopp som skall betalas för dessa åtaganden.

2.   I det fall som avses i artikel 40.5 andra stycket i förordning (EG) nr 1782/2003 skall jordbrukaren få stödrättigheter som beräknas genom att ett referensbelopp som fastställs av medlemsstaten i enlighet med objektiva kriterier och på ett sådant sätt att likabehandling av jordbrukare kan garanteras och snedvridning av marknaden och konkurrensen undviks, divideras med ett antal hektar som inte överstiger det antal hektar som deklareras under det första året systemet med samlat gårdsstöd tillämpas.

Artikel 17

Regel om privata kontrakt vid försäljning

1.   Om det i ett försäljningskontrakt som slutits eller ändrats senast sista dagen för inlämnande av ansökan om samlat gårdsstöd under det första tillämpningsåret föreskrivs att hela jordbruksföretaget eller en del av det säljs, helt eller delvis, tillsammans med de stödrättigheter som skall fastställas i enlighet med artikel 43 i förordning (EG) nr 1782/2003, skall försäljningskontraktet för det överförda företagets eller en del av det överförda företagets hektar betraktas som en överföring av stödrättigheter med mark enligt artikel 46 i den förordningen och omfattas av villkoren i punkterna 2–4 i den här artikeln.

2.   Artiklarna 42.9 och 46.3 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall tillämpas i förekommande fall för stödrättigheter som skall beräknas på grundval av de produktionsenheter och hektar som omfattas av kontraktet.

3.   Säljaren skall ansöka om fastställande av stödrättigheter i enlighet med artikel 12 och till sin ansökan bifoga en kopia av försäljningskontraktet samt ange de produktionsenheter och antal hektar för vilka säljaren avser överföra stödrättigheterna.

En medlemsstat får tillåta köparen att på säljarens vägnar och med säljarens uttryckliga tillstånd ansöka om fastställande av stödrättigheter i enlighet med artikel 12. I detta fall skall medlemsstaten kontrollera att säljaren uppfyller kriterierna för stödberättigande enligt artikel 33 i förordning (EG) nr 1782/2003 och särskilt villkoret i artikel 12.5 i den här förordningen.

4.   Köparen skall ansöka om samlat gårdsstöd i enlighet med artikel 12 och till sin ansökan bifoga en kopia av försäljningskontraktet.

5.   En medlemsstat får begära att köparens och säljarens ansökningar lämnas in tillsammans och att den andra ansökan innehåller en hänvisning till den första.

Avsnitt 3

Fördelning av stödrättigheter inom den nationella reserven

Artikel 18

Allmänna bestämmelser för jordbrukare i särskilda situationer

1.   Vid tillämpning av artikel 42.4 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall med jordbrukare i särskilda situationer avses jordbrukare i den mening som avses i artiklarna 19–23 i den här förordningen.

2.   Om jordbrukare i en särskild situation uppfyller villkoret för tillämpning av två eller flera av artiklarna 19–23 i den här förordningen eller artikel 37.2, artikel 40, artiklarna 42.3 eller 42.5 i förordning (EG) nr 1782/2003, skall jordbrukaren få ett antal stödrättigheter som inte överstiger det antal hektar de deklarerar under det första år systemet med samlat gårdsstöd tillämpas och vars värde skall vara det högsta värde som skulle kunna uppnås genom separat tillämpning av någon av de ovan nämnda artiklar för vilka de uppfyller villkoren.

3.   Artikel 6 skall inte tillämpas på jordbrukare i en särskild situation, utom artikel 6.3 tredje stycket.

4.   Om det arrende som avses i artiklarna 20 och 22 eller de program som avses i artikel 23 löper ut efter sista dagen för inlämnande av ansökan om samlat gårdsstöd under det första tillämpningsåret får den berörda jordbrukaren ansöka om fastställande av sina stödrättigheter efter det att arrendet eller programmet löpt ut; ansökan skall lämnas in senast den dag som medlemsstaten fastställer, dock inte senare än sista dagen för inlämnande av ansökan om samlat gårdsstöd följande år.

5.   Om definitionen av långtidsarrende i nationell lag eller i enlighet med väletablerad praxis även omfattar arrende på fem år får medlemsstater besluta att tillämpa artiklarna 20–22 för dessa arrenden.

Artikel 19

Mjölkproducenter

Vid fastställandet av referensbeloppet för en mjölkproducent som befinner sig i en sådan situation som beskrivs i artikel 40 i förordning (EG) nr 1782/2003 och som på grund av den situationen arrenderar ut sin individuella referenskvantitet eller en del av denna i enlighet med artikel 16 i förordning (EG) nr 1788/2003 under en tolvmånadersperiod som löper ut den 31 mars det första året systemet med samlat gårdsstöd tillämpas för mjölkbidrag och ytterligare betalningar skall den individuella referenskvantiteten anses finnas tillgänglig i den berörda mjölkproducentens företag för det kalenderåret.

Artikel 20

Överföring av arrenderad mark

1.   En jordbrukare som genom avgiftsfri överföring, arrende på sex år eller mer eller faktiskt eller förtida arv får ett jordbruksföretag eller en del av ett jordbruksföretag som arrenderats ut till en tredje person under referensperioden av en jordbrukare som gått i pension eller dött före dagen för inlämnande av ansökan om samlat gårdsstöd under första tillämpningsåret, skall få stödrättigheter som beräknas genom att det referensbelopp som medlemsstaten fastställt i enlighet med objektiva kriterier och på ett sådant sätt att likabehandling av jordbrukare kan garanteras och snedvridning av marknaden och konkurrensen undviks, divideras med ett antal hektar som inte överstiger antalet hektar på jordbruksföretaget eller delen av jordbruksföretaget.

2.   De jordbrukare som avses i punkt 1 skall vara personer som får det jordbruksföretag eller den del av ett jordbruksföretag som avses i punkt 1 genom faktiskt eller förtida arv.

Artikel 21

Investeringar

1.   En jordbrukare som senast den 29 september 2003 investerat i produktionskapacitet eller köpt mark i enlighet med punkterna 2–6 skall få stödrättigheter som beräknas genom att det referensbelopp som medlemsstaterna fastställt i enlighet med objektiva kriterier och på ett sådant sätt att likabehandling av jordbrukare kan garanteras och snedvridning av marknaden och konkurrensen undviks, divideras med ett antal hektar som inte överstiger det antal hektar som jordbrukaren köpt.

2.   Investeringarna skall ingå i en plan eller ett program som börjat genomföras senast den 29 september 2003. Jordbrukaren skall underrätta medlemsstatens behöriga myndighet om planen eller programmet.

Om det inte finns några skriftliga planer eller program får medlemsstaterna ta hänsyn till andra objektiva bevis på investeringar.

3.   Ökningen av produktionskapacitet skall endast avse de sektorer för vilka ett direktstöd enligt bilaga VI till förordning (EG) nr 1782/2003 skulle ha beviljats under referensperioden med beaktande av tillämpningen av artiklarna 66–70 i den förordningen.

Markköpet skall endast avse köp av stödberättigande mark enligt artikel 44.2 i förordning (EG) nr 1782/2003.

Den del av produktionsökningen eller köpet av mark som redan berättigar till stödrättigheter eller referensbelopp för referensperioden skall inte beaktas vid tillämpningen av den här artikeln.

4.   Långtidsarrenden på sex år eller mer som inleddes senast den 29 september 2003 skall anses som köp av mark vid tillämpning av punkt 1.

5.   Om en jordbrukare redan äger stödrättigheter skall antalet stödrättigheter vid köp eller långtidsarrende beräknas på grundval av antalet köpta eller arrenderade hektar; när det gäller andra investeringar får det totala värdet av befintliga stödrättigheter ökas inom det referensbelopp som avses i punkt 1.

6.   För jordbrukare som inte har några hektar eller stödrättigheter skall antalet stödrättigheter beräknas genom att det referensbelopp som avses i punkt 1 divideras med ett enhetsvärde som inte är högre än 5 000 euro.

Värdet på varje stödrättighet skall vara det enhetsvärdet.

Stödrättigheterna skall omfattas av villkoren i artikel 49 i förordning (EG) nr 1782/2003. Den jordbruksverksamhet till 50 % som avses i punkt 2 i den artikeln skall fastställas av medlemsstaten i enlighet med objektiva kriterier.

Artikel 22

Arrendering och köp av arrenderad mark

1.   Jordbrukare som mellan slutet av referensperioden och den 29 september 2003 under sex år eller mer arrenderade ett jordbruksföretag eller en del av ett jordbruksföretag och vars arrendevillkor inte kan anpassas skall få stödrättigheter som beräknas genom att ett referensbelopp som medlemsstaten fastställer i enlighet med objektiva kriterier och på ett sådant sätt att likabehandling av jordbrukare kan garanteras och snedvridning av marknaden och konkurrensen undviks, divideras med ett antal hektar som inte överstiger det antal hektar som arrenderades.

2.   Punkt 1 skall gälla jordbrukare som under referensperioden eller dessförinnan, dock senast den 29 september 2003, köpt ett jordbruksföretag eller en del av ett jordbruksföretag vars mark arrenderades ut under referensperioden, i avsikt att inleda eller utvidga sin jordbruksverksamhet inom ett år efter det att arrendetiden löpt ut.

Artikel 23

Omställning av produktionen

1.   Jordbrukare som under referensperioden och senast den 29 september 2003 deltog i nationella program för ny inriktning av produktionen vilka skulle kunnat ge rätt till direktstöd enligt systemet för samlat gårdsstöd, särskilt program för omställning av produktionen, skall få stödrättigheter som beräknas genom att ett referensbelopp som medlemsstaten fastställer i enlighet med objektiva kriterier och på ett sådant sätt att likabehandling av jordbrukare kan garanteras och snedvridning av marknaden och konkurrensen undviks, divideras med ett antal hektar som inte överstiger det antal hektar som jordbrukaren deklarerade under det första året systemet med samlat gårdsstöd tillämpas.

2.   Punkt 1 skall gälla jordbrukare som under referensperioden och senast den 29 september 2003 ställde om sin mjölkproduktion till produktion inom en annan sektor som nämns i bilaga VI till förordning (EG) nr 1782/2003.

KAPITEL 4

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Avsnitt 1

Avsnitt 1 deklaration och överföring av stödrättigheter

Artikel 24

Deklaration och utnyttjande av stödrättigheter

1.   Stödrättigheter får endast deklareras en gång per år av den jordbrukare som innehar dem och senast sista dagen för inlämnande av ansökan om samlat gårdsstöd.

2.   Medlemsstaterna skall fastställa startdatum för den 10-månadersperiod som avses i artikel 44.3 i förordning (EG) nr 1782/2003 för varje enskild jordbrukare till ett visst datum som infaller mellan den 1 september det kalenderår som föregår året för inlämnande av ansökan om anslutning till systemet med samlat gårdsstöd och den 30 april följande kalenderår eller låta jordbrukaren själv bestämma ett datum under denna period.

Artikel 25

Överföring av stödrättigheter

1.   Stödrättigheter får överföras när som helst på året.

2.   Den som överför rättigheterna skall underrätta den behöriga myndigheten i medlemsstaten inom en tid som skall fastställas av medlemsstaten.

3.   En medlemsstat får begära att den som överför rättigheterna underrättar den behöriga myndigheten i den medlemsstat där överföringen sker inom en tid som den medlemsstaten fastställer, dock tidigast sex veckor innan överföringen sker och med beaktande av sista dag för inlämnande av ansökan om samlat gårdsstöd. Överföringen skall ske sex veckor efter dagen för meddelandet, såvida inte den behöriga myndigheten invänder mot överföringen och underrättar den överförande parten om detta inom den perioden. Den behöriga myndigheten får endast göra invändningar mot en överföring om den strider mot förordning (EG) nr 1782/2003 eller den här förordningen.

Artikel 26

Regional begränsning

1.   En medlemsstat som tillämpar artikel 46.1 tredje stycket i förordning (EG) nr 1782/2003 skall definiera regionen på lämplig nivå i enlighet med objektiva kriterier och på ett sådant sätt att likabehandling av jordbrukare kan garanteras och snedvridning av marknaden och konkurrensen undviks.

2.   Medlemsstaten skall definiera den region som avses i punkt 1 senast en månad innan den 10-månadersperiod som avses i artikel 44.3 i förordning (EG) nr 1782/2003 inleds.

Jordbrukare, vars jordbruksföretag ligger i regionen i fråga, får inte utanför den regionen överföra eller utnyttja ett antal rättigheter som motsvarar det antal hektar som de deklarerar under det första året då möjligheten i artikel 46.1 tredje stycket i förordning (EG) nr 1782/2003 tillämpas.

Jordbrukare, vars jordbruksföretag delvis ligger i regionen i fråga, får inte utanför den regionen överföra eller utnyttja ett antal rättigheter som motsvarar det antal hektar i regionen som de deklarerar under det första året då möjligheten tillämpas.

3.   Begränsningen av överföringen av stödrättigheter i artikel 46.1 tredje stycket i förordning (EG) nr 1782/2003 skall inte tillämpas vid faktiskt eller förtida arv av stödrättigheter utan motsvarande antal stödberättigande hektar.

4.   En medlemsstat får besluta att tillämpa begränsningen av stödrättigheter enligt artikel 46.1 tredje stycket i förordning (EG) nr 1782/2003 endast för arealuttagsrättigheter.

Artikel 27

Regel om privata kontrakt vid arrende

1.   Om inte annat följer av punkterna 2 och 3 skall en regel i ett arrendekontrakt om överföring av ett antal rättigheter som inte överstiger antalet arrenderade hektar betraktas som en upplåtelse av stödrättigheter med mark enligt artikel 46 i förordning (EG) nr 1782/2003, om

a)

en jordbrukare till en annan jordbrukare har utarrenderat sitt jordbruksföretag eller en del av det senast fram till sista dagen för inlämnande av ansökan om samlat gårdsstöd under systemets första tillämpningsår,

b)

arrendekontraktet löper ut senare än sista dagen för inlämnande av ansökan om samlat gårdsstöd,

och

c)

jordbrukaren beslutar att upplåta sina stödrättigheter till den jordbrukare som arrenderat företaget eller en del av det.

2.   Utarrenderaren skall ansöka om fastställande av stödrättigheter i enlighet med artikel 12 och till sin ansökan bifoga en kopia av arrendekontraktet samt ange det antal hektar för vilka stödrättigheterna skall upplåtas. I förekommande fall skall artikel 42.9 i förordning (EG) nr 1782/2003 tillämpas.

3.   Arrendatorn skall ansöka om samlat gårdsstöd i enlighet med artikel 12 och till sin ansökan bifoga en kopia av arrendekontraktet.

4.   En medlemsstat får begära att arrendatorns och utarrenderarens ansökningar lämnas in tillsammans och att den andra ansökan innehåller en hänvisning till den första.

Avsnitt 2

Andra särskilda bestämmelser

Artikel 28

Grovfoderareal

Vid tillämpning av artikel 43.2 b i förordning (EG) nr 1782/2003 får en medlemsstat besluta att använda den grovfoderareal som deklarerats av jordbrukaren i ansökan om arealstöd för 2004 eller året före det första året systemet med samlat gårdsstöd tillämpas, om inte jordbrukaren lägger fram för den behöriga myndigheten tillfredsställande bevis på att grovfoderarealen var lägre under referensperioden.

Artikel 29

Produktion av hampa

Vid tillämpning av artikel 52 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall rätten till stöd för arealer med hampa endast beviljas om jordbrukaren använder utsäde av de sorter som förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr 795/2004 i den version som är tillämplig för det år då stödet beviljas. När det gäller hampa som odlas för fiberproduktion skall utsädet vara certifierat i enlighet med rådets direktiv 2002/57/EG (4), särskilt artikel 12 i detta.

Artikel 30

Rättigheter som omfattas av särskilda villkor

1.   Vid beräkning av jordbruksverksamhet uttryckt i djurenheter enligt artikel 49.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall omräkningstabellen i artikel 131.2 a i den förordningen tillämpas för det antal djur för vilket ett direktstöd enligt bilaga VI i den förordningen beviljades under referensperioden.

2.   Nötkreatur av hankön och honkön yngre än sex månader skall räknas om till djurenheter med koefficienten 0,2.

3.   För att kontrollera att den miniminivå av jordbruksverksamhet uttryckt i djurenheter i enlighet med punkt 1 verkligen respekteras skall medlemsstaterna fastställa antalet djur enligt någon av följande metoder:

a)

Medlemsstaterna skall be samtliga producenter att på grundval av sina jordbruksregister deklarera antalet djurenheter före ett datum som skall fastställas av medlemsstaterna, dock ej senare än betalningsdatumet.

b)

Medlemsstaterna skall använda den datoriserade databas som upprättats enligt rådets direktiv 92/102/EEG (5) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 (6) för att fastställa antalet djurenheter, på villkor att databasen uppfyller medlemsstatens krav på tillräckliga garantier när det gäller exakta uppgifter för det samlade gårdsstödet.

4.   Miniminivån för jordbruksverksamhet skall anses uppnådd när antalet djurenheter når 50 % under en period eller vid vissa datum som skall fastställas av medlemsstaterna. Alla djur som sålts eller slaktats under kalenderåret i fråga skall beaktas.

5.   Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att tillämpa artikel 29 i förordning (EG) nr 1782/2003 i fall med producenter som uppger onormalt låga siffror för djurenheter under delar av året för att på konstlad väg skapa de villkor som krävs för miniminivå av jordbruksverksamhet.

Artikel 31

Mjölkbidrag och ytterligare betalningar

1.   Om en medlemsstat tillämpar artikel 62 första stycket i förordning (EG) nr 1782/2003 under 2005 eller, vid tillämpning av artikel 71 i förordning (EG) nr 1782/2003, under det första året systemet med samlat gårdsstöd tillämpas gäller följande:

a)

Om mjölkproducenten har fått annat direktstöd under referensperioden

och hade hektar under referensperioden, skall stödrättigheterna beräknas, i enlighet med artikel 43 i förordning (EG) nr 1782/2003, på grundval av alla hektar, inklusive grovfoderareal, som under referensperioden gav rätt till direktstöd,

och om han inte hade några hektar under referensperioden, skall han på vissa villkor få stödrättigheter som skall beräknas enligt artikel 48 i förordning (EG) nr 1782/2003.

b)

Om mjölkproducenten inte har fått annat direktstöd under referensperioden

och om han har hektar, skall stödrättigheterna beräknas genom att det belopp som beviljas enligt artiklarna 95 och 96 i förordning (EG) nr 1782/2003 divideras med de hektar han äger 2005, eller, vid tillämpning av artikel 71 i förordning (EG) nr 1782/2003, under det första året då systemet med samlat gårdsstöd tillämpas,

och om han inte har några hektar, skall han på vissa villkor få stödrättigheter som skall beräknas enligt artikel 48 i förordning (EG) nr 1782/2003.

2.   Om en medlemsstat under 2006 tillämpar artikel 62 första stycket i förordning (EG) nr 1782/2003 skall artikel 50 i den förordningen gälla.

KAPITEL 5

AREALUTTAG

Artikel 32

Villkor för arealuttag

1.   Uttagen mark måste förbli ur bruk under en period som börjar senast den 15 januari och slutar tidigast den 31 augusti. Medlemsstaterna skall emellertid fastställa villkor för vilka producenter som kan så utsäde redan från och med den 15 juli för skörd under följande år, och villkor för att bete skall få tillåtas från och med den 15 juli, eller, vid exceptionella klimatförhållanden, från och med den 15 juni, i medlemsstater där växling av betesområde traditionellt tillämpas.

2.   Medlemsstaterna skall anta lämpliga bestämmelser som är förenliga med den uttagna markens särskilda beskaffenhet för att se till att den hålls i god jordbrukshävd och att miljön skyddas.

Sådana bestämmelser kan gälla växttäcke. I så fall skall bestämmelserna förhindra att växttäcket används för produktion av utsäde och att det inte kan användas för jordbruksändamål före den 31 augusti, eller, före den 15 januari påföljande år, för produktion av grödor avsedda att saluföras.

3.   Bestämmelserna i punkt 2 skall inte tillämpas på mark som tagits ur bruk eller beskogats enligt artiklarna 22, 23, 24 och 31 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 (7), och som bokförts som obligatoriskt arealuttag, om de åtgärder som avses i punkt 2 visar sig vara oförenliga med de miljökrav eller de krav på beskogning som anges i de artiklarna.

Artikel 33

Utbyte av stödberättigande mark mot uttagen mark

Vid tillämpning av artikel 54.5 i förordning (EG) nr 1782/2003 får medlemsstaterna göra undantag från punkt 2 första stycket i den artikeln endast i följande situationer och på följande villkor:

a)

För arealer som omfattas av ett omstruktureringsprogram som definieras som förändring av ett jordbruksföretags struktur eller stödberättigande areal på de offentliga myndigheternas begäran.

b)

Vid en eller annan form av offentlig intervention som leder till att en jordbrukare tar mark ur bruk som tidigare inte berättigade till stöd för att fortsätta sin normala jordbruksverksamhet och då interventionen i fråga innebär att mark som tidigare var stödberättigande upphör att så vara.

c)

Då jordbrukare kan ge relevanta och objektiva skäl till varför mark som inte berättigar till stöd byts ut mot mark som berättigar till stöd på jordbruksföretaget.

I dessa fall skall medlemsstaterna vidta åtgärder för att förhindra en betydande ökning av den totala arealen som berättigar till arealuttagsrättigheter. Detta kan särskilt innebära att arealer som tidigare berättigade till stöd bedöms såsom icke-stödberättigande. Arealer som nyligen förklarats stödberättigande av medlemsstaterna får inte överstiga de arealer som nyligen förklarats inte berättiga till stöd med mer än%. Medlemsstaterna får införa ett system för förhandsanmälan och förhandsgodkännande av sådana byten.

Artikel 34

Ekologisk produktion

1.   Undantaget från arealuttag i artikel 55 a i förordning (EG) nr 1782/2003 skall gälla för ett antal hektar som inte överstiger det antal arealuttagsrättigheter som jordbrukaren fick under det första året systemet med samlat gårdsstöd tillämpades.

2.   Vid överföring av arealuttagsrättigheter med mark skall punkt 1 inte gälla, förutsatt att artikel 55 a i förordning (EG) nr 1782/2003 följs.

KAPITEL 6

REGIONALT OCH FRIVILLIGT GENOMFÖRANDE

Avsnitt 1

Regionalt genomförande

Artikel 35

Allmänna bestämmelser

Om en medlemsstat tillämpar artiklarna 58.1 och 59.1 i förordning (EG) nr 1782/2003, skall övriga bestämmelser i den här förordningen gälla, om inte annat sägs i det här avsnittet.

Artikel 36

Beräkning av det regionala taket

1.   Om en medlemsstat tillämpar artiklarna 58.1 och 59.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 på jordbrukare vars jordbruksföretag är delvis belägna i regionen i fråga, skall det regionala taket utan att det påverkar artikel 58.3 i den förordningen beräknas på grundval av det referensbelopp som motsvarar de produktionsenheter som gav rätt till direktstöd under referensperioden i regionen i fråga, eller i enlighet med objektiva kriterier som medlemsstaten fastställt.

2.   I det fall som avses i punkt 1 skall det individuella referensbelopp som avses i artikel 59.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1782/2003 motsvara de produktionsenheter som gav rätt till direktstöd under referensperioden i regionen i fråga eller som medlemsstaten fastställt i enlighet med objektiva kriterier.

3.   Artikel 26.2 skall gälla i tillämpliga delar.

Artikel 37

Upprättande av den nationella reserven

Om en medlemsstat tillämpar artiklarna 58 och 59 i förordning (EG) nr 1782/2003 i syfte att upprätta den nationella reserven skall den minskning som avses i artikel 42.1 i den förordningen tillämpas på det tak som avses i bilaga VIII till den förordningen och, vid behov, anpassas innan stödrättigheterna fastställs slutgiltigt i enlighet med artikel 38.3 i den här förordningen.

Artikel 38

Första fördelning av stödrättigheter

1.   Vid tillämpning av artikel 59.2 och 59.3 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall medlemsstaterna fastställa det antal stödberättigande hektar som avses i de punkterna, inklusive vall- och betesmark, genom att använda det antal hektar som deklarerats för att fastställa stödrättigheterna under det första året systemet med samlat gårdsstöd tillämpas.

2.   Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna fastställa det antal stödberättigande hektar som avses i artikel 59.2 och 59.3 i förordning (EG) nr 1782/2003, inklusive vall- och betesmark, genom att använda det antal hektar som deklarerats i arealstödsdeklarationerna för 2004 eller det år som föregår det första året systemet med samlat gårdsstöd tillämpas. Om det antal stödberättigande hektar som jordbrukaren deklarerat för systemets första tillämpningsår är lägre än antalet stödberättigande hektar som fastställts i enlighet med första stycket får medlemsstaten helt eller delvis omfördela beloppen för de hektar som inte har deklarerats som ett tillägg till varje stödrättighet som tilldelats under systemets första tillämpningsår. Tillägget skall beräknas genom att beloppet i fråga divideras med antalet tilldelade stödrättigheter.

3.   Värde och antal skall vara provisoriskt för de stödrättigheter som fördelats på grundval av jordbrukarnas deklarationer för fastställande av stödrättigheter under systemets första tillämpningsår. Det slutgiltiga värdet och antalet skall fastställas senast den 31 december det första året systemet med samlat gårdsstöd tillämpas, efter det att kontrollerna enligt kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 har genomförts.

Artikel 39

Första fördelning av arealuttagsrättigheter

1.   Vid tillämpning av artikel 63.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1782/2003 skall medlemsstaterna fastställa uttagssatsen med hjälp av tillgängliga uppgifter om marken i fråga.

2.   Antalet hektar som motsvarar arealuttagsrättigheter som fördelats under systemets första tillämpningsår får inte variera med mer än[5] % av det genomsnittliga antalet hektar som tagits ur bruk under referensperioden.

När den marginal som avses i första stycket överskrids skall antalet hektar anpassas senast den 1 augusti det första året systemet med samlat gårdsstöd tillämpas. Uttagsskyldigheten i samband med de nya arealuttagsrättigheterna skall gälla för den berörda jordbrukaren först året därpå.

Artikel 40

Tillämpning av artikel 42.5 i förordning (EG) nr 1782/2003 vid fall av färre hektar än stödrättigheter

Om en medlemsstat tillämpar artikel 59 i förordning (EG) nr 1782/2003 och beslutar att även tillämpa artikel 7 i den här förordningen vid fördelning av stödrättigheter i enlighet med samma artikel 7, skall det antal stödrättigheter med tillstånd i enlighet med artikel 60 i förordning (EG) nr 1782/2003 motsvara det ursprungliga antalet stödrättigheter med tillstånd och i förekommande fall inte överstiga antalet fördelade stödrättigheter.

Artikel 41

Fastställande och överföring av stödrättigheter med tillstånd

1.   Om en medlemsstat tillämpar artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall tillstånden enligt artikel 60 i den förordningen kopplas till varje enskild stödrättighet som jordbrukaren i fråga skall tilldelas.

2.   Om antalet tillstånd är lägre än antalet stödrättigheter skall tillstånden kopplas till de stödrättigheter som har det högsta enhetsvärdet. Vid överföring av stödrättigheter skall tillstånden medfölja de stödrättigheter de är kopplade till.

3.   En medlemsstat får på begäran av jordbrukarna tillåta överföringar av tillstånd från arealuttagsrättigheter till stödrättigheter.

Artikel 42

Mjölkbidrag och ytterligare betalningar

1.   Om en medlemsstat som tillämpar artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 beslutar att tillämpa artikel 62 första stycket i den förordningen under 2005 eller, vid tillämpning av artikel 71 i förordning (EG) nr 1782/2003, under det första året systemet med samlat gårdsstöd tillämpas, skall artikel 59.2 och 59.3 i den förordningen gälla.

2.   Jordbrukare som inte har några hektar skall få stödrättigheter som omfattas av särskilda villkor som beräknas enligt artikel 48 i förordning (EG) nr 1782/2003.

3.   Om en medlemsstat som tillämpar artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 beslutar att tillämpa artikel 62 första stycket under 2006 eller 2007 skall artiklarna 48–50 i den förordningen gälla i tillämpliga delar.

Artikel 43

Arealuttag

1.   Om en medlemsstat tillämpar artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall den fastställa och till jordbrukarna meddela den uttagssats som avses i artikel 63.2 tredje stycket i den förordningen senast den 1 augusti året före det första året systemet med samlat gårdsstöd tillämpas.

2.   För jordbrukare vars jordbruksföretag delvis ligger i en region som omfattas av artikel 59 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall uttagssatsen gälla jordbrukarens stödberättigande mark, enligt artikel 63.2 andra stycket i den förordningen, som ligger i regionen i fråga.

Artikel 44

Kvarhållande vid försäljning av stödrättigheter

Om en medlemsstat som tillämpar artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 beslutar att tillämpa artikel 46.3 i den förordningen skall procenttalen för nedsättning enligt artikel 9 i den här förordningen gälla efter att ett fristående belopp dragits av från värdet på stödrättigheterna, där det fristående beloppet motsvarar det regionala enhetsvärde som beräknats i enlighet med artikel 59.2 eller 59.3 i förordning (EG) nr 1782/2003.

Artikel 45

Regeln om oväntade vinster

Om en medlemsstat som tillämpar artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 beslutar att tillämpa artikel 42.9 i den förordningen skall procenttalen för nedsättning enligt artikel 10 i den här förordningen gälla för värdet på varje stödrättighet eller för motsvarande belopp uttryckt i antal stödrättigheter som skall fördelas.

Artikel 46

Regel om privata kontrakt

Om en medlemsstat tillämpar artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 vid tillämpning av artikel 17 i den här förordningen skall det referensbelopp som beräknas för överförda produktionsenheter beaktas vid fastställandet av värdet på alla köparens stödrättigheter.

Artikel 27 skall inte tillämpas.

Avsnitt 2

Frivilligt genomförande

Artikel 47

Överskridande av taken

Om summan av de belopp som skall betalas inom ramen för de stödsystem som föreskrivs i artiklarna 66–69 överskrider det tak som fastställts i enlighet med artikel 64.2 i förordning (EG) nr 1782/2003, skall det belopp som skall betalas minskas proportionerligt under året i fråga.

Artikel 48

Genomförande artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003

1.   Den ytterligare betalning som föreskrivs i artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall beviljas på de villkor som anges i punkterna 2–6 i den här artikeln, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 37.3 i förordning (EG) nr 1257/1999 och dess tillämpningsföreskrifter.

2.   Betalningen skall endast göras till jordbrukare i den mening som avses i artikel 2 a i förordning (EG) nr 1782/2003, oavsett om de har ansökt om deltagande i systemet med samlat gårdsstöd eller inte eller om de innehar stödrättigheter.

3.   Med i den sektor eller de sektorer som berörs av kvarhållandet avses att ansökan om stöd får göras av i princip alla jordbrukare som, då de lämnar in ansökan om ytterligare betalning och på de villkor som föreskrivs i den här artikeln, producerar de produkter som omfattas av den sektor eller de sektorer som anges i bilaga VI till förordning (EG) nr 1782/2003.

4.   Om betalningen omfattar typer av jordbruk eller kvalitets- och saluföringsåtgärder för vilken ingen speciell produktion kan identifieras eller om produktionen inte direkt omfattas av en sektor får betalning ske enbart om kvarhållandet sker i alla de sektorer som anges i bilaga VI till förordning (EG) nr 1782/2003; endast jordbrukare som tillhör någon av de sektorer som nämns i den bilagan skall delta i stödsystemet.

5.   Vid tillämpning av artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003 på regional nivå skall kvarhållandet beräknas på grundval av den del av betalningarna som görs för de berörda sektorerna i den berörda regionen.

Medlemsstaterna skall definiera regionen på lämplig territoriell nivå i enlighet med objektiva kriterier och på ett sådant sätt att likabehandling av jordbrukare kan garanteras och snedvridning av marknaden och konkurrensen undviks.

6.   Medlemsstaterna i fråga skall meddela uppgifter om den betalning de avser att bevilja och särskilt villkor för stödberättigande och de berörda sektorerna senast den 1 augusti året före det första året systemet med samlat gårdsstöd tillämpas.

Varje ändring av det meddelande som avses i första stycket skall göras senast den 1 augusti ett visst år och gälla till följande år. Kommissionen skall omedelbart underrättas om detta och om de objektiva kriterier som motiverar ändringarna. Medlemsstaterna får emellertid inte ändra de berörda sektorerna eller procentsatsen för kvarhållande.

KAPITEL 7

MEDDELANDEN

Artikel 49

Regionalisering

Om en medlemsstat tillämpar artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall den, senast den 1 augusti året före det första året systemet med samlat gårdsstöd tillämpas, meddela kommissionen skälen till och de objektiva kriterierna för beslutet att tillämpa artikeln i fråga samt, vid behov, skälen att artikeln tillämpas endast i en viss region, eller skälen till partiell uppdelning enligt artikels punkt3.

Artikel 50

Betalningsuppgifter

1.   Medlemsstaterna skall varje år på elektronisk väg meddela kommissionen:

a)

senast den 15 september det första året systemet med samlat gårdsstöd tillämpas, och följande år senast den 31 augusti, det totala antalet ansökningar om samlat gårdsstöd för det innevarande året, tillsammans med motsvarande totalbelopp för de stödrättigheter som ger rätt till betalningen och det totala antalet åtföljande stödberättigande hektar samt totalt återstående belopp i den nationella reserven,

b)

senast den 15 september, slutgiltiga uppgifter om det totala antalet ansökningar om samlat gårdsstöd som godkänts för föregående år och motsvarande beviljat stödbelopp, efter tillämpning vid behov, av artiklarna 6, 10, 11, 24 och 25 i förordning (EG) nr 1782/2003.

2.   Vid regional tillämpning av systemet med samlat gårdsstöd enligt artikel 58 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall medlemsstaterna skicka de uppgifter som avses i punkt 1 a och b för de berörda regionerna, och senast den 1 augusti det första året systemet med samlat gårdsstöd tillämpas motsvarande del av det tak som fastställts i enlighet med artikel 58.3 i förordning (EG) nr 1782/2003.

För det första året systemet med samlat gårdsstöd tillämpas skall de uppgifter som avses i punkt 1 a grunda sig på de provisoriska stödrättigheterna. Samma typ av uppgifter grundade på de slutgiltiga stödrättigheterna skall meddelas senast den 1 mars följande år.

KAPITEL 8

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 51

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med1 januari 2005, med undantag för artikel 12.1 och 12.2 som skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 april 2004

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 21/2004 (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).

(2)  EGT L 141, 30.4.2004, s. 1.

(3)  EGT L 38, 12.2.2000, s. 1.

(4)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 74.

(5)  EGT L 355, 5.12.1992, s. 32.

(6)  EGT L 204, 11.8.2000, s. 1.

(7)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.


Top